• Szkolenie: Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym
 • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?
 • Od nowego roku zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych
 • Jaki jest rynek nieruchomości?
 • Przekazanie zachowku w formie nieruchomości a podatek

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po...

25.10.2019
Obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z przepisów prawa, obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa, zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli, prowadzenie Książki obiektu budowlanego – to tylko wybrane zagadnienia...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

28.10.2019
W obecnych czasach polscy przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, czy podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT. Każdy z nich ma prawo do świadczenia usług na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Od nowego roku zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych

11.10.2019
Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Zmienią się zasady określania sposobu zarządu wspólnotami mieszkaniowymi. Na nowo zdefiniowane zostaną małe i duże wspólnoty.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Jaki jest rynek nieruchomości?

Zachowawczy? Innowacyjny? Jakie cechy wyróżniają go spośród innych sektorów gospodarki?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przekazanie zachowku w formie nieruchomości a podatek

30.09.2019
Jeżeli przekazanie nieruchomości w formie zachowku nastąpi w ciągu 5 lat od jej nabycia, powstaje obowiązek podatkowy. Tak wynika z jednej z najnowszych interpretacji podatkowych Krajowej Informacji Skarbowej.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wzór umowy najmu mieszkalnego (pobierz plik)

Redakcja Administratora  |  16.01.2013  |  1

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów z siedzibą przy ul. Irysowa 19 w Warszawie zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez:...

Pobierz plik:  UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

mgr inż. Waldemara Albińskiego – Dyrektora ZGN Mokotów

a Panem/Panią

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkującym dotychczas ………………………………………………………………….

legitymującym się dowodu osobistego seria ........... Nr ………………………..

wydanym przez .............................................. w dniu ..............................

PESEL ...................................... NIP ……………………………

oraz Panem/Panią

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkującym dotychczas ………………………………………………………………….

legitymującym się dowodu osobistego seria ........... Nr ………………………..

wydanym przez .............................................. w dniu ..............................

PESEL ...................................... NIP ……………………………

zwanym dalej Najemcą.

 

Nieprawidłowo działające zawory termostatyczne?

Cieknące automatyczne odpowietrzniki?

Dirtmagclean

 

Caleffi

Przyczyną tego typu problemów mogą być zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie instalacyjnej. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie urządzenia DIRTMAGCLEAN®.


Najnowszy produkt opracowany przez inżynierów firmy Caleffi Hydronic Solutions wprowadza nowy standard w procesie usuwania zanieczyszczeń, łącząc zalety wszystkich dotychczas stosowanych rozwiązań w jednym elemencie.

 

§ 1

 1. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal mieszkalny Nr............ położony w budynku Nr ............... przy ul. ……...........................................
  w Warszawie o powierzchni użytkowej .................... m2, w tym powierzchni mieszkalnej .................. m2. Do korzystania z lokalu poza najemcą/najemcami uprawnione są osoby wymienione w skierowaniu do zawarcia umowy najmu, małżonek niebędący najemcą lokalu oraz osoby, względem których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, a także osoby objęte odrębną pisemną zgodą na nieodpłatne używanie wydaną przez właściciela lokalu reprezentowanego w tym zakresie przez Urząd Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta st. Warszawy.

 2. Lokal składa się z ............. pokoi, kuchni, przedpokoju, wc, łazienki i innych pomieszczeń: *………………………………………………

 3. Do używania/współużywania* przez najemcę i osoby z nim zamieszkałe przeznacza się łazienkę/kuchnię/wc* usytuowaną poza lokalem o powierzchni ……. m2. Pomieszczenie to będzie użytkowane wspólnie z najemcami lokali nr……………..

 4. Najemcy przysługuje korzystanie z piwnicy oznaczonej nr……. oraz …………………….

 5. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji miejskiej-lokalnej, gazową, zbiorczej anteny telewizyjnej.*

§ 2

Wynajmujący przekazuje Najemcy lokal określony w § 1 ust. 1 oraz pomieszczenie przynależne określone w § 1 ust. 3, w stanie przydatnym do użytku, protokołem zdawczo - odbiorczym, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, określającym
w szczególności jego stan techniczny oraz rodzaj i stopień zużycia instalacji oraz urządzeń technicznych znajdujących się w lokalu.

§ 3

Wynajmujący zobowiązany jest w trakcie najmu lokalu do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających najemcy korzystanie
z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, windy, zbiorczej anteny i innych urządzeń należących do wyposażenia lokalu lub budynku.

§ 4

 1. Najemca lokalu zobowiązuje się w szczególności do:

 1. używania wynajętego lokalu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wykonywania obowiązków określonych w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 31, poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz
  w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego, a w szczególności:

 2. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego, a także dbać i chronić przed uszkodzeniami lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku (dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze) i otoczenie budynku,

 3. nie oddawania w podnajem lub do bezpłatnego używania lokalu w całości lub jego części bez pisemnej zgody Wynajmującego z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 1 zdanie 2.

 1. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego
  i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

 2. Za szkody powstałe z winy Najemcy w innych lokalach lub budynku albo jego otoczeniu odpowiada Najemca.

 3. W przypadku dokonywania przeglądu technicznego budynku, lokalu albo wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest udostępnić wejście do wynajmowanego lokalu celem wykonania niezbędnych czynności obciążających Wynajmującego.

§ 5

 1. Najemca płacić będzie miesięcznie Wynajmującemu czynsz w wysokości ................ zł (słownie: .........................................................) za m2 pow. użytkowej lokalu określonego w § 1 ust. 1. Za m2 pow. użytkowej pomieszczenia przynależnego określonego w § 1 ust. 3 najemca płacić będzie miesięcznie Wynajmującemu czynsz w wysokości ................ zł (słownie: .........................................................).

Ogółem czynsz miesięcznie wynosi: ................... zł. (słownie: ......................... ..............).

Czynsz płatny jest od dnia przejęcia lokalu określonego w § 1 i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w/w lokalu.

 1. Oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1, Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu miesięcznie opłaty związane z używaniem lokalu (niezależne od Wynajmującego) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany tych opłat
  w trakcie trwania najmu Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu Najemcy przez Wynajmującego. Zmiana tych opłat nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu.

 2. Czynsz oraz opłaty, o których mowa w ust. 2, płatne są z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek nr 35 1030 1508 0000 0005 5087 6019.

 3. W przypadku nie uiszczenia czynszu i w/w opłat w terminie określonym w ust. 3, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

 

§ 6

Wynajmujący stwierdza, że na zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących Wynajmującemu w dniu jego opróżnienia, Najemca:

 1. uiścił kaucję w kwocie ............. zł (słownie: ……………………........................................)
  KP nr ...................., nr rejestru ............................*

 2. uzyskał zgodę na rozłożenie spłaty kaucji wynoszącej .................. zł na ........... rat
  po ............... zł miesięcznie, licząc od dnia ..................... 20...... r.

 3. uzyskał zgodę na zwolnienie od wpłaty kaucji *.

§ 7

 1. Najemcę obciąża w czasie trwania stosunku najmu naprawa i konserwacja:

 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

 2. okien i drzwi,

 3. wbudowanych mebli, włącznie z ich wymianą,

 4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,

 5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,

 6. pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,

 7. etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,

 8. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych,
  w tym niezwłoczne usuwanie niedrożności,

 9. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie i tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

 1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal
  i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić Wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się
  w lokalu w chwili wydania go Najemcy. Jeżeli Najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących
  w dniu rozliczenia.

 2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez Najemcę
  z naruszeniem ust. 2 § 4 niniejszej umowy i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

 3. Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadku nie odnowienia lokalu i nie dokonania przez Najemcę obciążających go napraw, w terminie do 30 dni po zakończeniu najmu
  i opróżnieniu lokalu, Wynajmujący jest uprawniony do odnowienia i napraw na koszt
  i niebezpieczeństwo Najemcy. Najemca zobowiązany jest wówczas do zwrotu Wynajmującemu poniesionych kosztów odnowienia i napraw, w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT.

 4. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za czas wykonywania odnowienia lokalu i jego napraw przypadający po zakończeniu najmu
  i opróżnieniu lokalu.

§ 8

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 9

W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

§ 10

Zawarcie niniejszej umowy powoduje rozwiązanie umowy najmu zawartej w dniu…………. na lokal nr …………. w budynku przy ……………………………………………….…….. .

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 31, poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego).

§ 12

Wszelkie sprawy mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

§ 13

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wynajmującego, Najemcy i Wydziału Zasobów Lokalowych.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz wysokości opłat

 2. Protokół zdawczo-odbiorczy

WYNAJMUJĄCY

..........................

NAJEMCA

......................

 

 * niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania

Komentarze

(1)
hania | 24.09.2013, 10:29
chcialabym sie zapytac czy przysluguje mnie wymiana drzwi do kuchni i wc przez administracje chce nadmienic iz zajmuje lokal kwaterunkowy od 60 lat i od tamtej pory mam owe drzwi po dluzszej konserwacji i malowaniu nie nadaja sie juz do uzytku a nie stac mnie na kupno nowych gdyz jestem na emeryturze ktora mam bardzo niska prosze o pilna odpowiedz
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17545|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10933|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10509|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl