• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
  • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
  • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Stanisława  Dmitroca-Wilkos  |  Administrator 9/2012  |  09.04.2013  |  1
Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Ustawa prawo spółdzielcze w art. 1 § 1 stanowi, że: „Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą"*).

Zagadnienia szczególne dotyczące spółdzielni mieszkaniowych reguluje Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. W art. 1 ust. 1 ustawa ta określa cele działalności spółdzielni mieszkaniowej, którymi są „zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu”**). Spółdzielnie mieszkaniowe, stosownie do postanowień art. 2 Ustawy prawo spółdzielcze prowadzą działalność na podstawie tejże ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Z powyższego wynika, że w systemie prawnym spółdzielni statut jest bardzo ważnym aktem stanowiącym o obowiązującym prawie w konkretnej spółdzielni mieszkaniowej.

Członkostwo w spółdzielni regulują zapisy art. 5 § 1 w pkt. od 1) do 8) Ustawy prawo spółdzielcze. Dotyczą one: zasad i trybu przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków; praw i obowiązki członków; wysokości wpisowego oraz wysokości i ilości udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować; terminów wnoszenia i zwrotu oraz skutków nie wniesienia udziału w terminie (Czytaj więcej na ten temat).

Kto może być członkiem SM?

Te kwestie reguluje art. 3. ust.1., 2., 3., 5. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

1. Członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność.

2. Członkiem spółdzielni mieszkaniowej mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka spółdzielni mieszkaniowej przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

Przykładowy statut spółdzielni mieszkaniowej

§ x. Osoba fizyczna, choćby była ubezwłasnowolniona lub małoletnia, może być przyjęta na członka spółdzielni, jeżeli złożyła deklarację członkowską i spełnia jeden z następujących warunków:

1) członkiem spółdzielni jest jej małżonek;

2) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;

3) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez spółdzielnię;

4) nabyła roszczenie o przyjęcie w poczet członków w trybie art. 48 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

5) przypadło jej lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z chwilą śmierci małżonka;

6) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków i o uzyskanie lokalu mieszkalnego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa albo prawa odrębnej własności;

7) ubiega się o członkostwo w związku ze zamianą lokalu mieszkalnego;

8) ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lub prawa odrębnej własności do nowo budowanego lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w statucie;

9) ubiega się o ustanowienie prawa odrębnej własności nowo budowanego budynku o innym przeznaczeniu na warunkach określonych w statucie;

10) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków w wyniku umowy zawartej z nią przez spółdzielnię na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą;

2. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przypadło kilku spadkobiercom, spółdzielnia przyjmie w poczet członków jednego z nich, wskazanego przez wszystkie uprawnione do tego osoby lub przez sąd.

3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, z tym, że takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ xx. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie choćby spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednakże Ustawa prawo spółdzielcze w art. 15 § 3 stanowi, że osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni, a w walnym zgromadzeniu biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.

Warunki przyjęcia na członka SM

Warunki przyjęcia na członka spółdzielni mieszkaniowej określone są w dwóch aktach prawnych: Ustawie prawo spółdzielcze (UPS) i w statucie spółdzielni. Ustawa prawo spółdzielcze daje szereg delegacji do uregulowania w statucie spółdzielni spraw dotyczących przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej. Co do zasady prawnej wynikającej z art. 16 § 1 UPS – warunkiem przyjęcia na członka spółdzielni mieszkaniowej jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinna być podpisana przez przystępującego do spółdzielni. Powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz wskazywać miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – w deklaracji należy podać nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie. Zdaniem autorki ustawowe informacje, jakie powinna zawierać deklaracja o przyjęcie na członka spółdzielni powinny być rozszerzone przez statuty spółdzielni o informacje wykazujące prawo do lokalu w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, do której o przyjęcie w poczet członków ubiega się osoba składająca deklarację. Współcześnie adres zamieszkania nie wskazuje na związek ze spółdzielnią, w której chcemy wstąpić w stosunek członkostwa. Spółdzielnie mieszkaniowe poprzez zapisy w statutach w bardzo różnym zakresie warunkują przyjęcie danej osoby na członka spółdzielni poza złożeniem deklaracji członkowskiej. Przykładowo obok przytoczę zapisy z aktualnie obowiązującego statutu jednej ze spółdzielni mieszkaniowych (statut dostępny w Internecie).

Zapisy statutu spółdzielni mieszkaniowej przedstawione w ramce wskazują na nierozerwalny związek członkostwa w spółdzielni z prawem do lokalu. Współcześnie w spółdzielniach mieszkaniowych występują równolegle następujące dwie sytuacje: pierwsza, w której członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej związane jest z prawem do lokalu; i druga gdy prawo do lokalu nie jest związane z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej poza prawem do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Uzyskanie członkostwa

Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię. (art. 17 § 1 UPS). Przyjęcie na członka spółdzielni powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu (art. 17 § 1 UPS). Niezależnie od powyższego zapisu, Ustawa prawo spółdzielcze w art. 17 § 4 stanowi, że statut spółdzielni powinien wskazać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Zatem organem uprawnionym do przyjmowania członków spółdzielni mieszkaniowej może być zarówno zarząd spółdzielni, rada nadzorcza, jak i walne zgromadzenie. Jeśli upoważnionym organem do przyjmowania członków nie jest walne zgromadzenie, statut spółdzielni powinien wskazywać organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcie, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania. (art. 17 § 4). Ustawa prawo spółdzielcze (art. 17 § 3) stanowi, że uchwała organu w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Oznacza to, że termin na podjęcie decyzji przez uprawniony organ o przyjęciu w poczet członków spółdzielni jest uregulowany w statucie. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

Niezależnie od złożenia deklaracji o woli przystąpienia na członka spółdzielni mieszkaniowej i pozytywnej decyzji uprawnionego organu o przyjęciu na członka nie są to warunki wystarczające by być członkiem spółdzielni. Składający deklaracje jest obowiązany zadeklarować ilość udziałów, wkładów zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni (art. 16 § 1 UPS) i je wnieść, a także wnieść wpisowe. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 3 ust. 4. stanowi, że wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (DzU nr 200, poz. 1679, z 2004 r., nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r., nr 157, poz. 1314). Szczegóły dotyczące terminu wniesienia zadeklarowanych udziałów, wpisowego czy też wkładów uregulowane są w statucie spółdzielni mieszkaniowej lub w regulaminie uchwalonym przez uprawniony organ, podobnie jak konsekwencje nie wniesienia udziałów, wpisowego czy też wkładów. Nie wpłacenie wpisowego, zadeklarowanych udziałów czy wkładów skutkuje wykreśleniem z rejestru członków spółdzielni.

O uregulowaniach dotyczących ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i jego przyczynach w kolejnych numerach.

*) ustawa z 16 września 1982 r., tekst jednolity z 2003 r.; DzU z 2003 r., nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)

**) ustawa z 15 grudnia 2000 r., tekst jednolity z 2003, DzU nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)

Komentarze

(1)
eugeniusz | 17.06.2013, 23:19
Artykuł nie wspomina o "przymusowym" członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej.
Może to się komuś wydać dziwne, ale jest to pochodna zapisu art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
SM-e prowadząc zarząd częściami wspólnymi nieruchomości, będących przedmiotem współwłasności spółdzielni i innych osób, wykonują je najczęściej w ten sposób, że obciążają osoby nie będące członkami praktycznie wszystkimi swoimi kosztami, przy wyłączeniu z tzw. przychodów.
Ponieważ, jak wszyscy zainteresowani wiedzą, istnieje realność wprowadzenia jednolitego systemu prawnego funkcjonowania współwłasności w Polsce, stąd też mamy do czynienia z frontalnym zgłaszaniem się spółdzielczej nomenklatury na wysłuchanie publiczne w sprawie. Przy czym dość jasno zarysowuje się udział "nomenklatury" oparty na założeniu ww. "przymusowego" członkostwa.
SM-e bodaj po raz pierwszy od dnia 24 kwietnia 2001 roku poczuły się zagrożone.
Oczywiście trzeba spuścić miłosierdzie na tę część głupawych wypowiedzi, które mówią o tzw. likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.
Zagrożenie dla spółdzielni mieszkaniowych oczywiście istnieje ale wyłącznie w obszarze finansowym, gdyż istniejące i powstające tzw. odrębne nieruchomości, z czasem z pewnością zechcą zainteresować się "swoimi" pieniążkami, a ludzie w nich funkcjonujący z pewnością zechcą ograniczyć wydatki "na zarządcę" a zwiększyć na realną poprawę stanu nieruchomości, czyli coś większość tu obecnych zna pod określeniem utrzymania lub zwiększania wartości nieruchomości.
Dylematem stanie się min. członkostwo w spółdzielni.
Dobrze, niech ludzie trochę pomyślą.
Dobrze, niech spółdzielnie trochę stracą.
Niech nawet stracą bardzo dużo, skoro dziś grają członkostwem, w sposób perfidny, jadąc po bandzie istniejących przepisów. Podam tylko hasło "członkowie oczekujący" a z pewnością większość z Państwa przypomni sobie "zagrywki" tej grupy w całości decyzji, np. walnych zgromadzeń.
Nie ma związania członkostwa z prawem do lokalu. To konstytucyjnie pewne.
Była do niedawna liczna, ponadpartyjna grupa Posłów i Senatorów, która usiłowała taki zapis "przemycić" do spółdzielczych nowelizacji. Na szczęście zmiarkowali się w poczynaniach, choć trzeba przyznać, że znaczącą rolę odegrały w tej mierze rozliczne przykłady patologii spółdzielczych.
Trzeba w tym miejscu przyznać, że sprawa członkostwa w SM jest prosta.
Chodzi mianowicie o to, że członkostwo co do faktu prawnego (rodzaju umowy) jest czasowo ograniczone. Wynika to z celów istnienia spółdzielni. Inaczej mówiąc, z chwilę zrealizowania "potrzeb mieszkaniowych" członkostwo dla przeciętnego Kowalskiego jest rzeczą zbędną.
W momencie "zaspokojenia" tychże potrzeb przechodzimy bowiem do zarządzania majątkiem, a to jak doskonale wiemy, wymaga innych form i instrumentów prawnych.
Mogło by członkostwo być jednym z nich (podkreślam: jednym z nich) ale zarówno KRS, jak i Związki Rewizyjne, a przede wszystkim członkowie organów i pracownicy spółdzielni (wypada zapisać: nie wszyscy) skutecznie doprowadzili do "utraty wartości" członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
Jednym z elementów, który przyczynił się do tej utraty jest brak dbałości o jakość Statutów Spółdzielni, które, w najlepszym wypadku, są niewiele znaczącym przepisaniem zapisów ustawowych.
Oczywiście jest tu też wina Krajowego Rejestru Sądowego, który raczej "przyklepuje administracyjnie" kolejne zgłaszane mu statuty, niż analizuje pod kątem np. dostosowania do aktualnych nowelizacji i zmian prawa. Przykład: choćby regulacje słynnych "ewidencji i rozliczeń".
Utrata wartości członkostwa jest też widoczna w nasilonych ostatnio bardzo szczególnie tzw. skreśleniach z pocztu członków. Gdyby ten fakt dotyczył wyłącznie działających na jakąkolwiek szkodę spółdzielni, nie było by problemu. Rzecz w tym, że "prezesi" urządzili sobie z prawnej instytucji wykreślenia z pocztu członków, swoisty "bat" na najbardziej krnąbrnych członków, tj. najczęściej pytających, najczęściej żądających, czyli "kłopotliwych.
Jest też ustawowe "poniżenie" członkostwa.
Spółdzielnia mieszkaniowa to bodaj jedyny podmiot prawny w którym członek osoby prawnej, nie może korzystać w pełni z instytucji przedstawicielskiej. Boss-owie krajowej spółdzielczości wymyślili, a Posłowie zatwierdzili, że członek spółdzielni może korzystać tylko z "doradcy", a ten (na wszelki wypadek?) i tak nie prawa zabierać głosu.
I tak co roku tysiące Radców Prawnych spółdzielni mieszkaniowych staje na WZ-ach w obronie tego "uprawnienia", jakże poniżającego członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.
Zamiast wprowadzić do Statutów i Regulaminów jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, lub wnioskować o logicznie i prawnie zasadne zmiany, spółdzielczość trwa w obronie tej "wartości".
Reasumując.
Zastanówmy się jak zmienić (czytaj: uprościć) członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, a nie opisujmy n-ty raz czegoś co jest każdemu Zarządcy Nieruchomości doskonale znane.
Oczywiście.
Konsekwencją powyższego jest uznanie, że członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej powinno być odmiennym od członkostwa w praktycznie każdej innej spółdzielni. Tu jednak kolejny opór "członków ustawodawcy", którzy, nie wiedzieć dokładnie czemu i na jakiej podstawie, wspominają coś o zmianie i ujednoliceniu przepisów spółdzielczych.
Tu jednak same lobby spółdzielcze nie pozwoli na takowe zmiany.
Co by to było gdyby np. w systemie spółdzielczości bankowej, pozwolono wprowadzić kodeksowe instrumenty sprawowania władztwa przez uprawnienia szeregowych członków?
Reasumując.
Dobrze, że temat poruszono. Obawiam się jednak, że może nie wszystkim starczyć woli zmian w kierunku zarówno umocowania członkostwa, jak też unifikacji pomiędzy sobą przepisów rozrzuconych po różnych kodeksach, prawach i ustawach. Założę się o wile, że szeregowemu członkowi spółdzielni mieszkaniowej owe zawiłości nie są znane. Założę się, że gro o jakości swojego członkostwa przekonuje się wyłącznie w sytuacjach "niepotrzebnie" ekstremalnych.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19180|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12543|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11699|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl