CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Tarasy, balkony i loggie w budynku wielokondygnacyjnym

Jacek Sawicki  |  Administrator 1/2013  |  19.07.2013  |  1
Tarasy, balkony i loggie w budynku wielokondygnacyjnym
Tarasy, balkony i loggie w budynku wielokondygnacyjnym
sxc.hu

Artykuł sygnalizuje podstawowe kwestie prawne i modernizacyjne dotyczące tarasów, balkonów i loggii w budynkach wielokondygnacyjnych, a ponadto zwraca uwagę na ważność okresowych kontroli stanu technicznego tych elementów oraz wymienia źródła ich uszkodzeń i charakterystyczne przypadki.

Tarasy, balkony i loggie to newralgiczne elementy elewacji budynków wielkokondygnacyjnych z racji ich szczególnej podatności na wpływy niszczących czynników zewnętrznych, a w przypadku balkonów i loggii także możliwych konsekwencji niebezpieczeństw wynikających z ich oberwania, toteż ich stan techniczny wymaga przeprowadzania regularnych kontroli okresowych i w razie potrzeby konserwacji, napraw, bądź remontów.

Podstawowym dokumentem prawnym odnoszącym się do obowiązku utrzymania tarasów, balkonów, loggii we właściwym stanie technicznym jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74 z 9.09.1999 r., poz. 836 z późn. zm.). Jego przepisy nakładają na zarządców i administratorów budynków mieszkalnych obowiązek przeprowadzania corocznych wiosennych kontroli okresowych, gdzie oceniany jest m.in. stan techniczny balustrad tarasów, loggii i balkonów (§ 5 pkt 2.1). Obowiązek ten wynika też z przepisów Prawa budowlanego (art. 61 i 62 pkt 1.1.a); ich lekceważenie usankcjonowane jest karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a). Wnioski i zalecenia pokontrolne muszą być ujęte w protokołach, a informacje w nich zawarte stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku, gdzie w zależności od potrzeb prowadzi się roboty konserwacyjne, naprawy bieżące bądź główne. Dopełniając wymagania zarządca powinien dbać o zachowanie prawidłowego odpływu wód opadowych z posadzek, a przy opadach śniegu o jego usuwanie z ich powierzchni.

Uszkodzenia

Źródła problemów

Tarasy, balkony i loggie należą do elementów budynku bezpośrednio narażonych na działanie różnorodnych szkodliwych wpływów zewnętrznych: środowiska atmosferycznego (wiatr, woda, wilgoć, promieniowanie UV), czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych, biologicznych i środowiskowych. Ważny czynnik wpływający na ich stan techniczny stanowi też technologia wznoszenia budynku i błędy popełnione jeszcze na etapie opracowywania projektu. Elementami w ich konstrukcjach podlegającym wszelkim uszkodzeniom są płyty balkonowe (dla tarasów płyty stropowe) i balustrady. Najczęściej dochodzi w nich do uszkodzeń warstw otulających konstrukcję, nieprawidłowości w odprowadzeniu wód opadowych oraz braku zachowania wymagań izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. To właśnie wilgoć i obecność mostków cieplnych jest przyczyną korozji płyt balkonowych i przemarzania stropów pod tarasami.

Wybrane usterki

Najbardziej podatne na uszkodzenia są płyty balkonowe/loggiowe. Szczególnie groźne jest zjawisko sukcesywnego zmniejszania się nośności płyty balkonowej na skutek korozji betonu i zbrojenia. Jej oddziaływanie prowadzi do zaistnienia powierzchniowych zarysowań, spękań i deformacji, a w konsekwencji do odspojeń i ubytków zmniejszających przekroje płyt. Na wpływy korozji podatne są również elementy wykończenia balkonów/loggii, takie jak: balustrady, obróbki blacharskie, odwodnienia i warstwy wykończeniowe (płytki i posadzki).

Znaczny odsetek uszkodzeń jest skutkiem błędów konstrukcyjnych i technologicznych powstałych w fazach projektowania i wykonawstwa. Niektóre z nich mogą ujawniać się po nieokreślonym okresie użytkowania. Do najczęściej popełnianych takich błędów zalicza się:

 • przyjmowanie w obliczeniach zbyt małych przekrojów poprzecznych belek (głównych elementów konstrukcyjnych balkonów wspornikowych belkowo-płytowych),
 • niedostateczne zakotwianie belek lub płyt w ścianie budynku,
 • nieosiatkowanie dolnych stopek tregli,
 • nieuwzględnianie nadmiernych obciążeń przy obliczeniach, co objawia się np. pęknięciami muru pod belką,
 • nieodpowiednia wytrzymałość betonu i stali zbrojeniowej,
 • błędne mocowanie marek stalowych mocowania balustrad,
 • uszkodzenia zbrojenia i otuliny, niedostateczna grubość otuliny, nieregularny rozstaw prętów, które świadczą o fuszerkach,
 • brak lub wadliwe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt balkonowych/loggiowych, brak uszczelnień miejsc zamocowania słupków balustrady, styków ze ścianą, brak obróbek blacharskich „boku" płyty (fuszerka!);
 • złe rozwiązanie izolacji termicznej balkonu, odprowadzenia wody, niewłaściwe wykonanie łzawika, obróbek blacharskich,
 • błędne mocowanie balustrady do płyty i ściany budynku.

Do najczęściej występujących uszkodzeń balkonów powodowanych procesami korozyjnymi uzupełnianych o uszkodzenia powstałe na skutek naprężeń mechanicznych i drgań (spękania, które umożliwiają penetrację wody i wilgoci w strukturze konstrukcji) należą:

 • odkształcenia termiczno-skurczowe (spękania płytek balkonowych, fug, połączeń balustrady z płytą balkonową, cokołów oraz stref szczelin dylatacyjnych przy braku właściwych dla nich odstępów),
 • podciekania wody i nawilgocenia spodu płyty balkonowej (brak okapników, bądź ich złe wyprofilowanie, brak izolacji przeciwwilgociowej, brak odwodnienia),
 • zastoiska wodne i wysadziny mrozowe (skutek nie zachowania wymaganych spadków posadzek i obecność na nich nierówności),
 • wykruszenia obrzeży płyty balkonowej oraz ubytki na jej spodzie (obecność wilgoci i wpływ korozji),
 • sople solne widoczne na spodzie płyty balkonowej (uszkodzona warstwa posadzkowa, brak w niej izolacji przeciwwilgociowej),
 • przemarzanie naroży płyty balkonowej na styku ściany/wieńca budynku (brak ocieplenia i obecność mostka termicznego),
 • poziome rozwarstwienie żelbetowej lub ceglanej płyty balkonowej w następstwie penetracji wilgoci i działania mrozu,
 • pęknięcia i zarysowania na górnej powierzchni płyty żelbetowej równolegle do krawędzi zamocowania (niedostateczna nośność na zginanie lub korozja prętów zbrojących),
 • błędy montażowe umożliwiające infiltrację wody i lokalne zawilgacanie konstrukcji płyty (wadliwe osadzenie słupków balustrad powodujące spękania nawierzchni, wadliwe obróbki blacharskie i połączenia z płytą konstrukcyjną lub warstwą posadzkową, wadliwe wyprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu na ścianę zewnętrzną, złe umiejscowienie otworu odwadniającego uniemożliwiające skuteczne odprowadzenie wód opadowych),
 • obecność wilgoci wewnątrz budynku w strefie przybalkonowej (złe wyłożenia izolacji wodochronnej i brak uszczelnienia na progu drzwi balkonowych).

Wiele uszkodzeń wynika też z niewłaściwej eksploatacji (np. obserwowane są przypadki bezmyślnego stawiania gorących naczyń bezpośrednio na płytach balkonowych, zwłaszcza w warunkach zimowych, co może powodować pęknięcia konstrukcji na skutek raptownie zachodzących w podłożu zmian liniowych).

Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji tarasów, balkonów i loggii wymaga usunięcia przyczyn, a także zastosowania materiałów i technologii posiadających aprobaty techniczne (środki zapewniające konstrukcji ochronę konstrukcyjną, materiałowo-strukturalną i powierzchniową takie jak np.: systemowe izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, antykorozyjne, urządzenia odwadniające itp.).

Regularne kontrole pozwalają zauważyć wszelkie uszkodzenia i mobilizują zarządców do podjęcia działań naprawczych minimalizujących dekapitalizację obiektu oraz maksymalizujących nie tylko jego żywotność, ale i wartość nieruchomości.

Przy okazji modernizacji elewacji…

O naprawach i remontach tarasów, balkonów i loggii warto pomyśleć także przy okazji modernizacji elewacji budynków, zwłaszcza tych wielkopłytowych. Przy ocieplaniu elewacji zawsze trzeba dostrzegać konieczność docieplania płyt balkonowych. Warto w miarę możliwości dostosować przedmiotowe elementy konstrukcyjne do współczesnych standardów i wymagań funkcjonalnych, np. dobudowując nowe elementy, takie jak: zewnętrzne piony windowe, nowe piony loggii czy wręcz dostawienie dotychczas nieistniejących balkonów.

Komentarze

(1)
grzegorz abr | 05.11.2018, 15:47
to także miejsca powstawania mostków termicznych
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Darmowy WEBINAR "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych"

niższa cena gazu webinar
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17602|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10976|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10549|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl