CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Jak będziemy płacić za śmieci?

Anna  Gilewska  |  19.02.2013  |  11
rex

Od 1 lipca br. właściciele i zarządcy nieruchomości nie będą musieli podpisywać umów z firmami wywożącymi odpady, bo obowiązek ten przejmie gmina i to ona obciąży też opłatami mieszkańców. Właściciele i zarządcy będą mieli ręce pełne roboty.

Zarządcy nieruchomości będą musieli pobierać i odprowadzać należne opłaty oraz składać deklaracje, np. za ile osób śmieci są wywożone. Jak wynika z ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych m.in. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast rada gminy może podjąć uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych  z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, obowiązani są ponosić opłaty na rzecz gminy, na której terenie dana nieruchomość się znajduje.
Jako podstawę naliczania opłaty od nieruchomości zamieszkiwanych gmina może przyjąć: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilość zużytej wody albo powierzchnię lokalu mieszkalnego. W przypadku naliczania od gospodarstwa domowego, może to być również jedna stawka od całego gospodarstwa domowego.

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na portalu administrator24.info
 
Zarządca nieruchomościami prawnie zderegulowany 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 
Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej, jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika 
 

Opłatę będzie stanowił iloczyn przyjętej podstawy naliczania, czyli np. ilość zużytej wody oraz stawki opłaty ustalonej przez gminę. Kwestia sposobu naliczania opłat od początku budziła wiele kontrowersji, bowiem istnieją obawy, że gminy będą pobierały kwotę znacznie przewyższającą rzeczywistą wartość wykonywanej usługi

Przyjęty sposób naliczania oraz wysokość opłaty będzie zależał od uchwały rady gminy. W przypadku nieruchomości, na których mieszkańcy nie zamieszkują będzie to iloczyn pojemników z odpadami komunalnymi z danej nieruchomości oraz stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Również rada gminy i również uchwałą ustala termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłat.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec na danej nieruchomości zamieszkuje. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne płatności nastąpi za każdy miesiąc, w którym na  tej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Ustawa zakłada, że opłatę śmieciową płaci gminie właściciel nieruchomości/zarządca, zgodnie z przyjętą przez radę gminy metodą i stawką. Właścicielem nieruchomości jest w tym rozumieniu: właściciel domu jednorodzinnego, zarządca nieruchomości w przypadku spółdzielni i wspólnot, zakłady gospodarowania nieruchomościami (ZGN) w odniesieniu do nieruchomości miejskich.

Zarządca wspólnoty, spółdzielni czy ZGN rozlicza się ze swoimi lokatorami w dowolny przyjęty przez niego sposób, oczywiście według uchwał odpowiednich organów spółdzielni/wspólnot. Może on naliczyć stawkę za śmieci, która jest składnikiem czynszu od osoby, od powierzchni mieszkalnej, udziału w nieruchomości, składu rodziny, może też stosować inne metody, które będą mu się wydawały najwłaściwsze.


Sposób pobierania opłaty przez gminę nie musi się przenosić wprost na sposób pobierania opłaty za wywóz śmieci na mieszkańca spółdzielni/wspólnoty. Jeżeli przyjęta byłaby metoda opłaty do gminy  np. od gospodarstwa domowego – w kwocie X zł od każdego gospodarstwa, oznaczałoby to, że zarządca spółdzielni/wspólnoty odprowadzałby do gminy kwotę będącą  iloczynem liczby gospodarstw domowych w danej nieruchomości i stawki ustalonej przez gminę dla gospodarstwa domowego. 


To zarządca wnosi  do gminy opłatę w pełnej wysokości od całej nieruchomości. W tej nieruchomości znajdują się lokale mieszkalne o różnej liczbie lokatorów, zróżnicowanej powierzchni. Zarządca sam wybiera, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, metodę obliczania należności za odprowadzanie odpadów dla swoich lokatorów. A zatem przykładowe tysiąc złotych, które zarządca odprowadza do gminy może podzielić albo przez liczbę metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania albo przez liczbę gospodarstw domowych albo przez liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości. W tym ostatnim przypadku wysokość opłaty podana w czynszu będzie zależna od liczby mieszkańców lokalu. 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
To już druga w bieżącym roku publikacja zmian pakietów przepisów do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach CZYTAJ CAŁOŚĆ


Według danych przekazanych przez warszawskie spółdzielnie, obecnie w większości spółdzielni  opłaty za śmieci naliczane są głównie od osoby. Ale stosowane jest też naliczanie od lokalu i od liczby metrów powierzchni mieszkania. Duże spółdzielnie czasami rozliczają oddzielnie każdy budynek albo osiedle. Miejskie zarządy gospodarowania nieruchomościami rozliczają z zasady każdy budynek osobno. Wspólnoty rozliczają opłaty za śmieci na ogół od powierzchni, chociaż inne rozliczenia też są stosowane.
Stawka opłaty za śmieci  przyjęta przez gminę przenosi się wprost, wyłącznie na domy jednorodzinne.

Sprawy płatności za śmieci naliczane dla mieszkanców danej nieruchomości nie będą należały do łatwych. Na właścicieli i  na  zarządców  spadnie wiele nowych obowiązków. Wiele samorządów poza podstawowymi opłatami wprowadza  bowiem różnego rodzaju zniżki czy bonifikaty dla określonych grup mieszkańców. Organizują też konsultacje dla zarządców spółdzielni i wspólnot. Bo diabeł tkwi w szczegółach.

Na przykład we Wrocławiu w przypadku mieszkań, w których na jedną osobę przypada mniej niż 27 m kw., opłata wyniesie 85 gr od metra kw. miesięcznie za odpady segregowane, a za niesegregowane - 1,27 zł.  Natomiast w lokalach, w których na osobę przypada więcej niż 27 m kw., opłaty będą liczone od osoby bez względu na wielkość lokalu. Według tego systemu właściciele mieszkań będą płacić 19 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane oraz 28,50 zł za odpady niesegregowane.

Takie i inne kwestie trzeba będzie brać pod uwagę w miesięcznych rozliczeniach opłat dla określonych lokali.

Źródło: Południe

 

Komentarze

(11)
janusz | 19.02.2013, 13:17
"To zarządca wnosi do gminy opłatę w pełnej wysokości od całej nieruchomości." Pełna opłata przez zarządcę ??? ODWAŻNE stwierdzenie ! A co jak brak kasy na koncie , to zarządca płaci ze swych?

Zarządca sam wybiera, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, metodę obliczania należności za odprowadzanie odpadów dla swoich lokatorów.--Wewnętrzne ustalenia KOGO? DLA LOKATORÓW ?? CZY WSPÓŁWŁAŚCICIELI. ? A TO JEST RÓŻNICA!!!! Ingerencja zarządcy w Opłaty CZYNSZU U LOKATORA ??? Koleżanko Aniu czy aby to autor miał na myśli , to co napisał ?
janusz | 19.02.2013, 13:17
"To zarządca wnosi do gminy opłatę w pełnej wysokości od całej nieruchomości." Pełna opłata przez zarządcę ??? ODWAŻNE stwierdzenie ! A co jak brak kasy na koncie , to zarządca płaci ze swych?

Zarządca sam wybiera, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, metodę obliczania należności za odprowadzanie odpadów dla swoich lokatorów.--Wewnętrzne ustalenia KOGO? DLA LOKATORÓW ?? CZY WSPÓŁWŁAŚCICIELI. ? A TO JEST RÓŻNICA!!!! Ingerencja zarządcy w Opłaty CZYNSZU U LOKATORA ??? Koleżanko Aniu czy aby to autor miał na myśli , to co napisał ?
L.M. | 21.02.2013, 22:19
Ustawa śmieciowa i ustawa o własności lokali została uchwalona przez polski sejm. Ustawy te są sprzeczne ze sobą. Pierwszą była Ustawa o własności lokali więc śmieciowa powinna odnieść się doi niej w sposób jej należny.
Zarząd (zarządca) we wspólnocie mieszkaniowej zarządza częściami wspólnymi nieruchomości. Zarządzać lokalami właścicieli mieszkań może na ich zlecenie. Jeżeli takiego zlecenia (umowy) nie otrzyma to jest bez szans na ściągnięcie opłat za śmieci. Nie ma tytułu do dochodzenie roszczeń. Żadna uchwała wspólnoty (chyba, że jednomyślna) będzie dla sądu nieskuteczna. Gminy chcą posługiwać się zarządami (zarządcami). Skąd zarząd będzie miał pieniądze na opłacenie "podatku" śmieciowego, który ma być płatny do 20-go bieżącego miesiąca? Tylko niemądry zarządca naruszy fundusz remontowy. Tego zrobić mu nie wolno, gdyż będzie miał problemy.
Ktoś powie, że do tej pory wszystko działało i było OK! Tak powie tylko referent w gminie. Do tej pory zarząd był upoważniany uchwałą właścicieli do zawierania umów na wywóz śmieci i płacił za usługę na podstawie faktury. Płacił więc po wykonaniu usługi najczęściej miesiąc później niż będzie musiał odprowadzać podatek śmieciowy gminie. Jeżeli zarządca potrafił ustawić sobie wpływy osiągał bieżącą płynność w zakresie opłat za śmieci. Teraz jest to niemożliwe i jest skazany na wykładanie pieniędzy z własnej kieszeni. Mało tego zazwyczj jednym z właścicieli w budynkach wielorodzinnych są gminy. Gminy z reguły zalegają z opłatami i to przez kilka miesięcy. Czy należności za śmieci zalegającej z opłatami gminie też będzie płacił zarządca wspólnoty? Jerstem pewien, że wszystko jest na takiej drodze. Gminy w regulaminach już straszą jak będą ściągać opłaty od niepokornych właścicieli (też zarządców).
Bierzmy się koledzy w garść. Najwyższy czas dowieść, że głupota polskich ustawodaców doprowadzi kraj do stanu, który kiedyś w Neapolu był tylko problemem lokalnym.
J.B | 22.02.2013, 12:52
Ktoś kto napisał ten artykuł kompletnie nie wie czyje będą środki finansowe które ma płacić Właściciel. Informuję będą to środki publiczne a inaczej mówiąc budżetu gminy. Zarządca czy Zarząd wspólnoty bez umowy z gminą nie ma prawa tymi środkami operować a tym samym nie ma upoważnienia do ich zbierania. Nowelizacja ustawy daje taką możliwość w której jest napisane , że Rada Gminy w drodze uchwały może podjąć decyzję , że te środki mągą być zbierane przy pomocy inkasenta za wynagrodzeniem co oznacza na podstawie odrębnie zawartej umowy. Obecnie Zarzadca, Zarząd działa w imieniu i na rzecz Wspólnoty w celu utrzymania nieruchomości wspólnej i prowadzi finanse Wspólnoty w celu utrzymania tej wspólnej nieruchomości i innych usług na podstawie zawartych umów za zgodą Wspólnoty. Zarządca Zarząd ma obowiązek składać sprawozdania czy deklaracje na podstawie danych zawartych w dokumentach Wspólnoty to znaczy , że może złożyć takie deklaracje i nic więcej. W związku z powyższym oczekuję na komentarz mówiący jak gminy mają ten problem rozwiązać na co mają czas do miesiąca lipca br. Popieram ostatnie zdanie zawarte w komentarzu L.M. dodając , "Urzędasy nie czekajcie na meteoryt który doprowadzi do końca świata tylko weźcie się do rzetelnej i owocnej pracy a nie jej udawania i próbę zwalenia jej na innych."
Anna Gilewska | 22.02.2013, 12:56
Nie wiem, dlaczego dziwi Pana, że to zarządca wnosi opłatę za śmieci od całej nieruchomości, tu w znaczeniu wspólnoty? Art, 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza: obowiązki właściciela obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Ponadto minister środowiska przypominał w listopadzie na stronach Ministerstwa Środowiska, że „obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną, w myśl przepisów ustawy o własności lokali (DzU z 2000 r., nr 80, poz. 903, ze zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany”.
Zarządca będzie więc nadal sprawował „władzę” nad wspólnotowymi śmieciami Czy opłatę wniesie on sam, czy księgowa wspólnoty, to już sprawa techniczna.
Pozostawiam bez odpowiedzi Pana pytanie, a co będzie się działo „gdy na koncie brak kasy”. Każdy właściciel lokalu będzie wiedział, ile powinien płacić za odpady. I to znowu rola zarządcy czy zarządu, aby „śmieciowa” opłata została wspólnocie wpłacona. Należności będą przekazywane do gmin, te zapowiadają ostre windykacje długów.
J.B. | 22.02.2013, 13:12
Do Pani Anny Gilewskiej.
Ręce opadają . Pani chyba jest tym Urzędnikiem. Nic do Pani nie dotarło. Pozdrawiam i życzę dobrego samopoczucia.
L.M. | 22.02.2013, 13:38
Pani Aniu !!!!!
Niech Pani nabierze powietrza w płuca i zastanowi się.
Problem jest w tym, że przy uchwalaniu kolejnych ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami ustawodawca zapomina, że była kiedyś uchwaloona ustawa o własności lokali. Traktowana ona jest tak jakby jej nie było. Świadomie lub przez nieuctwo ustawodawcy. Tak też ustawodawca wplótł ją w art 2 ustawy śmieciowej zupełnie bez zrozumienia istoty zarządzania częściami wspólnymi.
Co się dziwić, gdyż minister finansów w swoich (lub sporządzonych przez jego personel pomocniczy) interpretacjach podatkowych już dawno prostytuuje ustawę o własności lokali. A teraz został v-ce premierem jako najlepszy minister. Niech Pani więc napisze, jako osoba dobrze poinforowana czego możemy się spodziewać po pozostałych (gorzej notowanych) kierownikach resortów. Ciarki mnie przechodzą na myśl o Państwie prawa.
Karol | 03.03.2013, 02:18
To kolejny bubel legislacyjny wpisujący się w system prawa, jak przysłowiowa swinia w pomidory. Koleżanki i Koledzy Zarządcy, powinniśmy protestować i nie brać sobie na głowę urzędniczej roboty, zwłaszcza, że ustawodawca nie przewidział za to wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą obowiązki właściciela obciążają: "osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną". Jak Autorka artykułu to rozumie? W większości wspólnot w Warszawie zawierane są umowy o administrowanie z profesjonalnymi zarządcami, natomiast zarząd nieruchomością, w znaczeniu funkcjonalnym jest sprawowany przez osoby fizyczne. Czyli do kogo będzie skierowana ewentualna egzekucja za osoby nie płacące? Bo według ustawy nie do Wspólnoty Mieszkaniowej, gdyż nie jest to zobowiązanie Wspólnoty, a indywdualne zobowiązanie właścicieli lokali wyodrębnionych. A co z nieruchomościami wielolokalowymi, gdzie nie wyodrębniono lokali? Jak osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną mogą podpisać deklarację o ilości osób, jeżeli nie zostały wyposażone w żadne uprawienia kontrolne? Dlaczego nie przewidziano wynagrodzenia za obsługę administracyjną tych spraw, które de facto składają się na koszty gospodarowania odpadami? Zastanawiam się, kto będzie adresatem decyzji administracyjnej w przypadku, gdy burmistrz uzna, że deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym: zarząd wspólnoty?
Student 4 roku prawa napisałby lepszy projekt ustawy. Wrzucenie na głowę zarządów, pracujących często społecznie kolejnych zobowiązań zrazi wiele osób do zajmowania się sprawami wspólnot, a to podważa kruche podstawy samorządności we wspólnotach mieszkaniowych, które udało się wypracować.
Śmieci powinny trafić pod sejm..
farmazon | 11.04.2013, 19:19
Świat i Ci co rządzą spadają na psy.Pensje idą w dół a wydatki w górę.Do tej pory płaciłem na kwartał 49 złoty a po bezmyślności oszołomów będę płacił prawdopodobnie 150 złoty na kwartał 300% więcej.A pensja w dół.Jednym słowem uczą kraść i nie tylko.Poszczują Cię becikowym żeby robić dzieci a potem rodzinne Ci zabiorą bo musza sobie premie dać po 40000 tysięcy złodzieje.Ukradniesz miliony i Cię złapią kara będzie w zawieszeniu.Ukradniesz 100 złoty pójdziesz siedzieć.A wszystko dlatego ,że prawo jest dla biednych.Bogatego nic nie ruszy.Ręce opadają co robią w Rządzie.
Zarządca | 22.04.2013, 11:37
czy Autor tego artykułu jest prawnikiem? zarządcą? praktykującym zarządcą? bo aż mnie skręciło jak go czytałem.
Otóż szanowna Pani właścicielem świadczeń we wspólnocie nie jest Wspólnota tylko poszczególni właściciele i to na nich ciąży obowiązek odprowadzania opłat za śmieci. Zarządcy/Zarządy wspólnot zarządzają tylko częścią wspólną. Do tej pory Wspólnota była pośrednikiem w świadczeniu usług ponieważ nie było możliwości aby każdy indywidualnie zawarł taka umowę. Poza tym nie byłoby wiadomym ile ma faktycznie płacić zaśmieci. Teraz rola pośrednika nie jest wymagana ponieważ każdy będzie wiedział ile ma zapłacić.
ZARZĄDCY NIE DAJCIE SIE WKRĘCIĆ!!!!!!GMINOM
a teraz parę praktycznych pytań:
1. Kto będzie windykował należności za dłużników? Deklaracja stanowi podstawę do wydania tytułu wykonawczego i Gmina może od razu iść z tym do komornika ale....lepiej jest jej obciążyć całą wspólnotę ponieważ nie trzeba będzie się martwić czy ktoś wpłaci czy nie niech się martwi zarządca i on windykuje.
2. Jak rozwiązać kwestię selektywnej zbiórki? Jeżeli 1/3 stwierdzi, że nie będzie selektywnie zbierała odpadów a 2/3 powie, że będzie? jak Gmina stwierdzi, że na danej nieruchomości właściciele nie segregują odpadów? obciąży wspólnotę za odpady mieszane? a jeżeli właściciele którzy zbierali selektywnie nie zgodzą sie zapłacić (bo będą mieli rację) to co wtedy? Przypomnijmy, że każdy z właścicieli będzie sam wypełniał deklarację i w związku z tym, że świadczenia należą do każdego z nich Wspólnota uchwałą nie może kazać mu segregować jak on nie chce i chce za to płacić.
3. Jak zarządca/zarząd Wspólnoty ma informować Gminę, że ten i ten nie wpłacił? w tytule przelewu? bzdura jakaś. Gmina zatrze rączki i zawsze będzie miała całość opłat od zarządcy a ty sie martw zarządco co z tym fantem zrobić
4. Jak to zarządca zaksięguje jak nie będzie miał żadnego papierka?
5. Co z art. 28 ustawy ordynacja podatkowa (odwołanie z ustawy 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymanie porządku i czystości......art. 6q), który stwierdza, że dla inkasentów należy sie wynagrodzenie ponieważ zarządcy będą zbierali opłaty na rzecz Gmin a nie właścicieli?
Z przepisów prawa oraz z orzeczeń sądów wynika, że Wspólnota nie jest właścicielem mediów w związku z tym nie jest też adresatem ustawy o utrzymaniu porządu i czystości w zakresie śmieci. Zarządca może zebrać i przynieść deklaracje i na tym jego rola się kończy. Brak jest biernej legitymacji procesowej w stosunku do Wspólnoty. Wspólnota nie jest stroną, jest powołana do zarządzania częścią wspólną a nie lokalami poszczególnych właścicieli. Może przygotować miejsce na gromadzenie odpadów bo altany zazwyczaj znajdują sie na terenie danej nieruchomości czyli części wspólnej ale to wszystko.
NIE DAJCIE SIĘ WKRĘCIĆ I NIE PRZEJMUJCIE OBOWIĄZKÓW NALEŻĄCYCH DO GMIN A JAK SIĘ UPRĄ TO MUSICIE ZAWRZEĆ UMOWĘ I ZAŻĄDAĆ WYNAGRODZENIA JAKO INKASENT.
MNIE NIE ZMUSZĄ DO TEGO CHYBA, ŻE ZROBI TO SĄD BO KAŻDĄ DECYZJĘ ZASKARŻĘ DO SKO.
A INTERPRETACJE MŚ MOŻNA SOBIE.....LUDZIE KTÓRZY JĄ WYDAWALI NIE ZNAJĄ W OGÓLE PRZEPISÓW I ORZECZEŃ SĄDÓW. USTAWA O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI MÓWIĄC O WŁAŚCICIELACH KTÓRYCH REPREZENTUJE ZARZĄDCA LUB ZARZĄD ODNOSI SIĘ TYLKO DO CZĘŚCI WSPÓLNYCH bo właściciel we wspólnocie występuje w dwóch rolach jako właściciel lokalu i współwłaściciel nieruchomości wspólnej, a jeszcze raz podkreślam media nie należą do wspólnoty.

POWODZENIA I WYTRWAŁOŚCI W POSTANOWIENIACH
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11291|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10860|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl