CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Czy podzielniki kosztów ciepła...?

Jolanta Słowińska  |  Administrator 1/2013  |  19.07.2013  |  5
Czy podzielniki kosztów ciepła...?
Czy podzielniki kosztów ciepła...?
sxc.hu

Artykuł wskazuje na obowiązki zarządcy/właściciela nieruchomości związane z rozliczeniem kosztów ogrzewania budynku, wynikające z aktualnych uregulowań prawnych. Ponadto autorka artykułu, stanowiącego wprowadzenie do prezentacji podzielników dostępnych na rynku, charakteryzuje pokrótce ich rodzaje.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zobowiązuje zarządców do rozliczania kosztów ogrzewania budynków, a co za tym idzie, do wprowadzenia indywidualnego systemu ich rozliczania.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., każde mieszkanie w nowo wznoszonym obiekcie musi mieć instalację c.o. zaprojektowaną w sposób umożliwiający indywidualne opomiarowanie licznikiem ciepła. Służyć to ma rozliczaniu kosztów ciepła w myśl art. 45a ust. 4 tej ustawy, tj. odpowiedzialności właściciela bądź zarządcy za sprawiedliwy ich podział na poszczególne lokale – wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów. Ustęp 8 tego artykułu określa też metody rozliczania, wykorzystujące wskazania ciepłomierzy albo urządzeń wskaźnikowych, nie będących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych i powierzchnię lub kubaturę tych lokali. Rolą właściciela/zarządcy jest dobranie takiej metody, która uwzględni współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, i będzie stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat (art. 45a ust. 9).

Rozliczanie kosztów ciepła

Wybór podzielników kosztów nakłada na zarządców szczególny obowiązek staranności w ich stosowaniu. Warto zaznaczyć, że konstrukcja tych urządzeń nie jest określona szczegółową dokumentacją, żadnymi parametrami, które powinny spełniać, ani określona prawnie, poza ogólnymi przepisami zawartymi w normie PN-EN834. Ponadto, urządzenia te nie rejestrują ilości zużytego ciepła, a jedynie służą do podziału kosztu energii cieplnej, dostarczonej do budynku na poszczególnych użytkowników lokali, którzy powinni być wyposażeni w jeden typ podzielników. Podzielniki nie mierzą żadnej wielkości fizycznej, a przyrost ich wskazań (niemianowane działki) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik. Nie uwzględniają też ciepła dostarczanego przez piony grzewcze i ciepła przenikającego z sąsiednich lokali. Może to spowodować brak wskazań zużycia ciepła w jednych lokalach, przy zawyżonych odczytach w pozostałych.

Jednym ze skuteczniejszych sposobów rozliczania kosztów ciepła jest metoda tzw. komfortu cieplnego, wyznaczająca koszty zużycia energii jako iloczyn powierzchni lokalu i różnicy średnich temperatur lokalu i powietrza – dla danego okresu rozliczeniowego. Innym sposobem, pozostającym w zgodzie z PN EN ISO 13790 i ustawą Prawo energetyczne jest metoda MP– 2010, według której całkowite koszty ogrzewania budynku dzieli się na koszty stałe, przypadające proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali, i koszty zmienne, wynikające z jednostek zużycia ciepła i iloczynu różnicy średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym oraz powierzchni rozliczanego lokalu.

Obowiązkiem zarządcy jest wybranie metody, (zgodnie z 9 ust. Ustawy) i wdrożenie (po zaakceptowaniu przez właścicieli w podjętej uchwale) wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła dostarczanego centralnie, a przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie c.w.u. Powinien on umożliwiać zamienne rozliczanie opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania. Prawidłową podstawą do rozliczeń kosztów energii między jej dostawcą a spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową, są wskazania ciepłomierza zainstalowanego w węźle cieplnym.

Co wybrać?

Warto mieć świadomość, że do rejestracji jednostek zużycia ciepła mogą być stosowane dwa rodzaje podzielników:

  • wyparkowe (cieczowe) – ampułkowe i kapilarne oraz
  • elektroniczne – jednoczujnikowe i dwuczujnikowe.

Te pierwsze wskazują ilość odparowanych „działek” cieczy. W przypadku ampułkowych, istnieje konieczność wymiany ampułki co 12 miesięcy. Elektroniczne podzielniki mają czujniki mierzące temperaturę grzejnika, a dwuczujnikowe są w stanie mierzyć temperaturę jego powierzchni i obliczyć temperaturę pomieszczenia, korzystając z dwóch czujników. Mają możliwość rejestracji temperatur komfortu cieplnego a mnogość rejestrowanych danych i radiowy odczyt w połączeniu z możliwością odczytu przez złącze optyczne sprawiają, że klasyfikuje się je jako najbardziej zaawansowane tego typu urządzenia.

Komentarze

(5)
Fix | 12.02.2013, 19:57
Autorka bardzo powierzchownie odnosi się do najistotniejszych uwarunkowań podziału kosztów ciepła.

Brakuje odpowiedzi na podstawowe pytania:

1/ Jak należy przygotować instalację centralnego ogrzewania w budynku aby w ogóle można było wdrożyć metodę podziału kosztów ciepła według wskazań podzielników ?

2/ Kto i w jaki sposób powinien wyznaczyć współczynniki LAF dla wszystkich lokali w budynku ?

3/ Kto i jaką metodą powinien obliczyć tzw. moc cieplną zamówioną dla budynku ?Niewątpliwie racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynku wielorodzinnym nie jest możliwe bez wyodrębnienia obiektu, zaopatrzenia go w licznik ciepła i wody, a w budynkach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody w liczniki do rozdziału ciepła na cele centralnego ogrzewania i na podgrzanie wody wodociągowej.


W Polsce stan wyposażenia większości budynków w liczniki ciepła jest niewystarczający.

W takiej sytuacji nie można mówić o legalnym podziale kosztów ciepła w budynku tylko o tzw. „przekręcie podzielnikowym” stanowiącym wartościowy sposób bogacenia się firm rozliczających i bezwartościowy sposób podziału kosztów zakupu ciepła !!!


Najprościej rzecz ujmując; instalacja centralnego ogrzewania w budynku wymaga wyposażenia w dodatkowe ciepłomierze jako podliczniki ciepła dla ustalenia ilości ciepła zużywanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wodomierz wody zimnej na przyłączu do wymiennika przygotowującego ciepłą wodę.

Ponadto istnieje uzasadniona konieczność zastosowania zaworów termostatycznych z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C.
Obowiązek taki wynika wprost z § 134 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dokumentem odniesienia dla podzielników kosztów ogrzewania, jako wyrobów budowlanych jest PN-EN 834:1999/Ap1:2004 "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną"

Pkt 2 przedmowy krajowej do normy PN-EN-834 stanowi o tym, że „…warunkiem właściwego stosowania podzielników kosztów ogrzewania według niniejszej normy jest, aby instalacja odpowiadała stanowi techniki w momencie wyposażania w podzielniki kosztów ogrzewania i była eksploatowana odpowiednio do stanu techniki…”


Zarządca nieruchomości wspólnej dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach…, (zob. art.45a 9 ust. ustawy – Prawo energetyczne)

Właściwą metodą jest wyliczenie tych współczynników na podstawie projektowego (obliczeniowego) zapotrzebowania mocy na jednostkę powierzchni dla poszczególnych lokali w budynku.
Wyznaczenie takich współczynników jest warunkowane posiadaniem przez zarządcę aktualnej dokumentacji budynku.

Zasadnym jest pytanie metodologię wyznaczenia współczynników LAF dla lokali w budynku ?

Zestawienie współczynników LAF dla lokali w budynku powinno być integralną częścią regulaminu rozliczeń.


Ale kluczowe znaczenie ma zrozumienie za co płaci dostawcy odbiorca ciepła (spółdzielnia, wspólnota itp)

Najczęściej oplata za ciepło dostarczone do konkretnego budynku obejmuje co najmniej trzy składniki:

1/ za tzw. moc cieplną zamówioną (szczegóły w umowie zawartej przez spółdzielnię, wspólnotę itp zawartej z dostawcą ciepła)
2/ za nośnik ciepła (czyli za gorącą wodę z domieszkami która niesie ciepło do budynku)
3/ za ciepło zużyte wg. wskazań wodomierza głównego znajdującego się w węźle cieplnym budynku.

W/wym. składniki wyszczególnione są w fakturach wystawianych odbiorcy (spółdzielni, wspólnocie itp) i suma tych opłat jest całkowitym kosztem ciepła dostarczonego na potrzeby danego budynku.

Podkreślić należy, że za tzw. moc cieplną zamówioną trzeba zapłacić niezależnie od tego czy zostanie wykorzystana, czy nie ! obowiązuje reguła „bierz lub płać!”

Spółdzielnia lub wspólnota tylko dokonuje podziału wszystkich w/wym. kosztów na poszczególne lokale !!!

Użytkownik lokalu wyposażonego w nagrzejnikowe podzielniki kosztów ma zatem znikomy wpływ na koszty zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

Reasumując można powiedzieć, że w zasadzie płacimy za ciepło zamówione i dostarczone do budynku, a nie tylko za faktycznie zużyte.
korinek | 01.02.2015, 19:32
Podzielnik ciepła jest tak naprawdę urządzeniem wskaźnikowym. O dopłatach czy zwrotach decyduje system rozliczeniowy. Jest to sposób podziału kosztów miedzy mieszkania. W każdym budynku zasady pomiaru są takie same. I te jednostki dzielą koszty. Czyli podział kosztów, który uchwala SM/wspólnota może zbyt daleko odbiegać o rzeczywistego stanu rzeczy. Dla dostawcy ciepła klientem jest blok (90 proc. Przypadku) budynek i jeden licznik na węźle. Faktura jest na cały blok. Nie da się precyzyjnie wydzielić ile GJ wypada na poszczególne mieszkania. Są także elementy które nie posiadają podzielników (grzejniki na klatkach piony itd.) Koszty stałe (nie wynikają z użycia ciepła) stanowią 35-40 proc. Wszystkich kosztów dodać do tego koszty wspólne. SM i wspólnoty często stosują odgórny podział 30 proc. koszty i 70 proc. koszty zmienne. W tym momencie za duża kwota przypada na podzielniki. W przypadku mieszkań które zużywają mało – powstają kominy czyli z jednej strony zwroty po kila tys. (oni płacą głównie koszty wspólne) a z drugiej strony zbyt duży ciężar opłat mogą ponosić mieszkania z dużymi odczytami.
lklk | 02.02.2015, 00:01
a ja własnie jestem ciekaw jak to jest z tymi podzielnikami. Szukam po necie roznych informacji i zastanawiam się co i jak kiedy mi to założa.
mcm | 07.04.2015, 13:04
jesli chodzi o samo urządzenie nie ma co się obawiać. Jesli obawa ejst dopłat to wystarczy rozsądnie korzystać z ciepła i nim zarządzać :)
manik | 08.04.2015, 12:41
Podzielniki są wrażliwe, dlatego brawo dla tych którzy grzeja a potem na maxa chłodza albo kombinują przy nich
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18004|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11279|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10850|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl