CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Sprawozdanie finansowe z działalności spółdzielni

W poprzednim artykule1 omówiono obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, wynikający z art. 45 Ustawy o rachunkowości. Tym razem, kontynuując temat, zajmiemy się m.in. tym, kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe z działalności spółdzielni oraz jego badaniem rocznym.

Jako że zbliżają się Walne Zgromadzenia, które obowiązkowo do 30 czerwca 2013 roku muszą zwołać Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych i przedłożyć: a) sprawozdanie z działalności spółdzielni i b) sprawozdanie finansowe za miniony okres obrotowy, kontynuujemy temat rocznych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie z działalności spółdzielni powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

 • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółdzielni mieszkaniowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 • przewidywanym rozwoju jednostki;
 • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
 • nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku zbycia;
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
 • instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółdzielnia mieszkaniowa;

b) przyjętych przez spółdzielnie celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Sprawozdanie z działalności spółdzielni mieszkaniowej powinno również obejmować – o ile jest to istotne dla oceny sytuacji spółdzielni mieszkaniowej – wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni mieszkaniowej, zdaniem autorki artykułu, winno wykazywać, jako istotne wyjaśnienia do kwot wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, a wynikających z art.41 pkt 1) i 2) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji na poszczególne nieruchomości oraz wpływów i kosztów funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

Ustawa o rachunkowości w art. 4a ust. 1 i ust. 2 kwestię odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe jednostki reguluje w sposób następujący: „Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymogi przewidziane w ustawie. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1”.

Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy to okres, za który jednostka, spółdzielnia mieszkaniowa, sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym Ustawą o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. Pojęcie roku sprawozdawczego występuje obok pojęcia roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych (art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości). Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut. W spółdzielniach mieszkaniowych na ogół rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, o powyższym stanowi statut spółdzielni mieszkaniowej.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Ustawa Prawo spółdzielcze stanowi (art.  88a), że roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami regulującymi badanie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych jest Ustawa o rachunkowości.

Według artykułu 64; ust. 1; pkt 4 Ustawy o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe w tych jednostkach (przyp. autorki – spółdzielniach mieszkaniowych), które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2  500  000 euro;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5  000  000 euro.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej.

Opinia biegłego rewidenta powinna w szczególności stwierdzić:

 • czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • czy zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;
 • czy jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę (przyp. autorki – spółdzielnię mieszkaniową) przepisami prawa, statutem lub umową (art. 65 ust.  2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości);
 • czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności spółdzielni mieszkaniowej, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust.  2 i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident w opinii powinien także:

 • poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych, w art. 69 i 70 ww. Ustawy o rachunkowości, obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;
 • wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez spółdzielnię mieszkaniową. Opinia biegłego rewidenta powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Wyrażone przez biegłego zastrzeżenia winne wskazywać ich zasięg.

Raport z badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, powinien przedstawiać w szczególności:

 • ogólną charakterystykę jednostki – dane identyfikacyjne spółdzielni mieszkaniowej;
 • stwierdzenie uzyskania od spółdzielni mieszkaniowej żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń;
 • ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości;
 • charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeśli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia;
 • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowej, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez spółdzielnie mieszkaniową. Jeżeli w trakcie badania spółdzielni mieszkaniowej biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa lub statutu, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi niebiorącemu udziału w badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia do opinii wyrażonej o badanym sprawozdaniu finansowym. Opinię i raport z badania sprawozdania podpisuje kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie.

Kto wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, a kto podpisuje umowę z wybranym biegłym rewidentem? Powyższą kwestię reguluje art. 66 ust. 4 i ust. 5 Ustawy o rachunkowości, który stanowi, że „wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W spółdzielniach mieszkaniowych zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze uchwałę o badaniu sprawozdania finansowego podejmuje rada nadzorcza. Na podstawie obowiązującego w spółdzielni mieszkaniowej statutu, rada nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta. Ustawa o rachunkowości (art. 66 ust. 4 zdanie drugie) zakazuje Zarządowi jednostki, spółdzielni mieszkaniowej, wyboru biegłego rewidenta „Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru”. Natomiast ustawa o rachunkowości (art. 66 ust. 5) daje uprawnienia kierownikowi jednostki, Zarządowi spółdzielni mieszkaniowej, do podpisania z biegłym rewidentem umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej podpisuje umowę z biegłym rewidentem w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych spółdzielni mieszkaniowej. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana spółdzielnia.

1 Zob. artykuł S. Dmitrocy-Wilkos pt. „Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej” [w:] „Administrator” 3/2013, s. 16

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11435|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11007|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl