CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Arbitraż i mediacje zastępują proces sądowy

Jerzy Bolkowski  |  Administrator 7-8/2010  |  30.07.2010

Adwersarze w sporach gospodarczych mają do wyboru trzy możliwości postępowania: poddać się rozstrzygnięciu przez sąd arbitrażowy, skorzystać z mediacji lub zdecydować się na procedurę w sądzie powszechnym.

Spory gospodarcze to immanentna cecha rozwijającej się gospodarki. Każdy uczestnik rynku pragnie, co zrozumiałe, zapewnić sobie korzystną transakcję, nie bacząc na interes biznesowego partnera. Spory między uczestnikami rynku były zawsze, są i będą. Rzecz w tym, aby konflikty nie niszczyły wzajemnych stosunków i nie wciągały adwersarzy w wielomiesięczne, a niekiedy wieloletnie i kosztowne procesy. Uniknąć sporów jednak nie sposób.

W Polsce ogromna większość sporów gospodarczych rozstrzygana jest w cywilnych procesach sądowych, nie ma natomiast ugruntowanej tradycji korzystania z sądów arbitrażowych afiliowanych przy instytucjach samorządu gospodarczego, co za granicą jest bardzo powszechne i cieszy się uznaniem ze względu na dużą skuteczność tej procedury.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej działa od 2008 r. i - jak wynika z danych statystycznych przedstawionych na konferencji prasowej „Arbitraż w sprawach budowlanych" - do kwietnia 2010 r. do sądu wpłynęło 175 spraw. Łączna kwota, której dotyczyły spory, to prawie 13 mln zł, w tym „budowlanych" ok. 800 tys. zł.

Postępowanie arbitrażowe jest coraz chętniej stosowane, jest bowiem szybsze i tańsze w porównaniu z procedurami sądów powszechnych. Ponadto istnieje przekonanie, że arbitrzy znają się lepiej niż sędziowie na specyficznych problemach podlegających rozstrzyganiu. Podkreśla się, że w sporach dotyczących problematyki budownictwa szybkość procedur ma szczególne znaczenie. Długi czas realizacji inwestycji nie tylko naraża firmę na dodatkowe koszty, ale spór toczony przez kilka lat, a to zdarza się przed sądami powszechnymi, może uczynić inwestycję nieopłacalną. A szybsze rozpoznanie konfliktu przez Sąd Arbitrażowy oszczędza czas, pieniądze i pozwala na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

W polubownym rozpatrywaniu sporów bardzo pomocna jest klauzula arbitrażowa 20.6 Ogólnych Warunków Kontraktowych FIDIC 1999. Przewiduje ona ostateczne rozstrzyganie sporów także przez arbitraż międzynarodowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy kontraktowe FIDIC nie zawsze są w pełni zgodne z polskim prawodawstwem w tej dziedzinie.

Podejmując decyzję o poddaniu się postępowaniu Sądu Arbitrażowego przy KIG, zainteresowane strony muszą zdawać sobie sprawę, że jego orzeczenia nie mają pełnej mocy prawnej, a jedynie prowadzą do polubownego rozstrzygnięcia konfliktu. Jeśli partnerzy wyrażą zgodę na zaproponowane rozwiązanie, dokument końcowy jest obowiązujący dla obu stron. Jeżeli jednak arbitraż nie doprowadzi do pełnej zgodności stanowisk lub też gdy partnerzy chcą zapewnić orzeczeniu arbitrażowemu moc prawną, muszą „wyrok" zarejestrować w sadzie powszechnym.

Pomimo niepełnej prawomocności orzeczeń Sądu Arbitrażowego postępowanie przed tym sądem cieszy się dużym, rosnącym z roku na rok zainteresowaniem, co potwierdzają cytowane dane statystyczne. Istotne znaczenie mają, jak się wydaje, niższe koszty postępowania w porównaniu z sądami powszechnymi. Obowiązuje cennik, według którego koszt arbitrażu pozostaje w relacji do wartości sporu.

Innym sposobem polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych jest mediacja.

Mediację definiuje się zazwyczaj jako udział neutralnej osoby trzeciej, która pomaga skonfliktowanym stronom osiągnąć porozumienie, satysfakcjonujące obu partnerów. Mediator nie narzuca rozstrzygnięć, nie wydaje decyzji, a jedynie doradza stronom oraz umożliwia przeprowadzenie rzeczowej rozmowy o problemie. Nie ma łatwego zadania, bo adwersarze zazwyczaj są głęboko przekonani o słuszności swoich argumentów i ich stosunek do strony przeciwnej niemal zawsze bywa agresywny, a to utrudnia rzeczową dyskusję.

Podstawowym warunkiem podjęcia procedury mediacyjnej jest zgoda skonfliktowanych stron na osobę mediatora i proponowane przez niego miejsce rozmów. Skuteczność mediacji w dużej mierze zależy od zapewnienia swobodnej wymiany informacji z każdą ze stron. Procedura mediacji polega na wnikliwym wysłuchaniu przez mediatora racji obu stron w celu ustalenia priorytetów sporu, co jest podstawą poszukiwania ugody. Nieodzownym i niezmiernie istotnym wymogiem jest zachowanie przez mediatora pełnej neutralności. Gdyby adwersarze dostrzegli faworyzowanie „drugiej strony", straciliby zaufanie do mediatora, praktycznie przekreślając możliwości osiągnięcia ugody.

Doświadczeni mediatorzy uważają, że w wielu wypadkach skonfliktowane strony nie są w pełni świadome sytuacji, która może w przyszłości zaistnieć w razie nieosiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia. Dlatego też mediator zazwyczaj przedstawia stronom prawdopodobną wizję zdarzeń i ewentualnych komplikacji, jakie mogą wystąpić, gdy ugoda nie zostanie osiągnięta. Często pomaga to zainteresowanym dochodzić do kompromisu przez zmianę ich postaw w sporze i ustąpienie ze zbyt daleko idących żądań. Porozumienie udaje się osiągnąć zwłaszcza wtedy, gdy strony nie są zbyt pewne swych racji, w związku z czym opłaci im się zrezygnować z mniej ważnych postulatów, aby ocalić to, na czym im zależy.

Nie należy się jednak łudzić, że mediacja to uniwersalny sposób na godzenie interesów zwaśnionych stron. Nawet najlepszy negocjator często nie jest w stanie doprowadzić do porozumienia satysfakcjonującego obie strony konfliktu.

Osiągnięcie polubownego rozstrzygnięcia sporu gospodarczego kończy się podpisaniem przez obie strony protokołu, który jest równoznaczny z orzeczeniem sądu powszechnego. W dokumencie zapisuje się cele i osiągnięte rozwiązania. Na życzenie stron protokół może być zarejestrowany w sądzie.

Mediacja pozwala na uniknięcie stresu sali sądowej, arbitralnych decyzji sędziów i, co bardzo istotne, przedłużania procedur sądowych z przyczyn formalnych (niestawienie się świadka lub adwokata, nieobecność sędziego, zgłaszanie przez adwersarzy dodatkowych dokumentów, nowych świadków itp.).

Korzyści z procedury mediacyjnej mają także aspekt finansowy, bo wydatek jest w tym wypadku znacznie niższy od kosztów rozprawy sądowej. Być może właśnie to uzasadnia powszechne korzystanie z tej formy negocjacji w sporach w krajach Europy Zachodniej, gdzie koszty sądowe są bardzo wysokie.

Niezbyt duże zainteresowanie mediacją w Polsce wynika zapewne także z niewiedzy, że w naszym kraju wyszkolono już wielu profesjonalnych mediatorów przez takie organizacje, jak Polskie Stowarzyszenie Doradców Nieruchomości, Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej i inne.

W odróżnieniu od mediacji, podstawową cechą procesu sądowego i sądu arbitrażowego jest przyporządkowanie poszczególnych elementów przedmiotu sporu określonym paragrafom kodeksowym. Jest to zadanie ogromnie trudne przynajmniej z dwóch powodów.


Mediator to osoba zarządzająca konfliktem. Nie ma on jednak władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest bowiem pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Mediator powinien mieć usposobienie koncyliacyjne, cierpliwie wysłuchiwać racji skonfliktowanych stron, zachowywać spokój i umiejętnie łagodzić gwałtowne nieraz zachowania adwersarzy.


Sędziowie prowadzący rozprawę mają zapewne doskonałą wiedzę prawniczą, nie są jednak specjalistami w konfliktach merytorycznych, które rozpatrują. Wyrok wydany przez sąd w konwencji „wygrał - przegrał" nie tylko nie łagodzi konfliktu, ale wywołuje niezadowolenie jednej ze stron, pogłębia spór, ponieważ przegrany czuje się pokrzywdzony niesprawiedliwym w jego mniemaniu rozstrzygnięciem i odwołuje się do kolejnej instancji. Przedłuża to procedurę sądową, powoduje narastanie kosztów, nie służy dobremu wizerunkowi skłóconych partnerów, a często uniemożliwia rozstrzygnięcie sporów, za którymi stoją konkretne problemy gospodarcze.

Przykładem może być konflikt między deweloperem a wykonawcą o jakość wybudowanego obiektu. Bez względu na to, kto wygra proces, wykonanie ewentualnych poprawek przedłuża się w nieskończoność.

Inny przykład to często spotykane procesy o podział otrzymanej w spadku nieruchomości. Skłóceni spadkobiercy wydają fortunę na procedury sądowe, adwokatów, ekspertyzy i biegłych, a nieruchomość latami pozostaje niezagospodarowana i ulega dewastacji. Nie ma bowiem właściciela, który czułby się odpowiedzialny za przedmiot spadku.

Od pewnego czasu pojawiają się spory o nieruchomości gruntowe, których status własnościowy bywa kontrowersyjny. Dotyczy to głównie nabytych przez deweloperów od władz terenowych działek, przejętych jako mienie porzucone. Na terenach tych już wybudowano różne obiekty lub też deweloperzy zamierzają je zabudować. W ostatnich latach pojawili się jednak byli właściciele (emigranci, osoby przesiedlone) lub ich spadkobiercy, których praw do spornych działek nie można kwestionować. Osoby te domagają się słusznych odszkodowań lub też zwrotu niezabudowanych gruntów w naturze. W takich przypadkach problem własności został już rozstrzygnięty w procesie sądowym (lub orzeczeniem administracyjnym), natomiast pozostał do załatwienia problem wysokości odszkodowań za mienie o ogromnej niekiedy wartości, jeśli działka zlokalizowana jest w atrakcyjnym miejscu. Polubowne rozstrzygnięcie to typowy przedmiot procedur mediacyjnych.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Dlaczego warto dobrze wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Usuniemy zanieczyszczenia z Twojej instalacji!

wiata rowerowa odpowietrzenie kaloryferów

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19713|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16999|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12054|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl