CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Blokowiska zhumanizowane, czyli spółdzielnie w strefie euro

Redakcja Administratora  |  27.06.2013
Blokowiska zhumanizowane, czyli spółdzielnie w strefie euro
Blokowiska zhumanizowane, czyli spółdzielnie w strefie euro
www.sxc.hu

Zakończyły się, bądź są na ukończeniu inwestycje finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013.  Możliwość pozyskania dużych pieniędzy z RPO od początku budziła wielkie nadzieje i emocje. Polska gospodarka zyskała ogromny zastrzyk pieniędzy. Praktycznie nie ma sektora, który by z nich nie skorzystał.

Przeglądając mapy dotacji wydaje się, że złotym beneficjentem są samorządy lokalne. Inwestycje takie, jak infrastruktura drogowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, zrewitalizowane obszary miejskie widoczne są gołym okiem praktycznie w każdej miejscowości. 

Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) w ramach RPO powstały stadion i amfiteatr, zrewitalizowano także koszary. Ledwie zdążono podpisać umowę na odnowę dworca PKP, w drodze referendum odwołany został burmistrz. Społeczność lokalna była rozgoryczona faktem, że inwestycje nie wpłynęły na obniżenie bezrobocia i poprawę jakości życia obywateli miasta. To na razie jedyny przykład negatywnej oceny wystawionej przez mieszkańców władzom samorządowym w Polsce za rozmach inwestycyjny.

Dlaczego spółdzielnie?

Na drugim miejscu uplasowali się przedsiębiorcy. Wśród beneficjentów znalazły się również spółdzielnie mieszkaniowe, te same, które w zeszłym roku cudem uchowały się od restrykcji nowej ustawy zagrażającej ich dalszej egzystencji, bo powodującej automatyczne przekształcenie we wspólnoty mieszkaniowe.

W sposób oczywisty spółdzielnie najbardziej interesowały się interwencją z zakresu rewitalizacji i mieszkalnictwa, uwzględnioną w wytycznych Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw, z wyjątkiem podlaskiego. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wymieniane były wśród potencjalnych beneficjentów zaraz po jednostkach samorządu terytorialnego. Szansę na realizację projektów widziały w osiach i działaniach zdefiniowanych przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO (czyli zarządy województwa) pod kątem regionalnych i lokalnych potrzeb.

Przykładowo w RPO woj. dolnośląskiego była to oś 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich, w RPO woj. mazowieckiego oś 5: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, a w RPO woj. warmińsko-mazurskiego oś 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

Praktycznie w każdym programie wyznaczone zostały priorytety związane z mieszkalnictwem. Nic dziwnego – wg GUS w domach spółdzielczych nadal mieszka ok. 30 proc. Polaków, z  tym, że w niektórych miastach aż 50 proc. zasobów mieszkaniowych to własność spółdzielni.

Samorządy wojewódzkie przeznaczyły na ten cel znaczne kwoty. W sumie na mieszkalnictwo we wszystkich RPO przewidziano ponad 243 mln euro. Najwięcej w dwóch województwach: mazowieckim – 1 831 496 698 euro i śląskim – 1 712 980 303 euro. Na co wspólnoty i spółdzielnie chciały wydać pieniądze?

Zgodnie z wytycznymi mogły podjąć się renowacji tzw. części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych takich jak: ocieplenie stropodachów i elewacji zewnętrznej, wymiana wind, stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych i sieci wodno-kanalizacyjnej. Niektóre spółdzielnie, głównie ze Śląska, nastawiały się na kompleksowe usunięcie elementów azbestowych używanych w budownictwie wielkopłytowym w latach 70.

„…i dodatkowo…”

W województwie warmińsko-mazurskim największe zainteresowanie związane było z tzw. humanizacją blokowisk (poddziałanie 4.1.1: Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty), z którą łączyły się znaczne środki. Niestety, zmiany w kryteriach wprowadzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2007–2013 początkowo uniemożliwiły sięgnięcie po pieniądze. Wszystko dlatego, że samorząd wojewódzki zadecydował, aby beneficjenci obligatoryjnie spełniali trzy wyznaczone przez Instytucję Zarządzająca kryteria, spośród pięciu wybranych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w celu wyznaczania obszarów objętych interwencją w zakresie mieszkalnictwa.

Pomimo, że region zawsze odznaczał się najwyższym bezrobociem, w większości miast żaden z wytyczonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów – biorąc pod uwagę wartość referencyjną ustaloną przez MRR dla każdego województwa – nie spełniał kryterium „wysokiego poziomu długotrwałego bezrobocia”.

Podobnie było z kryterium „wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia”. Możliwe do spełnienia były tylko: „wysoki poziom przestępczości i wykroczeń” oraz „niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej”. Trzecim korzystnym kryterium  był „porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego” związany ze wskaźnikiem „liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków” (zgodnie z definicją podaną w „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa” z sierpnia 2008 r. )

Niestety, IZ RPO WiM rozszerzyła definicję tego wskaźnika o zapis „i dodatkowo dla budynków powstałych w latach 1980–1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych, powyżej 20 proc. w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych”, chyba tylko dlatego, że większość spółdzielni właśnie ukończyła termomodernizację zasobów. 

Podobne trudności przeżywały także inne województwa, szybko jednak zostały one rozwiązane. W Łódzkiem, tamtejsza IZ RPO zadecydowała, że wyboru kryteriów dokonuje beneficjent. Podobnie postanowiono w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim, gdzie w wytycznych do LPR  piąte kryterium opisane zostało według definicji cytowanych wyżej „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego”, czyli bez obwarowania zapisem o niskim poziomie termomodernizacji budynków.

W województwie śląskim, po interwencji SM Oskard z Tych, wspartej przez inne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, na nowo zdefiniowano obszary mieszkalnictwa w LPR również zezwalając przy ich wyznaczaniu na wybór trzech dowolnych kryteriów z pięciu. Także na Warmii i Mazurach protestujący ostatecznie dopięli swego, choć trwało to najdłużej.

Przegrani i wygrani

Teraz, kiedy we wszystkich województwach postępowania konkursowe zostały już zamknięte, pieniądze rozdysponowane, a inwestycje idą pełną parą, można zobaczyć kto na tym wygrał, a kto….. nic nie zyskał. Na mapie humanizacji blokowisk zaszły bowiem istotne zmiany. Największym zaskoczeniem był brak spółdzielni na listach rankingowych w województwach, gdzie nie było wcześniej żadnych proceduralnych trudności. Wśród wielkich przegranych znalazły się spółdzielnie z województwa mazowieckiego. Owszem, były wśród potencjalnych beneficjentów, niektóre np., jak RSM Praga, z dużymi projektami łącznej wartości 27 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 19 mln zł.

Jak poinformowała Agnieszka Stateczna-Majkowska – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych warszawskiej spółdzielni: „Nasz projekt został oceniony bardzo dobrze, jednak z uwagi na niewystarczającą ilość środków nie został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania.” Warto przypomnieć, że początkowo mazowieckie zarezerwowało najwięcej pieniędzy na mieszkalnictwo.

Wśród beneficjentów nie ma spółdzielni mieszkaniowych aż w 9. województwach, pamiętając przy tym, że podlaskie od początku nie planowało tego rodzaju interwencji w swoim RPO. Nie do końca jasna jest sytuacja w Lubelskiem, gdzie wstępnie aplikowało kilka spółdzielni, które pomimo dobrych ocen zostały wyeliminowane. Spółdzielnie zaprotestowały. Ostatecznie, w wyniku procedury odwoławczej 7 spółdzielni z 11 projektami znalazło się na liście wniosków przywróconych do oceny, a tym samym na liście rezerwowej.

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Ewa Bończak-Kucharczyk, oprawa: twarda, format: 15.0x21.0cm, stron: 1124, rok wyd: 2013, ISBN: 978-83-264-4112-7
SPRAWDŹ OPIS »
 PRZEJDŹ 
DO KSIĘGARNI »

Departament RPO Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że na podstawie tak ułożonej listy rezerwowej Zarząd Województwa będzie mógł przyznać wsparcie. Ograniczeniem jest jednak limit funduszy. Do rozdysponowania pozostały 24 mln zł, na które składają się: rezerwa finansowa w wysokości 14 mln zł (zostanie uwolniona dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej, w tym drogi sądowej) oraz oszczędności w kwocie 10 mln zł, po wycofaniu z dofinansowania jednego z projektów. Droga sądowa to efekt protestu SM Lubartów, która zwróciła się ze skargą na uchybienia formalne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta.

Wielkim wygranym okazały się spółdzielnie mieszkaniowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Po miesiącach dobijania się o dobór kryteriów osiągnęły spektakularny sukces. Na tej determinacji skorzystały również wspólnoty mieszkaniowe. Region uplasował się na pierwszym miejscu w  Polsce. 53 projekty 22 spółdzielni przeszły przez wszystkie etapy konkursów. Łączna wartość zwycięskich projektów to 207,7 mln zł. Kwota dofinansowania wyniosła 99,4 mln zł.  Na samą tylko „Poprawę warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty” spółdzielnie zgarnęły pulę ok. 90,8 mln zł. projektami wartości 185,6 mln zł. 

Jeżeli chodzi o indywidualnych beneficjentów, niekwestionowanym rekordzistą w skali kraju, okazała się SM Pojezierze z Olsztyna z wynikiem – 6 projektów wartości 64,6 mln zł i kwocie dofinansowania 29,1 mln zł. Jest to więcej niż  uzyskały wszystkie spółdzielnie z trzeciego w rankingu województwa śląskiego.

Opłaciło się ryzyko

Co spowodowało tak znaczne różnice w traktowaniu spółdzielni mieszkaniowych w regionach? Czy zaważyły lokalne priorytety i wola dofinansowania rewitalizacji zasobów znajdujących się w gestii samorządów lokalnych? A może większy wpływ miała huśtawka legislacyjna związana z projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której konsekwencją miało być przekształcenia tychże we wspólnoty mieszkaniowe i skomplikowany proces podziałów majątkowych. W zeszłym roku nie udało się jej przegłosować w kończącym kadencję parlamencie.

Przejdź na stronę nowych TECHNOLOGII »

Być może niektóre Instytucje Zarządzające, wychodząc z założenia, że likwidacja sektora spółdzielczego jest już przesądzona, postanowiły oszczędzić sobie kłopotów i nie zdecydowały się na dopuszczenie do konkursów tak niepewnego beneficjenta, bądź znacznie ograniczyły jego udział. Projekty unijne wymagają wiarygodnego partnera, z wkładem własnym i możliwością spokojnego realizowania i rozliczania inwestycji. Tym większe uznanie dla tych Instytucji Zarządzających, które podjęły ryzyko i dały spółdzielniom szansę aplikowania o unijne dotacje.

Efekty tych decyzji są widoczne w modernizowanych na dużą skalę zasobach. Nie można też pominąć milczeniem satysfakcji mieszkańców zadowolonych ze świeżo wyremontowanych domów i nowych wind, choć to nie koniec pakietu, jaki realizują w ramach RPO ich macierzyste spółdzielnie. Można być pewnym, że prezesom spółdzielni, którzy zdecydowali się na rewitalizację i humanizację blokowisk los burmistrza Ostródy raczej nie zagraża.

Bożena Ulewicz

SM Pojezierze Olsztyn

POBIERZ DARMOWE WYDANIA

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 5/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 4/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 3/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 2/2013 »

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT nr 1/2013 »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19219|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12573|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11722|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl