CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Paweł Puch  |  Administrator 7-8/2010  |  29.07.2010

Nowe uregulowania prawne zdecydowanie uproszczą obecny system hipoteczny oraz wprowadzą wiele istotnych uprawnień dla właścicieli nieruchomości. Znoszą one bowiem podział hipotek na zwykłą i kaucyjną.
Wprowadzają też możliwość zabezpieczenia hipoteką umowną kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych oraz ustanowienia wierzytelności i hipoteki w różnej walucie. Właściciel nieruchomości zyska też uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Hipoteka zwykła i kaucyjna

Obecnie hipoteka zwykła zabezpiecza stałą, określoną kwotę wierzytelności, np. z tytułu kredytu. Hipoteka kaucyjna zaś dotyczy tylko wierzytelności do oznaczonej sumy najwyższej, lecz o nieustalonej wysokości, a więc jeszcze na dzień ustanowienia hipoteki nieokreślonej bądź nieistniejącej, np. odsetek o zmiennej stopie oprocentowania lub kredytu o nieustalonej wysokości.

Zachowanie terminu uiszczenia opłaty sądowej ZOBACZ>>

Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy będzie już tylko jeden rodzaj hipoteki, oparty na dotychczasowym modelu hipoteki kaucyjnej. Zatem będzie można zabezpieczać nią zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe oraz warunkowe. Możliwe będzie też zabezpieczenie roszczeń o odsetki i przyznane koszty postępowania, jeżeli nie uległy one przedawnieniu. Roszczenie o odsetki będzie jednak mogło korzystać z zabezpieczenia tylko wtedy, gdy wysokość odsetek została ujawniona we wpisie hipoteki.

Zatem nie trzeba będzie składać dwóch wniosków o założenie dwóch hipotek - jednej zwykłej na zabezpieczenie wierzytelności głównej i drugiej kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów o nieokreślonej wysokości. Nie trzeba będzie też dwukrotnie za to płacić.

Jedna hipoteka, kilka wierzytelności

Obecnie jedną hipoteką można zabezpieczyć tylko jedną wierzytelność. Jeżeli dłużnik chce zabezpieczyć kilku wierzycieli, to musi ustanawiać kilka hipotek. Tymczasem nowelizacja dopuszcza możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności. Po wejściu nowelizacji w życie właściciel nieruchomości będzie mógł zabezpieczyć hipoteką kilka wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia. Jednak w tym celu będzie on musiał zgodzić się na ustanowienie przez wierzycieli administratora hipoteki.

Umowa powołująca administratora hipoteki będzie musiała być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a administrator taki zostanie wpisany do księgi wieczystej jako wierzyciel. Jeżeli umowa powołująca administratora wygaśnie, to każdy z wierzycieli będzie mógł żądać podziału hipoteki zgodnie z przepisami o zniesieniu współwłasności.

Administrator hipoteki jako wierzyciel hipoteczny będzie uprawniony do wytoczenia powództwa przeciwko właścicielowi obciążonej nieruchomości w celu uzyskania tytułu wykonawczego i będzie prowadził egzekucję z nieruchomości w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności.

W związku z zastosowaniem instytucji administratora hipoteki nie trzeba zmieniać przepisów o postępowaniu sądowym, w tym o postępowaniu egzekucyjnym. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko właścicielowi to bowiem administrator hipoteki będzie miał status strony postępowania.

Administratorem hipoteki może być zarówno jeden z wierzycieli, których wierzytelności podlegają zabezpieczeniu, jak i osoba trzecia. Wierzyciele, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem, mogą w każdym momencie dokonać zmiany wpisu administratora hipoteki w księdze wieczystej i powołać na jego miejsce inną osobę.

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

Nowe przepisy dadzą właścicielowi nieruchomości prawo decydowania o kolejności spłaty wierzycieli hipotecznych. Jeżeli bowiem jakaś hipoteka wygaśnie, to właściciel będzie mógł rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym. Na opróżnionym miejscu będzie on mógł ustanowić nową hipotekę albo przenieść na nie, za zgodą uprawnionego, którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość. Jeżeli hipoteka wygaśnie tylko częściowo, właściciel nieruchomości będzie mógł rozporządzać miejscem hipotecznym tylko w tej części.

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem będzie przysługiwało każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Nie w każdym jednak przypadku właściciel nieruchomości będzie mógł rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym. Jeżeli bowiem hipoteka wygaśnie wskutek egzekucji z nieruchomości, to takie rozporządzenie nie będzie dopuszczalne. Zastrzeżenie, którym właściciel nieruchomości zobowiąże się do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, także nie będzie dopuszczalne.

W trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją instytucja rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym była mocno krytykowana przez banki, gdyż jest to zmiana bardzo korzystna dla właścicieli nieruchomości. Gdy nieruchomość obciążona jest kilkoma hipotekami, większe szanse na zaspokojenie swoich roszczeń mają wierzyciele, których hipoteka została ustanowiona jako pierwsza; im dalsza kolejność, tym szanse stają się mniejsze.


Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Sejm 26 czerwca 2009 r. Nowelizacja, po podpisaniu przez prezydenta, 19 sierpnia 2009 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie 20 lutego 2011 r.


Obecnie po spłaceniu jednego dłużnika kolejne hipoteki przesuwają się naprzód z korzyścią dla wierzycieli hipotecznych. Po wprowadzeniu instytucji rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym właściciel nieruchomości po spłaceniu jednego długu zabezpieczonego hipoteką będzie mógł przenieść w to miejsce hipotekę z dalszej pozycji albo też ustanowić nową. W miejscu spłaconego długu powstanie bowiem puste miejsce, którym właściciel będzie mógł swobodnie dysponować, ale tylko do sumy spłaconej wierzytelności. Oznacza to koniec zasady przesuwania się hipotek.

Już w tej chwili wiele banków nie chce udzielić kredytu, jeżeli nie jest on zabezpieczony pierwszą hipoteką. Po wejściu w życie zmian ustawy podejście banków będzie jeszcze bardziej restrykcyjne, gdyż ich hipoteka ustanowiona na dalszym miejscu może nigdy nie osiągnąć pierwszeństwa zaspokojenia.

Inne uprawnienia właściciela

Nowelizacja wprowadza też wiele innych uprawnień dla właściciela nieruchomości. Przede wszystkim będzie on mógł żądać zlikwidowania hipoteki, jeżeli dana wierzytelność nie powstanie w ciągu dziesięciu lat od ustanowienia hipoteki. Za zlikwidowanie hipoteki będzie on jednak musiał zapłacić wynagrodzenie. Prawo żądania zlikwidowania hipoteki będzie przysługiwało także wtedy, gdy jedna hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności. Warunkiem będzie jednak to, by w ciągu dziesięciu lat nie powstała żadna z wierzytelności podlegających zabezpieczeniu tą hipoteką.

Obecnie nie ma wyraźnych przepisów, które dawałyby dłużnikowi prawo żądania od banku obniżenia sumy hipoteki, jeżeli obciążenie nią jest nadmierne. Tymczasem zgodnie z nowelą jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Ustawodawca nie sprecyzował jednak, co należy rozumieć przez nadmierne obciążenie.

Waluta kredytu i hipoteki

Dzisiaj suma hipoteki musi być wyrażona w takiej samej walucie, w jakiej ustanowiona jest wierzytelność główna. Jeżeli więc kredytu udzielono w złotych, to i hipoteka musi być wyrażona w złotych, a jeżeli w euro, to i hipoteka musi być w euro. Nowe przepisy wprowadzą swobodę w tym względzie. Sumy wierzytelności głównej oraz ustanowionej hipoteki mogą być wyrażone w różnych walutach. Jeżeli więc kredyt będzie we frankach szwajcarskich, to suma hipoteki będzie mogła być ustalona przez strony w złotych.

Po wejściu nowelizacji w życie będzie można więc dowolnie przewalutowywać sumę kredytu bez konieczności ustanawiania nowej hipoteki. Jest to kolejny krok w kierunku uelastycznienia hipoteki.

W rzeczywistości może to powodować kłopoty, gdy strony ustanowią hipotekę na przykład w złotych, a kredyt wezmą w euro i raptem kurs euro pójdzie w górę w stosunku do złotego. Różnice kursowe sprawią wówczas, że suma, na jaką ustanowiono hipotekę, nie będzie wystarczająca. Banki będą więc się starały ustanawiać hipotekę na sumę dużo wyższą, aniżeli wynosi kwota udzielonego kredytu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele banków już w tej chwili żąda w wypadku hipoteki kaucyjnej ustanowienia jej na poziomie np. dwukrotnie wyższym od kwoty udzielonego kredytu. Tłumaczą to tym, że wysokość odsetek jest zmienna i tak naprawdę nie wiadomo, ile będą one w przyszłości wynosić.

Stare hipoteki bez zmian

Hipoteki ustanowione przed wejściem nowych przepisów pozostaną bez zmian. Do hipoteki zwykłej nadal będą stosowane obecne przepisy. Oczywiście właściciel nieruchomości w porozumieniu z wierzycielem hipotecznym będzie mógł zmienić dotychczasową hipotekę na nową, jeżeli będzie mu się to opłacać lub gdy będzie chciał skorzystać z nowych uprawnień wprowadzonych nowelizacją.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece była niezbędna chociażby dlatego, że ostatnia duża zmiana przepisów w tym zakresie pochodzi sprzed ponad 25 lat. Istniejące regulacje nie odpowiadały więc współczesnym realiom gospodarczym. Należy uznać, że zmiany poszły w dobrym kierunku, mającym przede wszystkim uelastycznić zasady ustanawiania i zmiany hipotek.

Po zmianach kredytobiorca, który dojdzie do wniosku, że kredyt jest niewystarczający, będzie mógł się starać o kolejny w tym samym banku i zabezpieczyć go tą samą hipoteką. Nie będzie musiał więc czekać na ustanowienie nowej hipoteki i ponosić kosztów dodatkowych zabezpieczeń.

Jednak przy okazji prac nad nowelizacją ustawodawca dopuścił się przynajmniej jednego niedopatrzenia. Zakazał bowiem ustanowienia hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu hipotecznym. Jest to hipoteka, którą ustanawia się wbrew woli dłużnika, która zabezpiecza np. należności urzędów skarbowych, ZUS-u itp. Zakaz taki spowoduje, że dłużnik np. urzędu skarbowego będzie tak postępował, aby opróżnione miejsce hipoteczne zawsze istniało przed ewentualną hipoteką przymusową oraz zostało odpowiednio wcześnie zapełnione, dzięki czemu jego nieruchomość będzie faktycznie wyjęta spod skutecznej egzekucji.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Darmowy WEBINAR "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych"

niższa cena gazu webinar
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10974|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl