CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Faktury w 2013 roku

Stella Brzeszczyńska  |  Administrator 11/2012  |  12.12.2012  |  1
Faktury w 2013 roku
Faktury w 2013 roku
WG

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza wiele istotnych zmian, w tym dotyczących wystawiania faktur. Większość z nich wejdzie w życie 1 lipca 2013 roku. W artykule omówiono przepisy dotyczące fakturowania transakcji krajowych związanych z nieruchomościami.

Nowością jest wprowadzenie definicji faktury. Faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Obowiązek podatkowy a faktura

Dzisiaj obowiązuje reguła, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dacie wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak czynności te powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ponieważ większość transakcji powinna być potwierdzona fakturą, to właśnie data jej wystawienia (nie później niż do 7. dnia) decydowała o chwili powstania obowiązku podatkowego. Od tej zasady istnieje co prawda wiele wyjątków, jednak generalnie można przyjąć, że o dacie rozliczenia podatku VAT decyduje data wystawienia faktury.

W nowych rozwiązaniach wprowadzanych w roku 2013 faktura przestaje odgrywać tak doniosłą rolę. Znika bowiem przepis wiążący datę powstania obowiązku z datą wystawienia faktury (dotychczasowy art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Pozostaje jedynie zasada, w myśl której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi; nie będzie to jednak miało związku z wystawieniem faktury. Jedynie w przypadku:

 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów, drukowanych,
 • czynności polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów

– obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Powiązanie faktury z obowiązkiem podatkowym obejmuje jedynie takie sytuacje, w których podatnik musi ją wystawić. Obowiązek ten obejmuje m.in.:

 • czynności dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku VAT (polskiego lub UE) albo na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT,
 • otrzymanie całości lub części zapłaty (zaliczki, przedpłaty itp.) od ww. podmiotów.

Jeżeli jednak podatnik, np. wykonawca robót budowlanych, w ogóle nie wystawi faktury (a powinien) lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury. W przypadku robót budowlanych fakturę trzeba będzie wystawiać nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług.

Doręczenie faktury korygującej

Jeżeli dochodzi do zmniejszenia obrotu np. wskutek udzielonego rabatu, sprzedawca może go skorygować dopiero wtedy, gdy posiada potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez kontrahenta, dla którego wystawiono fakturę. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwia korektę obrotu. Przepis ten (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT) został uznany przez TSUE za zgodny z Dyrektywą.

Jednak z uwagi na to, że w wielu sytuacjach kontrahent uchylał się od odbioru faktury albo już nie istniał w dacie jej wystawienia – zmodyfikowano tę rygorystyczną zasadę. Pozostawiono co prawda warunek potwierdzenia otrzymania skorygowanej faktury, jednak złagodzono skutki dotyczące zakazu korekty obrotu. Zgodnie z nowym art. 29a ust.  13 pkt  4 ustawy, warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej.

Nadal potwierdzenie otrzymania skorygowanej faktury nie dotyczy sprzedaży mediów.

Zasady wystawiania faktur

Dotychczas zasady wystawiania faktur określono w rozporządzeniu Ministra Finansów (tzw. fakturowym). Obecnie planuje się przenieść całość regulacji do ustawy wprowadzając je do art. 106a–106o ustawy VAT. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

 • zmianę terminu wystawiania faktur,
 • rezygnację z nakazu wystawiania faktur dokumentujących czynności zwolnione od podatku; podatnik będzie je wystawiał wyłącznie na żądanie kontrahenta,
 • rezygnację z faktur wewnętrznych, kwestie dokumentowania zdarzeń objętych dotychczas obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych pozostawiono całkowicie w sferze decyzji podatnika,
 • rezygnację z not korygujących.

Podatnik VAT czynny

Dotychczas faktury mogli wystawiać wyłącznie podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zrezygnowano z tej zasady, co oznacza, że podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny (w tym również podatnik zwolniony od VAT) będzie musiał wystawiać faktury VAT dokumentujące wykonywane czynności. Dla złagodzenia tego obowiązku wprowadzono tzw. faktury na żądanie. Z uzasadnienia do projektu noweli wynika także, że minister finansów planuje – tak jak dotychczas – zrównać rachunki z fakturami.

Czynności zwolnione od VAT

Zlikwidowano obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. Podatnik nie będzie musiał wystawiać faktur dokumentujących transakcje zwolnione od podatku VAT na podstawie art.  43 ust. 1 (zwolnienia przedmiotowe) oraz art.  113 ust. 1 i 9 (zwolnienie z uwagi na niskie obroty). Jeżeli jednak kontrahent tego zażąda podatnik będzie obowiązany wystawić fakturę – jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Ustawa nie wprowadza zakazu wystawienia takiej faktury później, o ile będzie taka wola podatnika dokonującego sprzedaży.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Na fakturze dokumentującej czynności zwolnione od VAT należy wskazać:

 • przepis ustawy albo rozporządzenia, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, lub
 • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Faktura może nie zawierać:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • stawki podatku i kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

 

Termin wystawienia faktury

Przesunięto termin wystawienia faktury; wystawia się ją nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. To samo dotyczy wszelkich przedpłat; fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W przypadku robot budowlanych fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług.

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zakaz ten nie dotyczy:

 • robót budowlanych,
 • usług ciągłych (np. najem, media), pod warunkiem że faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

W przypadku usług ciągłych nie ma obowiązku wystawiania odrębnych faktur potwierdzających otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jeżeli zapłata ta dotyczy czynności objętych fakturami wystawionymi przed ich dokonaniem.

Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Zrezygnowano z oznaczania faktur słowami ORYGINAŁ i KOPIA.

Zmiany dotyczące treści faktury

Treść faktury generalnie pozostanie taka sama jak dotychczas, regulowano to w rozporządzeniu fakturowym.

Jednak w przypadku czynności, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania zapłaty, faktura musi zawierać wyrazy „metoda kasowa”. Dotyczy to m.in.:

 • wywłaszczenia (przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie),
 • sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji,
 • świadczenia usług związanych z postępowaniem sądowym lub postępowaniem przygotowawczym na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury np. usług rzeczoznawczych.

Wyrazy „metoda kasowa” będą umieszczali na fakturach także mali podatnicy – zamiast dotychczasowego oznaczenia MP.

Ponadto zlikwidowano obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw.

Faktura uproszczona

Wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych, w przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro). Faktura uproszczona nie zawiera następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres;
 • ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura uproszczona musi jednak zawierać takie dane, które pozwolą określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Zakres danych obowiązkowo zamieszczanych na fakturach uproszczonych jest zbliżony do zakresu danych wymaganych na paragonie fiskalnym.

Podatnik – jeśli taka będzie wola podatnika lub jego nabywcy – może wystawiać dla wszystkich transakcji faktury zawierające pełną ilość danych; nie musi decydować się na faktury uproszczone.

Faktura elektroniczna

Wprowadzone do ustawy przepisy znacznie liberalizują obowiązujące dotychczas wymogi. Odchodzi się od obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu, pozostawiając te kwestie całkowicie w gestii umownej stron (przykładowo za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną ustnie, bądź SMS-em). Zmiany w tym zakresie oznaczają, że np. za akceptację należy również uznać tzw. akceptację dorozumianą, np. konsument otrzymując fakturę w tej formie, reguluje płatność z niej wynikającą.

Faktury za najem i media

Planowane zmiany mają objąć także obowiązek podatkowy z tytułu tzw. usług ciągłych. Generalna zasada określa, że powstaje on z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług ciągłych trudno jednak określić ten moment, dlatego zdefiniowano „wykonanie” takiej usługi. W przypadku usług, które da się podzielić w sensie gospodarczym, dla której to części określono zapłatę obowiązek powstaje w dacie wykonania tej części.

W przypadku usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu płatności (rozliczeń).

Faktury trzeba wówczas wystawiać do 15. dnia następnego miesiąca.        

Komentarze

(1)
Bong | 28.07.2015, 12:34
16a6fRosemarie Alcazar35379My husband was hired by an agncey as a consultant for one company. This agncey provides him his 2307. Previously we file his ITR at RDO Makati where he was registered. But his contract with this agncey terminated last Jan 31, 2012. And last March 2012 he was hired by another company as their consultant. And this company requested him to register as VAT taxpayer and transfer his RDO from Makati to Bacoor (because we live in Bacoor). And before end of March 2012 he transferred to RDO Bacoor. Consequently in RDO Bacoor he registered as VAT taxpayer.Is it correct that we only file ITR? And where will we file his ITR for 2011? Is it in RDO Makati or Bacoor? How will we treat his consultancy fee in January and March 2012? What are the consequences now that he is a VAT taxpayer? Thank you in advance. 157
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11432|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11004|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl