CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Śnieg na osiedlu – kto odpowiada za odśnieżanie?

Redakcja Administratora  |  05.12.2012

U progu sezonu zimowego sen z powiek wielu właścicieli nieruchomości spędza nieuchronna perspektywa zmagania się z opadami śniegu i odśnieżaniem. Zarówno właściciele budynków, jak i ich administratorzy czy zarządcy powinni wiedzieć, kto odpowiada za odśnieżanie poszczególnych części nieruchomości. Taka wiedza przyda się także lokatorom, aby mogli zgłaszać swoje uwagi co do nieodśnieżonych chodników czy dróg. Nie można także zapominać o takiej istotnej czynności jak odśnieżanie dachów.

- Jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących oraz określających obowiązki związane z odśnieżaniem samej nieruchomości oraz terenu wokół niej jest „Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) – mówi Marcin Sodo z firmy Nawigator Nieruchomości, zajmującej się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami. Ustawodawca nakłada w nim na właściciela lub wyznaczonego przez niego zarządcę obowiązek użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz utrzymywania jej w odpowiednim stanie technicznym, czyli niezagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców i innych osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynku. Kwestia usuwania śniegu na osiedlu jest zawarta między innymi w ustępie drugim artykułu 61 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem właściciel bądź zarządca nieruchomości musi z zachowaniem należytej staranności zapewniać mieszkańcom bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wystąpieniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jednym z tych czynników, które wymienia ustawodawca są zjawiska atmosferyczne, takie jak intensywne opady.

Dach musi być odśnieżany

Szczególnie ważnym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest odśnieżanie dachów budynków. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może stanowić szereg zagrożeń. Z jednej strony jest to niekorzystny czynnik oddziałujący negatywnie na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, a z drugiej – w zależności od indywidualnych cech budynku – może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Z tego powodu ustawodawca nakłada na zarządcę bądź właściciela nieruchomości obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku.

Odśnieżanie budynku nie kończy się na dachu

Sformułowania zawarte w Prawie budowlanym powodują, że zarówno zarządca jak i właściciel nieruchomości zobowiązani są do usuwania wszelkich efektów występowania opadów śniegu oraz niskich temperatur, które mogą powodować zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców czy osób postronnych. Poza odśnieżaniem dachu są to w szczególności prace związane z usuwaniem nawisów śnieżnych na elewacji, sopli oraz brył śniegu i lodu.

Kto może odśnieżać dachy?

- Właściciele nieruchomości narzekają, że usługi firm specjalizujących się w odśnieżaniu dachów są dość drogie, a nawet, że te firmy wykorzystują uwarunkowania klimatyczne i wyciągają z rynku jak najwięcej pieniędzy, ponieważ znajdują utrzymanie tylko przez kilka tygodni w roku. Jest to zdecydowanie błędne przekonanie – podkreśla Marcin Sodo. Najczęściej ci sami właściciele nie wiedzą bowiem, że przepisy prawa pracy ściśle regulują kwestię tego, kto może wykonywać takie prace, jak odśnieżanie dachu. Jeśli odśnieżany dach nie jest z każdej strony osłonięty ścianą, której wysokość wynosi co najmniej 150 cm i znajduje powyżej jednego metra to osoba odśnieżająca go musi legitymować się aktualnymi dokumentami zaświadczającymi, że posiada uprawnienia do prac na wysokości. Dodatkowo takie osoby muszą być odpowiednio przeszkolone, a na czas odśnieżania dachu lub usuwania śniegu i lodu z elewacji właściciel nieruchomości lub jej zarządca są zobowiązani utworzyć specjalną strefę ochronną, aby w pobliżu budynku nie znalazły się osoby postronne.

Czysty chodnik to bezpieczny chodnik

- Prawo budowlane oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) nakładają ponadto na właściciela nieruchomości (lub wybranego przez niego zarządcę) obowiązek utrzymania w należytym stanie chodników wzdłuż nieruchomości oraz dróg wewnętrznych (osiedlowych) – mówi Stanisław Łukasik z rady osiedla Łokietka
w Zielonkach. Tym samym właściciel nieruchomości musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód i błoto pośniegowe. Dodatkowo jeśli wzdłuż nieruchomości nie ma chodnika, a ruch pieszych odbywa się po wydzielonej części drogi publicznej znajdującej się bezpośrednio przy granicy nieruchomości, to również musi być ona uprzątnięta. Ustawodawca zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku odśnieżania i oczyszczania chodnika jedynie w sytuacji, gdy na tym chodniku dopuszczony jest płatny postój czy parkowanie samochodów. Wtedy jest to już zadanie zarządcy drogi (najczęściej gminy). Właściciel nieruchomości zobowiązany przez prawo do odśnieżania chodników i dróg osiedlowych musi również pamiętać, że ustawodawca szczegółowo określił to, jakich środków naturalnych i chemicznych można używać do oczyszczania dróg i chodników w zimie. Te informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 230 poz.1960), które stanowi załącznik do Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

A jak to wygląda na osiedlach domów jednorodzinnych?

W przypadku osiedli domków jednorodzinnych czy szeregowych za odśnieżanie danej posesji odpowiada jej właściciel. Natomiast nieco inaczej wygląda kwestia odśnieżania ulic osiedlowych. - Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do odśnieżenia chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości oraz do właściwego zmagazynowania usuniętego śniegu, który nie może utrudniać ruchu pieszych i samochodów. Jeśli drogi osiedlowe należą do gminy, to jest ona zobowiązana prawnie do odśnieżania – dodaje Stanisław Łukasik. Prawo dopuszcza zgarnięcie śniegu przez właściciela nieruchomości na drogę publiczną i zobowiązuje właściciela drogi również do usunięcia go. Natomiast jeśli drogi osiedlowe stanowią drogę wewnętrzną, to obowiązek ich odśnieżania spoczywa na właścicielu, czyli najczęściej radzie osiedla, która może w tym celu wynająć specjalistyczną firmę. Wtedy to na firmie spoczywa obowiązek odśnieżenia dróg oraz bezpiecznego zmagazynowania czy wywiezienia śniegu tak, aby nie utrudniał życia mieszkańcom osiedla.

Balkon odśnieżaj lokatorze sam

Zupełnie inaczej obowiązki wyglądają w przypadku balkonów. Wydawać by się mogło, że balkon stanowi część elewacji, więc jego powierzchnie powinien odśnieżać właściciel budynku lub wyznaczony przez niego zarządca. Tak jednak nie jest. - Obowiązek odśnieżania balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego spoczywa na właścicielu lokalu mieszkalnego. Właściciel budynku, w takim przypadku jest nim najczęściej wspólnota mieszkaniowa, odpowiada za należyte utrzymanie jedynie części wspólnych budynku – objaśnia Marcin Sodo. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy swoim wyrokiem  z 3 października 2002 roku (sygn. akt III RN 153/01), w którym stwierdził, że „Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego”.

Jakie kary grożą za uchylanie się od obowiązku odśnieżania?

Kontrolę nad obowiązkiem odśnieżania dróg, dachów oraz terenów wokół poszczególnych nieruchomości sprawuje policja, straż miejska oraz nadzór budowlany. Jeśli właściciel nieruchomości nie odśnieża dachu oraz nie sprawdza jego stanu technicznego, to inspektor nadzoru budowlanego ma prawo nałożyć na właściciela bądź administratora budynku mandat karny w kwocie 500 złotych. Inspektor może także skierować sprawę do sądu rejonowego. Grzywna nałożona przez taki sąd jest nie mniejsza niż sto stawek dziennych. Ponadto w razie występowania realnego zagrożenia zdrowia i życia dla mieszkańców, inspektor nadzoru budowlanego może także całkowicie wyłączyć dany budynek z użytkowania do czasu odśnieżenia dachu czy usunięcia innych usterek technicznych spowodowanych opadami śniegu.

Z kolei policja może ukarać właściciela bądź administratora budynku karą w wysokości do tysiąca złotych. Jeśli ukarana osoba unika zapłaty, to policja ma prawo skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego. Wtedy kara może wynieść już nawet pięć tysięcy złotych. Natomiast w przypadku ujawnienia nawisów śnieżnych czy sopli zagrażających mieszkańcom i przechodniom, właściciel budynku lub jego zarządca odpowiedziany za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego nieruchomości, może zostać ukarany mandatem przez straż miejską. Wysokość kwoty takiego mandatu to 20 do 500 złotych. Ponadto prawo zobowiązuje właściciela bądź zarządcę nieruchomości do odpowiedniego zabezpieczenia zagrożonego terenu przed dostępem osób trzecich do czasu usunięcia sopli i nawisów śnieżnych.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10935|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10511|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl