CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Bonifikaty za ogrzewanie

Anna  Gilewska  |  29.11.2012  |  1

Zgodnie z prawem energetycznym, odbiorcami ciepła nie są pojedynczy mieszkańcy, ale np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa. To ona podpisuje umowę z ciepłownią, negocjuje tzw. moc zamówioną i inne elementy transakcji. Ustala też, kiedy rozpoczynają się dostawy ciepła.

Dostarczanie ciepła odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Musi ona określać m.in. ilość energii, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. Dokument ma charakter cywilnoprawny. Na jego podstawie przedsiębiorstwo  cieplne zobowiązane jest dostarczać energię odbiorcom, a ci muszą za nią płacić.

Konfliktowe rozliczenia 

Do obowiązków zarządców należy m.in. rozliczanie kosztów ciepła, zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a prawa energetycznego. Mają dużą swobodę w doborze metody rozliczeń kosztów ciepła na ogrzewanie, który może być dokonana na podstawie wskazań ciepłomierzy bądź urządzeń wskaźnikowych - tzw. podzielników kosztów lub według powierzchni czy kubatury lokalu, gdy są nieopomiarowane. 

 Mieszkańcy, którzy mają zastrzeżenia do rozliczeń, powinni je reklamować w administracji spółdzielni, w zarządzie budynków komunalnych albo we wspólnocie. Telefony do zakładu ciepłowniczego nie będą więc skuteczne, bo lokatorzy nie są odbiorcami ciepła. Podobnie, jak prośby o wcześniejsze włączenie  ogrzewania. 

I to do zarządców należy zgłaszać awarie ciepła w mieszkaniu, czy jego niedogrzanie w zimie itd. To również zarządca wystąpi z reklamacją do ciepłowni i  rozliczy uzyskaną  bonifikatę dla mieszkańców budynku. 

Kiedy należy się bonifikata? 

Sezon grzewczy jest okresem między wrześniem a majem roku następnego, podczas którego warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Datą umownie kończącą ten okres jest 31 maja. 

Włączanie i wyłączanie ogrzewania odbywa się zgodnie z umową zawartą między odbiorcą i dostawcą ciepła. Określa ona zasady uruchomienia systemu ogrzewania budynków wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Zarządcy budynków występują do przedsiębiorstwa o włączenie węzłów cieplnych.Na ogól w ciągu kilkunastu godzin od przesłania zgłoszenia w mieszkaniach robi się ciepło. 

Tak więc termin rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania mieszkań zależy od decyzji zarządcy nieruchomości 

Jeżeli jednak rozpoczęcie lub zakończenie sezonu dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustaleń, odbiorcy mają prawo do bonifikaty, która wynosi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną w budynku - za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 

Nie przysługuje bonifikata za okres planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Ale  gdy planowana przerwa w dostarczaniu ciepła  była dłuższa od ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła - za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy. 

Jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródła, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej można ubiegać się o bonifikatę.  Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godzin lub w przypadku kilku przerw łącznie 48 godzin w ciągu miesiąca.

Nie można jej otrzymać za okres planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Dostawca nie udziela również bonifikat w przypadku wstrzymania dostawy ciepła z winy klienta.  

Przerwy w dostawie ciepła 

Ciągłość dostawy ciepła jest jednym z parametrów określających jakość dostaw ciepła. Niedotrzymanie parametrów  ma wpływ na określenie należności za pobrane ciepło z tytułu realizacji zawartej z odbiorcą umowy.

Wyjątkowo w sprawie ciepła  przepisy nie uzależniają zwrotu bonifikaty od złożenia wniosku, choć należy to zrobić, gdy ciepłownia nie daje upustu z urzędu.

Indywidualnym odbiorcom w lokalach za niedotrzymanie przez sprzedawcę warunków umowy przysługują bonifikaty. gdy temperatura w  mieszkaniu jest niższa od 18 lub 20 o C. Wysokość bonifikaty za każdą rozpoczęta dobę niedogrzania stanowi równowartość 1/30 opłaty miesięcznej, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 20 o C w stosunku do temperatury obliczeniowej lub 1/15, gdy obniżenie temperatury przekroczyło 20 o C. 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców określone są w rozporządzeniu ministra gospodarki z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DzU nr 16, poz. 92).

Obejmują one warunki sprzedaży ciepła, dotyczące:

 1. rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji;
 2. planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym;

oraz  dotrzymywania terminów i sposobu:

 1. załatwiania reklamacji;
 2. zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków. 

Jeżeli wytwórca ciepła i przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła parametrów i standardów jakościowych, to planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym:

 1. nie może przekroczyć 10 dni, gdy ciepło jest dostarczane do sieci ciepłowniczej z jednego źródła ciepła;
 2. w pozostałych przypadkach nie może przekroczyć 14 dni. 

Jeżeli przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła i odbiorca nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła lub umowie kompleksowej parametrów i standardów jakościowych, to strony umowy  są zobowiązane do:

 1. rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez odbiorcę;
 2. planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym nie mogą przekroczyć 14 dni , a odbiorca musi być powiadomiony o terminach tych przerw z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3.  

W przypadku przerwy dostaw ciepła do mieszkań, czyli awarii, z winy przedsiębiorstwa przysługuje bonifikataktórej wysokość oblicza się na podstawie ( trudnych) technicznych wzorów podanych w art.  44  ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki z 2010 r. w sprawie szczegółowych zasadkształtowania i kalkulacji taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU nr 194, poz. 1291)Jej wysokość zależy od wielkości ograniczenia mocy cieplnej. Ważne jest, czy wynosiło do 40 proc., czy powyżej 40 proc. 

Stany awaryjne wymagają komisyjnego protokolarnego potwierdzenia to faktu przez obie strony umowy.

 Informacji o zasadach rozliczeń czy aktualnych taryfach odbiorca może uzyskac przede wszystkim w przedsiebiiorstwie cieplowniczym - biurze obsługi klienta czy telefonicznie.

Umowa sprzedazy powinna zawierać postanowienia określające wysokośc bonifikaty za niedotrzymanie warunków umowy, Ale jeśli nie okreslono tych kwestii, to udzielenie odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, nastepuje w ciagu:

12 godzin w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia;

14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorców składane na piśmie oraz odpowiedzi na reklamacje, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz; 

30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorców składane na piśmie, które wymagają postępowania wyjaśniającego.


Co robić?

Indywidualnym odbiorcom w niedogrzanych mieszkaniach za niedotrzymanie przez sprzedawcę warunków umowy przysługują bonifikaty:

 • gdy temperatura w lokalu jest niższa od 18 lub 20 o C. wysokość bonifikaty za każda rozpoczęta dobę niedogrzania stanowi równowartość 1/30 opłaty miesięcznej, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 20 o C w stosunku do temperatury obliczeniowej lub 1/15, gdy obniżenie temperatury przekroczyło 20 o C.

 Jednak przerwa lub ograniczenie dostawy ciepła musi trwać powyżej 24 godzin lub w przypadku kilku przerw łącznie 48 godzin w ciągu miesiąca.

W przypadku odmowy przedsiębiorstwa przyznania bonifikaty, odbiorca może wystąpić do sądu powszechnego.

Poradami i informacjami dotyczącymi trudnych niekiedy relacji z przedsiębiorstwami energetycznymi służy Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii, działający w Urzędzie Regulacji Energii.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11095|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10673|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl