CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Regulamin Rozliczania Mediów w budynku wyposażonym w urządzenia pomiarowe

Publikacja ukazuje m.in. proces tworzenia Regulaminu Rozliczania Mediów oraz problem okresowego rozliczania kosztów zużytej wody we wspólnotach mieszkaniowych (zwłaszcza w przypadku, gdy nie wszystkie lokale wyposażone są w urządzenia pomiarowe). Ponadto autor przytacza przykładowy regulamin oraz treść uchwały, którą właściciele mają go przyjąć.

Pierwszy kwartał roku to czas rozliczania kosztów zużytych przez lokatorów mediów. Skomplikowane rozliczenia mogą przysparzać trudności, zwłaszcza w sytuacji gdy tylko cześć lokali w budynku jest opomiarowana.

Zbliża się okres wykonywania rozliczeń rocznych we wspólnotach mieszkaniowych i przedstawienia sprawozdania ze swojej pracy przez Zarządy. Jednym z istotnych obowiązków Zarządu, obok rozliczenia kosztów ciepła, jest rozliczenie kosztów zużytej wody. Niestety obliczenia i rozliczenia mediów bywają skomplikowane nie tylko matematycznie, ale i merytorycznie. Szczególnie skomplikowane jest rozliczenie mediów zużytych zarówno w lokalach właścicieli, jak i na nieruchomości wspólnej. Jest wiele wariantów rozliczania kosztów zużytych mediów wynikających z różnicy wskazań między licznikami (wodomierzami, ciepłomierzami) głównymi a sumą wskazań liczników (wodomierzy, ciepłomierzy) indywidualnych. A jak postąpić, gdy tylko cześć lokali w budynku wyposażona jest w liczniki (wodomierze, ciepłomierze)?

Każdy wariant zaproponowany przez Zarząd (Zarządcę) lub któregokolwiek właściciela lokalu, przyjęty uchwałą właścicieli lokali, dotyczący rozliczeń mediów na nieruchomości wspólnej, jest zgodny z Ustawą o własności lokali (UWL), jeżeli nie zostanie zaskarżony do sądu, bo narusza interesy właścicieli/a lokali/u.

Natomiast rozliczenie mediów według własnego uznania, „widzimisię” Zarządu (Zarządcy) jest bezprawne, nawet gdyby było zgodne z rzeczywistością, stanowi to przekroczenie przez Zarząd (Zarządcę) zakresu zwykłego zarządu (art. 22 ust. 2 pkt. 10 i art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali).

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma tylko takie uprawnienia, jakie dają mu właściciele lokali poprzez uchwały – po prostu wykonuje tylko takie czynności, które są niezbędne do wykonania podjętych uchwał i które nie powodują wzrostu kosztów zarządu (art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL).

W wielu przypadkach, z którymi zetknąłem się w swojej praktyce zawodowej, nie było żadnego związku matematycznego pomiędzy rozliczeniem rocznym dla wspólnoty a rozliczeniem dla właściciela lokalu, dotyczącego tego samego rodzaju kosztu na nieruchomości wspólnej. Najwięcej jednak niejasności budziły rozliczenia mediów zużytych przez właścicieli w ich lokalach.

Regulamin Rozliczania Mediów we wspólnocie

W Rozliczeniu Mediów z właścicielami lokali Wspólnota Mieszkaniowa występuje jako pośrednik. Wspólnota, zgodnie z Ustawą o własności lokali może zajmować się tylko sprawami dotyczącymi nieruchomości wspólnej. Może więc dochodzić tylko kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

W związku z tym Regulamin Rozliczania Mediów musi być tak napisany, żeby nakładał obowiązek ponoszenia przez właścicieli kosztów dostarczania mediów do ich lokali i kosztów zużywania mediów w ich lokalach, a nie tylko w nieruchomości wspólnej.

Ponadto regulamin musi być jasny, zrozumiały dla każdego właściciela lokalu. Należy dokonać podziału kosztów poniesionych w danym roku, wynikających z faktur dostawców (usługodawców) na jednostkę rozliczeniową (udział w nieruchomości wspólnej, ilość GJ, ilość metrów sześciennych, ilość osób, itd.). Następnie dla każdego lokalu wylicza się koszty, mnożąc wyliczony koszt jednostki rozliczeniowej przez wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, wielkość wskazań urządzeń pomiarowych lub ilość osób przebywających w lokalu.

Opracowując regulamin rozliczeń, należy dążyć do jak najprostszego algorytmu, bowiem bardzo rozbudowany algorytm rozliczania najczęściej kończy się tym, że większość rozliczanych (właścicieli lokali) nie ma szans zrozumieć metody wyliczenia ich należności. A to prosta droga do kontestacji, frustracji, wreszcie podejrzliwości co do intencji usługodawcy.

Uwzględniając powyższe, uzyskamy oczekiwany skutek, tj.:

  • wysokość kosztów danego lokalu będzie proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia,
  • unikniemy zagrożenia przegrania ewentualnego procesu sądowego (a tych w ubiegłym roku było nadspodziewanie dużo), w sytuacji gdy biegły sądowy nie podzieli naszego „odkrywczego” pomysłu na metodę rozliczeń.

I tu słowo do właścicieli lokali: drodzy właściciele, to Wy macie decydujący wpływ na algorytm, jaki zastosuje firma rozliczeniowa! Praktyka pokazuje, że prawie zawsze warto doposażyć budynek w radiowe systemy monitorująco-odczytowe. Odczyt wszystkich urządzeń pomiarowych jest niemal jednoczesny, więc różnice wskazań pomiędzy urządzeniami głównymi, a sumą wskazań urządzeń lokalowych są minimalne. Oczywiście, jak zawsze obowiązuje zasada zdrowego rozsądku, tzn. ma być łatwiej dla mieszkańców i dla za­rządcy.

We Francji wszystkie koszty poniesione na nieruchomości wspólnej, które nie są mierzone przez urządzenia pomiarowe oraz różnice kosztów powstałe pomiędzy sumą wskazań urządzeń w lokalach, a wskazaniami urządzeń głównych, rozlicza się według udziałów. Wychodzi się z założenia, że większe mieszkanie (większy udział), to większe koszty – zamożniejszy właściciel lokalu więcej płaci. Nie ma problemu sprawdzania, czy właściciele podali prawdziwe dane (ilość osób przebywających w lokalu), czy ktoś wyrzuca mniej, czy więcej śmieci itd.

Podsumowując, chciałbym zaproponować przykładowy Regulamin Rozliczania Mediów dla budynków wyposażonych w urządzenia pomiarowe z odczytem radiowym, który dostępny jest na portalu www.administrator24.info. Regulamin należy, po jego przyjęciu przez wspólnotę, dostarczyć za potwierdzeniem odbioru każdemu właścicielowi lokalu.

Zaproponowałem w nim zaliczenie do nieruchomości wspólnej urządzeń pomiarowych, co jest zasadne, ponieważ ich legalizacja lub wymiana jest tańsza i wygodniejsza, niż gdyby każdy właściciel co 5 lat dokonywał tych czynności indywidualnie.

 

Poniżej propozycja treści uchwały, którą mają podjąć właściciele lokali.

Uchwała nr 04/2013

Właścicieli lokali w nieruchomości „15b” w Warszawie

z dnia 20.01.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów

Działając na podstawie art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 22 ust. 3, pkt 8 i 10, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, pkt 1 Ustawy o własności lokaliPrawa energetycznegoUstawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych Rozporządzeń i przepisów,

Właściciele postanawiają:

§ 1. Przyjąć Regulamin Rozliczania Mediów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Rozliczania Mediów.

§ 3. Informować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej o zmianie ilości osób przebywających w ich lokalach oraz o zmianie wykorzystywania lokalu na cele niemieszkalne.

§ 4. Zobowiązać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do dostarczenia wszystkim Właścicielom lokali Regulaminu Rozliczania Mediów oraz do pobrania od właścicieli lokali oświadczenia o przyjęciu Regulaminu zawierającego także informacje wymienione w § 3 Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* – ……………… udziałów

na zebraniu*; częściowo na zebraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosówprzez Zarząd Wspólnoty w dniu ........... roku

 

Protokolant zebrania:

..............................

(data, podpis)


Przewodniczący zebrania:

............................

(data, podpis) 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

............................

(data, podpis)

............................

(data, podpis)

 

............................

(data, podpis)

* – niepotrzebne skreślić


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10980|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl