CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ciepła woda użytkowa

mgr inż. Bożena  Blum  |  Administrator 6/2013  |  27.02.2014  |  4
Ciepła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
www.sxc.hu

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Wyposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody stało się standardem, bowiem taki sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej i jej rozprowadzenia do punktów poboru w całym budynku to system stosunkowo tani, bezpieczny i niezawodny.

Jeśli nie ma (z różnych przyczyn) możliwości zapewnienia dostawy ciepłej wody do lokalu z jednego wspólnego źródła zasilania, stosowane są inne rozwiązania techniczne gwarantujące użytkownikom komfort użytkowania, bezpieczeństwo sanitarne, optymalne koszty eksploatacji oraz inwestycji przy budowie budynku lub modernizacji instalacji w starych zasobach (Czytaj więcej na ten temat).

Zgodność z przepisami prawa

Prawidłowo zaprojektowana instalacja musi uwzględniać obowiązujące normy i przepisy prawne zawarte m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75 z dn. 15.04.2002 r. z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to mówi, że instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie a urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej.

 

Ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania c.w.u. powinna być utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie (§ 118, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. – DzU nr 75 z dn. 15.04.2002 r. z późn. zm.).

Ponadto w budynkach, w których do przygotowania ciepłej wody korzysta się z instalacji ogrzewczej, należy w okresie przerw w jej działaniu, tzn. poza sezonem grzewczym, zapewnić inny sposób podgrzewania wody.

Metoda Vulcan-Impuls

Spółdzielnie mieszkaniowe i inni administratorzy budynków mieszkalnych dokonały już (lub są w trakcie) inwestycji zmierzających do ograniczenia energii zużywanej na ogrzewanie lokali. Wymieniono już bądź wymienia się okna, docieplono ściany, zmodernizowano węzły i instalacje. Efekty są odczuwalne i wymierne. Radykalnie wzrosło także bezpieczeństwo dostaw energii, opanowano jej właściwy rozdział i zmniejszono zużycie.

Jednym z ostatnich elementów wyposażenia budynku, w którym możliwe są dalsze oszczędności energii jest instalacja c.w.u.

W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 m3 prowadzących do punktów czerpalnych (jw. § 120, pkt 1).

Powyższe wymaganie zabezpiecza dwa ważne aspekty funkcjonowania instalacji:

a) wynikający z dalszych przepisów obowiązek stosowania wodomierzy mieszkaniowych na instalacji ciepłej wody i naliczanie wyższej opłaty za wodę podgrzaną (skądinąd logiczne) to sytuacja akceptowana przez lokatorów bez zastrzeżeń pod jednym warunkiem – że ciepła woda popłynie z kranu niezwłocznie po jego odkręceniu. Jedną z najczęstszych przyczyn skarg w administracji jest długie oczekiwanie lokatora na ciepłą wodę i jego irytacja wywołana faktem doliczenia zimnej wody (rejestrowanej na „ciepłym” wodomierzu) do rachunku wody ciepłej;

b) krążąca w rurach woda zapobiega zastoinom, które są ulubionym miejscem rozmnażania się kultur bakterii, w tym najgroźniejszej legionelli, oraz innych zanieczyszczeń biologicznych i mechanicznych.

Szczególne zapisy dotyczą części składowych instalacji i zasad jej funkcjonowania. Oprócz rur zasilających punkty czerpalne, niezbędne jest zapewnienie stałego obiegu ciepłej wody.

Omawiana instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55ºC i nie wyższej niż 60ºC, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70ºC (§ 120, pkt 2).

Ponadto instalacja powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem norm ciśnienia i temperatury, dopuszczalnych dla danych instalacji, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz być odpowiednio izolowana.

W rozporządzeniu zawarte są też wskazania odnośnie do zasilania poszczególnych punktów czerpalnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.

Zastosowanie instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem wody dla budynku należy rozpatrywać łącznie z systemem c.o.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaopatrywanych w ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego, urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody może być umieszczone poza tymi budynkami pod warunkiem, że w budynkach tych są zastosowane odrębne zestawy wodomierzowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych definiuje instalację ciepłej wody użytkowej jako układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody. Instalacją tą jest również miejscowa instalacja ciepłej wody użytkowej.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów
 
Jak będziemy płacić za śmieci?
 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony
 
Powierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma
 

W rozdziale 8 pt.: „Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej” ustawodawca określił w jaki sposób należy użytkować instalacje c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej odrębnymi przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:

 • drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
 • utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali,
 • realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
 • nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
 • realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
 • w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

Widzimy więc, że funkcjonują dość konkretne zapisy ustawowe dotyczące nie tylko warunków projektowania i wykonania instalacji ale także odnośnie jej użytkowania.

Ciepła woda a jakość

Wszystkie instalacje i urządzenia muszą spełniać także normy sanitarne. Przy projektowaniu i użytkowaniu pamiętać należy, że we wszelkich zasobnikach, gdzie zalega ciepła woda, rozwijają się bakterie zwane legionella, które mogą wywoływać różne schorzenia z zapaleniem płuc na czele. Aby uniknąć zagrożenia należy podgrzewać wodę w zasobniku do temperatury około 60°C kilka razy w miesiącu. W tej temperaturze bakterie giną. Podgrzanie wody do temperatury powyżej 70°C powoduje szybkie tworzenie się kamienia w rurach i na ściankach zasobnika.

Projektanci i technolodzy stale poszukują rozwiązań minimalizujących namnażanie bakterii legionella. Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno-powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 μm), którego źródłem mogą być: prysznice i jacuzzi, klimatyzatory, nawilżacze, wieże chłodnicze, spryskiwacze ogrodowe i fontanny, wanny perełkowe, myjnie samochodowe, szklarnie.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61 z 2007 r.), określa wymagania dotyczące między innymi miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii legionella, minimalną częstotliwość pobierania próbek oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

Występuje ok. 30 gatunków bakterii z rodzaju legionella. Groźne dla zdrowia i życia ludzi szczepy bakterii rozwijają się szczególnie silnie w źle zaprojektowanych instalacjach obiektów użyteczności publicznej. Jest to problem ogólnoświatowy.

Jedyny skuteczny sposób profilaktyki to stworzenie w instalacjach wodnych kryteriów, by bakterie z rodzaju legionella nie znajdywały sprzyjających warunków życiowych.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newsletter

Można to osiągnąć poprzez:

 • stosowanie systemu cyrkulacji wody ciepłej;
 • dokładne wymiarowanie podgrzewacza pojemnościowego – stojąca woda o optymalnej dla nich temperaturze;
 • okresowe przegrzewanie wody ciepłej do temperatury 70ºC na okres co najmniej 5 minut. Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji przed ponownym zastosowaniem wody użytkowej;
 • okresowa dezynfekcja przewodów wody ciepłej – należy wyłączyć instalację z użytku i przepłukać ja wodą o temperaturze co najmniej 70ºC. Po obniżeniu temperatury należy zastosować dawkę środków dezynfekujących (chlor wolny, ozon) lub naświetlanie wody promieniami UV;
 • w projekcie nowych instalacji unikać tzw. „martwych odgałęzień” – tj. takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody. Często takimi odcinkami są długie rury spustowe albo długie podejścia do podgrzewacza;
 • stosowanie baterii uniemożliwiających lub ograniczających powstanie aerozolu;
 • izolowanie rur wody ciepłej od zimnej.

Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. można w przybliżeniu oszacować, określając dobowe zużycie c.w.u. i znając zwyczaje domowników i użytkowników. Zwykle przyjmuje się zużycie od 30 do 100 l c.w.u. na jedną osobę w ciągu doby. Zakładając temperaturę c.w.u. na poziomie 40–50°C, możemy obliczyć ilość ciepłej wody, jaka powinna być przygotowana. W normalnych warunkach domowych szacuje się, że dla jednej osoby potrzeba dziennie 30 litrów wody o temperaturze 45°C..

Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie legionella wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno w okresie projektowania i doboru urządzeń, jak również przy ich eksploatacji. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. 

Chcesz więcej? Zajrzyj do czerwcowego numeru Administratora.

Komentarze

(2)
szwagyer | 04.02.2016, 12:43
zład w instalacji przekraczający 3 dm3 a nie 3 m3.....
May | 12.12.2016, 20:07
Witam,

Czy przepisy regulują czas usunięcia usterki w postaci braku cieplej wody, a co za tym idzie braku ogrzewania (dodam, że teraz - Wiec zimą)? Serwis naszej kotłowni reaguje po długim czasie. Miesiąc temu cieplej wody nie było przez 4 dni, a tym razem trafiliśmy na weekend, Wiec już czwarty dzień mija i wciąż nie ma jak dogrzać...
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11050|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10630|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl