CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Książka obiektu budowlanego
Prowadzenie KOB i odpowiedzialność karna

Obowiązek zarządców w kwestii prowadzenia książki obiektu budowlanego [2] wynika z przepisów [1]. W poprzednich numerach „Administratora" omówiono pierwsze 6 z 10 kroków prawidłowego wypełniania książki.

Jak wspomniano w poprzednich dwóch częściach artykułu „Książka obiektu budowlanego”, opublikowanych w kolejnych wydaniach „Administratora” (nr 5/2012, s. 30 i nr 6/2012, s. 30), podano zasady wypełniania poszczególnych kart KOB w 10 krokach*).

Poniżej, kontynuując temat przedstawiamy ostatnie trzy kroki 7–10.

Krok 7.

W tablicy 6 KOB (tu Tab. 1) wpisać należy, co jest przedmiotem opracowania i do czego jego wytyczne mają służyć. Jest to krok 7 w uzupełnieniu KOB, który sprowadza się do przepisania z protokołów odbioru zakresu robót remontowych, zaleceń z dokumentacji technicznej oraz wykazu pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (Tab. 11 KOB).

Kolejna tablica – nr 7 (tu Tab. 2) jest rozszerzeniem tablicy nr 6 ze s. 30–32 KOB (tu Tab. 1), obejmującym szczegółową charakterystykę tych opracowań; należy więc zachować tą samą chronologiczną kolejność zapisu w obydwu tablicach.

 

Tab. 1. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu)

Tablica nr 6 KOB

Lp.

 

Nazwa opracowania

Data

Przedmiot opracowania
i sposób wykorzystania

Data wykonania robót

zlecenia
opracowania

odbioru
opracowania

1

2

3

4

5 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Nie należy wpisywać informacji o wykonanej dokumentacji projektowej i pozwoleniach na budowę (lub zawiadomieniach organu) dla wykonania robót remontowych i modernizacyjnych, ponieważ do tego celu została przeznaczona tablica nr 8 KOB (tu Tab. 3).Sposób zapisywania danych do tablicy nr 7 KOB (tu Tab. 2) jest już ściśle określony przez konstrukcję tablicy: w rubryce 1 – „Powód zlecenia” należy sprecyzować, jakie przesłanki zadecydowały, że wystąpiono o wykonanie stosownego opracowania technicznego.

 

Tab. 2. Dane dotyczące opracowania technicznego (lp. z tablicy nr 6)

Tablica nr 7 KOB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(rodzaj opracowania)

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Powód zlecenia

 

2

Autor

 

3

Data opracowania

 

4

Sposób realizacji
wniosków i zaleceń

 

(*) Nie dotyczy dokumentacji technicznej

UWAGI:

 

Krok 8.

Zestawienie protokołów odbioru prac remontowych i dane dotyczące dokumentacji technicznej to te informacje, które należy uzupełnić w ósmym kroku wypełniania książki.

W tablicy nr 8 KOB (tu Tab. 3) rubryka 2 powinna zawierać numer pozwolenia na budowę lub dane zgłoszenia na podstawie, którego przeprowadzono prace remontowe. Natomiast w rubryce 3 – należy podać numer opracowania – z rubryki 1. w tablicy nr 6 KOB (tu Tab. 1) – zawierający dane dotyczące dokumentacji technicznej.

 

Tab. 3. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie

Tablica nr 8 KOB

Lp.

Nr pozwolenia na budowę (*)

Podstawa realizacji robót(**)

Zakres remontów

Protokół odbioru
Nr i data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Jeżeli jest wymagane.

(**) Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dotyczące dokumentacji technicznej.Do tablicy nr 9 KOB (tu Tab. 4) należy dołączyć informacje uzupełniające do kolumny 3. z tablicy 8. (tu Tab. 3), zachowując tą samą chronologię zapisu w KOB. Tablica nr 9 (tu Tab. 4) jest rozszerzeniem kolumny 3. – z tablicy nr 8 KOB (tu Tab. 3). Zatem do kolumny 3. – wpisujemy odpowiedni numer pozycji z tablicy nr 6 KOB (tu Tab. 1), ale tylko wtedy jeżeli ekspertyzy, badania techniczne czy opinie podawały zalecenia do realizacji określonego zakresu robót remontowych i modernizacyjnych (oraz innych robót budowlanych) do wykonania w obiekcie. Natomiast jeśli opracowanie techniczne, zapisane do tablicy nr 6 KOB (tu Tab. 1), nie kończyło się wskazaniem określonych robót do wykonania, to w tablicy nr 9 KOB (tu Tab. 4) takiego odniesienia nie będzie.

 

Tab. 4. Dane dotyczące dokumentacji technicznej (lp. ........... z tablicy nr 8)

Tablica nr 9 KOB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

(rodzaj opracowania technicznego)

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Autor

 

2

Data odbioru
opracowania

 

3

Zakres robót przewidzianych dokumentacją techniczną

 

Informacje uzupełniające do kolumny 3 w tablicy nr 8 KOB (tu Tab. 3).

UWAGI:


*) Źródła: [2], [4], Jan Andrzej Wiktor, strona www.lokus.pl i opra­cowania oraz badania własne

 

Realizacja robót remontowych i modernizacyjnych może być też konsekwencją decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, który nakaże w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości [4], a zakres robót będzie obligował do wykonania dokumentacji technicznej. Wykonanie modernizacji polegającej na przekształceniu układu pomieszczeń, wymaga pozwolenia organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz narzuca konieczność wykonania odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Krok 9.

Przedostatni, dziewiąty już krok prawidłowego prowadzenia KOB sprowadza się do zestawienia awarii i katastrof, zawartych w tablicy 10. KOB (tu Tab. 5). Tablicę tę należy przeprowadzić w przypadku, gdy mamy do czynienia z katastrofą budowlaną, czyli m.in. uszkodzeniami elementów wbudowanych i/lub awarii urządzeń związanych z budynkiem, np. dźwigu, hydroforu, pomp, wentylatorów lub awarii instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, itp.

Podstawę zapisu stanowi protokół komisji powołanej przez nadzór budowlany w przypadku katastrofy lub powołanej przez właściciela lub zarządcę w przypadku awarii.

Zgodnie z art. 70 [1] właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, obowiązani są, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Krok 10.

Ostatni krok to zmiana sposobu użytkowania obiektu i uzupełnienie wykazu pozwoleń na tę zmianę, a zatem w tablicy nr 11KOB (tu Tab. 6) należy poza pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania obiektu zawrzeć zakres dokonanych zmian oraz opis sposobu użytkowania obiektu zarówno przed, jak i po jego zmianie.

Prawo budowlane [1] odnosi się do zmian sposobu użytkowania obiektu w art. 32 i art. 71.

Rubryki: 2 i 3 wymagają zapisu tylko wtedy, gdy dokumenty te zostały sporządzone przed zmianą sposobu użytkowania obiektu.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, to m.in.:

  • przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi,
  • przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu,
  • przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
  • podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej: warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy; warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska oraz wielkość układu obciążeń.

Najczęstszym problemem dla osób prowadzących KOB jest ścisłe określenie funkcji przed (rubryka 6) i po (rubryka 7) zmianie sposobu użytkowania, ponieważ często wpisują to błędnie w rubryce 5, w której winien być wpisywany „zakres wykonanych zmian”, a zatem jakie prace czy czynności przeprowadzono, aby tę funkcję zmienić.

Odpowiedzialność karna

Na zakończenie warto wspomnieć o odpowiedzialności karnej w przypadku nie spełnienia ustawowego obowiązku kontroli oraz prowadzenia KOB. Zgodnie bowiem z art. 93 ustawy, kto (…):

8. nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, wykonania okresowej kontroli,

9. nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia KOB podlega karze grzywny.

Art. 94. Stanowi, że orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W kolejnym artykule o prowadzeniu książki obiektu budowlanego przedstawimy wyniki badań dotyczących przydatności KOB na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród zarządców i osób prowadzących KOB [3].

Literatura

[1] Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm. (ostatnia w czerwcu 2010 r. DzU z 2010 r. nr 121, poz. 809)

[2] Książka obiektu budowlanego, wg załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (DzU z 2003 r. nr 120, poz.1134)

[3] Ostańska A.: KOB jako narzędzie pomocne w zarządzaniu budynkiem. Styczeń 2012, maszynopis s. 1–7

[4] Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74, poz. 836)

Sprawdź
jak wykorzystać nowe technologie informatyczne 
w zarządzaniu nieruchomościami?

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17545|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10933|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10509|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl