CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Izolacje a energooszczędność – typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych

Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 3/2013  |  28.03.2013  |  1
Izolacje a energooszczędność – typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych
Izolacje a energooszczędność – typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych

Artykuł przedstawia typowe drogi ucieczki ciepła z budynków wielolokalowych. Autorka publikacji podkreśla wagę monitorowania stanu przegród budowlanych po to, by zminimalizować straty ciepła oraz zapewnić właściwy mikroklimat w pomieszczeniach. Zwraca także uwagę na minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła, które mają się zmienić w 2013 roku w odniesieniu do poszczególnych przegród.

Ostatnio dużo mówi się o energooszczędności. Jest także dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej, wprowadzająca za kilka lat budownictwo zeroenergetyczne. Czy jest to zagadnienie dotyczące zarządców?

Zarządcy nieruchomości powinni zainteresować się stratami ciepła głównie przez wzgląd na oszczędności, jakie mogą poczynić, inwestując w odpowiednie izolowanie najbardziej newralgicznych miejsc w budynku (jak ściany, stropodach, podłoga na gruncie, okna, drzwi). Ponadto pamiętajmy, że ochrona cieplna budynku jest ściśle związana z mikroklimatem, jaki panuje w pomieszczeniach, ponieważ to właśnie budowa przegród zewnętrznych, która wpływa na warunki, w znacznym stopniu decyduje o samopoczuciu osób przebywających w budynku/ jego mieszkańców.

Na mikroklimat w pomieszczeniu wpływają temperatura wewnętrzna, jej wielkość, stałość oraz rozkład, temperatura przegród zewnętrznych od strony pomieszczenia, prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu, jego wilgotność oraz zanieczyszczenia. Użytkownicy odczuwają komfort cieplny wtedy, gdy: temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się w granicach 18–22°C dla miesięcy zimowych oraz poniżej 26°C latem, temperatura przegród od strony wewnętrznej różni się od temperatury w pomieszczeniu o maksymalnie 3°C, wilgotność względna powietrza waha się w granicach 35–55%, a prędkość ruchu powietrza nie przekracza 0,15 m/s zimą i 0,25 m/s latem. Przekroczenie granicznych prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniu jest odczuwane jako dyskomfort, czyli przeciąg.

Ocena stanu przegród budowlanych pod kątem ochrony cieplnej budynku

Budowa przegród zewnętrznych takich jak ściany, stropodach, podłoga na gruncie, okna, drzwi ma istotny wpływ na warunki panujące w pomieszczeniach. Ciepło ucieka z budynku przez przegrody budowlane – występuje tu zjawisko przenikania przez nieszczelności oraz promieniowanie cieplne. Przepływ ciepłego powietrza z pomieszczeń na zewnątrz budynku nazywamy stratami ciepła. Na wielkość strat ma wpływ głównie budowa przegrody przez którą strumień ciepła przenika.

 

Tab. Wymagania dla przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie.

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabeli:

Lp.

 

 

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

 

 

Współczynnik przenikania ciepła Umax [W/(m2·K)]

 

 

1

 

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti > 16°C

b) przy ti < 16°C0,30
0,80

 

2

 

Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami

 1,0

 

3

 

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) 
do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

b) 
powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny1,00

0,70

 

4

 

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

 

bez wymagań

 

5

 

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti > 16°C

b) przy 8°C < ti <16°C0,25

0,50

 

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie

 

0,55

 

 

Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi

 

bez wymagań

 

 

 

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

 

1,0

 

 

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia [1]

 

Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących materiał budowlany jest współczynnik przewodzenia ciepła oznaczany symbolem lambda [λ] W/(m·K). Pamiętajmy że, im mniejszy współczynnik przewodzenia tym lepszym izolatorem jest dany materiał. Dlatego wybierając materiał do izolacji przegród budowlanych taki jak styropian, wełna mineralna czy styrodur szukajmy produktów o jak najniższym współczynniku λ.

Tak jak współczynnik przewodzenia λ charakteryzuje materiał budowlany to analogicznym parametrem dla ściany, stropodachu, okna, drzwi jest współczynnik przenikania ciepła U W/(m2·K). Na wielkość U największy wpływ ma użyty materiał izolacyjny – projektując dobieramy o jak najmniejszym λ, oraz im grubsza izolacja tym mniejszy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody. Tutaj jest panuje taka sama zasada: im mniejszy współczynnik U, tym lepsza izolacyjność przegrody i mniejsze straty ciepła.

Metodologię obliczania współczynnika przenikania ciepła U określa norma PN EN ISO 6946. Współczynnik U umożliwia obliczenie ilości ciepła w jednostce czasu przenikającego przez przegrodę budowlaną o określonych wymiarach i przy przyjęciu temperatur panujących po dwóch stronach przegrody. Straty ciepła są wprost proporcjonalne do współczynnika U, poniższy wzór opisuje tą zależność.

Q = U · S · ΔT

gdzie:

Q – ilość ciepła W

U – współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej W/m2·K

S – powierzchnia przegrody

ΔT – różnica temperatur po obu stronach przegrody (temperatura wewnętrzna – temperatura zewnętrzna).

Wymagania co do obowiązujących maksymalnych wielkości współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych są ujęte w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Warunki techniczne są systematyczne zmieniane, a przepisy co do izolacyjności przegród zaostrzane. Ostatni taki dokument został opublikowany w 2008 roku i wkrótce powinien pojawić się nowy. W tym roku nastąpi pierwsza wymagana zmiana wartości współczynnika przenikania ciepła U, a dokładnie – jego minimalnego poziomu w odniesieniu do poszczególnych przegród. Np. planowana jest zmiana minimalnej wartości Umax ścian z 0,30 dla ti > 16°C do 0,20 W/(m2·K).

W powyższej tabeli przedstawiono obowiązujące wartości dla przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Dla zarządcy i administratora najważniejsze przy ocenie ochrony cieplnej budynku są wymagania stawiane dla ścian oraz dachów i sprawdzenie na ile nasz budynek różni się od obecnych wymogów.

Dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjmujemy na poziomie ti = 20°C dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, takich jak pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, pokoje biurowe. Dla pomieszczeń przeznaczonych do rozbierania się lub na pobyt ludzi bez odzieży przyjmujemy ti = 24°C, są to łazienki, umywalnie, pomieszczenia natryskowe, gabinety lekarskie, sale dla niemowląt, sale operacyjne, pomieszczenia dla dzieci w żłobkach.

Nadmierne straty przez przegrody budowlane, takie jak ściany, dach, strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie, eliminujemy przez wykonanie izolacji termicznej przegrody, likwidację mostków cieplnych oraz uszczelnianie spoin, szpar.

Typowe materiały izolacyjne to wełna mineralna (skalna i szklana), styropian ekspandowany, styropian ekstrudowany, pianka poliuretanowa, płyty wiórowo-cementowe, oraz inne materiały izolacyjne do wdmuchiwania lub wsypywania. W wyniku wykonania ocieplenia ścian następuje podwyższenie temperatury otoczenia oraz temperatury na powierzchni przegrody od strony mieszkania co zwiększa komfort cieplny. Ocieplanie eliminuje też możliwość wykraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia. Ściany zewnętrzne najlepiej ocieplić od zewnątrz budynku, jest to najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane rozwiązanie, tworzące równomierną izolację na powierzchni przegrody, eliminujące mostki cieplne, usuwające nieszczelności w ścianach, a co jest istotne – nie angażujące użytkownika lokalu mieszkalnego. Ocieplenie od wewnątrz jest wykonywane sporadycznie, czasami w zabytkowych budynkach, ale najczęściej nie we wszystkich pomieszczeniach w budynku.

Ocieplenie dachów i stropodachów polega na ułożeniu warstwy ocieplenia na stropie. W przypadku nieużytkowego poddasza izolację można wykonać z płyt lub materiałów wdmuchiwanych. Istotne jest aby warstwa izolacyjna była zabezpieczona przed zawilgoceniem przez ułożenie folii.

W istniejących budynkach z lat 1950–1960 często możemy spotkać stropodach wentylowany, gdzie pomiędzy najwyższą kondygnacją budynku, a dachem jest kilkunastocentymetrowa przestrzeń powietrza. W takich przypadkach najczęściej wykonujemy ocieplanie przez wdmuchanie do tej przestrzeni materiałów izolacyjnych.

Ocieplenie stropu nad nieogrzewanymi piwnicami wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych poprzez instalację płyt izolacyjnych lub metodą natryskową.

Oprócz wymagań stawianych dla ścian i dachów, również istnieją graniczne wartości współczynników Umax dla okien i drzwi. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartość U(max) określona w tabelach dołączonych do rozporządzenia [1] i wynoszą odpowiednio od 1,70 W/m2·K dla okien i drzwi balkonowych do 2,6 dla drzwi zewnętrznych wejściowych. Warto dodać, że nie ma określonego współczynnika przenikania ciepła dla okien piwnicznych i na nieogrzewanych poddaszach oraz nad nieogrzewanymi klatkami schodowymi.

Analizując rysunek przedstawiony obok możemy prognozować, że skoro ciepło ucieka przez ściany zewnętrzne i dach, to ocieplając te przegrody uzyskamy wymierne oszczędności.

Bardzo dobre efekty osiągniemy także wymieniając okna. Przy czym zazwyczaj te działania podejmują już mieszkańcy indywidualnie, rola zarządcy polega tutaj jedynie na doradztwie i edukacji. Wymiana okien, oprócz zmniejszenia współczynnika przenikania przegrody, również stanowi uszczelnienie budynku, co przynosi dodatkowe korzyści przez zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego.

Przy termomodernizacji nie zapominajmy także o wewnętrznych instalacjach budynkowych. Jeżeli nie wymieniamy całej instalacji a tylko ją modernizujemy, najważniejszym działaniem związanym z termomodernizacją jest jej wyregulowanie do zmienionego zapotrzebowania ciepła. W przeciwnym wypadku, pomimo ocieplenia, nie zauważymy żadnych realnych oszczędności, a nawet stracimy możliwe do osiągnięcia oszczędności szacowane na poziomie 15–20%. Stanie się tak dlatego, że przy braku regulacji nadmiar w dostawie ciepła do poszczególnych lokali, które będą przegrzewane, zostanie wypuszczony przez okno. 

Literatura

[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[2] Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego

Komentarze

(1)
Ocieplanie pianka | 14.05.2018, 19:16

Jeśli ocieplać budynek to tylko pianką ! Polecam firmę**********  zajmują się profesjonalnie aplikacja piany na fundamentach, poddaszach, budynkach przemyslowych.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18001|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11278|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10850|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl