CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Europejskie programy rewitalizacji osiedli

dr inż. Anna  Ostańska  |  Administrator 7-8/2010  |  02.08.2010  |  1

Rewitalizacja to kompleksowe działania mające na celu doprowadzenie do dobrego stanu m.in. niszczejącej przestrzeni, popadających w ruinę budowli i zagrożonej przyrody poprzez poprawę warunków egzystencji mieszkańców i stworzenie możliwości rozwoju całym osiedlom. Jest pojęciem szerszym od modernizacji czy renowacji, ponieważ uwzględnia nie tylko aspekty techniczne, ale i te społeczno-kulturowe.

W artykule omówiono poszczególne modele rewitalizacji i pokazano, jak z odnową osiedli z wielkiej płyty radziły sobie poszczególne państwa europejskie.

Geneza i rozwój programów

Kryzys gospodarczy, przemiany społeczne oraz upadek niektórych dzielnic miejskich w Europie w latach 60. i 70. XX w. spowodowały konieczność wdrażania programów odnowy miast.

Efektem zużycia moralnego budynków było opuszczanie upadłych osiedli przez mieszkańców, którzy szukali alternatywnych rozwiązań na rynku nieruchomości.

Problemy takie pojawiły się w wielu państwach Europy Zachodniej. Podejmowane kilkuletnie działania rewitalizacyjne kończyły się zwykle niepowodzeniem, tzn. pomnażały pustostany. Dlatego potrzebne były długoterminowe interdyscyplinarne programy rewitalizacji, które jako jedyne rozwiązywały te problemy.

Rewitalizacja osiedli ZOBACZ>> 

Wieloletnie doświadczenia europejskie wskazują na konieczność wyodrębnienia w realizowanych programach rewitalizacji kilku faz:

I - zlokalizowania obszarów „cichego" upadku,

II - dostrzeżenia obszarów zdegradowanych,

III - stworzenia podstaw prawnych,

IV - umożliwienia mieszkańcom oprotestowania arbitralnych decyzji, które w ich opinii nie wynikają z potrzeb osiedla,

V - wyłonienia grupy mieszkańców i umożliwienia im czynnego udziału w planowaniu,

VI - umożliwienia mieszkańcom udziału w grupach projektowych (bieżących konsultacji i uzgodnień) i komitetach społecznych.

Znaczenie tych faz programów potwierdzono także na seminarium EKG ONZ, które odbyło się w Hadze (1979).

Wyróżnia się również pięć etapów takich programów, podkreślając znaczenie zespołu ekspertów:

I - zrozumienie potrzeb analizowanego obszaru,

II - opracowanie działań przez określenie formy i skali oraz kosztów,

III - opracowanie planu wstępnego w celu negocjacji z zainteresowanymi stronami,

IV - opracowanie planu generalnego, który poddawany jest korekcie,

V - przygotowanie planu szczegółowego (projekt i wskazanie podstaw do realizacji).

W ramach podejmowanych do roku 2004 inicjatyw europejskich na uwagę zasługują programy zestawione w tab. 1. Przytoczone programy dotyczą głównie zabudowy miejskiej, wykonanej w technologii tradycyjnej, która w istniejących zasobach budownictwa mieszkaniowego w Polsce z lat 1946-1992 stanowi zaledwie 22%.

Przykłady realizacji programów europejskich

Tabela 1. Inicjatywy europejskie do 2004 r.

EPIQR

multimedialne narzędzie wspomagające decyzje o rehabilitacji i renowacji budynków mieszkalnych (koszty związane z poprawą standardu mieszkań i racjonalizacji energii - budynki sprzed 1945 r.)

Nowoczesne Zarządzanie Rozwojem Miast

projekt w ramach TEMPUS-PHARE

TRANSFORM

program dotyczący rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego oraz problemów spółdzielczości mieszkaniowej

INTERACT

inicjatywa Interreg 3C - współpraca miast na skalę europejską

URBAN

program pomocy obszarom miejskim dotkniętym kryzysem (walka z bezrobociem, patologią społeczną, poprawa bezpieczeństwa w osiedlach mieszkaniowych, uzupełnienie brakującej infrastruktury)

URBAN I i II

aspekty ekonomiczno-socjalne (przekształcenie spółdzielczości w spółki)

URBACT

współpraca miast w zintegrowanym zarządzaniu miastem pow. 20 tys. przez: sieci tematyczne, podnoszenie kwalifikacji, badania

INVESTIMO

narzędzie komputerowe wspomagające decyzje przy renowacji całych obszarów zabudowanych, oparte na metodologii systemu EPIQR

Program Samorządów Lokalnych

pobudzenie społeczności lokalnej

Program Innowacji Lokalnych

rozwój i szkolenie samorządów w Polsce

Dialog Społeczny

aktywizacja mieszkańców na Pomorzu

Lokalny Program Rewitalizacji

działania inwestycyjne służące ożywieniu gospodarczemu i społecznemu niewielkich obszarów zdegradowanych

Pierwsze próby rewitalizacji osiedli uwzględniającej problemy ekonomiczno-społeczne pojawiły się w latach 70. XX w. w Wielkiej Brytanii i Francji, w formie odnowy miast, a w latach 80. XX w. również w Holandii. W tab. 2 zestawiono kierunki europejskich programów oraz wyspecyfikowano podjęte działania, wraz ze wskazaniem czynnika społecznego.

Dotychczasowe działania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii ewoluowały w kierunku wyeliminowania arbitralnego planowania i wprowadzenia planowania elastycznego, skoncentrowanego na problemach lokalnej społeczności. Dzięki partycypacji społecznej zostały spełnione wymagania i aspiracje mieszkańców. Częściowo zlikwidowano dzielnice, a sprzeciw i niezadowolenie mieszkańców nie były już tak duże. W efekcie nastąpiła migracja mieszkańców do innych obszarów miasta.

We Francji początkowo wyznaczano zbyt duże obszary miejskie, co utrudniało identyfikację mieszkańców z podejmowanymi działaniami. Skuteczna okazała się metoda kolejnych przybliżeń, która wymagała od urbanistów, projektantów i organizatorów procesu stałego kontaktu z użytkownikami. Takie działania przyniosły dobre efekty.

W Holandii organizowano grupy projektowe, składające się w 50% z agend miejskich i w 50% z mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Do zadań tych grup należało przede wszystkim opracowanie polityki rozwoju dzielnicy w zakresie renowacji, wyburzeń, nowej zabudowy, usług dla dzieci i osób starszych, zieleni i komunikacji lokalnej. Opracowywały one również plan rozwoju dzielnicy uwzględniający partycypację mieszkańców w każdym etapie prac, a następnie projekty odnowy, zapewniając niezbędne doradztwo techniczne.

Projekty przewidywały, że 85% mieszkańców pozostanie w swoich dzielnicach, a 15% zamieszka na innych terenach. W 1974 r. w Rotterdamie wytypowano 11 obszarów działań rewitalizacyjnych, na terenie których mieszkało od 60 do 240 tysięcy osób. Stanowiło to ok. 25% zasobów mieszkaniowych miasta, w których istniały głównie małe mieszkania bez sanitariatów, nie było zieleni, placów zabaw i parkingów, a szkolne budynki były przestarzałe.

W Niemczech początkowo preferowano model rewitalizacji zorientowany na wyburzenia budynków. Dzięki temu odzyskiwano atrakcyjne tereny, wykorzystywane m.in. pod zabudowę plombową dla osiedli domów jednorodzinnych oraz do uzupełnienia brakującej infrastruktury technicznej i usługowej czy rekreacyjnej.

Przykładem takich działań może być dzielnica Kreuzberg w Berlinie Zachodnim. W 1969 r. rozpoczęto tu planowanie strukturalne, przewidujące wprowadzanie nowych funkcji w ramach rewitalizacji, przy udziale mieszkańców na każdym etapie procesu odnowy. Jednocześnie prawo chroniło mieszkańców przed arbitralną podwyżką czynszu i eksmisją.

W latach 1973-1977 rewitalizacji poddano XIX-wieczne miasta, zachowując historyczne układy budynków, placów i ulic. Nie uniknięto jednak wyburzeń, które wykorzystano do stworzenia strefy rezerwy miejskiej. Przykładem takich działań rewitalizacyjnych jest parking na Brunnenplatz we Frankfurcie nad Odrą, który powstał w centrum dawnego starego miasta, zniszczonego na skutek działań wojennych (fot. 1).

Po roku 1977 partery budynków postanowiono przeznaczyć na lokale usługowe, ponieważ zaczęło ich w dzielnicy brakować (fot. 2 i 3).

W Niemczech od 1980 r. działania rewitalizacyjne zmierzały do zachowania istniejącej substancji mieszkaniowej i umiarkowanej odnowy budynków, a odpowiedzialność za prowadzone prace scedowano na społeczności lokalne. Przykładem może być Drezno (fot. 4) czy Frankfurt nad Odrą (fot. 5), gdzie wymieniano lub dostawiano balkony (loggie), wejścia do budynku i szyby windowe.

W nowych krajach związkowych rewitalizację wspierał program modernizacji przestrzeni mieszkalnych KfW, realizowany w latach 1990-1999. Obejmował on przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjne oraz tworzenie nowych mieszkań w istniejących zasobach budownictwa czynszowego. Ze środków tych zmodernizowano ok. 500 tys. mieszkań.

Ciekawym przykładem jest modernizacja budynków wielkopłytowych w Poczdamie, gdzie wykonywano remonty, nie wysiedlając mieszkańców (fot. 6-7). Obejmowały one głównie poprawę funkcjonalności mieszkań przez dobudowę nowej lub obudowę istniejącej loggii, wymianę instalacji i remont pomieszczeń oraz wymianę okien i termomodernizację ścian1.

Po roku 1996 opracowano kolejny model rewitalizacji, skierowany na działania budowlano-inwestycyjne, który wykorzystywał silny i dynamiczny rynek budowlany po zjednoczeniu Niemiec. Działania ograniczały się do rewitalizacji substancji mieszkaniowej na terenie byłej NRD. Popełniono jednak błąd, nie monitorując struktury demograficznej osiedli.

Obecnie wiele mieszkań to pustostany (w roku 2000 było ich 1,1 mln). Z informacji uzyskanych w 2004 r. we Frankfurcie nad Odrą wynika, że na ok. 50 mieszkań w jednym z wielkopłytowych wieżowców po modernizacji zasiedlono tylko dziewięć. Zmusiło to władze miasta do zmniejszenia liczby kondygnacji z jedenastu do czterech - po roku od zakończenia prac modernizacyjnych.

Po 2000 r. w Niemczech podjęto decyzję o wyburzeniu 400 tys. mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, często już zmodernizowanych. Odzyskane tereny są zagospodarowywane na nowo, np. w Hoyerswerda zbudowano wille miejskie z 6 mieszkaniami w każdej.

W Berlinie obok rozbiórek zrealizowano program rewitalizacji w zagrożonych obszarach, obejmujący wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podwyższenie standardu wyposażenia mieszkań, a także rozbiórkę, nadbudowę i rozbudowę nawet 25-piętrowych budynków prefabrykowanych. Wykorzystano dobrą lokalizację, istniejącą infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Wymieniono również dostawione loggie żelbetowe, a także wyposażono budynki w alternatywne źródła ciepła do podgrzewania wody użytkowej (fot. 8).

Na czas remontu najemcy pozostali w mieszkaniach, ale ze względu na uciążliwość prowadzonych prac płacili niższy czynsz. Jednak remont mobilizował zarówno wykonawców, jak i mieszkańców, co ułatwiało konsultacje. Uniknięto też w ten sposób wszelkich sprzeciwów związanych z bieżącymi pracami.

Komentarze

(1)
archi | 06.04.2011, 08:38
Patrząc na te zdjęcia dochodzę do wniosku ze nie zawsze 'nowe' wygląda lepiej
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17737|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11085|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10663|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl