CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Obrona spółdzielców

Rozmowa z Aleksandrą Kielińską ze Stowarzyszenia „Wielkopolska”
Irena Scholl  |  Administrator 7-8/2010  |  29.07.2010  |  3

Trzy lata temu zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą Samorząd Regionalny Członków Spółdzielni Mieszkaniowych „Wielkopolska" w Poznaniu. Stowarzyszenie skupia 47 członków zwyczajnych oraz 3 spółdzielnie, które jako osoby prawne są członkami wspierającymi. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, również prezes Aleksandry Kielińskiej i wiceprezesa Jana Wesołowskiego.

Ta skromna organizacja dokonała czegoś, na co przez lata nie mogły się zdobyć ogólnopolskie, międzyspółdzielcze organizacje, takie jak Krajowa Rada Spółdzielcza, kilkadziesiąt związków rewizyjnych czy Unia Spółdzielców Mieszkaniowych. Wystąpiła na forum Unii Europejskiej, aby bronić prywatnej własności spółdzielców i ich samorządności przed dyktaturą państwa.

 

W styczniu br. stowarzyszenie skierowało skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie legislacji dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych. Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła w tej sprawie do Komisji Europejskiej długo po wystąpieniu „Wielkopolski", bo dopiero w kwietniu tego roku.

Spółdzielcy ze skargą do Strasburga

Irena Scholl: Czy właśnie taki cel - wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na polską legislację dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych i jej członków - przyświecał twórcom SRCzSM „Wielkopolska"?

Aleksandra Kielińska: Początkowo o tego typu wystąpieniu nie myśleliśmy. Po prostu mieliśmy dosyć dysponowania przez państwo majątkiem spółdzielczej społeczności i narzucania przez ustawodawców reguł działania samorządnym organizacjom, ciągłego mieszania się polityków w nasze sprawy.

IS: W „nasze sprawy" rozumiane dosłownie?

AK: Najdosłowniej. Grupa założycielska „Wielkopolski" wywodzi się z SM „Osiedle Młodych" w Poznaniu. Nie był to przypadkowy zbieg okoliczności. Z tej największej poznańskiej spółdzielni miejscowi politycy, przeciwni spółdzielczości mieszkaniowej, uczynili sobie „poletko doświadczalne". Zmanipulowali grupkę jej członków, którzy zaskarżyli w Sądzie Rejonowym ważność uchwał podjętych na zebraniu przedstawicieli, m.in. wybór Rady Nadzorczej. A działo się to w okresie, kiedy w dużych spółdzielniach - nasza liczyła ok. 100 tys. mieszkańców, w tym ok. 40 tys. członków spółdzielni - najwyższą władzą było właśnie zebranie przedstawicieli.

Jednak Sąd Rejonowy postanowił, że aby uchwały były ważne, musi je podjąć walne zgromadzenie, a nie zebranie przedstawicieli. Na to liczyli „likwidatorzy", przekonani, że do walnego zgromadzenia nie dojdzie, więc Rada Nadzorcza nie zostanie wybrana, a bez niej spółdzielnia nie będzie mogła funkcjonować, więc się rozpadnie. Ale się przeliczyli. Rzecz jasna trudno sobie wyobrazić udział w zgromadzeniu dziesiątków tysięcy ludzi, bo niby gdzie mieliby się zebrać? Znaleźliśmy jednak odpowiednie miejsce, kryty stadion „Arena", który pomieścił 6 tys. spółdzielców, bo aż tylu przyszło na walne. Był to chyba światowy rekord w historii spółdzielczości mieszkaniowej!

W ten sposób zamanifestowali oni swoją wolę walki o SM, którą politycy chcieli zniszczyć. Podjęto stosowne uchwały, wybrano Radę Nadzorczą. Dziś „Osiedle Młodych" liczy ok. 98 tys. mieszkańców, w tym ok. 38 tys. spółdzielców, co świadczy o słabych efektach antyspółdzielczej nagonki prowadzonej przez polityków, liczne redakcje prasowe i telewizyjną Jedynkę.

IS: Ale ten sukces Was nie usatysfakcjonował?

AK: Wręcz przeciwnie, zachęcił do podjęcia szerszych działań. Spotkaliśmy się ze spółdzielcami z terenu Poznania oraz woj. wielkopolskiego i postanowiliśmy wspólnie - wobec bierności istniejących organizacji ogólnospółdzielczych - powołać nową. W jej statucie zapisaliśmy cel: promowanie spółdzielczej formy własności oraz ochronę majątku spółdzielczego zgodnie z interesem społecznym i ekonomicznym członków. Także ochronę ich interesów, promocję najlepszej praktyki, upowszechnianie zasad międzynarodowego ruchu spółdzielczego oraz propagowanie w środkach przekazu spółdzielczej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami.

IS: Nie było problemów z argumentacją?

AK: Gdzie tylko się da, przekazujemy obiektywne informacje, wynikające z badań naukowych i codziennej praktyki poznańskich spółdzielni, że gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi jest tu najbardziej efektywne, najtańsze, najsprawniejsze. Staramy się przy każdej nadarzającej się okazji - np. bezpośrednich kontaktów z członkami spółdzielni, grupami społecznymi i nie tylko - walczyć z cyniczną demagogią, że spółdzielnie mieszkaniowe to relikt komunizmu, który należy zniszczyć.

Przecież w Unii Europejskiej w 2000 r., a więc zanim zaczęły do niej przystępować dawne kraje socjalistyczne, istniało 132 tys. spółdzielni mieszkaniowych z 83,5 mln członków. Kierowaliśmy wnioski do posłów i klubów o nowelizację ustawy spółdzielczej, a do Trybunału Konstytucyjnego o szybkie rozpatrzenie wniosku grupy posłów z 14 listopada 2007 r. o stwierdzenie niezgodności z konstytucją niektórych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

IS: Ale efekty tych działań nie były raczej zadowalające...

AK: Zdecydowaliśmy się więc iść dalej i wyżej, czyli do Strasburga. Zaskarżamy m.in. niekorzystny dla spółdzielców wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009 r., który uznał za zgodne z konstytucją obowiązujące obecnie niektóre artykuły ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

IS: Które konkretnie artykuły?

AK: Są to trzy przepisy, o których za chwilę powiem bardziej szczegółowo. Wszystkie one w naszym głębokim przekonaniu naruszają nie tylko art. 58 konstytucji RP, ale i art. 11 ratyfikowanej przez Polskę konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mówiący o wolności zgromadzeń i stowarzyszania się. Z przepisów tych wynika, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego, pokojowego stowarzyszania się i nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

W świetle tych ustaleń ustawodawca powinien na mocy ustawy zagwarantować jedynie podstawowe ramy działalności poszczególnych organizacji, a unikać niepotrzebnego chaosu i ograniczeń, kwestie szczegółowe pozostawiając regulacji statutowej.

IS: Co jest zatem tą pierwszą z trzech regulacji wprowadzających chaos i ograniczenia, które zaskarżyliście w Strasburgu?

AK: Likwidacja zebrań przedstawicieli członków oraz grup członkowskich i wprowadzenie zasady, że najwyższym organem

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Ewa Bończak-Kucharczyk, oprawa: twarda, format: 15.0x21.0cm, stron: 1124, rok wyd: 2013, ISBN: 978-83-264-4112-7
SPRAWDŹ OPIS »
 PRZEJDŹ 
DO KSIĘGARNI »

spółdzielni mieszkaniowej jest, niezależnie od liczby zrzeszonych w niej członków, zawsze walne zgromadzenie. Gdy liczba członków spółdzielni przekroczy 500, zgromadzenie może być podzielone na części. Argumentem za takim ustawowym zapisem było dążenie do demokracji bezpośredniej, która miała umocnić wpływ członków na funkcjonowanie spółdzielni. Natomiast wprowadziła nie tylko chaos, ale ograniczyła rzeczywisty wpływ spółdzielców na treść uchwał. Biorąc bowiem udział w „cząstkowym" zgromadzeniu, spółdzielca nie ma żadnej możliwości kształtowania treści uchwały i przekonywania innych członków do swoich racji.

Przytoczyliśmy w swoim wystąpieniu opinię prokuratora generalnego: Członkowie walnego zgromadzenia w części muszą głosować nad sporządzoną przez zarząd spółdzielni uchwałą bez jakiegokolwiek wpływu na jej treść. Czyli każdy przytomnie patrzący widzi, jak karkołomnym pomysłem jest „cząstkowe" walne.

IS: A drugi zaskarżony zapis?

AK: Art. 8 z dopiskiem 2 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który ogranicza członkostwo w Radzie Nadzorczej do dwóch kolejnych kadencji oraz długość trwania kadencji do 3 lat. Takie uregulowania w naszej ocenie ewidentnie dyskryminują spółdzielnie mieszkaniowe i ich członków, gdyż w stosunku do innych podmiotów, jak spółki, stowarzyszenia, fundacje itp., tego typu ograniczeń nie wprowadzono. Ponadto zakwestionowaliśmy przekazanie - na mocy art.93a ustawy Prawo spółdzielcze - nadzoru nad spółdzielniami mieszkaniowymi ministrowi do spraw budownictwa [obecnie ministrowi infrastruktury - przyp. red.]. Ma on ustawowe prawo żądania informacji i danych statystycznych dotyczących organizacji i działania spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności jej poczynań.

Jeśli minister uzna, że spółdzielnia narusza prawo, występuje do związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie lustracji, która ma się zacząć w ciągu 30dni od otrzymania wniosku ministra, i przesłanie mu protokołu. W wystąpieniu do Strasburga pozwoliliśmy sobie na złośliwą uwagę, że w ten sposób minister zyskał uprawnienia wyższe niż Najwyższa Izba Kontroli, która nie ma ustawowego upoważnienia do kontrolowania spółdzielczości...

IS: Czy skarga SRCzSM „Wielkopolska" została przyjęta w Strasburgu bez zastrzeżeń?

AK: Tak. Zastosowaliśmy się bowiem ściśle do instrukcji dotyczącej składania skarg. A więc od strony formalnej wszystko jest w porządku. O treść merytoryczną również jesteśmy spokojni, gdyż skargę napisał prawnik doskonale zorientowany w problematyce spółdzielczości mieszkaniowej.

IS: Jesteście więc dobrej myśli?

AK: Zdecydowanie tak. Chociaż wiemy, że na wynik przyjdzie poczekać.

Czytaj też: Wielkopolska przeciera nowe szlaki. Rozmowa z prof. Hubertem Izdebskim z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej o problemach spółdzielczości:

Kolejna skarga spółdzielców

Irena Scholl | Administrator nr 10/2010Kolejna skarga spółdzielców
Rozmowa z dr. Jerzym Jankowskim, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Rozmówca wyjaśnia motywy, które skłoniły Krajową Radę Spółdzielczą do złożenia skargi w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko polityce władz RP dyskryminującej spółdzielczość mieszkaniową. więcej »

 

Spółdzielczość mieszkaniowa w szponach prawa

Jacek Sawicki
W ostatniej dekadzie prawo spółdzielcze poddano dziewięciokrotnej nowelizacji i korekcie w oparciu o dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych – dziesięciokrotnej nowelizacji i siedmiokrotnym jego wyrokom. więcej »

 

Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Sabina Augustynowicz | Administrator nr 6/2010
Wspólnoty w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż nie są popularne, choć prawo umożliwia ich tworzenie. W oparciu o wymienione przypadki koegzystencji takich wspólnot z zarządami spółdzielni autorka zwraca uwagę na istniejące sprzeczności prawne. więcej »

 

Spółdzielczość a prawo

Ryszard Orzeł | Administrator nr 1-2/2010
Autor artykułu stawia tezę, że aktualne działania legislacyjne powodują radykalne zmniejszenie kompetencji wszystkich oficjalnych organów przedstawicielskich w spółdzielniach - aż po ich marginalizację. więcej »

 

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych

Paweł Puch | Administrator nr 3/2010
Od kilku lat istnieje spór, czy zebrania przedstawicieli działają legalnie, czy bezprawnie, i czy podejmowane przez nie uchwały są ważne. Opinię w tej sprawie wydało ostatnio Ministerstwo Infrastruktury - zbiegła się ona w czasie z precedensowym wyrokiem Sądu... więcej »

Komentarze

(3)
Maria | 08.08.2010, 13:39
obrona spółdzielcówMaria

Bardzo proszę o bezpośredni [internetowy] kontakt z Panią Kielianńską,

Jestem członkiem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członkiem Rady Osiedla dyskryminowanym za upublicznianie oszustw działania na szkodę spółdzielców, zastraszana groźbami karalnymi, pobiciem, zlikwidowaniem mnie oraz członków mojej rodziny, dyskryminowana w środowisku

spółdzielców m.in. metodą jedna pani drugiej pani z inicjatywy członków zarządu spółdzielni

prezes Szerszeniewskiej, członków Rady Nadzorczej będącej instrumentem w rękach zarządu,

[prokuratura, każdą kolejną sprawę prześladowanej, poszkodowanej UMARZA Z PRZYCZYN

BLIŻEJ NIE OKREŚLONYCH].

grazyna piszczoła | 04.11.2010, 10:25
Dlaczego spółdzielcy nie zaskarżą ustawy do Prokuratury Generalnej jako pogwałcenie praw KOnstytucji przez Sejm RP ustawodawce, oraz wniesienia skargi do Trybunału Konstytucynego RP o naruszeniu podstawiwych praw Konstytucyjnych art 1 KOnstytucji art 2 Konstytucji RP w zwiazku z art 31 pkt 3 i art 190 pkt 4 .

Domaganie sie przestrzegania praw Konstytucji jest każdego z nas .

Społeczenstwo nie zna swoich praw Konstytucji i nie czyta KOnstytucji R.P.

Nie przestrzeganie Konstytucji przez Sejm - Ustawodawcę jest wielkim naruszeniem praw demokratycznego Państwa Polskiego .

Dlatego uważam że, w pierwszej kolejnosci powinnismy skierowac skargę do Prokuratora Generalnego o naruszeniu Konstytucji przez Sejm - Ustawodawce o niezgodności z umowa międzynarodową lub wydanie ustaw aktu normatywnego nie zgodnych z Konstytucja. Nastepnie wnosic o uchylenie ustawy o spółdzielni mieszkaniowej i rozstrzygniecie w trybie okreslonych w przepisach Konstytucyjnych o wydanie przepisów prawa przez organ państwowy ustawę zgodna z wolą społeczeństwa tj. spółdzielców o decydowaniu swojego majatku .

Spółdzielnie mieszkaniowe nigdy przed transformacją nie posiadały własnosci lokalu, ani budynków ktore, obecnie rosci sobie prawo do własności .

Mam nadzieje że za posrednictwem Internetu mamy wielkie możliwosci podjąc tak ważnaądecyzje.

Oczekuje na odpowiedzi

e-mai grazynapiszczola@ poczta.fm
Henryk Mościbrodzki | 19.01.2011, 22:53
Szukam - chętnych - osób, które chciałby działać na rzecz odrodzenia autentycznej spółdzielczości w Polsce.

Kontakt: tel. komórkowy: 722229062 lub komunikator Skype: pownias
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17304|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10797|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10371|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl