CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Gospodarowanie odpadami

Za segregację we wspólnocie odpowiada zarząd
Redakcja Administratora  |  15.05.2013
Jacek Sawicki

W nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych  obowiązki złożenia deklaracji obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a jeżeli zarząd nie został  wybrany - właścicieli lokali.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przez właścicieli nieruchomości rozumie się  także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Art. 2 ust.3 w/w ustawy stanowi, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na której terenie są położone ich nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ art. 6h / Rada gminy zgodnie z art. 6l ustawy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, metodę ustalenia opłaty, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby ustalić wysokość opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany / art. 6m /. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

W nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych  obowiązki złożenia deklaracji, obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a jeżeli zarząd nie został w wybrany właścicieli lokali.

Jeżeli na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej ciąży obowiązek złożenia deklaracji  to:

- zarząd wspólnoty powinien zadeklarować za wszystkich właścicieli lokali, że będą lub nie będą segregowali odpady;

- zarząd wspólnoty powinien posiadać na bieżąco dane o właścicielach lokalu aby dokonać zmiany deklaracji, gdyż ponosi odpowiedzialność podatkową za złożenie oświadczenia; brak jest natomiast środków prawnych potrzebnych do pozyskania i zweryfikowania danych pobranych od  właściciela lokalu;

 - ponieważ z  ordynacji podatkowej wynika, iż obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na podmiocie zdolnym do jego wykonania,  to zarząd wspólnoty mieszkaniowej ponosi opłaty za wszystkie lokale we wspólnocie mieszkaniowej. Art. 6q stanowi, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

 - w ustawie brakuje rozwiązań umożliwiających członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej dochodzenia roszczeń regresowych od właścicieli lokali z tytułu ponoszonych opłat.

Jedną z propozycji  wybrnięcia z tak zagmatwanej sytuacji jest podjęcie uchwały przez właścicieli lokali, która uregulowałaby te kwestie.

Istnieje również możliwość rezygnacji członków zarządu z pełnienia funkcji celem uniknięcia odpowiedzialności, a wówczas zgodnie z  art. 2 ust.3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają właścicieli lokali, gdyż zarządu wspólnoty nie ma, a nowy nie został wybrany.

 

Przedstawiam propozycję uchwały wspólnoty mieszkaniowej, upoważniającej zarząd wspólnoty do gospodarowania odpadami.

Uchwała nr   /2013

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w…………………………

                                                z dnia……… 2013r.

 w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art.. 22 ust. 2 i 3 i w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali / Dz. U. z 2000 nr 80 , poz. 903 z późn. zmianami/ oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Z 1996 nr 132 poz.622 z późn. zmianami/ uchwala się co następuje:

                                                           §1

Odpady komunalne z lokali położonych w budynku przy ul. ……………w …………….. zbierane będą w sposób selektywny.

                                                           § 2

Właściciele lokali upoważniają Zarząd Wspólnoty do złożenia w ich imieniu  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady ,w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wysokości miesięcznych opłat za gospodarowanie tymi odpadami.

 

                                                           §3

 

1.Właściciele lokali zobowiązują się uiszczać opłaty  za gospodarowanie odpadami w wysokości określonej w deklaracji, o której mowa w §1  na konto Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.Opłata o której mowa w ust 1 będzie  pobierana, w pierwszej kolejności z miesięcznych opłat uiszczanych przez właścicieli lokali i przekazywana przez Zarząd Wspólnoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

 

                                                           §4

 

Właściciele lokali zobowiązują się do zawiadamiana Zarządu Wspólnoty o zmianach danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności o powstaniu odpadów komunalnych lub zaprzestaniu ich powstawania w terminie 10 dni od nastąpienia zmiany.

 

                                                           §5

 

Właściciele lokali  upoważniają Zarząd Wspólnoty do dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości w opłatach o których mowa w §2.

 

                                                           §6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Irena Matyka

v-ce prezes zarządu OIGN

Dostosowanie przepisów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz usprawnienie działalności spółdzielni i uregulowanie kontrowersyjnych przepisów, dotyczących mieszkań zakładowych przewiduje uchwalona w... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10105|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl