CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Sprawozdanie finansowe z działalności spółdzielni

W poprzednim artykule1 omówiono obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, wynikający z art. 45 Ustawy o rachunkowości. Tym razem, kontynuując temat, zajmiemy się m.in. tym, kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe z działalności spółdzielni oraz jego badaniem rocznym.

Jako że zbliżają się Walne Zgromadzenia, które obowiązkowo do 30 czerwca 2013 roku muszą zwołać Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych i przedłożyć: a) sprawozdanie z działalności spółdzielni i b) sprawozdanie finansowe za miniony okres obrotowy, kontynuujemy temat rocznych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie z działalności spółdzielni powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

 • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółdzielni mieszkaniowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 • przewidywanym rozwoju jednostki;
 • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
 • nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku zbycia;
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
 • instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółdzielnia mieszkaniowa;

b) przyjętych przez spółdzielnie celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Sprawozdanie z działalności spółdzielni mieszkaniowej powinno również obejmować – o ile jest to istotne dla oceny sytuacji spółdzielni mieszkaniowej – wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni mieszkaniowej, zdaniem autorki artykułu, winno wykazywać, jako istotne wyjaśnienia do kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, a wynikających z art.41 pkt 1) i 2) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji na poszczególne nieruchomości oraz wpływów i kosztów funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

Ustawa o rachunkowości w art. 4a ust. 1 i ust. 2 kwestię odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe jednostki reguluje w sposób następujący: „Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymogi przewidziane w ustawie. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1”.

Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy to okres, za który jednostka, spółdzielnia mieszkaniowa, sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym Ustawą o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. Pojęcie roku sprawozdawczego występuje obok pojęcia roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych (art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości). Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut. W spółdzielniach mieszkaniowych na ogół rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, o powyższym stanowi statut spółdzielni mieszkaniowej.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Ustawa Prawo spółdzielcze stanowi (art.  88a), że roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami regulującymi badanie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych jest Ustawa o rachunkowości.

Według artykułu 64; ust. 1; pkt 4 Ustawy o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe w tych jednostkach (przyp. autorki – spółdzielniach mieszkaniowych), które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2  500  000 euro;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5  000  000 euro.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej.

Opinia biegłego rewidenta powinna w szczególności stwierdzić:

 • czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • czy zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;
 • czy jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę (przyp. autorki – spółdzielnię mieszkaniową) przepisami prawa, statutem lub umową (art. 65 ust.  2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości);
 • czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności spółdzielni mieszkaniowej, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust.  2 i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident w opinii powinien także:

 • poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych, w art. 69 i 70 ww. Ustawy o rachunkowości, obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;
 • wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez spółdzielnię mieszkaniową. Opinia biegłego rewidenta powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Wyrażone przez biegłego zastrzeżenia winne wskazywać ich zasięg.

Raport z badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, powinien przedstawiać w szczególności:

 • ogólną charakterystykę jednostki – dane identyfikacyjne spółdzielni mieszkaniowej;
 • stwierdzenie uzyskania od spółdzielni mieszkaniowej żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń;
 • ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości;
 • charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeśli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia;
 • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowej, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez spółdzielnie mieszkaniową. Jeżeli w trakcie badania spółdzielni mieszkaniowej biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa lub statutu, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi niebiorącemu udziału w badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia do opinii wyrażonej o badanym sprawozdaniu finansowym. Opinię i raport z badania sprawozdania podpisuje kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie.

Kto wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, a kto podpisuje umowę z wybranym biegłym rewidentem? Powyższą kwestię reguluje art. 66 ust. 4 i ust. 5 Ustawy o rachunkowości, który stanowi, że „wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W spółdzielniach mieszkaniowych zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze uchwałę o badaniu sprawozdania finansowego podejmuje rada nadzorcza. Na podstawie obowiązującego w spółdzielni mieszkaniowej statutu, rada nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta. Ustawa o rachunkowości (art. 66 ust. 4 zdanie drugie) zakazuje Zarządowi jednostki, spółdzielni mieszkaniowej, wyboru biegłego rewidenta „Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru”. Natomiast ustawa o rachunkowości (art. 66 ust. 5) daje uprawnienia kierownikowi jednostki, Zarządowi spółdzielni mieszkaniowej, do podpisania z biegłym rewidentem umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej podpisuje umowę z biegłym rewidentem w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych spółdzielni mieszkaniowej. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana spółdzielnia.

1 Zob. artykuł S. Dmitrocy-Wilkos pt. „Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej” [w:] „Administrator” 3/2013, s. 16

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl