CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Bezpieczeństwo i modernizacja wind

Branża dźwigowa w Polsce po ELA i EEA 2012
Agnieszka  Górska  |  Administrator 5/2012  |  14.01.2013
Bezpieczeństwo i modernizacja wind
Bezpieczeństwo i modernizacja wind
sxc.hu

Najważniejsze wyzwania, którym musi sprostać branża dźwigowa to dalsze zwiększanie stopnia bezpieczeństwa użytkowników dźwigów i pracowników branżowych, modernizowanie wind, uwzględniające postęp technologiczny oraz podniesienie efektywności energetycznej tych urządzeń.

Brak stosownych regulacji prawnych dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa dźwigów osobowych, warunków pracy konserwatorów oraz finansowania modernizacji dźwigów sprawia, że kondycja branży dźwigowej nieco osłabła.

W związku z trudną sytuacją branży Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów wystąpiło z inicjatywą szerokiej debaty nad jej kondycją na rynku międzynarodowym. Jedną z okazji do dyskusji było dwudniowe Walne Zgromadzenie ELA (European Lift Association) i EEA (European Elevator Association), które odbyło się po raz pierwszy w naszym kraju, w Warszawie pod koniec marca br. Podczas tego spotkania miały miejsce dwie znaczące konferencje: „Atrakcyjność przemysłu dźwigowego” oraz „Modernizacje dźwigów – regulacje prawne i realizacja”, które zgromadziły m.in. międzynarodowych i krajowych specjalistów z branży, producentów, ale także zainteresowanych problemem konserwacji dźwigów zarządców i właścicieli nieruchomości.

Potrzeba modernizacji

– Jeżeli istniejące przepisy prawne nie są wystarczające, należy podjąć niezbędne ­działania w celu spełnienia wymagań niniejszych zaleceń tak, aby zapewnić wystarczający poziom konserwacji istniejących dźwigów, poprawić bezpieczeństwo tych dźwigów według zasad zawartych w załączniku do niniejszych zaleceń – mówił podczas Walnego Zgromadzenia ELA Robert Chudzik z Urzędu Dozoru Technicznego, który przedstawił zgromadzonym m.in. zalecenia Komisji 95/216/WE.

Koncentrując się na zagadnieniach prawnych, związanych z modernizacją, Chudzik podkreślił, że dyrektywa zaleca podjęcie środków innych poza wymienionymi w załączniku, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo. Niniejsze zalecenia skierowane są do państw członkowskich i dotyczą projektowania, instalowania, procedury oceny zgodności, wprowadzania do obrotu i oddawania do użytkowania nowych dźwigów (dyrektywa 95/16/WE od maja 2004 r.). Bezpieczną eksploatację wszystkich dźwigów w Polsce zapewnia natomiast Ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r. oraz przepisy wykonawcze, regulujące częstotliwość badań okresowych dźwigów (1 raz w roku) i częstotliwość przeglądów konserwacyjnych – co 30 dni, o ile wytwórca (instalator) nie określi inaczej.

Robert Chudzik zwrócił ponadto uwagę na brak regulacji prawnych, dotyczących obowiązku podnoszenia stopnia bezpieczeństwa (modernizacji) istniejących dźwigów. Zalecenie 95/216/WE bowiem pozostawia państwom członkowskim „wolną rękę” w tym obszarze. Norma PN-EN 81-80: 2005 (SNEL) jest nieobowiązkowa. Zauważyć przy tym należy, że niezawodność starszej windy jest dość niepewna a dostęp do części zamiennych, tym trudniejszy, im starsze jest eksploatowane urządzenie.

Według danych Urzędu Dozoru Technicznego w naszym kraju eksploatowanych jest prawie 80 tysięcy dźwigów. 34% (29 974 sztuk) zostało zainstalowanych po akcesji Polski do UE (zgodność z normą 95/16/WE). Aż 39% wind (34 480 sztuk) stanowią urządzenia zainstalowane w latach 1970-1992 i nie odpowiadają współczesnym standardom bezpieczeństwa i poziomowi obecnej techniki (szacowany koszt ich modernizacji wynosi ok 7 mld zł). Z kolei prawie 20% ogólnej ilości eksploatowanych wind (17 726 sztuk) stanowią dźwigi instalowane w latach 1993-2004 (spełniające wymagania norm EN 81-1/2 edycja 2). Szacunkowo można przyjąć, że w Polsce instalowanych jest około 5000 dźwigów rocznie.

Bezpieczna winda

A bezpieczna winda według UE to taka, która ma również drzwi kabinowe, bezpieczny system ryglowania drzwi przystankowych i jest zabezpieczona przed niekontrolowanym ruchem kabiny w dół i do góry. Każda winda, która nie odpowiada takiemu opisowi, musi zostać wymieniona na nową. Dodatkowym wymogiem jest wiek – dźwig nie może mieć więcej niż 20 lat. Największe problemy związane z bezpieczeństwem dźwigów stwarzają kabiny bez drzwi kabinowych i niewłaściwy system ryglowania drzwi przystankowych. Do tego dochodzą niewłaściwe zachowania niektórych użytkowników, a nawet akty wandalizmu. Na szczęście nie dochodzi do wielu wypadków śmiertelnych, ale każda zerwana stara winda wzbudza zainteresowanie mediów. Szum medialny ma też swoją pozytywną stronę – propaguje poczucie odpowiedzialności wśród właścicieli dźwigów, potrzebę dbałości o stan techniczny oraz konserwację wind.

W tym zakresie dobry przykład daje Francja, gdzie już w 2002 r. ówczesny minister do spraw mieszkaniowych zapowiedział obligatoryjność obowiązku zawierania umów na konserwację wind z jasnym określeniem podziału odpowiedzialności pomiędzy właścicielami i firmami konserwacyjnymi. Cel tych procedur był jednoznaczny: eliminacja ryzyka możliwych wypadków z priorytetem dla wykluczenia wypadków śmiertelnych. W wyniku prowadzonych działań znacząco ograniczono liczbę takich zdarzeń. W latach 2009-2012 we Francji zdarzył się tylko jeden wypadek śmiertelny.

Statystyki wskazują na potrzebę modernizacji lub wymiany ok. 40 000 dźwigów osobowych i osobowo-towarowych zamontowanych w polskich budynkach, z czego co czwarta w Warszawie.

Skąd wziąć pieniądze na windę?

Oczywiście modernizacja windy to duże i kosztowne przedsięwzięcie, ale jej wymiana to jeszcze większy wydatek – rzędu 130–150 tysięcy złotych. Część spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych radzi sobie z finansowaniem tego typu inwestycji z własnych funduszy remontowych. Rzadko którą spółdzielnię czy wspólnotę stać jednak na jednorazową wymianę wszystkich wind. Dlatego najczęściej proces modernizacji zaplanowany jest etapowo na lata, co generuje wyższe koszty. Modernizacja dźwigu etapami jest bowiem o około 30% droższa od jednoczesnej wymiany wszystkich wind.

Innym wyjściem jest kredytowanie inwestycji za pomocą pożyczek bankowych lub funduszy unijnych. Jedno jest jednak pewne: nie konserwowane i nie modernizowane windy nie mogą kursować między piętrami budynków, więc jeśli brak jest funduszy na poprawę stanu technicznego dźwigu, konieczne jest jego wyłączenie z użytkowania. Bezpieczeństwo użytkowników windy jest priorytetem. Jak więc spółdzielnie czy wspólnoty mogą pozyskać fundusze na poprawę bezpieczeństwa i unowocześnienie dźwigów pracujących w ich zasobach?

Grażyna Kasprzak – ekspert BOŚ podczas spotkania podkreśliła, że dobrym sposobem pozyskiwania funduszy na przeprowadzenie modernizacji lub wymiany windy są środki własne inwestora wspomagane kredytem bankowym współpracującym z systemem białych certyfikatów.

W jej opinii, do mechanizmów finansowych wspierających modernizację wind należy:

  • premia remontowa w ramach Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 2008 r.- przeznaczona na modernizację budynków, których użytkowanie rozpoczęto przed 1961 r. Trzeba podkreślić, że premiowaniem nie są objęte windy zamontowane w budynkach w latach 1970–1990;
  • wsparcie finansowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, o ile budynki spełniają kryteria Lokalnych Programów Rewitalizacji;
  • Ustawa o efektywności energetycznej wprowadzająca system białych certyfikatów zachęcających do inwestowania w rozwiązania oszczędzające energię. Trzeba jednak zaznaczyć, że minimalna wymagana wartość średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej wynosi 10 toe. Tylko uzyskanie takich oszczędności i większych uprawnia do udziału w przetargu. (Skorzystanie z finansowego wsparcia inwestycji możliwe jest dopiero po wygraniu przetargu i zbyciu praw z uzyskanych białych certyfikatów).

 

Tadeusz Popielas – sekretarz generalny PSPD, zwrócił uwagę na inną możliwość skorzystania z unijnej pomocy przy modernizacji wind w Polsce w ramach Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej (EEE-F). Z funduszu tego można pozyskać dofinansowanie 50% kosztów z EEE-F, a pozostałe 50% mogłoby być finansowane z budżetu gminy lub miasta albo z nisko oprocentowanego kredytu udzielonego przez partnera operacyjnego Funduszu – Deutsche Bank. Aby skorzystać z tej pomocy należy jednak stworzyć pilotażowy program modernizacji od 500 do 1000 dźwigów na poziomie miasta lub gminy. Ponadto, podstawowym kryterium do wypłaty środków jest zapewnienie oszczędności min. 20% emisji CO2 (odpowiadające oszczędności energii elektrycznej). 

zobacz Modernizacja wind

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Optymizmem może napawać fakt, że rok rocznie coraz więcej dźwigów jest modernizowanych, dostosowywanych do obowiązujących przepisów a także wymienianych na nowe urządzenia. Stan wind funkcjonujących w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych sukcesywnie się poprawia, ale jest jeszcze sporo do zrobienia, dlatego specjaliści z branży nie ustają w promowaniu nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych rozwiązań.

zobacz Awaria windy już nie taka straszna

Kolejne ważne dla branży dźwigowej wydarzenie w tym roku – kieleckie targi EURO-LIFT 2012, które będą odbywały się w październiku br., poświęcone będzie również bezpieczeństwu eksploatacji dźwigów w kontekście nowych europejskich regulacji prawnych. Podczas targów odbędą się, podobnie jak w Warszawie, zorganizowane przez PSPD seminaria adresowane m.in. do zarządców nieruchomości: 25.10.2012 r. – „Konserwacja dźwigów – wyzwania i zagrożenia”, 26.10.2012 r. – „Bezpieczeństwo dźwigów a nowe regulacje prawne” (w zakresie implementacji dodatku A3 do norm PN-EN 81.1 i PN-EN 81.2 oraz prac nad nową dyrektywą dźwigową).

Tekst opracowano na podstawie materiałów konferencyjnych ELA i EEA 2012

 Czytaj dalej Windę warto zmodernizować!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16730|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10373|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl