CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Obrona spółdzielców

Rozmowa z Aleksandrą Kielińską ze Stowarzyszenia „Wielkopolska”
Irena Scholl  |  Administrator 7-8/2010  |  29.07.2010  |  3

Trzy lata temu zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą Samorząd Regionalny Członków Spółdzielni Mieszkaniowych „Wielkopolska" w Poznaniu. Stowarzyszenie skupia 47 członków zwyczajnych oraz 3 spółdzielnie, które jako osoby prawne są członkami wspierającymi. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, również prezes Aleksandry Kielińskiej i wiceprezesa Jana Wesołowskiego.

Ta skromna organizacja dokonała czegoś, na co przez lata nie mogły się zdobyć ogólnopolskie, międzyspółdzielcze organizacje, takie jak Krajowa Rada Spółdzielcza, kilkadziesiąt związków rewizyjnych czy Unia Spółdzielców Mieszkaniowych. Wystąpiła na forum Unii Europejskiej, aby bronić prywatnej własności spółdzielców i ich samorządności przed dyktaturą państwa.

 

W styczniu br. stowarzyszenie skierowało skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie legislacji dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych. Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła w tej sprawie do Komisji Europejskiej długo po wystąpieniu „Wielkopolski", bo dopiero w kwietniu tego roku.

Spółdzielcy ze skargą do Strasburga

Irena Scholl: Czy właśnie taki cel - wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na polską legislację dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych i jej członków - przyświecał twórcom SRCzSM „Wielkopolska"?

Aleksandra Kielińska: Początkowo o tego typu wystąpieniu nie myśleliśmy. Po prostu mieliśmy dosyć dysponowania przez państwo majątkiem spółdzielczej społeczności i narzucania przez ustawodawców reguł działania samorządnym organizacjom, ciągłego mieszania się polityków w nasze sprawy.

IS: W „nasze sprawy" rozumiane dosłownie?

AK: Najdosłowniej. Grupa założycielska „Wielkopolski" wywodzi się z SM „Osiedle Młodych" w Poznaniu. Nie był to przypadkowy zbieg okoliczności. Z tej największej poznańskiej spółdzielni miejscowi politycy, przeciwni spółdzielczości mieszkaniowej, uczynili sobie „poletko doświadczalne". Zmanipulowali grupkę jej członków, którzy zaskarżyli w Sądzie Rejonowym ważność uchwał podjętych na zebraniu przedstawicieli, m.in. wybór Rady Nadzorczej. A działo się to w okresie, kiedy w dużych spółdzielniach - nasza liczyła ok. 100 tys. mieszkańców, w tym ok. 40 tys. członków spółdzielni - najwyższą władzą było właśnie zebranie przedstawicieli.

Jednak Sąd Rejonowy postanowił, że aby uchwały były ważne, musi je podjąć walne zgromadzenie, a nie zebranie przedstawicieli. Na to liczyli „likwidatorzy", przekonani, że do walnego zgromadzenia nie dojdzie, więc Rada Nadzorcza nie zostanie wybrana, a bez niej spółdzielnia nie będzie mogła funkcjonować, więc się rozpadnie. Ale się przeliczyli. Rzecz jasna trudno sobie wyobrazić udział w zgromadzeniu dziesiątków tysięcy ludzi, bo niby gdzie mieliby się zebrać? Znaleźliśmy jednak odpowiednie miejsce, kryty stadion „Arena", który pomieścił 6 tys. spółdzielców, bo aż tylu przyszło na walne. Był to chyba światowy rekord w historii spółdzielczości mieszkaniowej!

W ten sposób zamanifestowali oni swoją wolę walki o SM, którą politycy chcieli zniszczyć. Podjęto stosowne uchwały, wybrano Radę Nadzorczą. Dziś „Osiedle Młodych" liczy ok. 98 tys. mieszkańców, w tym ok. 38 tys. spółdzielców, co świadczy o słabych efektach antyspółdzielczej nagonki prowadzonej przez polityków, liczne redakcje prasowe i telewizyjną Jedynkę.

IS: Ale ten sukces Was nie usatysfakcjonował?

AK: Wręcz przeciwnie, zachęcił do podjęcia szerszych działań. Spotkaliśmy się ze spółdzielcami z terenu Poznania oraz woj. wielkopolskiego i postanowiliśmy wspólnie - wobec bierności istniejących organizacji ogólnospółdzielczych - powołać nową. W jej statucie zapisaliśmy cel: promowanie spółdzielczej formy własności oraz ochronę majątku spółdzielczego zgodnie z interesem społecznym i ekonomicznym członków. Także ochronę ich interesów, promocję najlepszej praktyki, upowszechnianie zasad międzynarodowego ruchu spółdzielczego oraz propagowanie w środkach przekazu spółdzielczej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami.

IS: Nie było problemów z argumentacją?

AK: Gdzie tylko się da, przekazujemy obiektywne informacje, wynikające z badań naukowych i codziennej praktyki poznańskich spółdzielni, że gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi jest tu najbardziej efektywne, najtańsze, najsprawniejsze. Staramy się przy każdej nadarzającej się okazji - np. bezpośrednich kontaktów z członkami spółdzielni, grupami społecznymi i nie tylko - walczyć z cyniczną demagogią, że spółdzielnie mieszkaniowe to relikt komunizmu, który należy zniszczyć.

Przecież w Unii Europejskiej w 2000 r., a więc zanim zaczęły do niej przystępować dawne kraje socjalistyczne, istniało 132 tys. spółdzielni mieszkaniowych z 83,5 mln członków. Kierowaliśmy wnioski do posłów i klubów o nowelizację ustawy spółdzielczej, a do Trybunału Konstytucyjnego o szybkie rozpatrzenie wniosku grupy posłów z 14 listopada 2007 r. o stwierdzenie niezgodności z konstytucją niektórych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

IS: Ale efekty tych działań nie były raczej zadowalające...

AK: Zdecydowaliśmy się więc iść dalej i wyżej, czyli do Strasburga. Zaskarżamy m.in. niekorzystny dla spółdzielców wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009 r., który uznał za zgodne z konstytucją obowiązujące obecnie niektóre artykuły ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

IS: Które konkretnie artykuły?

AK: Są to trzy przepisy, o których za chwilę powiem bardziej szczegółowo. Wszystkie one w naszym głębokim przekonaniu naruszają nie tylko art. 58 konstytucji RP, ale i art. 11 ratyfikowanej przez Polskę konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mówiący o wolności zgromadzeń i stowarzyszania się. Z przepisów tych wynika, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego, pokojowego stowarzyszania się i nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

W świetle tych ustaleń ustawodawca powinien na mocy ustawy zagwarantować jedynie podstawowe ramy działalności poszczególnych organizacji, a unikać niepotrzebnego chaosu i ograniczeń, kwestie szczegółowe pozostawiając regulacji statutowej.

IS: Co jest zatem tą pierwszą z trzech regulacji wprowadzających chaos i ograniczenia, które zaskarżyliście w Strasburgu?

AK: Likwidacja zebrań przedstawicieli członków oraz grup członkowskich i wprowadzenie zasady, że najwyższym organem

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Ewa Bończak-Kucharczyk, oprawa: twarda, format: 15.0x21.0cm, stron: 1124, rok wyd: 2013, ISBN: 978-83-264-4112-7
SPRAWDŹ OPIS »
 PRZEJDŹ 
DO KSIĘGARNI »

spółdzielni mieszkaniowej jest, niezależnie od liczby zrzeszonych w niej członków, zawsze walne zgromadzenie. Gdy liczba członków spółdzielni przekroczy 500, zgromadzenie może być podzielone na części. Argumentem za takim ustawowym zapisem było dążenie do demokracji bezpośredniej, która miała umocnić wpływ członków na funkcjonowanie spółdzielni. Natomiast wprowadziła nie tylko chaos, ale ograniczyła rzeczywisty wpływ spółdzielców na treść uchwał. Biorąc bowiem udział w „cząstkowym" zgromadzeniu, spółdzielca nie ma żadnej możliwości kształtowania treści uchwały i przekonywania innych członków do swoich racji.

Przytoczyliśmy w swoim wystąpieniu opinię prokuratora generalnego: Członkowie walnego zgromadzenia w części muszą głosować nad sporządzoną przez zarząd spółdzielni uchwałą bez jakiegokolwiek wpływu na jej treść. Czyli każdy przytomnie patrzący widzi, jak karkołomnym pomysłem jest „cząstkowe" walne.

IS: A drugi zaskarżony zapis?

AK: Art. 8 z dopiskiem 2 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który ogranicza członkostwo w Radzie Nadzorczej do dwóch kolejnych kadencji oraz długość trwania kadencji do 3 lat. Takie uregulowania w naszej ocenie ewidentnie dyskryminują spółdzielnie mieszkaniowe i ich członków, gdyż w stosunku do innych podmiotów, jak spółki, stowarzyszenia, fundacje itp., tego typu ograniczeń nie wprowadzono. Ponadto zakwestionowaliśmy przekazanie - na mocy art.93a ustawy Prawo spółdzielcze - nadzoru nad spółdzielniami mieszkaniowymi ministrowi do spraw budownictwa [obecnie ministrowi infrastruktury - przyp. red.]. Ma on ustawowe prawo żądania informacji i danych statystycznych dotyczących organizacji i działania spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności jej poczynań.

Jeśli minister uzna, że spółdzielnia narusza prawo, występuje do związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie lustracji, która ma się zacząć w ciągu 30dni od otrzymania wniosku ministra, i przesłanie mu protokołu. W wystąpieniu do Strasburga pozwoliliśmy sobie na złośliwą uwagę, że w ten sposób minister zyskał uprawnienia wyższe niż Najwyższa Izba Kontroli, która nie ma ustawowego upoważnienia do kontrolowania spółdzielczości...

IS: Czy skarga SRCzSM „Wielkopolska" została przyjęta w Strasburgu bez zastrzeżeń?

AK: Tak. Zastosowaliśmy się bowiem ściśle do instrukcji dotyczącej składania skarg. A więc od strony formalnej wszystko jest w porządku. O treść merytoryczną również jesteśmy spokojni, gdyż skargę napisał prawnik doskonale zorientowany w problematyce spółdzielczości mieszkaniowej.

IS: Jesteście więc dobrej myśli?

AK: Zdecydowanie tak. Chociaż wiemy, że na wynik przyjdzie poczekać.

Czytaj też: Wielkopolska przeciera nowe szlaki. Rozmowa z prof. Hubertem Izdebskim z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej o problemach spółdzielczości:

Kolejna skarga spółdzielców

Irena Scholl | Administrator nr 10/2010Kolejna skarga spółdzielców
Rozmowa z dr. Jerzym Jankowskim, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Rozmówca wyjaśnia motywy, które skłoniły Krajową Radę Spółdzielczą do złożenia skargi w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko polityce władz RP dyskryminującej spółdzielczość mieszkaniową. więcej »

 

Spółdzielczość mieszkaniowa w szponach prawa

Jacek Sawicki
W ostatniej dekadzie prawo spółdzielcze poddano dziewięciokrotnej nowelizacji i korekcie w oparciu o dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych – dziesięciokrotnej nowelizacji i siedmiokrotnym jego wyrokom. więcej »

 

Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Sabina Augustynowicz | Administrator nr 6/2010
Wspólnoty w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż nie są popularne, choć prawo umożliwia ich tworzenie. W oparciu o wymienione przypadki koegzystencji takich wspólnot z zarządami spółdzielni autorka zwraca uwagę na istniejące sprzeczności prawne. więcej »

 

Spółdzielczość a prawo

Ryszard Orzeł | Administrator nr 1-2/2010
Autor artykułu stawia tezę, że aktualne działania legislacyjne powodują radykalne zmniejszenie kompetencji wszystkich oficjalnych organów przedstawicielskich w spółdzielniach - aż po ich marginalizację. więcej »

 

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych

Paweł Puch | Administrator nr 3/2010
Od kilku lat istnieje spór, czy zebrania przedstawicieli działają legalnie, czy bezprawnie, i czy podejmowane przez nie uchwały są ważne. Opinię w tej sprawie wydało ostatnio Ministerstwo Infrastruktury - zbiegła się ona w czasie z precedensowym wyrokiem Sądu... więcej »

Komentarze

(3)
Maria | 08.08.2010, 13:39
obrona spółdzielcówMaria

Bardzo proszę o bezpośredni [internetowy] kontakt z Panią Kielianńską,

Jestem członkiem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członkiem Rady Osiedla dyskryminowanym za upublicznianie oszustw działania na szkodę spółdzielców, zastraszana groźbami karalnymi, pobiciem, zlikwidowaniem mnie oraz członków mojej rodziny, dyskryminowana w środowisku

spółdzielców m.in. metodą jedna pani drugiej pani z inicjatywy członków zarządu spółdzielni

prezes Szerszeniewskiej, członków Rady Nadzorczej będącej instrumentem w rękach zarządu,

[prokuratura, każdą kolejną sprawę prześladowanej, poszkodowanej UMARZA Z PRZYCZYN

BLIŻEJ NIE OKREŚLONYCH].

grazyna piszczoła | 04.11.2010, 10:25
Dlaczego spółdzielcy nie zaskarżą ustawy do Prokuratury Generalnej jako pogwałcenie praw KOnstytucji przez Sejm RP ustawodawce, oraz wniesienia skargi do Trybunału Konstytucynego RP o naruszeniu podstawiwych praw Konstytucyjnych art 1 KOnstytucji art 2 Konstytucji RP w zwiazku z art 31 pkt 3 i art 190 pkt 4 .

Domaganie sie przestrzegania praw Konstytucji jest każdego z nas .

Społeczenstwo nie zna swoich praw Konstytucji i nie czyta KOnstytucji R.P.

Nie przestrzeganie Konstytucji przez Sejm - Ustawodawcę jest wielkim naruszeniem praw demokratycznego Państwa Polskiego .

Dlatego uważam że, w pierwszej kolejnosci powinnismy skierowac skargę do Prokuratora Generalnego o naruszeniu Konstytucji przez Sejm - Ustawodawce o niezgodności z umowa międzynarodową lub wydanie ustaw aktu normatywnego nie zgodnych z Konstytucja. Nastepnie wnosic o uchylenie ustawy o spółdzielni mieszkaniowej i rozstrzygniecie w trybie okreslonych w przepisach Konstytucyjnych o wydanie przepisów prawa przez organ państwowy ustawę zgodna z wolą społeczeństwa tj. spółdzielców o decydowaniu swojego majatku .

Spółdzielnie mieszkaniowe nigdy przed transformacją nie posiadały własnosci lokalu, ani budynków ktore, obecnie rosci sobie prawo do własności .

Mam nadzieje że za posrednictwem Internetu mamy wielkie możliwosci podjąc tak ważnaądecyzje.

Oczekuje na odpowiedzi

e-mai grazynapiszczola@ poczta.fm
Henryk Mościbrodzki | 19.01.2011, 22:53
Szukam - chętnych - osób, które chciałby działać na rzecz odrodzenia autentycznej spółdzielczości w Polsce.

Kontakt: tel. komórkowy: 722229062 lub komunikator Skype: pownias
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18909|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12041|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11513|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl