CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Blokowiska zhumanizowane, czyli spółdzielnie w strefie euro

Redakcja Administratora  |  27.06.2013
Blokowiska zhumanizowane, czyli spółdzielnie w strefie euro
Blokowiska zhumanizowane, czyli spółdzielnie w strefie euro
www.sxc.hu

Zakończyły się, bądź są na ukończeniu inwestycje finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013.  Możliwość pozyskania dużych pieniędzy z RPO od początku budziła wielkie nadzieje i emocje. Polska gospodarka zyskała ogromny zastrzyk pieniędzy. Praktycznie nie ma sektora, który by z nich nie skorzystał.

Przeglądając mapy dotacji wydaje się, że złotym beneficjentem są samorządy lokalne. Inwestycje takie, jak infrastruktura drogowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, zrewitalizowane obszary miejskie widoczne są gołym okiem praktycznie w każdej miejscowości. 

Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) w ramach RPO powstały stadion i amfiteatr, zrewitalizowano także koszary. Ledwie zdążono podpisać umowę na odnowę dworca PKP, w drodze referendum odwołany został burmistrz. Społeczność lokalna była rozgoryczona faktem, że inwestycje nie wpłynęły na obniżenie bezrobocia i poprawę jakości życia obywateli miasta. To na razie jedyny przykład negatywnej oceny wystawionej przez mieszkańców władzom samorządowym w Polsce za rozmach inwestycyjny.

Dlaczego spółdzielnie?

Na drugim miejscu uplasowali się przedsiębiorcy. Wśród beneficjentów znalazły się również spółdzielnie mieszkaniowe, te same, które w zeszłym roku cudem uchowały się od restrykcji nowej ustawy zagrażającej ich dalszej egzystencji, bo powodującej automatyczne przekształcenie we wspólnoty mieszkaniowe.

W sposób oczywisty spółdzielnie najbardziej interesowały się interwencją z zakresu rewitalizacji i mieszkalnictwa, uwzględnioną w wytycznych Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw, z wyjątkiem podlaskiego. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wymieniane były wśród potencjalnych beneficjentów zaraz po jednostkach samorządu terytorialnego. Szansę na realizację projektów widziały w osiach i działaniach zdefiniowanych przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO (czyli zarządy województwa) pod kątem regionalnych i lokalnych potrzeb.

Przykładowo w RPO woj. dolnośląskiego była to oś 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich, w RPO woj. mazowieckiego oś 5: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, a w RPO woj. warmińsko-mazurskiego oś 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

Praktycznie w każdym programie wyznaczone zostały priorytety związane z mieszkalnictwem. Nic dziwnego – wg GUS w domach spółdzielczych nadal mieszka ok. 30 proc. Polaków, z  tym, że w niektórych miastach aż 50 proc. zasobów mieszkaniowych to własność spółdzielni.

Samorządy wojewódzkie przeznaczyły na ten cel znaczne kwoty. W sumie na mieszkalnictwo we wszystkich RPO przewidziano ponad 243 mln euro. Najwięcej w dwóch województwach: mazowieckim – 1 831 496 698 euro i śląskim – 1 712 980 303 euro. Na co wspólnoty i spółdzielnie chciały wydać pieniądze?

Zgodnie z wytycznymi mogły podjąć się renowacji tzw. części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych takich jak: ocieplenie stropodachów i elewacji zewnętrznej, wymiana wind, stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych i sieci wodno-kanalizacyjnej. Niektóre spółdzielnie, głównie ze Śląska, nastawiały się na kompleksowe usunięcie elementów azbestowych używanych w budownictwie wielkopłytowym w latach 70.

„…i dodatkowo…”

W województwie warmińsko-mazurskim największe zainteresowanie związane było z tzw. humanizacją blokowisk (poddziałanie 4.1.1: Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty), z którą łączyły się znaczne środki. Niestety, zmiany w kryteriach wprowadzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2007–2013 początkowo uniemożliwiły sięgnięcie po pieniądze. Wszystko dlatego, że samorząd wojewódzki zadecydował, aby beneficjenci obligatoryjnie spełniali trzy wyznaczone przez Instytucję Zarządzająca kryteria, spośród pięciu wybranych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w celu wyznaczania obszarów objętych interwencją w zakresie mieszkalnictwa.

Pomimo, że region zawsze odznaczał się najwyższym bezrobociem, w większości miast żaden z wytyczonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów – biorąc pod uwagę wartość referencyjną ustaloną przez MRR dla każdego województwa – nie spełniał kryterium „wysokiego poziomu długotrwałego bezrobocia”.

Podobnie było z kryterium „wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia”. Możliwe do spełnienia były tylko: „wysoki poziom przestępczości i wykroczeń” oraz „niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej”. Trzecim korzystnym kryterium  był „porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego” związany ze wskaźnikiem „liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków” (zgodnie z definicją podaną w „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa” z sierpnia 2008 r. )

Niestety, IZ RPO WiM rozszerzyła definicję tego wskaźnika o zapis „i dodatkowo dla budynków powstałych w latach 1980–1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych, powyżej 20 proc. w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych”, chyba tylko dlatego, że większość spółdzielni właśnie ukończyła termomodernizację zasobów. 

Podobne trudności przeżywały także inne województwa, szybko jednak zostały one rozwiązane. W Łódzkiem, tamtejsza IZ RPO zadecydowała, że wyboru kryteriów dokonuje beneficjent. Podobnie postanowiono w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim, gdzie w wytycznych do LPR  piąte kryterium opisane zostało według definicji cytowanych wyżej „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego”, czyli bez obwarowania zapisem o niskim poziomie termomodernizacji budynków.

W województwie śląskim, po interwencji SM Oskard z Tych, wspartej przez inne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, na nowo zdefiniowano obszary mieszkalnictwa w LPR również zezwalając przy ich wyznaczaniu na wybór trzech dowolnych kryteriów z pięciu. Także na Warmii i Mazurach protestujący ostatecznie dopięli swego, choć trwało to najdłużej.

Przegrani i wygrani

Teraz, kiedy we wszystkich województwach postępowania konkursowe zostały już zamknięte, pieniądze rozdysponowane, a inwestycje idą pełną parą, można zobaczyć kto na tym wygrał, a kto….. nic nie zyskał. Na mapie humanizacji blokowisk zaszły bowiem istotne zmiany. Największym zaskoczeniem był brak spółdzielni na listach rankingowych w województwach, gdzie nie było wcześniej żadnych proceduralnych trudności. Wśród wielkich przegranych znalazły się spółdzielnie z województwa mazowieckiego. Owszem, były wśród potencjalnych beneficjentów, niektóre np., jak RSM Praga, z dużymi projektami łącznej wartości 27 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 19 mln zł.

Jak poinformowała Agnieszka Stateczna-Majkowska – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych warszawskiej spółdzielni: „Nasz projekt został oceniony bardzo dobrze, jednak z uwagi na niewystarczającą ilość środków nie został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania.” Warto przypomnieć, że początkowo mazowieckie zarezerwowało najwięcej pieniędzy na mieszkalnictwo.

Wśród beneficjentów nie ma spółdzielni mieszkaniowych aż w 9. województwach, pamiętając przy tym, że podlaskie od początku nie planowało tego rodzaju interwencji w swoim RPO. Nie do końca jasna jest sytuacja w Lubelskiem, gdzie wstępnie aplikowało kilka spółdzielni, które pomimo dobrych ocen zostały wyeliminowane. Spółdzielnie zaprotestowały. Ostatecznie, w wyniku procedury odwoławczej 7 spółdzielni z 11 projektami znalazło się na liście wniosków przywróconych do oceny, a tym samym na liście rezerwowej.

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Ewa Bończak-Kucharczyk, oprawa: twarda, format: 15.0x21.0cm, stron: 1124, rok wyd: 2013, ISBN: 978-83-264-4112-7
SPRAWDŹ OPIS »
 PRZEJDŹ 
DO KSIĘGARNI »

Departament RPO Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że na podstawie tak ułożonej listy rezerwowej Zarząd Województwa będzie mógł przyznać wsparcie. Ograniczeniem jest jednak limit funduszy. Do rozdysponowania pozostały 24 mln zł, na które składają się: rezerwa finansowa w wysokości 14 mln zł (zostanie uwolniona dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej, w tym drogi sądowej) oraz oszczędności w kwocie 10 mln zł, po wycofaniu z dofinansowania jednego z projektów. Droga sądowa to efekt protestu SM Lubartów, która zwróciła się ze skargą na uchybienia formalne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta.

Wielkim wygranym okazały się spółdzielnie mieszkaniowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Po miesiącach dobijania się o dobór kryteriów osiągnęły spektakularny sukces. Na tej determinacji skorzystały również wspólnoty mieszkaniowe. Region uplasował się na pierwszym miejscu w  Polsce. 53 projekty 22 spółdzielni przeszły przez wszystkie etapy konkursów. Łączna wartość zwycięskich projektów to 207,7 mln zł. Kwota dofinansowania wyniosła 99,4 mln zł.  Na samą tylko „Poprawę warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty” spółdzielnie zgarnęły pulę ok. 90,8 mln zł. projektami wartości 185,6 mln zł. 

Jeżeli chodzi o indywidualnych beneficjentów, niekwestionowanym rekordzistą w skali kraju, okazała się SM Pojezierze z Olsztyna z wynikiem – 6 projektów wartości 64,6 mln zł i kwocie dofinansowania 29,1 mln zł. Jest to więcej niż  uzyskały wszystkie spółdzielnie z trzeciego w rankingu województwa śląskiego.

Opłaciło się ryzyko

Co spowodowało tak znaczne różnice w traktowaniu spółdzielni mieszkaniowych w regionach? Czy zaważyły lokalne priorytety i wola dofinansowania rewitalizacji zasobów znajdujących się w gestii samorządów lokalnych? A może większy wpływ miała huśtawka legislacyjna związana z projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której konsekwencją miało być przekształcenia tychże we wspólnoty mieszkaniowe i skomplikowany proces podziałów majątkowych. W zeszłym roku nie udało się jej przegłosować w kończącym kadencję parlamencie.

Przejdź na stronę nowych TECHNOLOGII »

Być może niektóre Instytucje Zarządzające, wychodząc z założenia, że likwidacja sektora spółdzielczego jest już przesądzona, postanowiły oszczędzić sobie kłopotów i nie zdecydowały się na dopuszczenie do konkursów tak niepewnego beneficjenta, bądź znacznie ograniczyły jego udział. Projekty unijne wymagają wiarygodnego partnera, z wkładem własnym i możliwością spokojnego realizowania i rozliczania inwestycji. Tym większe uznanie dla tych Instytucji Zarządzających, które podjęły ryzyko i dały spółdzielniom szansę aplikowania o unijne dotacje.

Efekty tych decyzji są widoczne w modernizowanych na dużą skalę zasobach. Nie można też pominąć milczeniem satysfakcji mieszkańców zadowolonych ze świeżo wyremontowanych domów i nowych wind, choć to nie koniec pakietu, jaki realizują w ramach RPO ich macierzyste spółdzielnie. Można być pewnym, że prezesom spółdzielni, którzy zdecydowali się na rewitalizację i humanizację blokowisk los burmistrza Ostródy raczej nie zagraża.

Bożena Ulewicz

SM Pojezierze Olsztyn

POBIERZ DARMOWE WYDANIA

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 5/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 4/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 3/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 2/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 1/2013 »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18215|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11442|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11012|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl