CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Faktury w 2013 roku

Stella Brzeszczyńska  |  Administrator 11/2012  |  12.12.2012  |  1
Faktury w 2013 roku
Faktury w 2013 roku
WG

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza wiele istotnych zmian, w tym dotyczących wystawiania faktur. Większość z nich wejdzie w życie 1 lipca 2013 roku. W artykule omówiono przepisy dotyczące fakturowania transakcji krajowych związanych z nieruchomościami.

Nowością jest wprowadzenie definicji faktury. Faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; faktura elektroniczna to faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Obowiązek podatkowy a faktura

Dzisiaj obowiązuje reguła, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dacie wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak czynności te powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ponieważ większość transakcji powinna być potwierdzona fakturą, to właśnie data jej wystawienia (nie później niż do 7. dnia) decydowała o chwili powstania obowiązku podatkowego. Od tej zasady istnieje co prawda wiele wyjątków, jednak generalnie można przyjąć, że o dacie rozliczenia podatku VAT decyduje data wystawienia faktury.

W nowych rozwiązaniach wprowadzanych w roku 2013 faktura przestaje odgrywać tak doniosłą rolę. Znika bowiem przepis wiążący datę powstania obowiązku z datą wystawienia faktury (dotychczasowy art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Pozostaje jedynie zasada, w myśl której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi; nie będzie to jednak miało związku z wystawieniem faktury. Jedynie w przypadku:

 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów, drukowanych,
 • czynności polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów

– obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Powiązanie faktury z obowiązkiem podatkowym obejmuje jedynie takie sytuacje, w których podatnik musi ją wystawić. Obowiązek ten obejmuje m.in.:

 • czynności dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku VAT (polskiego lub UE) albo na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT,
 • otrzymanie całości lub części zapłaty (zaliczki, przedpłaty itp.) od ww. podmiotów.

Jeżeli jednak podatnik, np. wykonawca robót budowlanych, w ogóle nie wystawi faktury (a powinien) lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury. W przypadku robót budowlanych fakturę trzeba będzie wystawiać nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług.

Doręczenie faktury korygującej

Jeżeli dochodzi do zmniejszenia obrotu np. wskutek udzielonego rabatu, sprzedawca może go skorygować dopiero wtedy, gdy posiada potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez kontrahenta, dla którego wystawiono fakturę. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwia korektę obrotu. Przepis ten (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT) został uznany przez TSUE za zgodny z Dyrektywą.

Jednak z uwagi na to, że w wielu sytuacjach kontrahent uchylał się od odbioru faktury albo już nie istniał w dacie jej wystawienia – zmodyfikowano tę rygorystyczną zasadę. Pozostawiono co prawda warunek potwierdzenia otrzymania skorygowanej faktury, jednak złagodzono skutki dotyczące zakazu korekty obrotu. Zgodnie z nowym art. 29a ust.  13 pkt  4 ustawy, warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej.

Nadal potwierdzenie otrzymania skorygowanej faktury nie dotyczy sprzedaży mediów.

Zasady wystawiania faktur

Dotychczas zasady wystawiania faktur określono w rozporządzeniu Ministra Finansów (tzw. fakturowym). Obecnie planuje się przenieść całość regulacji do ustawy wprowadzając je do art. 106a–106o ustawy VAT. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

 • zmianę terminu wystawiania faktur,
 • rezygnację z nakazu wystawiania faktur dokumentujących czynności zwolnione od podatku; podatnik będzie je wystawiał wyłącznie na żądanie kontrahenta,
 • rezygnację z faktur wewnętrznych, kwestie dokumentowania zdarzeń objętych dotychczas obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych pozostawiono całkowicie w sferze decyzji podatnika,
 • rezygnację z not korygujących.

Podatnik VAT czynny

Dotychczas faktury mogli wystawiać wyłącznie podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zrezygnowano z tej zasady, co oznacza, że podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny (w tym również podatnik zwolniony od VAT) będzie musiał wystawiać faktury VAT dokumentujące wykonywane czynności. Dla złagodzenia tego obowiązku wprowadzono tzw. faktury na żądanie. Z uzasadnienia do projektu noweli wynika także, że minister finansów planuje – tak jak dotychczas – zrównać rachunki z fakturami.

Czynności zwolnione od VAT

Zlikwidowano obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. Podatnik nie będzie musiał wystawiać faktur dokumentujących transakcje zwolnione od podatku VAT na podstawie art.  43 ust. 1 (zwolnienia przedmiotowe) oraz art.  113 ust. 1 i 9 (zwolnienie z uwagi na niskie obroty). Jeżeli jednak kontrahent tego zażąda podatnik będzie obowiązany wystawić fakturę – jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Ustawa nie wprowadza zakazu wystawienia takiej faktury później, o ile będzie taka wola podatnika dokonującego sprzedaży.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Na fakturze dokumentującej czynności zwolnione od VAT należy wskazać:

 • przepis ustawy albo rozporządzenia, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, lub
 • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Faktura może nie zawierać:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • stawki podatku i kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

 

Termin wystawienia faktury

Przesunięto termin wystawienia faktury; wystawia się ją nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. To samo dotyczy wszelkich przedpłat; fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W przypadku robot budowlanych fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług.

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zakaz ten nie dotyczy:

 • robót budowlanych,
 • usług ciągłych (np. najem, media), pod warunkiem że faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

W przypadku usług ciągłych nie ma obowiązku wystawiania odrębnych faktur potwierdzających otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jeżeli zapłata ta dotyczy czynności objętych fakturami wystawionymi przed ich dokonaniem.

Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Zrezygnowano z oznaczania faktur słowami ORYGINAŁ i KOPIA.

Zmiany dotyczące treści faktury

Treść faktury generalnie pozostanie taka sama jak dotychczas, regulowano to w rozporządzeniu fakturowym.

Jednak w przypadku czynności, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania zapłaty, faktura musi zawierać wyrazy „metoda kasowa”. Dotyczy to m.in.:

 • wywłaszczenia (przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie),
 • sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji,
 • świadczenia usług związanych z postępowaniem sądowym lub postępowaniem przygotowawczym na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury np. usług rzeczoznawczych.

Wyrazy „metoda kasowa” będą umieszczali na fakturach także mali podatnicy – zamiast dotychczasowego oznaczenia MP.

Ponadto zlikwidowano obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw.

Faktura uproszczona

Wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych, w przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro). Faktura uproszczona nie zawiera następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres;
 • ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura uproszczona musi jednak zawierać takie dane, które pozwolą określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Zakres danych obowiązkowo zamieszczanych na fakturach uproszczonych jest zbliżony do zakresu danych wymaganych na paragonie fiskalnym.

Podatnik – jeśli taka będzie wola podatnika lub jego nabywcy – może wystawiać dla wszystkich transakcji faktury zawierające pełną ilość danych; nie musi decydować się na faktury uproszczone.

Faktura elektroniczna

Wprowadzone do ustawy przepisy znacznie liberalizują obowiązujące dotychczas wymogi. Odchodzi się od obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu, pozostawiając te kwestie całkowicie w gestii umownej stron (przykładowo za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną ustnie, bądź SMS-em). Zmiany w tym zakresie oznaczają, że np. za akceptację należy również uznać tzw. akceptację dorozumianą, np. konsument otrzymując fakturę w tej formie, reguluje płatność z niej wynikającą.

Faktury za najem i media

Planowane zmiany mają objąć także obowiązek podatkowy z tytułu tzw. usług ciągłych. Generalna zasada określa, że powstaje on z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług ciągłych trudno jednak określić ten moment, dlatego zdefiniowano „wykonanie” takiej usługi. W przypadku usług, które da się podzielić w sensie gospodarczym, dla której to części określono zapłatę obowiązek powstaje w dacie wykonania tej części.

W przypadku usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu płatności (rozliczeń).

Faktury trzeba wówczas wystawiać do 15. dnia następnego miesiąca.        

Komentarze

(1)
Bong | 28.07.2015, 12:34
16a6fRosemarie Alcazar35379My husband was hired by an agncey as a consultant for one company. This agncey provides him his 2307. Previously we file his ITR at RDO Makati where he was registered. But his contract with this agncey terminated last Jan 31, 2012. And last March 2012 he was hired by another company as their consultant. And this company requested him to register as VAT taxpayer and transfer his RDO from Makati to Bacoor (because we live in Bacoor). And before end of March 2012 he transferred to RDO Bacoor. Consequently in RDO Bacoor he registered as VAT taxpayer.Is it correct that we only file ITR? And where will we file his ITR for 2011? Is it in RDO Makati or Bacoor? How will we treat his consultancy fee in January and March 2012? What are the consequences now that he is a VAT taxpayer? Thank you in advance. 157
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10951|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10529|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl