CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Gospodarowanie odpadami

Za segregację we wspólnocie odpowiada zarząd
Redakcja Administratora  |  15.05.2013
Jacek Sawicki

W nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych  obowiązki złożenia deklaracji obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a jeżeli zarząd nie został  wybrany - właścicieli lokali.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przez właścicieli nieruchomości rozumie się  także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Art. 2 ust.3 w/w ustawy stanowi, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na której terenie są położone ich nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ art. 6h / Rada gminy zgodnie z art. 6l ustawy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, metodę ustalenia opłaty, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby ustalić wysokość opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany / art. 6m /. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

W nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych  obowiązki złożenia deklaracji, obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a jeżeli zarząd nie został w wybrany właścicieli lokali.

Jeżeli na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej ciąży obowiązek złożenia deklaracji  to:

- zarząd wspólnoty powinien zadeklarować za wszystkich właścicieli lokali, że będą lub nie będą segregowali odpady;

- zarząd wspólnoty powinien posiadać na bieżąco dane o właścicielach lokalu aby dokonać zmiany deklaracji, gdyż ponosi odpowiedzialność podatkową za złożenie oświadczenia; brak jest natomiast środków prawnych potrzebnych do pozyskania i zweryfikowania danych pobranych od  właściciela lokalu;

 - ponieważ z  ordynacji podatkowej wynika, iż obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na podmiocie zdolnym do jego wykonania,  to zarząd wspólnoty mieszkaniowej ponosi opłaty za wszystkie lokale we wspólnocie mieszkaniowej. Art. 6q stanowi, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

 - w ustawie brakuje rozwiązań umożliwiających członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej dochodzenia roszczeń regresowych od właścicieli lokali z tytułu ponoszonych opłat.

Jedną z propozycji  wybrnięcia z tak zagmatwanej sytuacji jest podjęcie uchwały przez właścicieli lokali, która uregulowałaby te kwestie.

Istnieje również możliwość rezygnacji członków zarządu z pełnienia funkcji celem uniknięcia odpowiedzialności, a wówczas zgodnie z  art. 2 ust.3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają właścicieli lokali, gdyż zarządu wspólnoty nie ma, a nowy nie został wybrany.

 

Przedstawiam propozycję uchwały wspólnoty mieszkaniowej, upoważniającej zarząd wspólnoty do gospodarowania odpadami.

Uchwała nr   /2013

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w…………………………

                                                z dnia……… 2013r.

 w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art.. 22 ust. 2 i 3 i w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali / Dz. U. z 2000 nr 80 , poz. 903 z późn. zmianami/ oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Z 1996 nr 132 poz.622 z późn. zmianami/ uchwala się co następuje:

                                                           §1

Odpady komunalne z lokali położonych w budynku przy ul. ……………w …………….. zbierane będą w sposób selektywny.

                                                           § 2

Właściciele lokali upoważniają Zarząd Wspólnoty do złożenia w ich imieniu  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady ,w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wysokości miesięcznych opłat za gospodarowanie tymi odpadami.

 

                                                           §3

 

1.Właściciele lokali zobowiązują się uiszczać opłaty  za gospodarowanie odpadami w wysokości określonej w deklaracji, o której mowa w §1  na konto Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.Opłata o której mowa w ust 1 będzie  pobierana, w pierwszej kolejności z miesięcznych opłat uiszczanych przez właścicieli lokali i przekazywana przez Zarząd Wspólnoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

 

                                                           §4

 

Właściciele lokali zobowiązują się do zawiadamiana Zarządu Wspólnoty o zmianach danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności o powstaniu odpadów komunalnych lub zaprzestaniu ich powstawania w terminie 10 dni od nastąpienia zmiany.

 

                                                           §5

 

Właściciele lokali  upoważniają Zarząd Wspólnoty do dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości w opłatach o których mowa w §2.

 

                                                           §6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Irena Matyka

v-ce prezes zarządu OIGN

Balkony z pewnością zwiększają funkcjonalność i atrakcyjność mieszkań. Często na rozwiązanie, jakim są podwieszane balkony, decydują się mieszkańcy blokowisk z wielkiej płyty. Jednak do montażu... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11094|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10672|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl