CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Izolacje a energooszczędność – typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych

Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 3/2013  |  28.03.2013  |  1
Izolacje a energooszczędność – typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych
Izolacje a energooszczędność – typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych

Artykuł przedstawia typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych. Autorka publikacji podkreśla wagę monitorowania stanu przegród budowlanych po to, by zminimalizować straty ciepła oraz zapewnić właściwy mikroklimat w pomieszczeniach. Zwraca także uwagę na minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła, które mają się zmienić w 2013 roku w odniesieniu do poszczególnych przegród.

Ostatnio dużo mówi się o energooszczędności. Jest także dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej, wprowadzająca za kilka lat budownictwo zeroenergetyczne. Czy jest to zagadnienie dotyczące zarządców?

Zarządcy nieruchomości powinni zainteresować się stratami ciepła głównie przez wzgląd na oszczędności, jakie mogą poczynić, inwestując w odpowiednie izolowanie najbardziej newralgicznych miejsc w budynku (jak ściany, stropodach, podłoga na gruncie, okna, drzwi). Ponadto pamiętajmy, że ochrona cieplna budynku jest ściśle związana z mikroklimatem, jaki panuje w pomieszczeniach, ponieważ to właśnie budowa przegród zewnętrznych, która wpływa na warunki, w znacznym stopniu decyduje o samopoczuciu osób przebywających w budynku/ jego mieszkańców.

Na mikroklimat w pomieszczeniu wpływają temperatura wewnętrzna, jej wielkość, stałość oraz rozkład, temperatura przegród zewnętrznych od strony pomieszczenia, prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu, jego wilgotność oraz zanieczyszczenia. Użytkownicy odczuwają komfort cieplny wtedy, gdy: temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się w granicach 18–22°C dla miesięcy zimowych oraz poniżej 26°C latem, temperatura przegród od strony wewnętrznej różni się od temperatury w pomieszczeniu o maksymalnie 3°C, wilgotność względna powietrza waha się w granicach 35–55%, a prędkość ruchu powietrza nie przekracza 0,15 m/s zimą i 0,25 m/s latem. Przekroczenie granicznych prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniu jest odczuwane jako dyskomfort, czyli przeciąg.

Ocena stanu przegród budowlanych pod kątem ochrony cieplnej budynku

Budowa przegród zewnętrznych takich jak ściany, stropodach, podłoga na gruncie, okna, drzwi ma istotny wpływ na warunki panujące w pomieszczeniach. Ciepło ucieka z budynku przez przegrody budowlane – występuje tu zjawisko przenikania przez nieszczelności oraz promieniowanie cieplne. Przepływ ciepłego powietrza z pomieszczeń na zewnątrz budynku nazywamy stratami ciepła. Na wielkość strat ma wpływ głównie budowa przegrody przez którą strumień ciepła przenika.

 

Tab. Wymagania dla przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie.

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabeli:

Lp.

 

 

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

 

 

Współczynnik przenikania ciepła Umax [W/(m2·K)]

 

 

1

 

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti > 16°C

b) przy ti < 16°C0,30
0,80

 

2

 

Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami

 1,0

 

3

 

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) 
do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

b) 
powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny1,00

0,70

 

4

 

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

 

bez wymagań

 

5

 

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti > 16°C

b) przy 8°C < ti <16°C0,25

0,50

 

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie

 

0,55

 

 

Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi

 

bez wymagań

 

 

 

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

 

1,0

 

 

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia [1]

 

Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących materiał budowlany jest współczynnik przewodzenia ciepła oznaczany symbolem lambda [λ] W/(m·K). Pamiętajmy że, im mniejszy współczynnik przewodzenia tym lepszym izolatorem jest dany materiał. Dlatego wybierając materiał do izolacji przegród budowlanych taki jak styropian, wełna mineralna czy styrodur szukajmy produktów o jak najniższym współczynniku λ.

Tak jak współczynnik przewodzenia λ charakteryzuje materiał budowlany to analogicznym parametrem dla ściany, stropodachu, okna, drzwi jest współczynnik przenikania ciepła U W/(m2·K). Na wielkość U największy wpływ ma użyty materiał izolacyjny – projektując dobieramy o jak najmniejszym λ, oraz im grubsza izolacja tym mniejszy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody. Tutaj jest panuje taka sama zasada: im mniejszy współczynnik U, tym lepsza izolacyjność przegrody i mniejsze straty ciepła.

Metodologię obliczania współczynnika przenikania ciepła U określa norma PN EN ISO 6946. Współczynnik U umożliwia obliczenie ilości ciepła w jednostce czasu przenikającego przez przegrodę budowlaną o określonych wymiarach i przy przyjęciu temperatur panujących po dwóch stronach przegrody. Straty ciepła są wprost proporcjonalne do współczynnika U, poniższy wzór opisuje tą zależność.

Q = U · S · ΔT

gdzie:

Q – ilość ciepła W

U – współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej W/m2·K

S – powierzchnia przegrody

ΔT – różnica temperatur po obu stronach przegrody (temperatura wewnętrzna – temperatura zewnętrzna).

Wymagania co do obowiązujących maksymalnych wielkości współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych są ujęte w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Warunki techniczne są systematyczne zmieniane, a przepisy co do izolacyjności przegród zaostrzane. Ostatni taki dokument został opublikowany w 2008 roku i wkrótce powinien pojawić się nowy. W tym roku nastąpi pierwsza wymagana zmiana wartości współczynnika przenikania ciepła U, a dokładnie – jego minimalnego poziomu w odniesieniu do poszczególnych przegród. Np. planowana jest zmiana minimalnej wartości Umax ścian z 0,30 dla ti > 16°C do 0,20 W/(m2·K).

W powyższej tabeli przedstawiono obowiązujące wartości dla przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Dla zarządcy i administratora najważniejsze przy ocenie ochrony cieplnej budynku są wymagania stawiane dla ścian oraz dachów i sprawdzenie na ile nasz budynek różni się od obecnych wymogów.

Dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjmujemy na poziomie ti = 20°C dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, takich jak pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, pokoje biurowe. Dla pomieszczeń przeznaczonych do rozbierania się lub na pobyt ludzi bez odzieży przyjmujemy ti = 24°C, są to łazienki, umywalnie, pomieszczenia natryskowe, gabinety lekarskie, sale dla niemowląt, sale operacyjne, pomieszczenia dla dzieci w żłobkach.

Nadmierne straty przez przegrody budowlane, takie jak ściany, dach, strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie, eliminujemy przez wykonanie izolacji termicznej przegrody, likwidację mostków cieplnych oraz uszczelnianie spoin, szpar.

Typowe materiały izolacyjne to wełna mineralna (skalna i szklana), styropian ekspandowany, styropian ekstrudowany, pianka poliuretanowa, płyty wiórowo-cementowe, oraz inne materiały izolacyjne do wdmuchiwania lub wsypywania. W wyniku wykonania ocieplenia ścian następuje podwyższenie temperatury otoczenia oraz temperatury na powierzchni przegrody od strony mieszkania co zwiększa komfort cieplny. Ocieplanie eliminuje też możliwość wykraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia. Ściany zewnętrzne najlepiej ocieplić od zewnątrz budynku, jest to najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane rozwiązanie, tworzące równomierną izolację na powierzchni przegrody, eliminujące mostki cieplne, usuwające nieszczelności w ścianach, a co jest istotne – nie angażujące użytkownika lokalu mieszkalnego. Ocieplenie od wewnątrz jest wykonywane sporadycznie, czasami w zabytkowych budynkach, ale najczęściej nie we wszystkich pomieszczeniach w budynku.

Ocieplenie dachów i stropodachów polega na ułożeniu warstwy ocieplenia na stropie. W przypadku nieużytkowego poddasza izolację można wykonać z płyt lub materiałów wdmuchiwanych. Istotne jest aby warstwa izolacyjna była zabezpieczona przed zawilgoceniem przez ułożenie folii.

W istniejących budynkach z lat 1950–1960 często możemy spotkać stropodach wentylowany, gdzie pomiędzy najwyższą kondygnacją budynku, a dachem jest kilkunastocentymetrowa przestrzeń powietrza. W takich przypadkach najczęściej wykonujemy ocieplanie przez wdmuchanie do tej przestrzeni materiałów izolacyjnych.

Ocieplenie stropu nad nieogrzewanymi piwnicami wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych poprzez instalację płyt izolacyjnych lub metodą natryskową.

Oprócz wymagań stawianych dla ścian i dachów, również istnieją graniczne wartości współczynników Umax dla okien i drzwi. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartość U(max) określona w tabelach dołączonych do rozporządzenia [1] i wynoszą odpowiednio od 1,70 W/m2·K dla okien i drzwi balkonowych do 2,6 dla drzwi zewnętrznych wejściowych. Warto dodać, że nie ma określonego współczynnika przenikania ciepła dla okien piwnicznych i na nieogrzewanych poddaszach oraz nad nieogrzewanymi klatkami schodowymi.

Analizując rysunek przedstawiony obok możemy prognozować, że skoro ciepło ucieka przez ściany zewnętrzne i dach, to ocieplając te przegrody uzyskamy wymierne oszczędności.

Bardzo dobre efekty osiągniemy także wymieniając okna. Przy czym zazwyczaj te działania podejmują już mieszkańcy indywidualnie, rola zarządcy polega tutaj jedynie na doradztwie i edukacji. Wymiana okien, oprócz zmniejszenia współczynnika przenikania przegrody, również stanowi uszczelnienie budynku, co przynosi dodatkowe korzyści przez zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego.

Przy termomodernizacji nie zapominajmy także o wewnętrznych instalacjach budynkowych. Jeżeli nie wymieniamy całej instalacji a tylko ją modernizujemy, najważniejszym działaniem związanym z termomodernizacją jest jej wyregulowanie do zmienionego zapotrzebowania ciepła. W przeciwnym wypadku, pomimo ocieplenia, nie zauważymy żadnych realnych oszczędności, a nawet stracimy możliwe do osiągnięcia oszczędności szacowane na poziomie 15–20%. Stanie się tak dlatego, że przy braku regulacji nadmiar w dostawie ciepła do poszczególnych lokali, które będą przegrzewane, zostanie wypuszczony przez okno. 

Literatura

[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[2] Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego

Komentarze

(1)
Ocieplanie pianka | 14.05.2018, 19:16

Jeśli ocieplać budynek to tylko pianką ! Polecam firmę**********  zajmują się profesjonalnie aplikacja piany na fundamentach, poddaszach, budynkach przemyslowych.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17083|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl