CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak dbać o posadzkę i schody w budynku? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10413,wlasciwa-pielegnacja-posadzki-i-schodow-z-lastryko
Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryko. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację jest...
Kategorie: lastryko, posadzki, schody, czyszczenie lastryko, czyszczenie posadzek, pielęgnacja posadzek

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna rozpatrywała projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Jacek Sawicki  |  05.06.2013  |  8
Sejm (K.Białoskórski)

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej w dniu 28 maja 2013 r. posłowie rozpatrywali zgłoszone przez Senat dwa projekty ustaw z zakresu prawa spółdzielczego dotyczące zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W tej sprawie odbyło się ich pierwsze czytanie.

Komisja rozpatrywała:

- senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 1065), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 17/10) w zakresie uregulowania kwestii uprawnień przysługujących najemcom dawnych mieszkań zakładowych przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe

- senacki projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 1353), odnoszący się do realizacji wskazań zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 8/12), który uznał za niekonstytucyjny przepis obciążający pozwaną spółdzielnię mieszkaniową kosztami procesu niezależnie od wyniku postępowania.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek posła Arkadiusza Mularczyka (SP) w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (druki nr 515, 816, 819, 864, 980, 1005, 1065, 1353). Wniosek przedstawił poseł Andrzej Dera (SP), większość z nich już po pierwszym czytaniu, które odbyło się na plenarnym posiedzeniu Sejmu (druki nr 515, 816, 819, 864, 980 i 1005).

Projekt z druku nr 515 dotyczy wprowadzenia nowych, ogólnych regulacji dotyczących spółdzielni wszystkich rodzajów. Obejmuje też przepisy dotyczące Krajowej Rady Spółdzielczej. Wśród odbiegających od regulacji przewidzianych w obowiązującym Prawie spółdzielczym znalazły się następujące rozwiązania szczegółowe:

- przyjęcie takiej definicji spółdzielni mieszkaniowych, która wskazywałaby, iż celem spółdzielni może być również zaspokajanie interesów i potrzeb członków nie tylko ekonomicznych, ale również socjalnych i kulturalnych;

- zmniejszenie minimalnej liczby założycieli spółdzielni do 5 osób;

- przyjęcie co do zasady dopuszczalności członkostwa w spółdzielni wszystkich osób fizycznych i wszystkich osób prawnych przy jednoczesnym założeniu, że statut, ze względu na przedmiot działalności spółdzielni, mógłby wyłączać członkostwo osób mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub niemających takiej zdolności, a także mógłby wyłączać członkostwo wszystkich lub niektórych osób prawnych;

- rezygnacja z pojęcia deklaracji członkowskiej (członkostwo w spółdzielni powstaje w wyniku umowy);

- przyjęcie możliwości wprowadzenia przez statut wyjątku od zasady niezbywalności udziałów członkowskich;

- przyjęcie zasady, iż lustracja spółdzielni będzie wykonywana przez lustratorów, wyznaczanych przez radę nadzorczą spółdzielni, którym uprawnienia będzie nadawać Komisja Nadzoru Lustracyjnego przy Krajowej Radzie Spółdzielczej (w skład tej komisji będzie wchodzić 21 członków, w tym 6 powoływanych przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz po trzech powołanych przez Ministra Sprawiedliwości i ministrów właściwych do spraw gospodarki, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, instytucji finansowych i rolnictwa).

Projekt z druku nr 816 dotyczy wprowadzenia bardziej precyzyjnych i tańszych mechanizmów zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi przez ich członków oraz przyspieszenia przekształceń własnościowych. Między innymi:

- rozszerza możliwość ustanowienia odrębnej własności również na spółdzielcze garaże zarówno wolnostojące, jak i wielostanowiskowe;

- dotyczy obniżenia górnego limitu wpisowego przy nabywaniu członkostwa spółdzielni z dotychczas obowiązującej 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę do stałej kwoty 200 zł, oraz określenia zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego momentu ustania członkostwa w spółdzielni;

- przewiduje wydzielenie z opłat eksploatacyjnych w odrębnych pozycjach funduszu wynagrodzeń członków zarządu i pracowników administracji zatrudnionych w zarządzie spółdzielni, w osiedlach spółdzielni z podziałem na pracowników administracji i bezpośredniej obsługi zasobów spółdzielni (pracowników fizycznych);

- zwiększa kontrolę członków spółdzielni nad wydatkowaniem środków finansowych;

- wprowadza nakaz, aby w statutach spółdzielni były umieszczone zasady zwoływania i obradowania rady nadzorczej oraz podejmowania uchwał.

Projekt z druku nr 819 dotyczy wprowadzenia nowych, kompleksowych regulacji dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych. Projektowana ustawa jest w znacznej mierze wzorowana na obecnej ustawie i powtarza te rozwiązania, które w praktyce nie wywoływały zastrzeżeń. Nowe rozwiązania polegają m.in. na:

- zawarciu definicji lokalu o innym przeznaczeniu, który stanowi odrębny budynek (tzw. pawilon handlowy);

- zmianie formuły członkostwa w spółdzielni (odwrócono dawną formułę związania prawa do lokalu z członkostwem w spółdzielni, trafnie zniesioną przez Trybunał Konstytucyjny, zastępując ją nową formułą związania członkostwa w spółdzielni z prawem do lokalu);

- uregulowaniu sytuacji, gdy została wyodrębniona własność pierwszego lokalu w określonej nieruchomości.

Projekt z druku nr 864 dotyczy regulacji funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, określenia ich celu, przedmiotu działalności, zasady członkostwa, wzajemnych praw i obowiązków spółdzielni i jej członków. Przywraca członkom spółdzielni prawo swobodnego decydowania, jaki tytuł prawny do lokalu chcą posiadać i nie zawiera ograniczeń czasowych w zakresie przekształcania spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności. Dopuszcza przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania zarówno na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jak i w prawo odrębnej własności. W odniesieniu do spółdzielczych mieszkań lokatorskich projekt ustawy przewiduje utrzymanie norm chroniących prawo do lokalu osób bliskich zamieszkałych z członkiem i uporządkowanie zasad rozliczeń finansowych w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa (zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego). Projekt ponadto reguluje dotychczas nieunormowane zasady rozliczeń pomiędzy spółdzielnią a właścicielami lokali tworzącymi wspólnotę mieszkaniową z tytułu różnych zobowiązań oraz z tytułu udziału w funduszu remontowym.

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Ewa Bończak-Kucharczyk, oprawa: twarda, format: 15.0x21.0cm, stron: 1124, rok wyd: 2013, ISBN: 978-83-264-4112-7
SPRAWDŹ OPIS »
 PRZEJDŹ 
DO KSIĘGARNI »

Projekt z druku nr 980 dotyczy uregulowania kwestii dotyczących zakładania, organizacji i działalności spółdzielni: określenia praw i obowiązków członków spółdzielni, zasad działania jej organów, gospodarki, lustracji i przekształceń organizacyjnych. Projekt zawiera przepisy szczególne dotyczące działalności niektórych rodzajów spółdzielni, a także przewiduje zmiany w systemie podatkowym.

Projekt z druku nr 1005 ma na celu m.in.:

- dostosowanie definicji spółdzielni do zasad Międzynarodowego Związku Spółdzielczego;

- precyzyjne uregulowanie procesu zakładania spółdzielni, podniesienie rangi i rozszerzenie zakresu regulacji statutowej;

- wzmocnienie podmiotowości członków spółdzielni oraz ustawowe określenie ich podstawowych praw i obowiązków;

- umocnienie w dużych spółdzielniach demokracji wewnątrzspółdzielczej przez zwiększenie roli i bliższe określenie uprawnień zebrań grup członkowskich;

- sprecyzowanie trybu postępowania przy łączeniu się, dzieleniu i likwidacji spółdzielni;

- wprowadzenia uregulowań dotyczących rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy, spółdzielni rzemieślniczych oraz  spółdzielni uczniowskich.

Komisja podjęła uchwałę w sprawie wysłuchania publicznego, dotyczącego  druków nr 515, 816, 819, 864, 980, 1005, 1065, 1353, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. o godzinie 9.00 w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP.

Komisja wysłuchała postulatów członków organizacji i stowarzyszeń zrzeszających spółdzielców. Postulaty obejmowały propozycje zmian zmierzających do większej transparentności w funkcjonowaniu spółdzielni w sferze prawnej i finansowej.

W posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Piotr Styczeń.

Źródło: Sejm.gov.pl

Komentarze

(3)
eugeniusz | 08.06.2013, 00:31
Wypada podziękować za skrót, ale przypomnę, że w tym dniu Komisja Nadzwyczajna nic nadzwyczajnego nie poczyniła. Państwo mimo to rozpisujecie się jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś zjawiskiem szczególnym.
Należałoby się bardziej zastanowić, czy potrzebne jest takie mnożenie regulacji.
Jeśli ustawodawca określił cel istnienia spółdzielni mieszkaniowych jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, to zapytajmy się o celowość innych działań tego podmiotu prawa?
Jak zaspokojony został cel istnienia, to niech ambitna spółdzielnia raczy się rozwiązać, albo niech grupuje wokół siebie innych potrzebujących i organizuje kolejną grupę ludzi.
Ci co mają już mieszkania - rozumiem pokryli koszty ich budowy - mają ku dysponowaniu nową własnością ustalone i bardzo nieskomplikowane reguły.
Dziś mamy przedziwną sytuację, gdy mając jednoznaczne oceny prawne w przedmiocie braku konieczności przynależności do spółdzielni, tworzy się kolejne projekty prawne burzące ten ustalony stan prawny.
Ba, mamy drugą okoliczność konstytucyjną mówiącą o obowiązaniu wszystkich do działalności sprzyjającej rynkowi i konkurencyjności. Tymczasem znowu, mamy projekty zapisów prawa (podkreślam: prawa) przymuszające ludzi do "dożywotniego" korzystania ze spółdzielni.
Coś tu z pewnością jest "nie tak"?
Jeśli bowiem Ktoś docenia spółdzielczą formę gospodarowania, to nie będzie czynił jej formy organizacyjnej nazbyt uregulowaną, a tak niestety jest z absolutną większością zapisów, większości projektów. Sensu w tym nie ma?
Chyba, że Ktoś ma wyłącznie na celu ww. "dożywocie".
To jednak dziwne. Zwłaszcza gdy - znając zasady spółdzielczego działania - zrozumiemy, że spółdzielnia to bodaj jedyny organizm gospodarczy, który nie ma tzw. środków własnych. To oczywiste i bezdyskusyjne, bo wiemy, że przedtem to były kredyty PRL spłacane przez członków. Teraz analogicznie z tym, że członkowie (również inni) wnoszą wiano gotówki, a spłacają najczęściej bez pośrednictwa kochanej spółdzielni. To tak z grubsza oczywiście.
Pozostają bieżące opłaty.
Tu spece od "Bilansów", rychło udowodnią kontową słuszność "nadwyżki" i "straty". W przeciwieństwie na ten przykład do Sądu Najwyższego. Dokonują się też "cuda" polegające na tym, że ludzie płacą na "eksploatację i utrzymanie" oraz "remonty" a na majątku spółdzielni pojawiają się "lokale użytkowe". Mamy zwolnienie podatkowe "gospodarki zasobem mieszkaniowym" a w rozliczeniach(naliczeniach) pojawia się nam pozycja udziałowe w "podatku dochodowym". Cud?
W szczegółowych rozliczeniach, nawet właścicieli nie będących członkami pojawiają się opłaty takie jak KRS, czy Zw. Rewizyjny. To jak to jest: jest konstytucyjna zasada swobody przynależności do kochanej spółdzielni czy niema?
Jak to jest? Kupuję mieszkanie "we wspólnocie" i mam do czynienia tylko ze wspólnotą. Kupuję w spółdzielni i od razu "siedzi" mi na garbie Pan Jankowski i jego świat?
To jest własność, czy są tylko rodzaje własności?
Może istnieje jakiś "dualizm" w tym zakresie, podobny temu spółdzielczemu budowaniu w "minionym" okresie. Państwo wiedzą jak to było, gdy budowano wprost niezgodnie z ówczesnymi przepisami, bo wtedy też był wymóg posiadania prawa do gruntu. Co innego w papierach, co innego w prawie, co innego "na budowie". Czy myśmy się do tego zbytnio nie przyzwyczaili?
Powstały takie konglomeraty, że nie dziwi, że dziś Nikt prawie nie zwraca uwagi na błędy w określeniach Pana Ministra. Szkoda, bo to projektowaniu może nie służyć. Rozumiem jednak, że projektowanie zmian może stanowić zwykłą kiełbasę wyborczą, przynajmniej dla niektórych
Dobrze zatem, że na Komisji Nadzwyczajnej pojawili się szeregowcy.
Dobrze, że rzucili nie tylko przykładami, ale i nazwali co nieco po imieniu.
To nawet Posła "Krzykacza" z SLD nieco uspokoiło, acz nie do końca.
Z pewnością jednak autora artykułu nadto uspokoiło, gdy sformułował swoją "transparentność prawną i finansową". Ja tego nie słyszałem. Z pewnością usłyszeć można było, że istnieje cały pakiet poczynań spółdzielni mieszkaniowych, które niewiele z szacunkiem dla swoich członków mają wspólnego. Jestem przy tym prawie pewny, że każdy z Posłów na sali ma przynajmniej kilka kilogramów spółdzielczych przykładów jeszcze pikantniejszych niż ww. transparentność.
Na koniec prośba...
Proszę o uwagę na ten proces legislacyjny. Ma on z licencją zarządcy i etyką administratora, bardzo wiele wspólnego. Fiasko tego procesu spowoduje, że bardzo wielu, niepokojąco wielu, nigdy już w etykę zawodu zarządcy czy też powracającego do łask administratora - nie uwierzy.
gość | 20.06.2013, 15:26
Eugeniusz! Jak Cię czytam to rosnie nadzieja, że coś się zmieni. Zrównajmy np. w prawach wspólnoty ze tymi starymi zasobami spółdzielczymi, i wprowadźmy ustawowy zarząd przymusowy praktycznie bezterminowo np. do ostaniej raty zarządcą bedzie deweloper na takich zasadach jak teraz SM. I ciekawe co na to współwłaściciele? A jak deweloper zostawi sobie choć jeden lokal to zostaje dalej to samo (a tak jest np. w mojej SM).
gość | 20.06.2013, 15:51
Wyobraź sobie Eugeniuszu dwa ogloszenia o sprzedazy lokali "po sasiedzku " jeden we wspólnocie a drugi w tym ulomnym tworze, jaki jest przedmiotem obrad sejmu. Pierwszy: lokal własność hipoteczna we wspólnocie. Drugi: własność hipoteczna w zasobach spółdzielni mieszkaniowej z zarzadem przymusowym. I kto ma wieksze szanse na sprzedaz? Ustawowo zmniejszono wartość lokali sprzed 2007 r. bez kompletnie żadnego uzasadnienia.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego?

Brak sieci gazowej nie jest już problemem

Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...

chcę wiedzieć ile to kosztuje »


Spółdzielnia, która powstała w odpowiedzi na zmiany w ramach transformacji ustrojowej »

Powołana została do życia w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi restrukturyzowanych kopalń jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami... czytam dalej »


Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli?

ocieplanie dachu w budynku na osiedlu

Decyzja o wyborze metody i materiału do ocieplenia stropodachu jest niełatwa – trzeba wziąć pod uwagę efektywność rozwiązania... czytam dalej »


Jak niskim kosztem wyremontować posadzki w budynku?
Zaparowane okna w domu - jak temu zapobiec?
Remont posadzki w budynku Niższe koszty ciepła
Przedstawiamy 4 powody, dla których warto docenić walory posadzki lastrykowej oraz wykonać jej renowację... czytam dalej» Długotrwale zaparowane okna są sygnałem alarmującym – zdrowie mieszkańców może być zagrożone (...) czytaj dalej »

Zgłoś Przegląd Zestawów Hydroforowych i Skorzystaj z Promocji do 16.7.2018 »

Przegląd zestawów hydroforowych

Wilo serwisuje zestawy hydroforowe wszystkich producentów, nie tylko firmy Wilo. Zgłaszając serwis swoich urządzeń do 16.7.2018 zyskujesz 6 miesięcy opieki serwisowej GRATIS. Aby skorzystać z promocji, wypełnij formularz lub zadzwoń 22 702 61 61 (...) wykonaj przegląd promocyjny »


Jak łatwo odświeżyć wygląd klatki schodowej? Zamów wykonawce lastryko »
Jak łatwo naprawić dach pokryty papą »
Wykonawca lastryko renowacja i naprawa Naprawa dachu pokrytego papą
Dzięki swojej budowie posadzka klatki schodowej wykonana z lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, co uważa się za jej wielki atut (...) czytaj dalej » Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania..… czytam dalej »

Spółdzielnia, która dba o komfort mieszkańców » Zarządzanie nieruchomościami - zobacz jak to robią inni
SM Metalowiec Spółdzielnia dba o komfort mieszkańców Zarządzanie nieruchomościami
Ważna jest nie tylko wygoda zamieszkiwania w budynkach, ale też zaplecze kulturalne, sportowe i oświatowe (...) Czytam dalej » Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard.… czytam dalej »

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

5/2018

Aktualny numer:

Administrator 5/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona danych po nowemu
  • - Udziały a wysokość zaliczki na koszty zarządu
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15128|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl