CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy podzielniki kosztów ciepła...?

Jolanta Słowińska  |  Administrator 1/2013  |  19.07.2013  |  5
Czy podzielniki kosztów ciepła...?
Czy podzielniki kosztów ciepła...?
sxc.hu

Artykuł wskazuje na obowiązki zarządcy/właściciela nieruchomości związane z rozliczeniem kosztów ogrzewania budynku, wynikające z aktualnych uregulowań prawnych. Ponadto autorka artykułu, stanowiącego wprowadzenie do prezentacji podzielników dostępnych na rynku, charakteryzuje pokrótce ich rodzaje.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zobowiązuje zarządców do rozliczania kosztów ogrzewania budynków, a co za tym idzie, do wprowadzenia indywidualnego systemu ich rozliczania.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., każde mieszkanie w nowo wznoszonym obiekcie musi mieć instalację c.o. zaprojektowaną w sposób umożliwiający indywidualne opomiarowanie licznikiem ciepła. Służyć to ma rozliczaniu kosztów ciepła w myśl art. 45a ust. 4 tej ustawy, tj. odpowiedzialności właściciela bądź zarządcy za sprawiedliwy ich podział na poszczególne lokale – wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów. Ustęp 8 tego artykułu określa też metody rozliczania, wykorzystujące wskazania ciepłomierzy albo urządzeń wskaźnikowych, nie będących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych i powierzchnię lub kubaturę tych lokali. Rolą właściciela/zarządcy jest dobranie takiej metody, która uwzględni współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, i będzie stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat (art. 45a ust. 9).

Rozliczanie kosztów ciepła

Wybór podzielników kosztów nakłada na zarządców szczególny obowiązek staranności w ich stosowaniu. Warto zaznaczyć, że konstrukcja tych urządzeń nie jest określona szczegółową dokumentacją, żadnymi parametrami, które powinny spełniać, ani określona prawnie, poza ogólnymi przepisami zawartymi w normie PN-EN834. Ponadto, urządzenia te nie rejestrują ilości zużytego ciepła, a jedynie służą do podziału kosztu energii cieplnej, dostarczonej do budynku na poszczególnych użytkowników lokali, którzy powinni być wyposażeni w jeden typ podzielników. Podzielniki nie mierzą żadnej wielkości fizycznej, a przyrost ich wskazań (niemianowane działki) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik. Nie uwzględniają też ciepła dostarczanego przez piony grzewcze i ciepła przenikającego z sąsiednich lokali. Może to spowodować brak wskazań zużycia ciepła w jednych lokalach, przy zawyżonych odczytach w pozostałych.

Jednym ze skuteczniejszych sposobów rozliczania kosztów ciepła jest metoda tzw. komfortu cieplnego, wyznaczająca koszty zużycia energii jako iloczyn powierzchni lokalu i różnicy średnich temperatur lokalu i powietrza – dla danego okresu rozliczeniowego. Innym sposobem, pozostającym w zgodzie z PN EN ISO 13790 i ustawą Prawo energetyczne jest metoda MP– 2010, według której całkowite koszty ogrzewania budynku dzieli się na koszty stałe, przypadające proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali, i koszty zmienne, wynikające z jednostek zużycia ciepła i iloczynu różnicy średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym oraz powierzchni rozliczanego lokalu.

Obowiązkiem zarządcy jest wybranie metody, (zgodnie z 9 ust. Ustawy) i wdrożenie (po zaakceptowaniu przez właścicieli w podjętej uchwale) wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła dostarczanego centralnie, a przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie c.w.u. Powinien on umożliwiać zamienne rozliczanie opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania. Prawidłową podstawą do rozliczeń kosztów energii między jej dostawcą a spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową, są wskazania ciepłomierza zainstalowanego w węźle cieplnym.

Co wybrać?

Warto mieć świadomość, że do rejestracji jednostek zużycia ciepła mogą być stosowane dwa rodzaje podzielników:

  • wyparkowe (cieczowe) – ampułkowe i kapilarne oraz
  • elektroniczne – jednoczujnikowe i dwuczujnikowe.

Te pierwsze wskazują ilość odparowanych „działek” cieczy. W przypadku ampułkowych, istnieje konieczność wymiany ampułki co 12 miesięcy. Elektroniczne podzielniki mają czujniki mierzące temperaturę grzejnika, a dwuczujnikowe są w stanie mierzyć temperaturę jego powierzchni i obliczyć temperaturę pomieszczenia, korzystając z dwóch czujników. Mają możliwość rejestracji temperatur komfortu cieplnego a mnogość rejestrowanych danych i radiowy odczyt w połączeniu z możliwością odczytu przez złącze optyczne sprawiają, że klasyfikuje się je jako najbardziej zaawansowane tego typu urządzenia.

Komentarze

(5)
Fix | 12.02.2013, 19:57
Autorka bardzo powierzchownie odnosi się do najistotniejszych uwarunkowań podziału kosztów ciepła.

Brakuje odpowiedzi na podstawowe pytania:

1/ Jak należy przygotować instalację centralnego ogrzewania w budynku aby w ogóle można było wdrożyć metodę podziału kosztów ciepła według wskazań podzielników ?

2/ Kto i w jaki sposób powinien wyznaczyć współczynniki LAF dla wszystkich lokali w budynku ?

3/ Kto i jaką metodą powinien obliczyć tzw. moc cieplną zamówioną dla budynku ?Niewątpliwie racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynku wielorodzinnym nie jest możliwe bez wyodrębnienia obiektu, zaopatrzenia go w licznik ciepła i wody, a w budynkach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody w liczniki do rozdziału ciepła na cele centralnego ogrzewania i na podgrzanie wody wodociągowej.


W Polsce stan wyposażenia większości budynków w liczniki ciepła jest niewystarczający.

W takiej sytuacji nie można mówić o legalnym podziale kosztów ciepła w budynku tylko o tzw. „przekręcie podzielnikowym” stanowiącym wartościowy sposób bogacenia się firm rozliczających i bezwartościowy sposób podziału kosztów zakupu ciepła !!!


Najprościej rzecz ujmując; instalacja centralnego ogrzewania w budynku wymaga wyposażenia w dodatkowe ciepłomierze jako podliczniki ciepła dla ustalenia ilości ciepła zużywanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wodomierz wody zimnej na przyłączu do wymiennika przygotowującego ciepłą wodę.

Ponadto istnieje uzasadniona konieczność zastosowania zaworów termostatycznych z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C.
Obowiązek taki wynika wprost z § 134 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dokumentem odniesienia dla podzielników kosztów ogrzewania, jako wyrobów budowlanych jest PN-EN 834:1999/Ap1:2004 "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną"

Pkt 2 przedmowy krajowej do normy PN-EN-834 stanowi o tym, że „…warunkiem właściwego stosowania podzielników kosztów ogrzewania według niniejszej normy jest, aby instalacja odpowiadała stanowi techniki w momencie wyposażania w podzielniki kosztów ogrzewania i była eksploatowana odpowiednio do stanu techniki…”


Zarządca nieruchomości wspólnej dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach…, (zob. art.45a 9 ust. ustawy – Prawo energetyczne)

Właściwą metodą jest wyliczenie tych współczynników na podstawie projektowego (obliczeniowego) zapotrzebowania mocy na jednostkę powierzchni dla poszczególnych lokali w budynku.
Wyznaczenie takich współczynników jest warunkowane posiadaniem przez zarządcę aktualnej dokumentacji budynku.

Zasadnym jest pytanie metodologię wyznaczenia współczynników LAF dla lokali w budynku ?

Zestawienie współczynników LAF dla lokali w budynku powinno być integralną częścią regulaminu rozliczeń.


Ale kluczowe znaczenie ma zrozumienie za co płaci dostawcy odbiorca ciepła (spółdzielnia, wspólnota itp)

Najczęściej oplata za ciepło dostarczone do konkretnego budynku obejmuje co najmniej trzy składniki:

1/ za tzw. moc cieplną zamówioną (szczegóły w umowie zawartej przez spółdzielnię, wspólnotę itp zawartej z dostawcą ciepła)
2/ za nośnik ciepła (czyli za gorącą wodę z domieszkami która niesie ciepło do budynku)
3/ za ciepło zużyte wg. wskazań wodomierza głównego znajdującego się w węźle cieplnym budynku.

W/wym. składniki wyszczególnione są w fakturach wystawianych odbiorcy (spółdzielni, wspólnocie itp) i suma tych opłat jest całkowitym kosztem ciepła dostarczonego na potrzeby danego budynku.

Podkreślić należy, że za tzw. moc cieplną zamówioną trzeba zapłacić niezależnie od tego czy zostanie wykorzystana, czy nie ! obowiązuje reguła „bierz lub płać!”

Spółdzielnia lub wspólnota tylko dokonuje podziału wszystkich w/wym. kosztów na poszczególne lokale !!!

Użytkownik lokalu wyposażonego w nagrzejnikowe podzielniki kosztów ma zatem znikomy wpływ na koszty zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

Reasumując można powiedzieć, że w zasadzie płacimy za ciepło zamówione i dostarczone do budynku, a nie tylko za faktycznie zużyte.
korinek | 01.02.2015, 19:32
Podzielnik ciepła jest tak naprawdę urządzeniem wskaźnikowym. O dopłatach czy zwrotach decyduje system rozliczeniowy. Jest to sposób podziału kosztów miedzy mieszkania. W każdym budynku zasady pomiaru są takie same. I te jednostki dzielą koszty. Czyli podział kosztów, który uchwala SM/wspólnota może zbyt daleko odbiegać o rzeczywistego stanu rzeczy. Dla dostawcy ciepła klientem jest blok (90 proc. Przypadku) budynek i jeden licznik na węźle. Faktura jest na cały blok. Nie da się precyzyjnie wydzielić ile GJ wypada na poszczególne mieszkania. Są także elementy które nie posiadają podzielników (grzejniki na klatkach piony itd.) Koszty stałe (nie wynikają z użycia ciepła) stanowią 35-40 proc. Wszystkich kosztów dodać do tego koszty wspólne. SM i wspólnoty często stosują odgórny podział 30 proc. koszty i 70 proc. koszty zmienne. W tym momencie za duża kwota przypada na podzielniki. W przypadku mieszkań które zużywają mało – powstają kominy czyli z jednej strony zwroty po kila tys. (oni płacą głównie koszty wspólne) a z drugiej strony zbyt duży ciężar opłat mogą ponosić mieszkania z dużymi odczytami.
lklk | 02.02.2015, 00:01
a ja własnie jestem ciekaw jak to jest z tymi podzielnikami. Szukam po necie roznych informacji i zastanawiam się co i jak kiedy mi to założa.
mcm | 07.04.2015, 13:04
jesli chodzi o samo urządzenie nie ma co się obawiać. Jesli obawa ejst dopłat to wystarczy rozsądnie korzystać z ciepła i nim zarządzać :)
manik | 08.04.2015, 12:41
Podzielniki są wrażliwe, dlatego brawo dla tych którzy grzeja a potem na maxa chłodza albo kombinują przy nich
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17083|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl