CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przygotowanie nieruchomości do zimy

Trudne warunki atmosferyczne są zawsze najlepszym sprawdzianem dla stanu technicznego budynku, a tym samym dla zarządcy, który ma zadbać o przygotowanie nieruchomości do zimy. Stare przysłowie mówi „lepiej zapobiegać niż leczyć".

Od 20 czerwca 2007 r. wraz z nowelizacją ustawy Prawo budowlane zaostrzono zasady dotyczące bezpieczeństwa obiektu budowlanego poprzez rozszerzenie zapisów o użytkowaniu obiektów i przeglądach. Art. 61 nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, utrzymując obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym i nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego własności użytkowych i sprawności technicznej.

Zapisy tego artykułu zostały uzupełnione o obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub inne zjawiska, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub zagrożenie dla środowiska.

Należy zwrócić uwagę, że ponadto wprowadzono obowiązek dokonania kontroli „bezpieczeństwa użytkowania obiektu” każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych wymienionych w art. 61 ust.  2. Z powyższych zapisów wynika, że każdy budynek powinien przed zimą przejść ocenę stanu technicznego.

Dach sprawdzamy w słoneczny dzień

Okres zimowy to czas zawiei i zamieci śnieżnych. Dlatego też, nawet jeżeli w czasie opadów w okresie innych pór roku nie wykryto przecieków w dachu, to w zimie, podczas chwilowych odwilży może okazać się, że dach jest dziurawy. Drobne nieszczelności pokrycia są przyczyną dostawania się pod nie wody i za sprawą rozpierania warstw przez lód lub nawiewany śnieg powodują jeszcze większe nieszczelności. Prostą metodą odnalezienia miejsc możliwych przecieków jest przejrzenie dachu w słoneczny dzień od strony poddasza – oczywiście jeżeli jego konstrukcja na to pozwala. Taki przegląd przed zimą jest bezwzględnie konieczny zwłaszcza wtedy gdy mamy do czynienia z dachem płaskim. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy bezzwłocznie zlecić ich naprawę. Mogą być to miejsca wnikania wilgoci do budynku nie tylko w czasie opadów deszczu czy zalegania śniegu, ale przede wszystkim w czasie topnienia śniegu.

Dachy pokryte dachówką także wymagają oceny stanu pokrycia i szczelności. Jeżeli dach został ułożony przez profesjonalną ekipę, powinien być odporny na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Pomimo, iż dachówki ceramiczne mają wieloletnią gwarancję, nawet na dobrze położonym dachu burze i wichury mogą pozostawić ślady swojego działania. Silny wiatr może spowodować drobne przesunięcia lub uszkodzenia dachówek.

Szczególnie ważnym „zimowym” obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest odśnieżanie dachów budynków. Śnieg zalegający na powierzchni dachu – zwłaszcza mokry, roztapiający się – może stanowić szereg zagrożeń. Z jednej strony jest to niekorzystny czynnik oddziałujący negatywnie na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, a z drugiej – w zależności od indywidualnych cech budynku – może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Z tego powodu ustawodawca nakłada na zarządcę bądź właściciela nieruchomości obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku.

Jak uniknąć sopli?

Elementy orynnowania są szczególnie narażone na szkodliwe czynniki atmosferyczne czy zanieczyszczenia. Należy pamiętać o ich konserwacji. Przed zimą dobrze więc jest dokonać ich przeglądu, a w razie potrzeby wyczyścić lub naprawić. Spadające liście, a zwłaszcza zrzucane zimą przez np. modrzewie igły potrafią bardzo skutecznie zatkać rynny i rury spustowe oraz uniemożliwić prawidłowe odprowadzanie wody z połaci dachu. Gałęzie i liście nagromadzone w rynnach lub okolicach okien dachowych będą utrudniać lub nawet całkowicie uniemożliwią odpływ wody. Tym sposobem spiętrzona woda opadowa będzie mogła przeniknąć pod pokrycie dachowe, do warstwy izolacyjnej lub wzdłuż ściany budynku. Może dotrzeć nawet do pomieszczeń mieszkalnych. Należy przy tym pamiętać, że wilgoć w ścianach nośnych budynku może stać się przyczyną poważnych uszkodzeń, a w rezultacie będziemy zmuszeni do przeprowadzenia kosztownych prac remontowych.

Okres zimy to coroczne problemy właścicieli posesji, związane ze zwisającymi soplami czy zrywającymi się pod ciężarem śniegu rynnami. Zjawisko to nasila się głównie pod koniec zimy, gdy słońce zaczyna topić zalegający na dachach śnieg. Wieczorny spadek temperatury powoduje zamarzanie stopionego śniegu i zatykanie rur spustowych. To samo zjawisko wystąpi na źle izolowanym dachu, gdy ciepło z budynku zamieni śnieg w wodę. Efektem są uszkodzenia rynien oraz zalewanie pomieszczeń na wyższych kondygnacjach. Dlatego musimy dodatkowo sprawdzić drożność systemu rynnowego, znaleźć miejsca nieszczelności gdyż są to ewentualne miejsca powstawania sopli. Warto także w miejscach, w których woda z rur spustowych wypływa na podjazdy lub chodniki, przekierować końcówki rur spustowych, np. w stronę trawników tak, aby uniknąć powstawania lodowiska na chodnikach lub jezdni.

Po pierwszych opadach śniegu, który zbiera się na dachu, okaże się także czy izolacja cieplna nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli pokrywa śnieżna na dachu tworzy jedną całość, oznacza to, że izolacja zachowała szczelność. Pojedyncze miejsca, w których śnieg topnieje mogą wskazywać na mostki termiczne. Jedną z przyczyn takiego zjawiska może być uszkodzona warstwa izolacyjna, co powoduje „uciekanie” ciepła przez dach na zewnątrz. W takiej sytuacji powinniśmy najszybciej jak to możliwe wezwać fachowca, który usunie usterkę, zanim przerodzi się ona w poważne uszkodzenie.

Czytaj także: Jak przygotować dach do zimy?

W trosce o kominy

Dach to nie tylko pokrycie i rynny, ale także kominy. Komin jest podstawowym elementem instalacji wentylacyjnej budynku.

Bez względu na rodzaj oraz przeznaczenie, każdy komin musi być szczelny na całej długości. Musi mieć ponadto prawidłowo wykonane uszczelnienie i obróbki blacharskie w miejscu styku z połacią dachową a także prawidłowo wykonane czapki kominowe i zabezpieczenia wlotów „przeciw ptakom”. Nie wolno zapomnieć o konieczności konserwacji i czyszczeniu komina.

Przed okresem zimowym konieczny jest przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, o czym przypomina w art. 70.1. Prawo budowlane:

Art. 70. 1.  Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Stajemy przed ścianą…

Z punktu widzenia użytkowników i właścicieli, ściany zewnętrzne ze względu na pełnioną funkcję, niezależnie od tego czy są to ściany konstrukcyjne czy jedynie osłonowe, są jednym z ważniejszych elementów każdego budynku. Bez znaczenia jest konstrukcja i struktura ściany. Najważniejszy dla użytkownika jest w końcowym efekcie jej stan techniczny, który w ostateczności ma największy wpływ na walory użytkowe ściany i estetykę fasady domu.

W praktyce w „starych” budynkach mamy zazwyczaj do czynienia ze ścianami jednowarstwowymi, które wymagają szczególnego zainteresowania z uwagi na ich kondycję techniczną oraz jakość pokrywającego je tynku. Ocena ogólnego stanu technicznego ścian zewnętrznych powinna być wykonana w trakcie obowiązkowego rocznego przeglądu budowlanego. Prawo budowlane w art. 62.1. mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. W przypadku ścian zewnętrznych czynników szkodliwych jest bardzo dużo, począwszy od najczęstszego zjawiska wilgoci wnikającej do wnętrza muru.

Problem mokrych murów

Do niedawna panowała opinia, że za zawilgocenie murów odpowiedzialne jest nie tylko przenikanie wody przez uszkodzenia tynku, ale również kapilarne podciąganie wody z gruntu. Osuszanie budowli z wilgoci podciąganej z gruntu na skutek braku izolacji poziomej w budynkach nie podpiwniczonych oraz braku izolacji zarówno poziomej, jak i pionowej w budynkach podpiwniczonych pozostaje najważniejszym problemem technicznym podczas prac remontowych obiektów budowlanych.

Okazuje się jednak, że problem mokrych murów jest bardziej skomplikowany i na sumaryczny jego efekt składają się także inne zjawiska, takie jak kondensacja pary wodnej na zimnych elementach budowli oraz higroskopijność soli, rozpuszczonych w wodzie znajdującej się w murach. Często występuje silnie podwyższona wilgotność murów wzdłuż trasy przebiegu źle izolowanych przewodów instalacji oświetleniowej oraz wokół przełączników i odbiorników elektrycznych. Na zawilgocenie murów ma ponadto istotny wpływ np. nieprawidłowo wykonana izolacja termiczna ściany, szczególnie wtedy, gdy znajduje się ona po ich wewnętrznej stronie, a także czynniki biologiczne w postaci niektórych pnączy na fasadach budynku, czy też obecność w murach czynników powodujących korozję biologiczną – pleśni, grzybów itp.

Należy także zwrócić uwagę na miejsca połączenia ścian z innymi elementami np. daszkami nad wejściem czy gzymsami. Nieszczelności w miejscach połączenia elementów pionowych i poziomych to najczęstsze przyczyny wnikania wody do wnętrza ścian zewnętrznych. Miejsca te wymagają bardzo starannego wykonania izolacji przeciwwilgociowej, a w przypadku gzymsów także właściwych obróbek blacharskich. Miejscem newralgicznym jest zwłaszcza połączenie elewacji budynku i systemu odprowadzenia wód opadowych, tj. miejsca mocowania rynien i rur spustowych. Nieszczelny pas podrynnowy, źle zamocowana, nieszczelna rynna lub rura spustowa są przyczyną wielu kłopotów nie tylko zimą. Także w przypadku intensywnych opadów deszczu przez cały rok mogą być źródłem zalewania tynku i wnikania wody do wnętrza domu. Długofalowym efektem zawilgocenia tynku jest trwałe zniszczenie jego struktury. W konsekwencji takie mikrouszkodzenia stają się miejscem wnikania wilgoci. Jeśli zawilgocenie powtarza się wielokrotnie, uszkodzenia są coraz większe, a w przypadku dostania się do nich wody tuż przed okresem zimowym istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody w szczelinach i ich rozsadzenia. Mamy wówczas do czynienia z powolną degradacją techniczną tynku.

Po pierwsze, zapobiegać degradacji!

Po wykonaniu niezbędnej naprawy i usunięciu przyczyny wnikania wody w tynk, zaczyna się powolny proces wysychania ścian. Dopiero wówczas okazuje się, jak głęboko sięgnęła degradacja tynku. Często widzimy niestety, że długo zalegająca wilgoć pod tynkiem spowodowała jego odspojenie od podłoża i wystąpiło tzw. zjawisko odparzenia ściany. Tynk całymi płatami odstaje od ściany i stanowi poważne niebezpieczeństwo, ponieważ w pewnym momencie zaczyna odpadać od lica ściany. Może spowodować poważne straty, uszkadzając wszystko na co spadnie. Stopień zagrożenia zależy od grubości tynku oraz wysokości z jakiej taki płat tynku spada. Jest to zagrożenie zarówno dla ludzi przebywających pod budynkiem, jak i mienia np. zaparkowanych czy przejeżdżających samochodów. Wniosek z tego jest jeden, im wcześniej zauważymy nawet niewielką usterkę, tym lepiej. W przypadku niewielkich powierzchni nie stanowią one problemu. Jeśli natomiast grozi nam odpadanie płatów tynku z elewacji, proponuję aby cała powierzchnia odparzona została skuta. Nie należy jednak pozostawić „odkrytej” ściany na okres zimowy. Jeśli nie stać nas na ponowne otynkowanie całej fasady tak, aby stanowiła jednolitą powierzchnię, miejsca po skutym tynku należy zabezpieczyć, narzucając warstwę tynku. Pozostawiamy tak zabezpieczoną powierzchnię, a remont elewacji z ewentualnym uzupełnieniem i wykonaniem ocieplenia pozostawiamy na czas bardziej sprzyjających warunków atmosferycznych. Widzimy więc, że jeśli specjalista stwierdzi uszkodzenia, należy podjąć jeszcze przed zimą działania, zabezpieczające obiekt przed wnikaniem do budynku wilgoci, ucieczką ciepła i wnikaniem zimnego powietrza do wnętrza poprzez wilgotny mur.

Na efekt końcowy prac naprawczych składa się wiele czynników poza samą konkretną technologią. Istotną rolę odgrywa wykonawstwo i spełnienie wszystkich wymogów technicznych danej technologii. Muszą być wykonane niezbędne prace uzupełniające na obiekcie i wokół niego, aby nie dopuszczać do ponownego zawilgocenia murów.

Użytkownik budynku również musi przestrzegać określonych kanonów zachowania. Na przykład w czasie intensywnych opadów śniegu i jego zalegania, odśnieżać należy nie tylko dachy ale także balkony i parapety okien. Śnieg, którego pokrywa wchodzi na ścianę, topi się i stopniowo cienka warstewka wody wnika wzdłuż szczelin pod parapety i pod izolacje balkonów i tarasów. Zaciek tej wody pojawia się nagle u sąsiada piętro niżej np. nad oknem. Jako zarządcy musimy uświadamiać tego typu zjawiska i zależności mieszkańcom domów, aby w prosty sposób mogli sami im zapobiegać.

Bramy wjazdowe i garażowe

Kolejnym niezwykle ważnym elementem są bramy. Nieprzygotowane do zimy i niewłaściwie eksploatowane urządzenie może się zbuntować, zaciąć i nie otworzyć w najmniej odpowiednim momencie.

Już w chwili montażu bramy powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Jednym z podstawowych jest odpowiednio głęboki fundament pod bramę, który powinien znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przeciwnym razie zimą może dojść do wysadzenia fundamentu i brama straci stabilność oraz swoją geometrię. To z kolei uniemożliwi jej swobodne zamykanie i otwieranie.

Druga sprawa to odpowiednie wypoziomowanie bramy. Krzywo założone bramy dwuskrzydłowe mogą się nie domykać, a w źle ustawionych bramach samonośnych i przesuwnych może dojść do zbyt szybkiego zużywania się łożysk, na które przez złe wyważenie i wypoziomowanie działa zbyt duża siła. Również niefachowe zamontowanie zawiasów sprawi, że brama z czasem będzie opadała. To z kolei spowoduje jej problemy z domykaniem. Zimą warto zabezpieczyć zawiasy, smarując je dodatkowo towotem. Głównym błędem, który często popełniają właściciele bram dwuskrzydłowych, jest używanie skrzydeł jako pługa śnieżnego. Jeśli w nocy napadało dużo śniegu, trzeba go najpierw usunąć sprzed wjazdu, a dopiero potem otwierać bramę. W przeciwnym razie łatwo można doprowadzić do przeciążenia, urwania zawiasów, a w przypadku automatyki do nadmiernego zużycia mechanizmów napędu.

Czysty i bezpieczny chodnik

Prawo budowlane oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 1996 nr 132 poz. 622) nakładają ponadto na właściciela nieruchomości (lub wybranego przez niego zarządcę) obowiązek utrzymania w należytym stanie chodników wzdłuż nieruchomości oraz dróg wewnętrznych (osiedlowych). Tym samym właściciel nieruchomości musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód i błoto pośniegowe.

Dodatkowo jeśli wzdłuż nieruchomości nie ma chodnika, a ruch pieszych odbywa się po wydzielonej części drogi publicznej znajdującej się bezpośrednio przy granicy nieruchomości, to również musi być ona uprzątnięta. Ustawodawca zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku odśnieżania i oczyszczania chodnika jedynie w sytuacji, gdy na tym chodniku dopuszczony jest płatny postój czy parkowanie samochodów. Wtedy jest to już zadanie zarządcy drogi (najczęściej gminy).

Właściciel nieruchomości zobowiązany przez prawo do odśnieżania chodników i dróg osiedlowych musi również pamiętać, że ustawodawca szczegółowo określił to, jakich środków naturalnych i chemicznych można używać do oczyszczania dróg i chodników w zimie. Te informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. (DzU 2005 nr 230 poz.1960), które stanowi załącznik do Ustawy o ochronie przyrody (DzU 2004 nr 92 poz. 880).

Ponadto przed sezonem zimowym należy sprawdzić stan nawierzchni chodników, które często wymagają uzupełnień czy przełożeń kostki brukowej, a także odpowiednio wcześnie, jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu ustawić skrzynie z piaskiem.

Schody, wejścia, klatki schodowe

Przed sezonem zimowym sprawdzamy także stan nawierzchni schodów i posadzek. W przypadku uszkodzenia, należy pilnie wykonać naprawy i uzupełnienia. Na schody zewnętrzne, dla bezpieczeństwa ich użytkowników, możemy zamontować specjalne gumy antypoślizgowe. Sprawdźmy by były właściwie przykręcone, a śruby nie wystawały ponad powierzchnię gum. Są one także niezbędne w przedsionkach wejściowych do klatek schodowych.

W nowych budynkach, gdzie na podłogach pojawiają się lepszej jakości materiały wykończeniowe typu marmur, granit powinny być przed zimą odpowiednio zabezpieczone przed błotem, solą i piaskiem. Coraz popularniejsze stają się zabiegi krystalizacji dla marmurów oraz impregnacji w przypadku posadzek granitowych. Zabiegi te zabezpieczają pory kamienia przed wnikaniem zabrudzeń. Posadzka jest po nich bardziej wytrzymała na mikrozarysowania i wnikanie wilgoci.

Kilka rad eksploatacyjnych

Działaniem znacznie poprawiającym stan bezpieczeństwa użytkowników i estetykę budynku zimą jest zwiększenie częstotliwości sprzątania, wymiany mat wejściowych i czyszczenia. Nasiąknięte błotem maty dają bowiem skutek odwrotny do zamierzonego, tj. brud wnoszony jest do środka budynku zamiast zatrzymywany na wejściu.

Ważne jest ponadto, aby uruchomić serwis sprzątający w godzinach porannych, szczególnie przy głównym wejściu do budynku, gdzie występuje największe natężenie ruchu. Kwestia utrzymania porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym dotyczy również garaży podziemnych. Opadające z samochodów błoto tworzy kałuże, które należy na bieżąco usuwać.

Istotne jest także sprawdzenie drożności studzienek odpływowych w garażach podziemnych oraz sprawności instalacji podgrzewania wjazdów, co zabezpiecza przed kolizją, np. z samochodem zjeżdżającym w dół.

Elementem, na który warto także zwrócić uwagę jest sposób gromadzenia zwalonego śniegu. Pamiętajmy, aby odsuwać go od ściany budynku, ponieważ jego nagromadzenie przy elewacji jest potencjalnym źródłem wody wnikającej do wnętrza.

Tymczasem często zapominamy o sprawdzeniu sprzętu do odśnieżania oraz o zmagazynowaniu suchego piasku, soli czy mieszanki do posypywania ścieżek. A przecież wystarczy zamówić więcej materiałów i poprosić dostawcę o dowożenie ich na bieżąco.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16894|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10512|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10079|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl