CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Ciepła woda użytkowa

mgr inż. Bożena  Blum  |  Administrator 6/2013  |  27.02.2014  |  5
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
www.sxc.hu

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Wyposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody stało się standardem, bowiem taki sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej i jej rozprowadzenia do punktów poboru w całym budynku to system stosunkowo tani, bezpieczny i niezawodny.

Jeśli nie ma (z różnych przyczyn) możliwości zapewnienia dostawy ciepłej wody do lokalu z jednego wspólnego źródła zasilania, stosowane są inne rozwiązania techniczne gwarantujące użytkownikom komfort użytkowania, bezpieczeństwo sanitarne, optymalne koszty eksploatacji oraz inwestycji przy budowie budynku lub modernizacji instalacji w starych zasobach (Czytaj więcej na ten temat).

Zgodność z przepisami prawa

Prawidłowo zaprojektowana instalacja musi uwzględniać obowiązujące normy i przepisy prawne zawarte m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75 z dn. 15.04.2002 r. z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to mówi, że instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie a urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej.

 

Ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania c.w.u. powinna być utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie (§ 118, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. – DzU nr 75 z dn. 15.04.2002 r. z późn. zm.).

Ponadto w budynkach, w których do przygotowania ciepłej wody korzysta się z instalacji ogrzewczej, należy w okresie przerw w jej działaniu, tzn. poza sezonem grzewczym, zapewnić inny sposób podgrzewania wody.

 

Zadzwoń i skorzystaj ze sprawdzonej niemieckiej metody VULCAN - IMPULS +48 22 621 10 45

Metoda Vulcan-ImpulsSpółdzielnie mieszkaniowe i inni administratorzy budynków mieszkalnych dokonały już (lub są w trakcie) inwestycji zmierzających do ograniczenia energii zużywanej na ogrzewanie lokali. Wymieniono już bądź wymienia się okna, docieplono ściany, zmodernizowano węzły i instalacje. Efekty są odczuwalne i wymierne. Radykalnie wzrosło także bezpieczeństwo dostaw energii, opanowano jej właściwy rozdział i zmniejszono zużycie.

Jednym z ostatnich elementów wyposażenia budynku, w którym możliwe są dalsze oszczędności energii jest instalacja c.w.u.

W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 m3 prowadzących do punktów czerpalnych (jw. § 120, pkt 1).

Powyższe wymaganie zabezpiecza dwa ważne aspekty funkcjonowania instalacji:

a) wynikający z dalszych przepisów obowiązek stosowania wodomierzy mieszkaniowych na instalacji ciepłej wody i naliczanie wyższej opłaty za wodę podgrzaną (skądinąd logiczne) to sytuacja akceptowana przez lokatorów bez zastrzeżeń pod jednym warunkiem – że ciepła woda popłynie z kranu niezwłocznie po jego odkręceniu. Jedną z najczęstszych przyczyn skarg w administracji jest długie oczekiwanie lokatora na ciepłą wodę i jego irytacja wywołana faktem doliczenia zimnej wody (rejestrowanej na „ciepłym” wodomierzu) do rachunku wody ciepłej;

b) krążąca w rurach woda zapobiega zastoinom, które są ulubionym miejscem rozmnażania się kultur bakterii, w tym najgroźniejszej legionelli, oraz innych zanieczyszczeń biologicznych i mechanicznych.

Szczególne zapisy dotyczą części składowych instalacji i zasad jej funkcjonowania. Oprócz rur zasilających punkty czerpalne, niezbędne jest zapewnienie stałego obiegu ciepłej wody.

Omawiana instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55ºC i nie wyższej niż 60ºC, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70ºC (§ 120, pkt 2).

Ponadto instalacja powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem norm ciśnienia i temperatury, dopuszczalnych dla danych instalacji, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz być odpowiednio izolowana.

W rozporządzeniu zawarte są też wskazania odnośnie do zasilania poszczególnych punktów czerpalnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.

Zastosowanie instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem wody dla budynku należy rozpatrywać łącznie z systemem c.o.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaopatrywanych w ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego, urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody może być umieszczone poza tymi budynkami pod warunkiem, że w budynkach tych są zastosowane odrębne zestawy wodomierzowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych definiuje instalację ciepłej wody użytkowej jako układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody. Instalacją tą jest również miejscowa instalacja ciepłej wody użytkowej.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów
 
Jak będziemy płacić za śmieci?
 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony
 
Powierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma
 

W rozdziale 8 pt.: „Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej” ustawodawca określił w jaki sposób należy użytkować instalacje c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej odrębnymi przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:

 • drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
 • utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali,
 • realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
 • nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
 • realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
 • w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

Widzimy więc, że funkcjonują dość konkretne zapisy ustawowe dotyczące nie tylko warunków projektowania i wykonania instalacji ale także odnośnie jej użytkowania.

Ciepła woda a jakość

Wszystkie instalacje i urządzenia muszą spełniać także normy sanitarne. Przy projektowaniu i użytkowaniu pamiętać należy, że we wszelkich zasobnikach, gdzie zalega ciepła woda, rozwijają się bakterie zwane legionella, które mogą wywoływać różne schorzenia z zapaleniem płuc na czele. Aby uniknąć zagrożenia należy podgrzewać wodę w zasobniku do temperatury około 60°C kilka razy w miesiącu. W tej temperaturze bakterie giną. Podgrzanie wody do temperatury powyżej 70°C powoduje szybkie tworzenie się kamienia w rurach i na ściankach zasobnika.

Projektanci i technolodzy stale poszukują rozwiązań minimalizujących namnażanie bakterii legionella. Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno-powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 μm), którego źródłem mogą być: prysznice i jacuzzi, klimatyzatory, nawilżacze, wieże chłodnicze, spryskiwacze ogrodowe i fontanny, wanny perełkowe, myjnie samochodowe, szklarnie.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61 z 2007 r.), określa wymagania dotyczące między innymi miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii legionella, minimalną częstotliwość pobierania próbek oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

Występuje ok. 30 gatunków bakterii z rodzaju legionella. Groźne dla zdrowia i życia ludzi szczepy bakterii rozwijają się szczególnie silnie w źle zaprojektowanych instalacjach obiektów użyteczności publicznej. Jest to problem ogólnoświatowy.

Jedyny skuteczny sposób profilaktyki to stworzenie w instalacjach wodnych kryteriów, by bakterie z rodzaju legionella nie znajdywały sprzyjających warunków życiowych.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newsletter

Można to osiągnąć poprzez:

 • stosowanie systemu cyrkulacji wody ciepłej;
 • dokładne wymiarowanie podgrzewacza pojemnościowego – stojąca woda o optymalnej dla nich temperaturze;
 • okresowe przegrzewanie wody ciepłej do temperatury 70ºC na okres co najmniej 5 minut. Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji przed ponownym zastosowaniem wody użytkowej;
 • okresowa dezynfekcja przewodów wody ciepłej – należy wyłączyć instalację z użytku i przepłukać ja wodą o temperaturze co najmniej 70ºC. Po obniżeniu temperatury należy zastosować dawkę środków dezynfekujących (chlor wolny, ozon) lub naświetlanie wody promieniami UV;
 • w projekcie nowych instalacji unikać tzw. „martwych odgałęzień” – tj. takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody. Często takimi odcinkami są długie rury spustowe albo długie podejścia do podgrzewacza;
 • stosowanie baterii uniemożliwiających lub ograniczających powstanie aerozolu;
 • izolowanie rur wody ciepłej od zimnej.

Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. można w przybliżeniu oszacować, określając dobowe zużycie c.w.u. i znając zwyczaje domowników i użytkowników. Zwykle przyjmuje się zużycie od 30 do 100 l c.w.u. na jedną osobę w ciągu doby. Zakładając temperaturę c.w.u. na poziomie 40–50°C, możemy obliczyć ilość ciepłej wody, jaka powinna być przygotowana. W normalnych warunkach domowych szacuje się, że dla jednej osoby potrzeba dziennie 30 litrów wody o temperaturze 45°C..

Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie legionella wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno w okresie projektowania i doboru urządzeń, jak również przy ich eksploatacji. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. 

Chcesz więcej? Zajrzyj do czerwcowego numeru Administratora.

Komentarze

(2)
szwagyer | 04.02.2016, 12:43
zład w instalacji przekraczający 3 dm3 a nie 3 m3.....
May | 12.12.2016, 20:07
Witam,

Czy przepisy regulują czas usunięcia usterki w postaci braku cieplej wody, a co za tym idzie braku ogrzewania (dodam, że teraz - Wiec zimą)? Serwis naszej kotłowni reaguje po długim czasie. Miesiąc temu cieplej wody nie było przez 4 dni, a tym razem trafiliśmy na weekend, Wiec już czwarty dzień mija i wciąż nie ma jak dogrzać...
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19437|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16572|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11852|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl