CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Budynek systemem zarządzany

Marek Mejssner  |  Administrator 5/2013  |  21.12.2015
Budynek systemem zarządzany
Budynek systemem zarządzany

BMS to najważniejszy system informatyczny budynku inteligentnego, zapewniający poprzez rozwiązania sprzętowe, realizację wszystkich funkcji zarządzania, monitoringu i kontroli.

BMS (ang. Building Management Systems) to rozbudowany system monitorowania i kontroli nad infrastrukturą obiektu. Jest on oparty na rozwiązaniach komunikacji i transferu danych między sterownikami automatyki obiektowej, zarządzanymi zdalnie. W założeniu system taki ma zapewnić pełny nadzór nad instalacjami technicznymi i technologicznymi w budynku, co umożliwia utrzymanie zaprogramowanych wcześniej parametrów w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowniach.

Posiada on zwykle modułową budowę, co pozwala na dołączanie innych systemów zintegrowanych, działających w tym samym obszarze monitoringu sprzętu, wprowadzenie zależności programowych do sterowania oraz stworzenie dla wszystkich podsystemów funkcji wspólnego monitorowania, kontroli i informowania użytkownika w czasie rzeczywistym o funkcjonowaniu obiektu. BMS pozwala na uzyskanie, w zależności od warunków zewnętrznych i wewnętrznych, optymalnego poziomu zużycia energii i mediów oraz poprawę bezpieczeństwa działania instalacji budynku, a także komfortu jego użytkowników.

Jak zagwarantować zasilanie w energię elektryczną budynku w każdym momencie? Jak uniknąc awarii?

Dowiesz się podczas konferencji "Zespołu prądotwórcze i zasilacze UPS w systemach zasilania budynków w energię elektryczną".

Kolejna edycja już w 2016 roku.

SPRAWDŹ >>

Poziomy systemu BMS

Building Management Systems ma kilka poziomów. Pierwszy z nich jest najniższy. Składa się z „patchworku” rozmaitych systemów informatycznych sterowania i kontroli, niepołączonych ze sobą jednolitą magistralą danych. Każdy system działa oddzielnie i niezależnie od innych i może komunikować się z nimi tylko poprzez osobne interfejsy prezentacji danych niedziałające w czasie rzeczywistym.

W drugim poziomie istnieje już jeden system, złożony z rozwiązań obsługujących poszczególne funkcjonalności jak np. monitoring, sieć teleinformatyczna, system alarmowy, HVAC. Urządzenia należące do poszczególnych podsystemów są zaopatrzone w kontrolery, sterujące nimi i zbierające dane. Komunikacja odbywa się poprzez łącze szeregowe.

Podobny jest poziom trzeci, jednak stopień integracji jest tu wyższy, ze względu na stworzenie jednolitego systemu komunikacji przy pomocy Ethernetu.

W przypadku czwartego poziomu całą infrastrukturą budynku zarządza już kompleksowy system, rośnie ilość funkcjonalności, zaś wszystkie podsystemy i poszczególne należące do nich urządzenia, znajdują się w jednej sieci używającej wspólnej magistrali systemowej (EIB/KNX, LonWorks, BACnet).

Podsystemy BAS, HMS i inne

BMS czwartego poziomu pozwala na integrację elementów wykonanych w różnych standardach (EIB/KNX, LonWorks, BACnet) w tzw. system zintegrowany, składający się zwykle z takich podsystemów jak:

 • BAS (ang. Building Automation System). Jest to rozwiązanie centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych w budynku. Obejmuje ono takie instalacje jak automatyka wentylacji i klimatyzacji, skojarzona z nią – ciepła i chłodu, sterowanie oddymianiem, monitoring instalacji elektrycznych na różnych poziomach;
 • SMS (ang. Security Management System). To system ostrzegania przed naruszeniami bezpieczeństwa, w tym spowodowanymi intencjonalnie np. włamania;
 • DMS (ang. Danger Management System) – system ostrzegający przed zagrożeniami bezpieczeństwa w tym spowodowanymi nieintencjonalnie np. zwarcia;
 • HMS (ang. House Management System) – mini BMS zarządzający wydzieloną częścią budynku, jak piętro lub mniejszy budynek, komunikujący się przez jeden interfejs z „dużym” BMS (częsty w nowoczesnych budynkach inteligentnych z laboratoriami);
 • BMCS (ang. Building Management and Control System) – rozwiązanie centrum sterowania zarządzającego innymi systemami.

Zintegrowany system BMS powinien spełniać warunki systemu otwartego, bazującego na najnowszych rozwiązaniach sprzętowo­‑programowych, z wykorzystaniem jednak standardowych protokołów komunikacyjnych. Niezależnie od zastosowanej magistrali systemowej powinien on posiadać otwartą architekturę, zgodną z międzynarodowym standardem komunikacji BACnet, co ułatwi ewentualną integrację z innymi rozwiązaniami IT.

Podstawowe funkcje systemu to informowanie, alarmowanie oraz automatyczna regulacja. Funkcja informacyjna oznacza możliwość stałej kontroli urządzeń objętych zakresem działania BMS. Pozwala to na określenie parametrów pracy tych urządzeń, a więc: czasu pracy, poboru mocy, wydajności, awaryjności, aktualnego działania (włączony/wyłączony). Znajomość ich stanu pozwala na regulację i stały monitoring przy dostosowaniu do wymogów użytkownika.

Funkcje alarmowe z kolei sterują monitorowaniem elementów systemu i ostrzeganiem przed niebezpieczeństwem. Dzięki tym funkcjom możliwe jest zintegrowanie rozwiązań nadzoru i monitoringu budynku obejmujących system kamer – system CCTV, sygnalizacji pożarowej, oraz czujników reagujących na zmiany stężenia gazów, naruszenie ustalonych barier – oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), z zewnętrznym systemem alarmowym działającym w momencie naruszenia obszarów, do których dostęp jest możliwy tylko dla niektórych użytkowników np. serwerowni. Takie jednolite rozwiązanie połączone jest z dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO) oraz umożliwia wysłanie zarówno przez sieć bezprzewodową jak i stacjonarną dostępową, komunikatu o naruszeniu bezpieczeństwa budynku. Komunikat taki może trafić natychmiast do odpowiednich służb np. Policji, Straży Pożarnej czy pracowników ochrony.

Poszczególne moduły Building Management System pozwalają na zarządzanie funkcjami budynku przy pomocy własnych modułów sterujących umieszczonych bezpośrednio przy urządzeniach (kontrolerów) lub poprzez niezależne centrale, co pozwala na elastyczne konfigurowanie zadań dla poszczególnych jego części, czyli autonomiczność.

BMS i jego obszary funkcjonalne

Tego typu działania realizowane są poprzez obszary funkcjonalne zawarte w całym systemie BMS. Obszary te to:

 • Kontrola parametrów środowiska obejmująca: pomiar temperatury, pomiar wilgotności względnej, pomiar ciśnienia pod podłogami technicznymi wybranych pomieszczeń, w przypadku rozwiązań UPS dużej mocy detekcja stężenia wodoru w pomieszczeniach UPS, detekcja freonu w pomieszczeniach czerpni, monitorowanie na obecność wody w głównych pomieszczeniach serwerowni wzdłuż instalacji wodnych pod podłogą techniczną, zdalne sterowanie zaworami odcinającymi wodę;
 • Automatyka i monitoring urządzeń wentylacyjnych zawierająca: zasilanie, monitoring i sterowanie central wentylacyjnych i wentylatorów przewietrzających oraz monitorowanie i sterowanie pracą układu VAV dla części biurowej;
 • Monitorowanie urządzeń klimatyzacyjnych obejmujące: odczyt poprzez protokoły komunikacyjne parametrów temperatur i wilgotności, mierzone przez elementy automatyki zespołów klimatyzatorów (parametry klimatyzowanego powietrza), odczyt poprzez protokoły komunikacyjne rejestrów obrazujących stany pracy lub awarii poszczególnych urządzeń zespołów klimatyzacyjnych, odczyty poprzez protokoły komunikacyjne stanu pracy sterowników układów klimatyzacji;
 • Monitoring głównych parametrów zasilania elektroenergetycznego w zakresie: monitorowania stanów załączenia torów zasilania rozdzielnic średniego napięcia i niskiego napięcia i monitorowania stanów załączenia torów zasilania punktów odbiorczych w serwerowniach (odpływy do klimatyzatorów, zasilanie poszczególnych szaf RACK).
 • Możliwe jest także monitorowanie parametrów napięcia, prądu i mocy, poprzez dane z analizatorów parametrów sieci elektroenergetycznej, zainstalowanych we wszystkich najważniejszych rozdzielniach budynku objętego działaniem BMS. W tym obszarze funkcjonalnym istotne jest także m.in. monitorowanie pracy urządzeń zasilania awaryjnego UPS oraz pracy generatorów prądotwórczych, pracy transformatorów i instalacji paliwowej;
 • Sterowanie oświetleniem skojarzone z systemami odczytu danych o oświetleniu zewnętrznym budynku i pomieszczeń;
 • Raportowanie podsystemów. Raporty powinny być wyświetlane w czasie rzeczywistym w postaci wizualizacji graficznej pomieszczeń z naniesionymi na ich plany aktywnymi punktami pomiarowymi z możliwością alarmowania lub wczesnego ostrzegania sygnałem dźwiękowym i graficznym w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych lub krytycznych. Moduł raportów musi zawierać także logi z zarejestrowanymi zdarzeniami oraz możliwość budowania wykresów przebiegu wartości dla poszczególnych podsystemów w zadanych przedziałach czasowych.

Co może BMS?
Jednolity BMS pozwala na pełną, zdalną obsługę takich elementów jak:

 • instalacja oświetleniowa wewnątrz i na zewnątrz budynku. Możliwe są wtedy indywidualne ustawienia oparte na pomiarach natężenia światła, czujnikach ruchu, czujnikach czasowych. Pozwala to m.in. na budowanie scen świetlnych dla każdego pomieszczenia.
 • system HVAC, który może być także zarządzany indywidualnie, w oparciu o dane pomiarowe. Można wtedy uniknąć sytuacji, kiedy np. chłodzenie i ogrzewanie są włączone jednocześnie oraz chłodzenie zamiast klimatyzacji latem.
 • rozwiązania bezpieczeństwa, w tym SSWiN, system przeciwpożarowy i oddymianie, DSO, system alarmowy, monitoringu, kontrola dostępu (kody dostępu, czytniki kart, skanery tęczówki czy linii papilarnych) oraz symulatory obecności, co umożliwia budowanie automatycznych scenariuszy zdarzeń. I tak np. w przypadku zagrożenia pożarem włączane są zraszacze, odcinany jest dostęp tlenu z pomieszczenia i otwierane wszystkie zamki w drzwiach dróg ewakuacyjnych.
 • system zasilania awaryjnego UPS obejmujący komunikację, sieć teleinformatyczną, rozwiązania bezpieczeństwa.
 • monitoring pracy mediów, obejmujący pełne dane o szczytach zużycia energii, wody, zrzutach ścieków. Najnowsze rozwiązania umożliwiają budowę scenariuszy także dla tego podsystemu. 
  (Na kolejnych stronach publikujemy prezentacje systemów zdalnego odczytu).
 • sterowanie pomieszczeniami, np. automatycznymi roletami uruchamianymi poprzez odczyty ze stacji meteorologicznych, czujniki czasowe i natężenia światła. Rozwiązanie to zwykle bywa integrowane z budowaniem scen świetlnych.
 • rozwiązania audio-video, ważne zwłaszcza dla pomieszczeń konferencyjnych.

Największym problemem systemów BMS jest częsta niekompatybilność rozwiązań automatyki budynku z systemami IT stosowanymi do ich nadzoru. W skrócie, czujniki i rozwiązania automatyki przemysłowej nie dysponują jednolitymi interfejsami danych, zaś zdalne zarządzanie poprzez oprogramowanie systemowe, wymaga głębokiej ingerencji w ich działanie. W efekcie tworzy się interfejsy pośredniczące, osobne rozwiązania sterowników, które mają umożliwić płynne i bezawaryjne zarządzanie. Efektem bywa spowolnienie działania systemu, albo takie pochłanianie zasobów systemowych – czasu pracy procesorów, pamięci RAM, przestrzeni danych i zajmowanie pasma, iż taki BMS ­wymaga wysokosprawnego i drogiego sprzętu IT. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19223|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12573|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11723|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl