• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Konsekwencje współwłasności lokalu dla zarządzania nieruchomością wspólną (cz. 2)

Współwłasność lokalu przysługująca spadkobiercom

Współwłasność lokalu przysługująca spadkobiercom

W poprzednim numerze „Administratora" omówiono konsekwencje współwłasności małżeńskiej lokalu mieszkalnego dla zarządzania nieruchomością, w tym zajmiemy się sytuacjami, w których współwłaściciele lokalu uzyskali ten status na podstawie dziedziczenia.

Na wstępie rozważań dotyczących sytuacji współwłaścicieli lokalu, którzy prawo własności nabyli w drodze dziedziczenia, należy wskazać na art. 1027 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Pomimo lakonicznego brzmienia cytowanej regulacji niesie ona za sobą określone skutki dla praktyki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Jedynymi dokumentami bowiem, które legitymują osoby wywodzące swoje prawo własności lokalu z faktu dziedziczenia do udziału w głosowaniu, jest właśnie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Pozostali właściciele lokali mogą więc skutecznie sprzeciwić się udziałowi w głosowaniu osoby, która wspomnianych dokumentów nie okazała, kwestionując jej status spadkobiercy zmarłego właściciela lokalu.

Należy przy tym pamiętać, że właściciele lokali mogą także zgodzić się na udział w konkretnym głosowaniu osób twierdzących, iż są spadkobiercami zmarłego właściciela lokalu, nawet pomimo nieokazania przez nie przedmiotowych dokumentów. Taka sytuacja jest dopuszczalna, gdy członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie kwestionują posiadania przez te osoby przymiotu spadkobiercy zmarłego właściciela lokalu. Jeżeli bowiem osoba trzecia nie kwestionuje następstwa prawnego danego podmiotu po określonym spadkodawcy, przytaczany już art. 1027 kodeksu cywilnego nie znajdzie zastosowania [1].

Z praktycznego punktu widzenia warto jednak zawsze wymagać, aby osoby twierdzące, że są spadkobiercami zmarłego właściciela lokalu, okazały wspomniane dokumenty potwierdzające fakt dziedziczenia. Dzięki temu bowiem wspólnota mieszkaniowa uniknie ewentualnego zarzutu, że dopuszczono do udziału w głosowaniu osoby niebędące właścicielami lokalu, czego efektem - jak wskazano w artykule dotyczącym wspólności ustawowej małżeńskiej (zob. „Administrator" nr 6/2010) - może być nawet nieważność podejmowanych uchwał. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, że wspólnota mieszkaniowa - w przeciwieństwie do sądu prowadzącego postępowanie spadkowe - nie ma wystarczających instrumentów do zweryfikowania prawdziwości twierdzeń osób podających się za spadkobierców zmarłego właściciela lokalu.

W wypadku więc wykonywania prawa własności do lokalu przez kilku spadkobierców z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej pierwszą czynnością powinno być ustalenie faktycznego kręgu spadkobierców na podstawie wspomnianych wyżej dokumentów. Dopiero bowiem po dokonaniu takiego ustalenia będzie można zastosować reguły przewidziane dla tego typu współwłasności.

Zgodnie z art. 1035 kodeksu cywilnego jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku zasadniczo stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Odrębności od tej zasady zostały zaś unormowane w Tytule VIII Księgi Czwartej kodeksu cywilnego. Należy jednak w tym miejscu wskazać, że uprawnienia i obowiązki spadkobierców będą kształtowały się odmiennie w zależności od etapu postępowania, którego przedmiotem będzie uregulowanie spraw dotyczących dziedziczenia. Inny bowiem będzie status spadkobierców przed i po dokonaniu działu spadku.

Do czasu dokonania podziału spadku zarząd przedmiotem współwłasności odbywa się według zasad przewidzianych dla współwłasności, a określonych w kodeksie cywilnym. Istotne jest, że zasady te dotyczą wykonywania zarządu przedmiotem współwłasności, a więc w omawianym przypadku konkretnym lokalem, a nie nieruchomością wspólną. Nałożenie się tych dwóch systemów współwłasności prowadzi często do nieporozumień na gruncie czynności zarządu nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy własność jednego z lokali należy do kilku współwłaścicieli (spadkobierców). Zasady kształtujące wykonywanie współwłasności, a określone w Dziale IV Tytułu I Księgi Drugiej kodeksu cywilnego znajdują bowiem zastosowanie w opisywanej sytuacji, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową, o której mowa w art. 19 uwl, czy też z tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową, o której mowa w art. 20 ust. 1 uwl. Dzieje się tak właśnie dlatego, że przepisy o współwłasności, które regulują wzajemne stosunki spadkobierców, odnoszą się wyłącznie do lokalu, który wchodzi w skład masy spadkowej.

W razie dziedziczenia lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności przez kilku spadkobierców aż do dokonania podziału spadku istnieje sytuacja, w której wykonywanie uprawnień wynikających z własności lokalu, a polegających na wyrażeniu woli wobec pozostałych właścicieli lokali musi zostać poprzedzone ustaleniami pomiędzy współwłaścicielami lokalu, z którego własnością wiążą się konkretne uprawnienia.

Podobnie jak w wypadku wspólności ustawowej małżeńskiej, również przy współwłasności wynikającej z dziedziczenia nie nastręcza większych problemów sytuacja, w której wszyscy współwłaściciele lokalu są zgodni co do zamierzeń wobec nieruchomości wspólnej. Problemem dla wspólnoty jest jednak niewątpliwie sytuacja, w której zamierzenia te są odmienne, a każdy ze współwłaścicieli zamierza skutecznie realizować swoje prawo. Niestety, w przeciwieństwie do sytuacji przedstawionej w części dotyczącej wykonywania prawa własności lokalu przez małżonków, konflikt między współwłaścicielami lokalu, którzy prawo to nabyli na podstawie dziedziczenia, może o wiele bardziej sparaliżować funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 201 kodeksu cywilnego nawet do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, a jeśli jej nie ma, każdy ze współwłaścicieli może zażądać upoważnienia sądowego do podejmowania tych czynności. Przyjmując więc nawet najbardziej korzystną dla pozostałych właścicieli interpretację czynności zarządu nieruchomością wspólną przedstawioną w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie [2], uchwały dotyczące wykonywania przez wspólnotę remontów budynku i wprowadzania w tym zakresie zmian w zasadzie nie będą czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd. Może się jednak okazać, że bez zgody większości współwłaścicieli jednego lokalu podjęcie uchwały będzie znacznie utrudnione.


Należy zwrócić uwagę na skuteczność i ważność stanowiska artykułowanego wobec wspólnoty przez współwłaścicieli lokalu.


W sytuacji gdy od konkretnego stanowiska współwłaścicieli jednego lokalu zależy możliwość podjęcia uchwały, jakiekolwiek konflikty między nimi mogą skutecznie sparaliżować proces decyzyjny całej wspólnoty. Biorąc zaś pod uwagę możliwość skorzystania przez jednego ze współwłaścicieli z uprawnienia przewidzianego w drugiej części art. 201 kodeksu cywilnego, stan paraliżu decyzyjnego może utrzymywać się aż do czasu zakończenia stosownego postępowania przed sądem.

Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w konkretnej sprawie wymaga więc od współwłaścicieli lokalu wcześniejszego dokonania wewnętrznych ustaleń i wypracowania wspólnego stanowiska, które zostanie wyrażone wobec pozostałych właścicieli lokali. Do tego bowiem czasu osobne głosy współwłaścicieli nie mogą być traktowane jako stanowisko, za którym zostanie oddany głos poparty wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej, przypadających na lokal będący przedmiotem współwłasności. Mając na uwadze treść przytoczonych regulacji dotyczących współwłasności, nie wydaje się więc uzasadniona praktyka polegająca na przypisaniu każdemu ze współwłaścicieli lokalu ułamkowego udziału odpowiadającego wielkości jego udziału w tym lokalu. Skoro bowiem ustawodawca wyraźnie określił zasady zarządu rzeczą będącą przedmiotem współwłasności, to brak jest przesłanek dla wprowadzania w tym zakresie zasad nieprzewidzianych w aktualnie obowiązującym porządku prawnym.

Jeżeli więc, zgodnie z art. 201 kodeksu cywilnego, do skutecznego podjęcia czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, to do czasu uzyskania tej zgody nie może być ona realizowana. Niestety, nie zawsze z chwilą uzyskania stosownej większości czynność zwykłego zarządu może zostać podjęta przez współwłaścicieli bez dodatkowych konsekwencji. W myśl bowiem art. 202 kodeksu cywilnego jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Rozstrzygnięcie sądu może polegać w takim wypadku na zakazie podejmowania określonych czynności zwykłego zarządu, ich zmodyfikowaniu, a w razie uznania, że wniosek mniejszości jest nieuzasadniony - na jego oddaleniu. Ingerencja sądu oparta jest więc na ocenie określonej czynności i uznaniu przez sąd, że może ona doprowadzić do skutków rażąco sprzecznych z zasadami prawidłowego zarządu [3]. Niezależnie od dokonanej przez sąd oceny konkretnego stanu faktycznego już sam fakt wszczęcia wspomnianego postępowania może wpłynąć negatywnie na zdolność decyzyjną wspólnoty mieszkaniowej.

Opisana powyżej sytuacja będzie trwała aż do momentu dokonania podziału spadku, w wyniku którego własność lokalu zostanie przyznana jednemu ze spadkobierców. Jak stanowi art. 1037 § 1 kodeksu cywilnego, podział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Decyzja o tym, kiedy spadek zostanie podzielony, należy wyłącznie do samych spadkobierców. W ten sposób utrzymywanie się stanu współwłasności jednego lokalu może trwać bardzo długo, gdyż żadna regulacja nie nakłada na spadkobierców obowiązku dokonania podzielenia spadku w określonym terminie.

Reasumując, zarządzanie nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy własność jednego z lokali przysługuje kilku osobom, jest bez wątpienia procesem bardziej złożonym od sytuacji, w której każdy lokal stanowi własność wyłącznie jednego właściciela. Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień oraz negatywnych konsekwencji wynikających z błędnych decyzji, należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność i ważność stanowiska artykułowanego wobec wspólnoty mieszkaniowej przez współwłaścicieli lokalu oraz starannie sprawdzić przysługujące im uprawnienia do lokalu. W ten sposób można bowiem zminimalizować ryzyko związane z ewentualnym unieważnieniem uchwał podejmowanych przez ogół właścicieli lokali.

Literatura

1. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, wydanie IX, Warszawa 2009.
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2005 r., sygn. akt I Aca 828/2004, LexPolonica nr 379471.
3. Cisek A., Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, wydanie II, Warszawa 2006.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18897|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12029|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11502|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl