CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jacek Sawicki  |  12.06.2012  |  4
Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zamieszczona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz  637 z 2012 r.) zawiera jedynie końcowe zapisy zmienianych artykułów i ich fragmentów.

Portal www.administrator24.info publikuje ich kontekst w tle dotychczas obowiązujących zapisów.

Znowelizowany akt prawny zawiera m.in. 20 zmian dotyczących ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 ustawy). Jego technicznym mankamentem jest nieczytelność, albowiem publikacja zawiera jedynie pełne wersje przywoływanych passusów artykułów, bądź wybrane ich fragmenty, co sprawia że nie wiadomo co zmieniono.

O zmianach do niej wprowadzonych można dowiedzieć się jedynie po dokonaniu żmudnych porównań treści wskazanych zapisów z dotychczasowymi. Redakcja portalu www.administrator24.info dokonała tego zadania i naniosła wszystkie zmiany do wybranych fragmentów tekstu ustawy.

Zmiany tekstu zaznaczono pogrubioną czcionką w kolorze czerwonym, kursywą na jasno podkolorowanym tle te zapisy, które utracą ważność z dniem 1 stycznia 2013 roku, natomiast przepisy przejściowe oznaczono czcionką niebieską.

Więcej o ustawie: Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

A. Art. 1 ustawy:

1) Art. 3.

Świadczenia określone w ustawie obejmują:

1) emeryturę, w tym emeryturę częściową; (...) 

2) Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) emeryt – osobę mającą ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej; (...)

3) Art. 10a.

1. Przy ustalaniu prawa do emerytury na podstawie art. 26b, 27 i 28 osoby, która [osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn i] utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu z powodu odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej renty, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 i 10, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu. ...)

4) Art. 13.

(...) 3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. [1] 1a i 1b, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. (...)

5) Art. 24.

1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego [, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn] określonego w ust. 1a i 1b, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a i 50e i 184.

1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie (opr. red.); 

Rok1952: 

 • do dnia 31 grudnia —  co najmniej 60 lat;
 •  

Rok 1953:

 • 1 stycznia/31 marca —  co najmniej 60 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca —  co najmniej 60 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 60 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 60 lat + 4 miesiące;
 •  

Rok 1954:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 60 lat + 5 miesięcy; 

bezpłatny newsletter szkolenia remont place zabaw ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych administrator ochrona przeciwpożarowa zarządzanie wodomierze ogrodzenia balkony akty prawne

 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 60 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 60 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 60 lat + 8 miesięcy;

 Rok 1955:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 60 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 60 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 60 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 61 lat;
 •  

Rok 1956:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 61 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 61 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 61 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 61 lat + 4 miesiące;

Rok 1957:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 61 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 61 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 61 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 61 lat + 8 miesięcy;

Rok 1958:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 61 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 61 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 61 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 62 lata;
 •  

Rok 1959:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 62 lata + 1 miesiąc;
  Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

  Dziennik Ustaw poz. 1289 z dnia 22 listopada 2012r. zamieścił Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czytaj dalej

 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 62 lata + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 62 lata + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 62 lata + 4 miesiące;

Rok 1960:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 62 lata + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 62 lata + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 62 lata + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 62 lata + 8 miesięcy;

Rok 1961:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 62 lata + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 62 lata + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 62 lata + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 63 lata;

Rok 1962

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 63 lata + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 63 lata + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 63 lata + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 63 lata + 4 miesiące;

Rok 1963:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 63 lata + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 63 lata + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 63 lata + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 63 lata + 8 miesięcy;

Rok 1964:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 63 lata + 9 miesięcy; 
Jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dzienniku Ustaw

Jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dzienniku UstawDziennik Ustaw poz. 391 z dnia 11 kwietnia 2012 r. zamieścił obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytaj dalej

 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 63 lata + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 63 lata + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 64 lata;

Rok 1965:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 64 lata + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 64 lata + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 64 lata + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 64 lata + 4 miesiące;

Rok 1966:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 64 lata + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 64 lata + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 64 lata + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 64 lata + 8 miesięcy;

ok 1967:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 64 lata + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 64 lata + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 64 lata + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat;

Rok 1968:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 4 miesiące;

Rok 1969:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 8 miesięcy;

Rok 1970:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat;

Rok 1971:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 4 miesiące;

Rok 1972:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 8 miesięcy;  

Rok 1973:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 11 miesięcy;
 • po dniu 30 września 1973 r. — co najmniej 67 lat.

1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie (opr. red.).

Rok 1947:

 • do dnia 31 grudnia — co najmniej 65 lat;

 Rok 1948:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 4 miesiące;

Rok 1949:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 65 lat + 8 miesięcy;

Rok 1950:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 65 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 65 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 65 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat;

Rok 1951:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 1 miesiąc;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 2 miesiące;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 3 miesiące;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 4 miesiące;

Rok 1952:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 5 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 6 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 7 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 66 lat + 8 miesięcy;

Rok 1953:

 • 1 stycznia/31 marca — co najmniej 66 lat + 9 miesięcy;
 • 1 kwietnia/30 czerwca — co najmniej 66 lat + 10 miesięcy;
 • 1 lipca/30 września — co najmniej 66 lat + 11 miesięcy;
 • 1 października/31 grudnia — co najmniej 67 lat.

6) Art. 25.

1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173–175, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.

1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej na podstawie art. 26b, nie uwzględnia się kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego określonego w art. 173-175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej.

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

1c. Przepis ust. 1b stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony pobrał emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. (...)

7) Art. 26b. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104.

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura częściowa podlega - na wniosek ubezpieczonego - zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24.

Czytaj dalej Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Komentarze

(1)
tyc | 30.07.2015, 16:24
Szanowni Panstwo !
Mieliscie przejrzysta ustawe o emeryturach dopoki nie zaczeliscie malpowac Niemcow. Stad teraz
powstanie nowa galaz zawodowa w tych sprawach, gdzie fachowcy beda tlumaczyc z polskiego
"na nasze". To samo mamy tu od lat wielu, fachowcow tez tu jest troche i prywatnych i w tut. "ZUS"
i do tego dochodzi, ze kazdy prawie podaje troche inna wersje, gdyz tu przepisy, chyba specjalnie, sa zagmatwane i Wyscie poszli tez ta droga, niestety. Jako biuro porad paramy sie rowniez i sprawami okolorentowymi tu i tam. Stad widzimy roznice miedzy staraymi przepsami a nowymi i u Was.
Serdecznie pozdrawiamy Panstwa. Tyc
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17297|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10792|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl