• Szkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa
 • Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej
 • Nieruchomości – zmiany w prawie w 2019
 • Posiadanie psa to też obowiązek
 • Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa...

26.06.2019
1
Zasady działania dużej oraz małej wspólnoty mieszkaniowej po zmianie prawa, organy wspólnoty, kompetencje zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego, głosowanie nad uchwałami, przetwarzanie danych we wspólnocie a RODO, pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

24.07.2019
Według szacunków w Polsce funkcjonuje około 5 milionów wspólnot mieszkaniowych, składających się z ogółu właścicieli lokali w danej nieruchomości. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej jest automatyczna, tzn. powstaje w momencie wykupu lokalu na własność, i nie można...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Nieruchomości – zmiany w prawie w 2019

31.07.2019
Jesteśmy już za półmetkiem trwającego roku. Te ponad pół roku to czas, kiedy w przepisach dot. szeroko pojętych nieruchomości wprowadzono wiele zmian. Objęły one m.in. najem mieszkań czy opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Jakie jeszcze zmiany legislacyjne miały miejsce?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Posiadanie psa to też obowiązek

22.07.2019
Posiadane psa to nie tylko przyjemność, ale i duży obowiązek. Niestety, często właściciele czworonogów o tym zapominają. Tego rodzaju niedbałość może mieć nieprzyjemne konsekwencje, zarówno prawne jak i zdrowotne.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

29.07.2019
Zawierając związek małżeński, należy pamiętać o możliwych konsekwencjach jego rozwiązania. Dotyczą one nie tylko praw osobistych i rodzinnych ale także wpływają na z pozoru prozaiczną sprawę dalszego wspólnego zamieszkiwania byłych małżonków. Co zrobić ze wspólną...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wzór umowy najmu mieszkalnego (pobierz plik)

Redakcja Administratora  |  16.01.2013  |  1

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów z siedzibą przy ul. Irysowa 19 w Warszawie zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez:...

Pobierz plik:  UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

mgr inż. Waldemara Albińskiego – Dyrektora ZGN Mokotów

a Panem/Panią

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkującym dotychczas ………………………………………………………………….

legitymującym się dowodu osobistego seria ........... Nr ………………………..

wydanym przez .............................................. w dniu ..............................

PESEL ...................................... NIP ……………………………

oraz Panem/Panią

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkującym dotychczas ………………………………………………………………….

legitymującym się dowodu osobistego seria ........... Nr ………………………..

wydanym przez .............................................. w dniu ..............................

PESEL ...................................... NIP ……………………………

zwanym dalej Najemcą.

 

Nieprawidłowo działające zawory termostatyczne?

Cieknące automatyczne odpowietrzniki?

Dirtmagclean

 

Caleffi

Przyczyną tego typu problemów mogą być zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie instalacyjnej. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie urządzenia DIRTMAGCLEAN®.


Najnowszy produkt opracowany przez inżynierów firmy Caleffi Hydronic Solutions wprowadza nowy standard w procesie usuwania zanieczyszczeń, łącząc zalety wszystkich dotychczas stosowanych rozwiązań w jednym elemencie.

 

§ 1

 1. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal mieszkalny Nr............ położony w budynku Nr ............... przy ul. ……...........................................
  w Warszawie o powierzchni użytkowej .................... m2, w tym powierzchni mieszkalnej .................. m2. Do korzystania z lokalu poza najemcą/najemcami uprawnione są osoby wymienione w skierowaniu do zawarcia umowy najmu, małżonek niebędący najemcą lokalu oraz osoby, względem których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, a także osoby objęte odrębną pisemną zgodą na nieodpłatne używanie wydaną przez właściciela lokalu reprezentowanego w tym zakresie przez Urząd Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta st. Warszawy.

 2. Lokal składa się z ............. pokoi, kuchni, przedpokoju, wc, łazienki i innych pomieszczeń: *………………………………………………

 3. Do używania/współużywania* przez najemcę i osoby z nim zamieszkałe przeznacza się łazienkę/kuchnię/wc* usytuowaną poza lokalem o powierzchni ……. m2. Pomieszczenie to będzie użytkowane wspólnie z najemcami lokali nr……………..

 4. Najemcy przysługuje korzystanie z piwnicy oznaczonej nr……. oraz …………………….

 5. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji miejskiej-lokalnej, gazową, zbiorczej anteny telewizyjnej.*

§ 2

Wynajmujący przekazuje Najemcy lokal określony w § 1 ust. 1 oraz pomieszczenie przynależne określone w § 1 ust. 3, w stanie przydatnym do użytku, protokołem zdawczo - odbiorczym, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, określającym
w szczególności jego stan techniczny oraz rodzaj i stopień zużycia instalacji oraz urządzeń technicznych znajdujących się w lokalu.

§ 3

Wynajmujący zobowiązany jest w trakcie najmu lokalu do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających najemcy korzystanie
z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, windy, zbiorczej anteny i innych urządzeń należących do wyposażenia lokalu lub budynku.

§ 4

 1. Najemca lokalu zobowiązuje się w szczególności do:

 1. używania wynajętego lokalu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wykonywania obowiązków określonych w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 31, poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz
  w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego, a w szczególności:

 2. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego, a także dbać i chronić przed uszkodzeniami lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku (dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze) i otoczenie budynku,

 3. nie oddawania w podnajem lub do bezpłatnego używania lokalu w całości lub jego części bez pisemnej zgody Wynajmującego z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 1 zdanie 2.

 1. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego
  i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

 2. Za szkody powstałe z winy Najemcy w innych lokalach lub budynku albo jego otoczeniu odpowiada Najemca.

 3. W przypadku dokonywania przeglądu technicznego budynku, lokalu albo wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest udostępnić wejście do wynajmowanego lokalu celem wykonania niezbędnych czynności obciążających Wynajmującego.

§ 5

 1. Najemca płacić będzie miesięcznie Wynajmującemu czynsz w wysokości ................ zł (słownie: .........................................................) za m2 pow. użytkowej lokalu określonego w § 1 ust. 1. Za m2 pow. użytkowej pomieszczenia przynależnego określonego w § 1 ust. 3 najemca płacić będzie miesięcznie Wynajmującemu czynsz w wysokości ................ zł (słownie: .........................................................).

Ogółem czynsz miesięcznie wynosi: ................... zł. (słownie: ......................... ..............).

Czynsz płatny jest od dnia przejęcia lokalu określonego w § 1 i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w/w lokalu.

 1. Oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1, Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu miesięcznie opłaty związane z używaniem lokalu (niezależne od Wynajmującego) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany tych opłat
  w trakcie trwania najmu Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu Najemcy przez Wynajmującego. Zmiana tych opłat nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu.

 2. Czynsz oraz opłaty, o których mowa w ust. 2, płatne są z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek nr 35 1030 1508 0000 0005 5087 6019.

 3. W przypadku nie uiszczenia czynszu i w/w opłat w terminie określonym w ust. 3, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

 

§ 6

Wynajmujący stwierdza, że na zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących Wynajmującemu w dniu jego opróżnienia, Najemca:

 1. uiścił kaucję w kwocie ............. zł (słownie: ……………………........................................)
  KP nr ...................., nr rejestru ............................*

 2. uzyskał zgodę na rozłożenie spłaty kaucji wynoszącej .................. zł na ........... rat
  po ............... zł miesięcznie, licząc od dnia ..................... 20...... r.

 3. uzyskał zgodę na zwolnienie od wpłaty kaucji *.

§ 7

 1. Najemcę obciąża w czasie trwania stosunku najmu naprawa i konserwacja:

 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

 2. okien i drzwi,

 3. wbudowanych mebli, włącznie z ich wymianą,

 4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,

 5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,

 6. pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,

 7. etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,

 8. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych,
  w tym niezwłoczne usuwanie niedrożności,

 9. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie i tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

 1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal
  i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić Wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się
  w lokalu w chwili wydania go Najemcy. Jeżeli Najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących
  w dniu rozliczenia.

 2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez Najemcę
  z naruszeniem ust. 2 § 4 niniejszej umowy i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

 3. Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadku nie odnowienia lokalu i nie dokonania przez Najemcę obciążających go napraw, w terminie do 30 dni po zakończeniu najmu
  i opróżnieniu lokalu, Wynajmujący jest uprawniony do odnowienia i napraw na koszt
  i niebezpieczeństwo Najemcy. Najemca zobowiązany jest wówczas do zwrotu Wynajmującemu poniesionych kosztów odnowienia i napraw, w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT.

 4. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za czas wykonywania odnowienia lokalu i jego napraw przypadający po zakończeniu najmu
  i opróżnieniu lokalu.

§ 8

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 9

W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

§ 10

Zawarcie niniejszej umowy powoduje rozwiązanie umowy najmu zawartej w dniu…………. na lokal nr …………. w budynku przy ……………………………………………….…….. .

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 31, poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego).

§ 12

Wszelkie sprawy mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

§ 13

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wynajmującego, Najemcy i Wydziału Zasobów Lokalowych.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz wysokości opłat

 2. Protokół zdawczo-odbiorczy

WYNAJMUJĄCY

..........................

NAJEMCA

......................

 

 * niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania

Komentarze

(1)
hania | 24.09.2013, 10:29
chcialabym sie zapytac czy przysluguje mnie wymiana drzwi do kuchni i wc przez administracje chce nadmienic iz zajmuje lokal kwaterunkowy od 60 lat i od tamtej pory mam owe drzwi po dluzszej konserwacji i malowaniu nie nadaja sie juz do uzytku a nie stac mnie na kupno nowych gdyz jestem na emeryturze ktora mam bardzo niska prosze o pilna odpowiedz
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16940|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10117|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl