CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Europejskie programy rewitalizacji osiedli

dr inż. Anna  Ostańska  |  Administrator 7-8/2010  |  02.08.2010  |  1

Rewitalizacja to kompleksowe działania mające na celu doprowadzenie do dobrego stanu m.in. niszczejącej przestrzeni, popadających w ruinę budowli i zagrożonej przyrody poprzez poprawę warunków egzystencji mieszkańców i stworzenie możliwości rozwoju całym osiedlom. Jest pojęciem szerszym od modernizacji czy renowacji, ponieważ uwzględnia nie tylko aspekty techniczne, ale i te społeczno-kulturowe.

W artykule omówiono poszczególne modele rewitalizacji i pokazano, jak z odnową osiedli z wielkiej płyty radziły sobie poszczególne państwa europejskie.

Geneza i rozwój programów

Kryzys gospodarczy, przemiany społeczne oraz upadek niektórych dzielnic miejskich w Europie w latach 60. i 70. XX w. spowodowały konieczność wdrażania programów odnowy miast.

Efektem zużycia moralnego budynków było opuszczanie upadłych osiedli przez mieszkańców, którzy szukali alternatywnych rozwiązań na rynku nieruchomości.

Problemy takie pojawiły się w wielu państwach Europy Zachodniej. Podejmowane kilkuletnie działania rewitalizacyjne kończyły się zwykle niepowodzeniem, tzn. pomnażały pustostany. Dlatego potrzebne były długoterminowe interdyscyplinarne programy rewitalizacji, które jako jedyne rozwiązywały te problemy.

Rewitalizacja osiedli ZOBACZ>> 

Wieloletnie doświadczenia europejskie wskazują na konieczność wyodrębnienia w realizowanych programach rewitalizacji kilku faz:

I - zlokalizowania obszarów „cichego" upadku,

II - dostrzeżenia obszarów zdegradowanych,

III - stworzenia podstaw prawnych,

IV - umożliwienia mieszkańcom oprotestowania arbitralnych decyzji, które w ich opinii nie wynikają z potrzeb osiedla,

V - wyłonienia grupy mieszkańców i umożliwienia im czynnego udziału w planowaniu,

VI - umożliwienia mieszkańcom udziału w grupach projektowych (bieżących konsultacji i uzgodnień) i komitetach społecznych.

Znaczenie tych faz programów potwierdzono także na seminarium EKG ONZ, które odbyło się w Hadze (1979).

Wyróżnia się również pięć etapów takich programów, podkreślając znaczenie zespołu ekspertów:

I - zrozumienie potrzeb analizowanego obszaru,

II - opracowanie działań przez określenie formy i skali oraz kosztów,

III - opracowanie planu wstępnego w celu negocjacji z zainteresowanymi stronami,

IV - opracowanie planu generalnego, który poddawany jest korekcie,

V - przygotowanie planu szczegółowego (projekt i wskazanie podstaw do realizacji).

W ramach podejmowanych do roku 2004 inicjatyw europejskich na uwagę zasługują programy zestawione w tab. 1. Przytoczone programy dotyczą głównie zabudowy miejskiej, wykonanej w technologii tradycyjnej, która w istniejących zasobach budownictwa mieszkaniowego w Polsce z lat 1946-1992 stanowi zaledwie 22%.

Przykłady realizacji programów europejskich

Tabela 1. Inicjatywy europejskie do 2004 r.

EPIQR

multimedialne narzędzie wspomagające decyzje o rehabilitacji i renowacji budynków mieszkalnych (koszty związane z poprawą standardu mieszkań i racjonalizacji energii - budynki sprzed 1945 r.)

Nowoczesne Zarządzanie Rozwojem Miast

projekt w ramach TEMPUS-PHARE

TRANSFORM

program dotyczący rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego oraz problemów spółdzielczości mieszkaniowej

INTERACT

inicjatywa Interreg 3C - współpraca miast na skalę europejską

URBAN

program pomocy obszarom miejskim dotkniętym kryzysem (walka z bezrobociem, patologią społeczną, poprawa bezpieczeństwa w osiedlach mieszkaniowych, uzupełnienie brakującej infrastruktury)

URBAN I i II

aspekty ekonomiczno-socjalne (przekształcenie spółdzielczości w spółki)

URBACT

współpraca miast w zintegrowanym zarządzaniu miastem pow. 20 tys. przez: sieci tematyczne, podnoszenie kwalifikacji, badania

INVESTIMO

narzędzie komputerowe wspomagające decyzje przy renowacji całych obszarów zabudowanych, oparte na metodologii systemu EPIQR

Program Samorządów Lokalnych

pobudzenie społeczności lokalnej

Program Innowacji Lokalnych

rozwój i szkolenie samorządów w Polsce

Dialog Społeczny

aktywizacja mieszkańców na Pomorzu

Lokalny Program Rewitalizacji

działania inwestycyjne służące ożywieniu gospodarczemu i społecznemu niewielkich obszarów zdegradowanych

Pierwsze próby rewitalizacji osiedli uwzględniającej problemy ekonomiczno-społeczne pojawiły się w latach 70. XX w. w Wielkiej Brytanii i Francji, w formie odnowy miast, a w latach 80. XX w. również w Holandii. W tab. 2 zestawiono kierunki europejskich programów oraz wyspecyfikowano podjęte działania, wraz ze wskazaniem czynnika społecznego.

Dotychczasowe działania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii ewoluowały w kierunku wyeliminowania arbitralnego planowania i wprowadzenia planowania elastycznego, skoncentrowanego na problemach lokalnej społeczności. Dzięki partycypacji społecznej zostały spełnione wymagania i aspiracje mieszkańców. Częściowo zlikwidowano dzielnice, a sprzeciw i niezadowolenie mieszkańców nie były już tak duże. W efekcie nastąpiła migracja mieszkańców do innych obszarów miasta.

We Francji początkowo wyznaczano zbyt duże obszary miejskie, co utrudniało identyfikację mieszkańców z podejmowanymi działaniami. Skuteczna okazała się metoda kolejnych przybliżeń, która wymagała od urbanistów, projektantów i organizatorów procesu stałego kontaktu z użytkownikami. Takie działania przyniosły dobre efekty.

W Holandii organizowano grupy projektowe, składające się w 50% z agend miejskich i w 50% z mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Do zadań tych grup należało przede wszystkim opracowanie polityki rozwoju dzielnicy w zakresie renowacji, wyburzeń, nowej zabudowy, usług dla dzieci i osób starszych, zieleni i komunikacji lokalnej. Opracowywały one również plan rozwoju dzielnicy uwzględniający partycypację mieszkańców w każdym etapie prac, a następnie projekty odnowy, zapewniając niezbędne doradztwo techniczne.

Projekty przewidywały, że 85% mieszkańców pozostanie w swoich dzielnicach, a 15% zamieszka na innych terenach. W 1974 r. w Rotterdamie wytypowano 11 obszarów działań rewitalizacyjnych, na terenie których mieszkało od 60 do 240 tysięcy osób. Stanowiło to ok. 25% zasobów mieszkaniowych miasta, w których istniały głównie małe mieszkania bez sanitariatów, nie było zieleni, placów zabaw i parkingów, a szkolne budynki były przestarzałe.

W Niemczech początkowo preferowano model rewitalizacji zorientowany na wyburzenia budynków. Dzięki temu odzyskiwano atrakcyjne tereny, wykorzystywane m.in. pod zabudowę plombową dla osiedli domów jednorodzinnych oraz do uzupełnienia brakującej infrastruktury technicznej i usługowej czy rekreacyjnej.

Przykładem takich działań może być dzielnica Kreuzberg w Berlinie Zachodnim. W 1969 r. rozpoczęto tu planowanie strukturalne, przewidujące wprowadzanie nowych funkcji w ramach rewitalizacji, przy udziale mieszkańców na każdym etapie procesu odnowy. Jednocześnie prawo chroniło mieszkańców przed arbitralną podwyżką czynszu i eksmisją.

W latach 1973-1977 rewitalizacji poddano XIX-wieczne miasta, zachowując historyczne układy budynków, placów i ulic. Nie uniknięto jednak wyburzeń, które wykorzystano do stworzenia strefy rezerwy miejskiej. Przykładem takich działań rewitalizacyjnych jest parking na Brunnenplatz we Frankfurcie nad Odrą, który powstał w centrum dawnego starego miasta, zniszczonego na skutek działań wojennych (fot. 1).

Po roku 1977 partery budynków postanowiono przeznaczyć na lokale usługowe, ponieważ zaczęło ich w dzielnicy brakować (fot. 2 i 3).

W Niemczech od 1980 r. działania rewitalizacyjne zmierzały do zachowania istniejącej substancji mieszkaniowej i umiarkowanej odnowy budynków, a odpowiedzialność za prowadzone prace scedowano na społeczności lokalne. Przykładem może być Drezno (fot. 4) czy Frankfurt nad Odrą (fot. 5), gdzie wymieniano lub dostawiano balkony (loggie), wejścia do budynku i szyby windowe.

W nowych krajach związkowych rewitalizację wspierał program modernizacji przestrzeni mieszkalnych KfW, realizowany w latach 1990-1999. Obejmował on przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjne oraz tworzenie nowych mieszkań w istniejących zasobach budownictwa czynszowego. Ze środków tych zmodernizowano ok. 500 tys. mieszkań.

Ciekawym przykładem jest modernizacja budynków wielkopłytowych w Poczdamie, gdzie wykonywano remonty, nie wysiedlając mieszkańców (fot. 6-7). Obejmowały one głównie poprawę funkcjonalności mieszkań przez dobudowę nowej lub obudowę istniejącej loggii, wymianę instalacji i remont pomieszczeń oraz wymianę okien i termomodernizację ścian1.

Po roku 1996 opracowano kolejny model rewitalizacji, skierowany na działania budowlano-inwestycyjne, który wykorzystywał silny i dynamiczny rynek budowlany po zjednoczeniu Niemiec. Działania ograniczały się do rewitalizacji substancji mieszkaniowej na terenie byłej NRD. Popełniono jednak błąd, nie monitorując struktury demograficznej osiedli.

Obecnie wiele mieszkań to pustostany (w roku 2000 było ich 1,1 mln). Z informacji uzyskanych w 2004 r. we Frankfurcie nad Odrą wynika, że na ok. 50 mieszkań w jednym z wielkopłytowych wieżowców po modernizacji zasiedlono tylko dziewięć. Zmusiło to władze miasta do zmniejszenia liczby kondygnacji z jedenastu do czterech - po roku od zakończenia prac modernizacyjnych.

Po 2000 r. w Niemczech podjęto decyzję o wyburzeniu 400 tys. mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, często już zmodernizowanych. Odzyskane tereny są zagospodarowywane na nowo, np. w Hoyerswerda zbudowano wille miejskie z 6 mieszkaniami w każdej.

W Berlinie obok rozbiórek zrealizowano program rewitalizacji w zagrożonych obszarach, obejmujący wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podwyższenie standardu wyposażenia mieszkań, a także rozbiórkę, nadbudowę i rozbudowę nawet 25-piętrowych budynków prefabrykowanych. Wykorzystano dobrą lokalizację, istniejącą infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Wymieniono również dostawione loggie żelbetowe, a także wyposażono budynki w alternatywne źródła ciepła do podgrzewania wody użytkowej (fot. 8).

Na czas remontu najemcy pozostali w mieszkaniach, ale ze względu na uciążliwość prowadzonych prac płacili niższy czynsz. Jednak remont mobilizował zarówno wykonawców, jak i mieszkańców, co ułatwiało konsultacje. Uniknięto też w ten sposób wszelkich sprzeciwów związanych z bieżącymi pracami.

Komentarze

(1)
archi | 06.04.2011, 08:38
Patrząc na te zdjęcia dochodzę do wniosku ze nie zawsze 'nowe' wygląda lepiej
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16940|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10117|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl