CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne

Danuta Gąsiorowska  |  04.09.2013
Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne
Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne
www.sxc.hu

Od 2014 roku najubożsi otrzymają dodatki energetyczne. Umożliwi to dalszą liberalizację rynku energii i spełni wymagania unijne. Znowelizowana w ramach tzw. małego trójpaku ustawa Prawo energetyczne zwiększa m.in. uprawnienia odbiorców energii. Wprowadza od kilku lat zapowiadane przepisy definiujące odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz zasady przyznawania im dodatku energetycznego. Na ten cel z budżetu państwa ma być przeznaczonych w 2014 r. prawie 115 mln zł, a rok później – prawie 119 mln zł. i narastające kwoty w następnych latach – do 2023 r.

Dodatek energetyczny otrzymają tylko odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Są nimi odbiorcy końcowi, dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym. Muszą być przy tym zaliczeni do grona odbiorców wrażliwych.

Odbiorcy wrażliwi energii i gazu

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatki mieszkaniowe dziś pobiera 400 tysięcy rodzin.

Osobie takiej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy prądu w gospodarstwie domowym, ogłaszanej do 31 marca każdego roku przez prezesa URE. Po przekroczeniu limitu trzeba będzie samemu dopłacać.

Wysokość limitu wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku – dla 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych.

Corocznie, do 30 kwietnia, w Monitorze Polskim będzie ogłaszana wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Będzie on wypłacany „do ręki” odbiorcy prądu do 10. każdego miesiąca z góry i będzie wynosił miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra do spraw gospodarki. Wypłatami zajmą się gminy, która otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa.

Znowelizowana ustawa zawiera także definicję odbiorcy wrażliwego paliw gazowych. Jest to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, posiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania tych paliw.

Tacy odbiorcy będą w przyszłości adresatami dopłat rekompensujących gospodarstwom domowym podwyżki cen gazu, po liberalizacji tego rynku. Ponadto dodatek energetyczny nie podwyższy dochodu, który limituje przyznanie dodatków mieszkaniowych. Art. 7 nowego prawa energetycznego zmienia, bowiem treść art. 3 ust. 3 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, definiującego pojęcie dochodu.

Po zmianie w przepisach, do dochodu nie będzie się wliczać nie tylko dodatku mieszkaniowego, ale również dodatku energetycznego.

Prawa konsumenta energii

Mały trójpak energetyczny także w sposób znaczący zwiększa zakres praw wszystkich konsumentów na rynkach energii. I tak: sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia do niego publiczny dostęp.

Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Komisję Europejską w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami – zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zbiór praw konsumenta energii będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Uściślono także przepisy dotyczące umowy sprzedaży dla konsumenta. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony umowy i zawierać także informacje o:

  • prawach tego odbiorcy, w tym o sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;
  • możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej;
  • miejscu i sposobie zapoznania się z obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego.

Sprzedawca gazu lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Wypowiadanie umów, zmiana dostawcy

Odbiorca końcowy, zarówno odbiorca przemysłowy, jak i odbiorca w gospodarstwie domowym, może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony na dostawę gazu lub energii, bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca, wypowiadając umowę, jest obowiązany pokryć należności za pobrany gaz/energię oraz za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji.

Odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym to odbiorca końcowy, dokonujący ich zakupu wyłącznie do zużycia w gospodarstwie domowym. Może on wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy. Wystarczy złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego pisemnego oświadczenia.

Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego mają obowiązek umożliwić odbiorcy zarówno paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o zmianie sprzedawcy.

Dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany dokonać rozliczeń z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. Operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego są obowiązani przekazać, dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy, dane dotyczące ilości zużytych przez odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym dotychczasowemu sprzedawcy rozliczeń z odbiorcą.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw, DzU z 27 sierpnia 2013 r., poz. 984. Wchodzi w życie 11 września.

Źródło: Eko-energia.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11095|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10673|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl