CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Książka obiektu budowlanego
Prowadzenie KOB i odpowiedzialność karna

Obowiązek zarządców w kwestii prowadzenia książki obiektu budowlanego [2] wynika z przepisów [1]. W poprzednich numerach „Administratora" omówiono pierwsze 6 z 10 kroków prawidłowego wypełniania książki.

Jak wspomniano w poprzednich dwóch częściach artykułu „Książka obiektu budowlanego”, opublikowanych w kolejnych wydaniach „Administratora” (nr 5/2012, s. 30 i nr 6/2012, s. 30), podano zasady wypełniania poszczególnych kart KOB w 10 krokach*).

Poniżej, kontynuując temat przedstawiamy ostatnie trzy kroki 7–10.

Krok 7.

W tablicy 6 KOB (tu Tab. 1) wpisać należy, co jest przedmiotem opracowania i do czego jego wytyczne mają służyć. Jest to krok 7 w uzupełnieniu KOB, który sprowadza się do przepisania z protokołów odbioru zakresu robót remontowych, zaleceń z dokumentacji technicznej oraz wykazu pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (Tab. 11 KOB).

Kolejna tablica – nr 7 (tu Tab. 2) jest rozszerzeniem tablicy nr 6 ze s. 30–32 KOB (tu Tab. 1), obejmującym szczegółową charakterystykę tych opracowań; należy więc zachować tą samą chronologiczną kolejność zapisu w obydwu tablicach.

 

Tab. 1. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu)

Tablica nr 6 KOB

Lp.

 

Nazwa opracowania

Data

Przedmiot opracowania
i sposób wykorzystania

Data wykonania robót

zlecenia
opracowania

odbioru
opracowania

1

2

3

4

5 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Nie należy wpisywać informacji o wykonanej dokumentacji projektowej i pozwoleniach na budowę (lub zawiadomieniach organu) dla wykonania robót remontowych i modernizacyjnych, ponieważ do tego celu została przeznaczona tablica nr 8 KOB (tu Tab. 3).Sposób zapisywania danych do tablicy nr 7 KOB (tu Tab. 2) jest już ściśle określony przez konstrukcję tablicy: w rubryce 1 – „Powód zlecenia” należy sprecyzować, jakie przesłanki zadecydowały, że wystąpiono o wykonanie stosownego opracowania technicznego.

 

Tab. 2. Dane dotyczące opracowania technicznego (lp. z tablicy nr 6)

Tablica nr 7 KOB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(rodzaj opracowania)

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Powód zlecenia

 

2

Autor

 

3

Data opracowania

 

4

Sposób realizacji
wniosków i zaleceń

 

(*) Nie dotyczy dokumentacji technicznej

UWAGI:

 

Krok 8.

Zestawienie protokołów odbioru prac remontowych i dane dotyczące dokumentacji technicznej to te informacje, które należy uzupełnić w ósmym kroku wypełniania książki.

W tablicy nr 8 KOB (tu Tab. 3) rubryka 2 powinna zawierać numer pozwolenia na budowę lub dane zgłoszenia na podstawie, którego przeprowadzono prace remontowe. Natomiast w rubryce 3 – należy podać numer opracowania – z rubryki 1. w tablicy nr 6 KOB (tu Tab. 1) – zawierający dane dotyczące dokumentacji technicznej.

 

Tab. 3. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie

Tablica nr 8 KOB

Lp.

Nr pozwolenia na budowę (*)

Podstawa realizacji robót(**)

Zakres remontów

Protokół odbioru
Nr i data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Jeżeli jest wymagane.

(**) Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dotyczące dokumentacji technicznej.Do tablicy nr 9 KOB (tu Tab. 4) należy dołączyć informacje uzupełniające do kolumny 3. z tablicy 8. (tu Tab. 3), zachowując tą samą chronologię zapisu w KOB. Tablica nr 9 (tu Tab. 4) jest rozszerzeniem kolumny 3. – z tablicy nr 8 KOB (tu Tab. 3). Zatem do kolumny 3. – wpisujemy odpowiedni numer pozycji z tablicy nr 6 KOB (tu Tab. 1), ale tylko wtedy jeżeli ekspertyzy, badania techniczne czy opinie podawały zalecenia do realizacji określonego zakresu robót remontowych i modernizacyjnych (oraz innych robót budowlanych) do wykonania w obiekcie. Natomiast jeśli opracowanie techniczne, zapisane do tablicy nr 6 KOB (tu Tab. 1), nie kończyło się wskazaniem określonych robót do wykonania, to w tablicy nr 9 KOB (tu Tab. 4) takiego odniesienia nie będzie.

 

Tab. 4. Dane dotyczące dokumentacji technicznej (lp. ........... z tablicy nr 8)

Tablica nr 9 KOB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

(rodzaj opracowania technicznego)

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Autor

 

2

Data odbioru
opracowania

 

3

Zakres robót przewidzianych dokumentacją techniczną

 

Informacje uzupełniające do kolumny 3 w tablicy nr 8 KOB (tu Tab. 3).

UWAGI:


*) Źródła: [2], [4], Jan Andrzej Wiktor, strona www.lokus.pl i opra­cowania oraz badania własne

 

Realizacja robót remontowych i modernizacyjnych może być też konsekwencją decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, który nakaże w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości [4], a zakres robót będzie obligował do wykonania dokumentacji technicznej. Wykonanie modernizacji polegającej na przekształceniu układu pomieszczeń, wymaga pozwolenia organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz narzuca konieczność wykonania odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Krok 9.

Przedostatni, dziewiąty już krok prawidłowego prowadzenia KOB sprowadza się do zestawienia awarii i katastrof, zawartych w tablicy 10. KOB (tu Tab. 5). Tablicę tę należy przeprowadzić w przypadku, gdy mamy do czynienia z katastrofą budowlaną, czyli m.in. uszkodzeniami elementów wbudowanych i/lub awarii urządzeń związanych z budynkiem, np. dźwigu, hydroforu, pomp, wentylatorów lub awarii instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, itp.

Podstawę zapisu stanowi protokół komisji powołanej przez nadzór budowlany w przypadku katastrofy lub powołanej przez właściciela lub zarządcę w przypadku awarii.

Zgodnie z art. 70 [1] właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, obowiązani są, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Krok 10.

Ostatni krok to zmiana sposobu użytkowania obiektu i uzupełnienie wykazu pozwoleń na tę zmianę, a zatem w tablicy nr 11KOB (tu Tab. 6) należy poza pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania obiektu zawrzeć zakres dokonanych zmian oraz opis sposobu użytkowania obiektu zarówno przed, jak i po jego zmianie.

Prawo budowlane [1] odnosi się do zmian sposobu użytkowania obiektu w art. 32 i art. 71.

Rubryki: 2 i 3 wymagają zapisu tylko wtedy, gdy dokumenty te zostały sporządzone przed zmianą sposobu użytkowania obiektu.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, to m.in.:

  • przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi,
  • przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu,
  • przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
  • podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej: warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy; warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska oraz wielkość układu obciążeń.

Najczęstszym problemem dla osób prowadzących KOB jest ścisłe określenie funkcji przed (rubryka 6) i po (rubryka 7) zmianie sposobu użytkowania, ponieważ często wpisują to błędnie w rubryce 5, w której winien być wpisywany „zakres wykonanych zmian”, a zatem jakie prace czy czynności przeprowadzono, aby tę funkcję zmienić.

Odpowiedzialność karna

Na zakończenie warto wspomnieć o odpowiedzialności karnej w przypadku nie spełnienia ustawowego obowiązku kontroli oraz prowadzenia KOB. Zgodnie bowiem z art. 93 ustawy, kto (…):

8. nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, wykonania okresowej kontroli,

9. nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia KOB podlega karze grzywny.

Art. 94. Stanowi, że orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W kolejnym artykule o prowadzeniu książki obiektu budowlanego przedstawimy wyniki badań dotyczących przydatności KOB na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród zarządców i osób prowadzących KOB [3].

Literatura

[1] Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm. (ostatnia w czerwcu 2010 r. DzU z 2010 r. nr 121, poz. 809)

[2] Książka obiektu budowlanego, wg załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (DzU z 2003 r. nr 120, poz.1134)

[3] Ostańska A.: KOB jako narzędzie pomocne w zarządzaniu budynkiem. Styczeń 2012, maszynopis s. 1–7

[4] Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74, poz. 836)

Sprawdź
jak wykorzystać nowe technologie informatyczne 
w zarządzaniu nieruchomościami?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18025|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11301|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10869|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl