CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Należne bonifikaty i odszkodowania z tytułu przerw w dostawie energii

Anna  Gilewska  |  Administrator 7-8/2012  |  30.08.2012
Należne bonifikaty i odszkodowania z tytułu przerw w dostawie energii
Należne bonifikaty i odszkodowania z tytułu przerw w dostawie energii

Energetyka jako krajowy dostarczyciel prądu nie rozpieszcza w ostatnich latach klientów – indywidualnych odbiorców, właścicieli sklepów, niewielkich zakładów i przedsiębiorstw. Śnieżyce, powodzie, huragany, także przerwy i awarie prądu z nieznanych powodów – stały się częstym elementem naszego życia.

Padają zatem pytania o zasady udzielania bonifikat z tytułu wyłączeń prądu w domach i w firmach, przynoszących nie tylko niewygodę, ale i wymierne straty.

Czy poszkodowanym odbiorcom należy się bonifikata?

Przedsiębiorstwo dystrybucyjne, przesyłowe jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w prąd w sposób ciągły i niezawodny przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych energii – głosi znowelizowane w 2010 r. Prawo energetyczne (DzU z 2006 r., nr 89 poz. 625 ze zm.). Odpowiada więc za szkody wyrządzone wskutek niewykonania tego obowiązku zarówno z powodu niedbalstwa, jak i następstw okoliczności, za które ponosi ono odpowiedzialność.

Ustawa i dwa rozporządzenia ministra gospodarki, dają dość szerokie możliwości uzyskania bonifikat i odszkodowań za działania spółek energetycznych, chociaż droga do nich nie jest ani łatwa ani szybka. Kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii reguluje Rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 2011 r. nr 189, poz. 1126). Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości 5-krotności ceny energii obliczanej na podstawie średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym, niezależnie od przyczyn awarii. Upust należy się za energię niedostarczoną w czasie przekraczającym dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostawie prądu.

Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych obsługi klienta. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw energii przysługują bonifikaty.

 

 

 

Przerwy w dostawie prądu

Czas trwania przerw reguluje Rozporządzenie ministra gospodarki z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93, poz. 623 ze zm.).

Jednorazowa przerwa w dopływie prądu nie może przekroczyć:

  • 16 godz. – przerwa planowana,
  • 24 godz. – przerwa nieplanowana (awaria),
  • ponad 24 godz. – przerwa katastrofalna.

Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych: przerw planowanych – 35 godz., przerw nieplanowanych – 48 godz. (suma krótkich przerw w ciągu roku).

Przerwy planowane (na niezbędne remonty czy konserwację), o których odbiorca nie został poinformowany są traktowane jako nieplanowane.

Bonifikaty przysługują dopiero w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw.

Przykładowe obliczenia wysokości bonifikaty:

Zużycie prądu w gospodarstwie domowym wynosi np. 2400 kW/rok.

Zużycie dzieli się w okresie rozliczeniowym przez liczbę dni: 2400 kW/rok : 365 dni = 6,575 kW/dobę,

6,575 kW : 24 godz. = 0,274 kW/h;

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, bonifikata za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy jest 5-krotnością ceny energii, a zatem:

5 × 0,19532 zł/kWh (średnia cena sprzedaży energii elektrycznej) = 0,977 zł/kWh.

Należna bonifikata wyniesie: 0,977 zł × 0,274 kW/h × 16 h = 4,29 zł (na podstawie danych Vattenfall/2011).


Aby otrzymać rekompensatę, klient, niezależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną, musi samodzielnie złożyć pisemny wniosek w biurze obsługi klienta swojego dostawcy prądu. Może też przesłać go pocztą lub wysłać drogą elektroniczną. Nie ma określonego terminu, w jakim powinien być złożony. Przedsiębiorstwo po rozpatrzeniu wniosku w ciągu 30 dni i uznaniu jego zasadności udziela bonifikaty w wysokości określonej w firmowej taryfie.

 

Informacje na temat wysokości bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych energii powinny znaleźć się w umowie sprzedaży zawieranej z klientem lub w taryfie poszczególnych operatorów.

Prawo do informacji

Spółki energetyczne nie lubią informować swoich odbiorców o przerwach w dopływie prądu, spadkach napięć, mimo że obliguje je do tego prawo, nazywając to niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi klientów. Zgodnie z rozporządzeniem, za złą obsługę odbiorcy, czyli za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klientów, należy się również bonifikata, o której powinna informować zawarta umowa.

O każdym planowanym wyłączeniu prądu konsumenci powinni zostać poinformowani z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem terminów i czasu trwania przerw w zasilaniu. Może to być ogłoszenie prasowe, komunikaty na stronach internetowych przedsiębiorstwa, w radio czy telewizji albo w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, np. na słupach.

Jeśli odbiorca nie został poinformowany o przerwie w dopływie prądu, to zgodnie z rozporządzeniem taryfowym należy mu się bonifikata w wysokości, m.in. za nieprzyjęcie zgłoszenia czy reklamacji – 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy operatora:

  • za nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii – 1/15 wynagrodzenia, jak wyżej,
  • za odmowę udzielenia klientom, na ich żądanie, informacji o wznowieniu dostarczenia energii – w wysokości 1/50 wynagro­dzenia,
  • za niepowiadomienie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw – w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia.

Dystrybutorzy mają również obowiązek informowania klienta, ale tylko na jego żądanie, o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii. W obowiązujących przepisach nie określono jednak sposobu w jaki mogą to robić.

Odszkodowania 

Oprócz bonifikat za ograniczenia w dostawie prądu można zwracać się do operatora przesyłowego o wypłatę odszkodowania za straty powstałe w wyniku braku czy ograniczeń zasilania. Klientowi, zgodnie z ustawą, odszkodowanie należy się bezwarunkowo, czyli dostawca nie może się tłumaczyć siłą wyższą czy wypadkami losowymi. Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiada za szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że konsument musi wykazać w złożonym wniosku poniesioną konkretną szkodę z winy lub niestaranności przedsiębiorstwa, a także określić jej wysokość w nieprzekraczalnym terminie 180 dni od dnia zniesienia ograniczeń.

Jeśli przedsiębiorstwo nie zechce wypłacić żądanej kwoty, można złożyć pozew do sądu powszechnego. ( Kwestie związane z wypłatą odszkodowań nie leżą w kompetencjach Urzędu Regulacji Energii – przyp. aut.).

Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez użytkownika w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomej lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomości. Pojedynczy odbiorca w gospodarstwie domowym może otrzymać maksymalnie 5000 zł., nawet gdyby straty przez niego poniesione były wyższe. Dla przedsiębiorców kwota odszkodowania za straty rzeczowe nie jest limitowana. Operator nie ponosi natomiast finansowej odpowiedzialności, gdyby żądana kwota byłaby niższa niż 100 zł.

Natomiast ważne jest ilu odbiorców zostało poszkodowanych – od tego zależy górna granica wypłacanych odszkodowań zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Np. dla 25 tysięcznej miejscowości czy dzielnicy kwota do zwrotu wyniesie 25 mln zł, do 100 tys. osób – nie więcej niż 75 mln zł, a dla ponad 1 mln odbiorców do 250 mln zł.

Gdyby łączna wartość szkód przekroczyła kwotę całkowitej odpowiedzialności operatora (wskazane w ustawie), wypłata należnego odszkodowania dla konkretnego odbiorcy będzie proporcjonalnie obniżona.

Grzechy energetycznych operatorów

Operatorzy przede wszystkim niechętnie wypłacają bonifikaty i odszkodowania. Nie informują odbiorców energii o przerwach w jej dopływie. Wyłączają swoją odpowiedzialność za przerwy w dostępie do prądu z powodu strajku, ulewnych deszczy, mrozu, powołując się na działania siły wyższej. To tylko niektóre uchybienia 13 skontrolowanych przedsiębiorstw przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

URE przygotował katalog niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych między odbiorcami energii a przedsiębiorstwami, opracowany na podstawie rejestru niedozwolonych klauzul umownych UOKiK. W rejestrze znajdują się postanowienia umowne uznane za niedozwolone i orzeczone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale co ważne – po wpisaniu tych klauzul do rejestru stosowanie ich w obrocie z konsumentami staje się zakazane.

W katalogu URE znajdują się m.in. zapisy dotyczące sporów między odbiorcą a przedsiębiorstwem, długości przerw planowanych, a także zapisy, iż sprzedawca energii nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem umów w przypadku działania siły wyższej czy wystąpienia awarii systemowej.

Urząd stwierdza też, że jeśli umowa z odbiorcą została już podpisana, a zawiera niedozwolone postanowienia, to – zgodnie z definicją określoną w Kodeksie cywilnym – nie są one wiążące z mocy prawa.

Rozporządzenie ministra gospodarki z 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne do umieszczenia w swoich taryfach wpisu dotyczącego sposobu ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

PODOBNE TREŚCI
Jak skutecznie starać się o odszkodowanie po burzach, wichurach czy nawałnicach?
Jeśli wichura złamie Twoje drzewo, poproś Urząd o zgodę na jego wycinkę
Pierwsza pomoc po burzy
Kiedy drzewa zagrażają ludziom
Kto zapłaci za sprzęt zniszczony podczas burzy?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16926|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10105|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl