CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Infrastrukturalny Facility Management

KS Infrastrukturalny Facility Management
KS Infrastrukturalny Facility Management
sxc.hu

Procesy pomocnicze realizowane w obszarze Facility Management i wspierające procesy podstawowe nieruchomości mogą być realizowane własnymi siłami, a także w oparciu o usługi firm zewnętrznych. W wielu przypadkach rachunek kosztów i korzyści przemawia za korzystaniem z tych ostatnich.

W klasyfikacji usług Facility Management dominują dwa podejścia: jedno z nich dokonuje podziału usług FM na „twarde”, obejmujące zajmowanie się systemami technicznymi budynku oraz samym budynkiem, oraz „miękkie” definiowane jako prowadzenie innych działań, niezwiązanych ze stroną techniczną obiektu.

W drugim podejściu jako punkt wyjścia jest przyjmowana klasyfikacja usług FM w trzech grupach:

 • ekonomicznego FM – obejmującego zagadnienia związane z zarządzaniem ekonomiczno-finansowym nieruchomością oraz planowaniem inwestycji,
 • technicznego FM – obejmującego aspekty techniczne zarządzania budynkiem i jego instalacjami,
 • infrastrukturalnego FM – obejmującego dodatkowe usługi świadczone użytkownikom nieruchomości.

Infrastrukturalny FM

Zgodnie z powyższym podziałem pojęcia „Infrastrukturalny FM” nie używa się do określenia zarządzania infrastrukturą budynkową (z czym jest często mylone), ale z usługami dodatkowymi świadczonymi użytkownikom nieruchomości, takimi jak m.in.:

 • usługi utrzymania czystości i pielęgna­cyjne,
 • usługi utrzymania terenów zewnętrznych,
 • catering,
 • ochrona,
 • usługi komunikacyjne,
 • administracja budynku,
 • usługi kurierskie,
 • usługi poligraficzne,
 • obsługa parkingów,
 • obsługa przeprowadzek,
 • usługi logistyczne,
 • wywóz śmieci/nieczystości stałych.

Outsourcing usług Facility Management

Jak w wielu innych przypadkach, procesy pomocnicze realizowane w obszarze Facility Management i wspierające procesy podstawowe nieruchomości, czyli dostarczanie odpowiedniej jakości powierzchni użytkownikowi bądź najemcy – mogą być realizowane własnymi siłami, w oparciu o własnych pracowników, urządzenia i materiały.

W wielu przypadkach rachunek kosztów i korzyści przemawia za korzystaniem z usług zewnętrznych. Mamy wtedy do czynienia z problemem outsourcingu usług Facility Management.

W swojej definicji outsourcing polega na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanej przez nie dotychczas funkcji i przekazaniu jej do realizacji innym podmiotom gospodarczym.

Głównymi powodami outsourcingu usług są:

 • redukcja kosztów i ich zamiana w koszty stałe (ryczałtowe),
 • wykorzystanie specjalistycznych umiejętności firmy zewnętrznej,
 • brak własnych zasobów do prowadzenia danej działalności przez firmę.

Typy outsourcingu

W praktyce można wyróżnić kilka typów outsourcingu, najczęściej dokonywany jest następujący ich podział:

 • całkowity outsourcing (ang. full outsourcing), charakteryzujący się zależnością od jednego dostawcy (jeden dostaw­ca wykonujący 100% usług w danym obszarze),
 • outsourcing angażujący kilku dostawców (ang. multisourcing), wykorzystujący dla tego samego obszaru zaangażowanie kilku firm,
 • insourcing polegający na wydzieleniu jednostki biznesowej w pełni zależnej od firmy, czyli stworzeniu formalnie i organizacyjnie niezależnej jednostki, która wykonuje te usługi rozliczając się na zasadach komercyjnych ze swoim zleceniodawcą.

Usługi zewnętrzne w FM

Jak w tym kontekście wygląda sprawa usług zewnętrznych w obszarze Facility Management? Wysoki udział firm zewnętrznych w realizacji tych procesów jest z jednej strony zjawiskiem korzystnym z powodu wysokiej jakości usług świadczonych przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Posiadając doświadczenie i wykwalifikowany personel potrafią one zredukować ryzyko związane z danym obszarem.

Z drugiej strony należy liczyć się jednak z tym, że przeniesienie na zewnątrz niektórych czynności i funkcji może doprowadzić do utraty pełnej kontroli nad funkcjonowaniem obiektu oraz uzależnieniem od dostawcy usług.

W badaniu polskich zarządców nieruchomości przeprowadzonym w 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wskazano, że spośród tych trzech rodzajów usług w obszarze ekonomicznego FM dominuje wykonywanie zadań we własnym zakresie – 75% zarządców nieruchomości deklaruje, że w ich budynku wewnętrznie wykonuje się zadania związane z planowaniem i zarządzaniem ekonomiczno-finansowym. Natomiast w technicznym obszarze FM dominuje wykonywanie usług w oparciu o outsourcing – deklaruje je 64%. Najbardziej jednak outsourcingowaną częścią usług Facility Management są świadczone użytkownikom nieruchomości usługi infrastrukturalnego FM. Tylko 18% ankietowanych wskazuje, że wykonuje je we własnym zakresie, zazwyczaj zlecając je wyspecjalizowanym firmom zewnętrznych. Do najczęściej outsourcingowanych usług należą usługi sprzątania, cateringowe i ochrona.

 

W Polsce mamy do czynienia z rozwojem współpracy outsourcingowej, zwłaszcza w obszarze infrastrukturalnego FM. Ciekawym zjawiskiem jest łączenie szeregu różnych usług w jednym lub kilku obszarach FM (np. utrzymanie czystości + ochrona + catering + usługi komunikacyjne) w jeden „pakiet”, który daje możliwość skorzystania z efektu współwykorzystywania zasobów (pracowników, sprzętu, kosztów transportu). W Polsce można zaobserwować stopniowy wzrost udziału firm zewnętrznych w zakresie „pakietowego” przejmowania technicznego czy infrastrukturalnego obszaru FM.

Kontrakt SLA jako rozwiązanie dla usług infrastrukturalnego FM

W ramach usług infrastrukturalnego Facility Management konieczne jest umiejętne określenie zasad współpracy w kontrakcie outsourcingowym. Wydaje się, że konstrukcja kontraktu outsourcingowego w przypadku usług infrastrukturalnego FM podlega podobnym rygorom, jak kontrakty stosowane np. obszarze IT. Ze względu na fakt silnego powiązania podstawowych procesów firmy z obszarem FM (tworzącym w końcu środowisko pracy ludzi) trzeba dokonać jednak szczegółowego opisu zadań realizowanych przez jednostkę wykonującą usługi wraz z kryteriami ich oceny. Taki opis umożliwi w dalszym etapie umiejętne ukształtowanie kontraktu outsourcingowego (np. w formule SLA). 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Wykorzystywane w outsourcingu usług zewnętrznych kontrakty SLA (ang. Service Level Agreement) są kontraktami na świadczenie usług, gdzie poziom i jakość świadczonych usług jest ściśle i formalnie zdefiniowana. Umowa SLA określa warunki wykonywania usług (w tym np. czas reakcji usługodawcy czy czas wykonywania usługi) i definiuje minimalne, oczekiwane od usługodawcy, działania. W umowach SLA niespełnienie wymagań wynikających z umowy skutkować może również konsekwencjami finansowymi dla usługodawcy a nawet rozwiązaniem umowy w razie niespełniania jej postanowień przez usługodawcę. Ustalenie warunków umowy SLA jest istotną częścią zarządzania relacjami w ramach outsourcingu (ang. ORM – Outsourcing Relationship Management), umowy takie są wtedy sporządzane przez podpisaniem kontraktu outsourcingowego i stanowią narzędzie nadzoru nad zleceniobiorcą. Konieczne staje się również określenie formalne wskaźników oceny wykonania usługi zewnętrznej w postaci KPI (ang. Key Performance Indicators, także KSI – ang. Key Success Indicators, pol. kluczowe wskaźniki wykonania). Jest to powszechnie stosowana metoda oceny osiągania celów organizacji. Wskaźniki te w sposób syntetyczny mierzą postęp w procesie osiągania celów firmy. Ich dobór jest wewnętrzną kwestią organizacji. Zasadą jest używanie prostego zestawu kilku wskaźników, czytelnych dla właścicieli firmy. Pamiętajmy, że KPI nie jest pogłębioną metodą analizy ani metodą zarządzania, a jedynie sposobem pomiaru i prezentacji podstawowych danych kluczowych z punktu widzenia oceny kontaktu.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17710|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11056|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10635|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl