CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Należne bonifikaty i odszkodowania z tytułu przerw w dostawie energii

Anna  Gilewska  |  Administrator 7-8/2012  |  30.08.2012
Należne bonifikaty i odszkodowania z tytułu przerw w dostawie energii
Należne bonifikaty i odszkodowania z tytułu przerw w dostawie energii

Energetyka jako krajowy dostarczyciel prądu nie rozpieszcza w ostatnich latach klientów – indywidualnych odbiorców, właścicieli sklepów, niewielkich zakładów i przedsiębiorstw. Śnieżyce, powodzie, huragany, także przerwy i awarie prądu z nieznanych powodów – stały się częstym elementem naszego życia.

Padają zatem pytania o zasady udzielania bonifikat z tytułu wyłączeń prądu w domach i w firmach, przynoszących nie tylko niewygodę, ale i wymierne straty.

Czy poszkodowanym odbiorcom należy się bonifikata?

Przedsiębiorstwo dystrybucyjne, przesyłowe jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w prąd w sposób ciągły i niezawodny przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych energii – głosi znowelizowane w 2010 r. Prawo energetyczne (DzU z 2006 r., nr 89 poz. 625 ze zm.). Odpowiada więc za szkody wyrządzone wskutek niewykonania tego obowiązku zarówno z powodu niedbalstwa, jak i następstw okoliczności, za które ponosi ono odpowiedzialność.

Ustawa i dwa rozporządzenia ministra gospodarki, dają dość szerokie możliwości uzyskania bonifikat i odszkodowań za działania spółek energetycznych, chociaż droga do nich nie jest ani łatwa ani szybka. Kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii reguluje Rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 2011 r. nr 189, poz. 1126). Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości 5-krotności ceny energii obliczanej na podstawie średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym, niezależnie od przyczyn awarii. Upust należy się za energię niedostarczoną w czasie przekraczającym dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostawie prądu.

Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych obsługi klienta. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw energii przysługują bonifikaty.

 

 

 

Przerwy w dostawie prądu

Czas trwania przerw reguluje Rozporządzenie ministra gospodarki z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93, poz. 623 ze zm.).

Jednorazowa przerwa w dopływie prądu nie może przekroczyć:

  • 16 godz. – przerwa planowana,
  • 24 godz. – przerwa nieplanowana (awaria),
  • ponad 24 godz. – przerwa katastrofalna.

Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych: przerw planowanych – 35 godz., przerw nieplanowanych – 48 godz. (suma krótkich przerw w ciągu roku).

Przerwy planowane (na niezbędne remonty czy konserwację), o których odbiorca nie został poinformowany są traktowane jako nieplanowane.

Bonifikaty przysługują dopiero w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw.

Przykładowe obliczenia wysokości bonifikaty:

Zużycie prądu w gospodarstwie domowym wynosi np. 2400 kW/rok.

Zużycie dzieli się w okresie rozliczeniowym przez liczbę dni: 2400 kW/rok : 365 dni = 6,575 kW/dobę,

6,575 kW : 24 godz. = 0,274 kW/h;

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, bonifikata za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy jest 5-krotnością ceny energii, a zatem:

5 × 0,19532 zł/kWh (średnia cena sprzedaży energii elektrycznej) = 0,977 zł/kWh.

Należna bonifikata wyniesie: 0,977 zł × 0,274 kW/h × 16 h = 4,29 zł (na podstawie danych Vattenfall/2011).


Aby otrzymać rekompensatę, klient, niezależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną, musi samodzielnie złożyć pisemny wniosek w biurze obsługi klienta swojego dostawcy prądu. Może też przesłać go pocztą lub wysłać drogą elektroniczną. Nie ma określonego terminu, w jakim powinien być złożony. Przedsiębiorstwo po rozpatrzeniu wniosku w ciągu 30 dni i uznaniu jego zasadności udziela bonifikaty w wysokości określonej w firmowej taryfie.

 

Informacje na temat wysokości bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych energii powinny znaleźć się w umowie sprzedaży zawieranej z klientem lub w taryfie poszczególnych operatorów.

Prawo do informacji

Spółki energetyczne nie lubią informować swoich odbiorców o przerwach w dopływie prądu, spadkach napięć, mimo że obliguje je do tego prawo, nazywając to niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi klientów. Zgodnie z rozporządzeniem, za złą obsługę odbiorcy, czyli za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klientów, należy się również bonifikata, o której powinna informować zawarta umowa.

O każdym planowanym wyłączeniu prądu konsumenci powinni zostać poinformowani z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem terminów i czasu trwania przerw w zasilaniu. Może to być ogłoszenie prasowe, komunikaty na stronach internetowych przedsiębiorstwa, w radio czy telewizji albo w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, np. na słupach.

Jeśli odbiorca nie został poinformowany o przerwie w dopływie prądu, to zgodnie z rozporządzeniem taryfowym należy mu się bonifikata w wysokości, m.in. za nieprzyjęcie zgłoszenia czy reklamacji – 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy operatora:

  • za nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii – 1/15 wynagrodzenia, jak wyżej,
  • za odmowę udzielenia klientom, na ich żądanie, informacji o wznowieniu dostarczenia energii – w wysokości 1/50 wynagro­dzenia,
  • za niepowiadomienie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw – w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia.

Dystrybutorzy mają również obowiązek informowania klienta, ale tylko na jego żądanie, o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii. W obowiązujących przepisach nie określono jednak sposobu w jaki mogą to robić.

Odszkodowania 

Oprócz bonifikat za ograniczenia w dostawie prądu można zwracać się do operatora przesyłowego o wypłatę odszkodowania za straty powstałe w wyniku braku czy ograniczeń zasilania. Klientowi, zgodnie z ustawą, odszkodowanie należy się bezwarunkowo, czyli dostawca nie może się tłumaczyć siłą wyższą czy wypadkami losowymi. Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiada za szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że konsument musi wykazać w złożonym wniosku poniesioną konkretną szkodę z winy lub niestaranności przedsiębiorstwa, a także określić jej wysokość w nieprzekraczalnym terminie 180 dni od dnia zniesienia ograniczeń.

Jeśli przedsiębiorstwo nie zechce wypłacić żądanej kwoty, można złożyć pozew do sądu powszechnego. ( Kwestie związane z wypłatą odszkodowań nie leżą w kompetencjach Urzędu Regulacji Energii – przyp. aut.).

Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez użytkownika w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomej lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomości. Pojedynczy odbiorca w gospodarstwie domowym może otrzymać maksymalnie 5000 zł., nawet gdyby straty przez niego poniesione były wyższe. Dla przedsiębiorców kwota odszkodowania za straty rzeczowe nie jest limitowana. Operator nie ponosi natomiast finansowej odpowiedzialności, gdyby żądana kwota byłaby niższa niż 100 zł.

Natomiast ważne jest ilu odbiorców zostało poszkodowanych – od tego zależy górna granica wypłacanych odszkodowań zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Np. dla 25 tysięcznej miejscowości czy dzielnicy kwota do zwrotu wyniesie 25 mln zł, do 100 tys. osób – nie więcej niż 75 mln zł, a dla ponad 1 mln odbiorców do 250 mln zł.

Gdyby łączna wartość szkód przekroczyła kwotę całkowitej odpowiedzialności operatora (wskazane w ustawie), wypłata należnego odszkodowania dla konkretnego odbiorcy będzie proporcjonalnie obniżona.

Grzechy energetycznych operatorów

Operatorzy przede wszystkim niechętnie wypłacają bonifikaty i odszkodowania. Nie informują odbiorców energii o przerwach w jej dopływie. Wyłączają swoją odpowiedzialność za przerwy w dostępie do prądu z powodu strajku, ulewnych deszczy, mrozu, powołując się na działania siły wyższej. To tylko niektóre uchybienia 13 skontrolowanych przedsiębiorstw przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

URE przygotował katalog niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych między odbiorcami energii a przedsiębiorstwami, opracowany na podstawie rejestru niedozwolonych klauzul umownych UOKiK. W rejestrze znajdują się postanowienia umowne uznane za niedozwolone i orzeczone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale co ważne – po wpisaniu tych klauzul do rejestru stosowanie ich w obrocie z konsumentami staje się zakazane.

W katalogu URE znajdują się m.in. zapisy dotyczące sporów między odbiorcą a przedsiębiorstwem, długości przerw planowanych, a także zapisy, iż sprzedawca energii nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem umów w przypadku działania siły wyższej czy wystąpienia awarii systemowej.

Urząd stwierdza też, że jeśli umowa z odbiorcą została już podpisana, a zawiera niedozwolone postanowienia, to – zgodnie z definicją określoną w Kodeksie cywilnym – nie są one wiążące z mocy prawa.

Rozporządzenie ministra gospodarki z 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne do umieszczenia w swoich taryfach wpisu dotyczącego sposobu ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

PODOBNE TREŚCI
Jak skutecznie starać się o odszkodowanie po burzach, wichurach czy nawałnicach?
Jeśli wichura złamie Twoje drzewo, poproś Urząd o zgodę na jego wycinkę
Pierwsza pomoc po burzy
Kiedy drzewa zagrażają ludziom
Kto zapłaci za sprzęt zniszczony podczas burzy?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17759|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11100|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl