CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Co nowego w Orzecznictwie?
Pomówienie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej | Podział kosztów dostarczanej do lokalu energii cieplnej

Paweł Puch  |  05.08.2013  |  2
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 131), a w nim m.in. o pomówieniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz o podziale kosztów dostarczanej do lokalu energii cieplnej.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 131), a w nim m.in. o pomówieniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz o podziale kosztów dostarczanej do lokalu energii cieplnej.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 131), a w nim m.in. o pomówieniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz o podziale kosztów dostarczanej do lokalu energii cieplnej.

Pomówienie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Działanie które polegało na rozpowszechnianiu nieprawdziwych, nieudowodnionych a przez to bezprawnych informacji na temat jednego z członków wspólnoty mieszkaniowej i jednocześnie członka zarządu przez innego członka tej wspólnoty powinno spotkać się z sankcją prawną.

W przedmiotowej sprawie pomawiający zobowiązany został do publicznych przeprosin i wyjaśnień o ustalonej przez sąd treści poprzez ich wywieszenie na wszystkich klatkach schodowych wspólnoty mieszkaniowej oraz do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie.

W pozwie powód domagał się zobowiązania pozwanego, w oparciu o art. 24 kodeksu cywilnego do złożenia oświadczenia skierowanego do wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej z przeprosinami i wyjaśnieniami, że pomówienia były bezpodstawne. 

Powód ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz hospicjum kwoty 10 000 zł. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż począwszy od 2006 roku pozostaje „obiektem ataków’’ ze strony pozwanego, który zarzuca mu działanie na szkodę wspólnoty mieszkaniowej oszustwa, kradzież pieniędzy.

Zobacz także: Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię

Powód podniósł, iż pozwany kieruje w stosunku do niego bezpodstawne zarzuty oraz godzi w dobra osobiste cześć oraz narusza prawo do prywatności, poprzez rozpowszechnianie danych osobowych powoda. Wszystkie zarzuty jakie stawiane są przez pozwanego nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.

Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, takie jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W świetle art. art. 24 § 1 i § 2 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Powołany na wstępie rozważań przepis art. 24kc, wskazuje na następujące elementy uprawniające do podjęcia działań celem ochrony dóbr osobistych: istnienie dobra osobistego; bezprawność wynikająca z cudzego działania, wymierzonego przeciwko dobru osobistemu; zagrożenie dobra osobistego wywołane cudzym działaniem; bezprawność działania osoby trzeciej, która przejawia się w naruszeniu dobra osobistego.

Przy ocenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ale to, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to naruszenie. Ocena ta musi być dokonana przy stosowaniu kryteriów obiektywnych.

Naruszenie dobra osobistego może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności, poniżenie w oczach opinii publicznej.

W tych samych kategoriach należy rozważać każde zachowanie się osoby trzeciej, która poprzez oświadczenie wyrażone na piśmie lub wypowiedziane, powoduje ujemne skutki w postaci postrzegania przez otoczenie osoby fizycznej poprzez pryzmat nieprawdziwych stwierdzeń.

Należy jednak rozróżnić, czy wypowiadane treści dotyczą danych o faktach, jeśli tak czy są one prawdziwe, czy też dotyczą oceny lub opinii o osobie, bowiem nie każda krytyczna ocena( opinia) osoby zasługuje na ochronę.

Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że podstawową przesłanką uwzględnienia roszczeń o ochronę dóbr osobistych jest bezprawny charakter naruszenia bądź zagrożenia dobra osobistego. Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie i ustalone na jego podstawie okoliczności wskazują, że doszło do naruszenia dobra osobistego  w postaci dobrego imienia, godności i czci powoda będącego członkiem zarządu i jednym z właścicieli lokali.

Działania pozwanego w ocenie sądu stanowiły naruszenia dobra powoda. Powód miał prawo skorzystać ze środków ochrony tych praw przewidzianych w kodeksie cywilnym. Działanie pozwanego które polegało na rozpowszechnianiu nieprawdziwych, nieudowodnionych a przez to bezprawnych informacji na temat powoda i podejmowanych przez niego działań, mogło spowodować, że powód w ocenie opinii publicznej oraz środowiska, w którym się obraca i które go zna, a za takie z całą pewnością można uznać członków wspólnoty mógł i może być postrzegany jako osoba nieuczciwa, której nie można zaufać i która własnym działaniem zmierza do niekorzystnych rozporządzeń majątkowych członków wspólnoty, przynajmniej tych którzy są właścicielami lokali mieszkalnych.

Nawet gdyby uznać, iż działania pozwanego mieściły się w granicach tzw. dozwolonej krytyki powoda jako osoby pełniącej funkcję publiczną, tj. członka zarządu, to zważyć należy, iż co prawda każdy człowiek ma prawo do krytyki drugiego człowieka, niemniej jednak krytyka ta nie powinna w żaden sposób przekraczać granic, jakie potrzebne są do osiągnięcia celu społecznego takiej krytyki. Działanie pozwanego w powyższym zakresie granice dopuszczalnej krytyki przekroczyło.

Sąd zobowiązał więc pozwanego do złożenia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, pisemnego, czytelnego oświadczenia skierowanego do wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej poprzez jego wywieszenie przez okres 30 dni na tablicach informacyjnych we wszystkich klatkach schodowych należących do wspólnoty mieszkaniowej z wyjaśnieniami i przeprosinami o ustalonej przez sąd treści.

Samo wywieszenie na klatkach schodowych przeprosin o treści określonej w wyroku nie jest jednak wystarczającym sposobem kompensaty krzywdy moralnej doznanej przez powoda i nie dostatecznie usunie skutki naruszenia jego dóbr osobistych, bowiem rozmiar tej krzywdy jest znaczny, intensywność naruszenia przez pozwanego dóbr osobistych powoda była dość duża i nie ograniczała się do jednej wypowiedzi czy stwierdzenia.

Jednocześnie, biorąc też pod uwagę sytuację majątkową i rodzinną pozwanego oraz jego wiek sąd uznał, iż kwota 2 000 zł będzie kwotą odpowiednią w realiach niniejszej sprawy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie sygn. akt I C 146/12

Zobacz także: Podział kosztów dostarczanej do lokalu energii cieplnej

Komentarze

(2)
nolime | 22.10.2015, 05:33
Orzeczenie w sprawie podziału kosztów dostarczanej do lokalu energii cieplnej jest jasne, zgodne z ustawami , ale w jakim trybie i w oparciu o jakie przepisy ustalić zasadność zastrzeżeń dotyczących rozliczenia ciepła gdy:
Brak w mieszkaniu po dzielników
a naliczona zaliczka na poczet CO przewyższa w sposób drastyczny koszt pobranego ciepła.
Wspólnota określa opłaty na mocy uchwalonego regulaminu
1) wspólnota regulamin przyjęła w 2005 roku
2) zainstalowano po dzielniki
3) dla lokali bez po dzielników ustalono pobieranie zaliczki
w kwocie od:-) powiadającej najwyższemu zużyciu w lokalu z podzielnikiem
Czyli przy rozliczeniu w/g jednostek zużycia ( 1,50 zł za jednostkę)
koszt ogrzania mieszkania 53,30 m2 ( najwyższy w węźle) to 7,02 zł/m2 !!!
Nadmieniam
Budynek ocieplony,
Posiadający tak zwaną "pogodynke" czyli ponad miarę grzac się nie da
Grzejniki maja swoją ograniczona moc
Zimy praktycznie nie było
Zaliczki pobrane na poczet CO są wyższe niż koszty CO plus oplata za podgrzanie wody
Reklamacje rozliczenia za CO ( tego najwyższego w węźle)
firma rozstrzygnęła stwierdzając po dzielniki pracowały prawidłowo .
Kolokwialnie mówiąc " i pozamiatane"
Tyle problem ,czy generowane nadplaty są kwotami nieuzasadnionego wzbogacenia ,czy są prawidłowo rozliczane zwroty ?
Nie wiem , nie jestem tego w stanieocenic z powodu braku wiedzy
i wobec powyższego nie mam prawa nikogo oskarżać o działania niezgodne z prawem ,
dlatego proszę o pomoc .
Pozdrawiam
kontra | 02.03.2016, 06:57
Rozliczanie za pomocą podzielników jest nie uczciwe i dochodzi zwykle do kradzieży . Tak samo zapis w stosunku do lokalu nie posiadającego podzielników . Przykład : lokal graniczy z dwoma lokalami ,jeden obok a drugi piętro niżej . Obydwa lokale na podstawie wskazań podzielników wykazują zerowe zużycie ciepła a kosztami zużyci obciążony jest lokal znajdujący się miedzy nimi a świadczy o tym zwrot wpłaconych zaliczek dla obydwu lokali i suma zapłaty przeniesiona na lokal pomiędzy nimi a wszystko się rachunkowo zgadza . To jest zwykła kradzież tak samo jak kieszonkowiec wsadza rękę do kieszeni i kradnie portfel z tym ze tu złodzieja można wskazać od razu i bez problemu . Taka sama sytuacja jest z kosztami zużycia wody bo liczone jest nie od ilości urządzeń odbiorczych tylko ilosci osób.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18187|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11415|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10991|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl