CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne

Danuta Gąsiorowska  |  04.09.2013
Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne
Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne
www.sxc.hu

Od 2014 roku najubożsi otrzymają dodatki energetyczne. Umożliwi to dalszą liberalizację rynku energii i spełni wymagania unijne. Znowelizowana w ramach tzw. małego trójpaku ustawa Prawo energetyczne zwiększa m.in. uprawnienia odbiorców energii. Wprowadza od kilku lat zapowiadane przepisy definiujące odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz zasady przyznawania im dodatku energetycznego. Na ten cel z budżetu państwa ma być przeznaczonych w 2014 r. prawie 115 mln zł, a rok później – prawie 119 mln zł. i narastające kwoty w następnych latach – do 2023 r.

Dodatek energetyczny otrzymają tylko odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Są nimi odbiorcy końcowi, dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym. Muszą być przy tym zaliczeni do grona odbiorców wrażliwych.

Odbiorcy wrażliwi energii i gazu

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatki mieszkaniowe dziś pobiera 400 tysięcy rodzin.

Osobie takiej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy prądu w gospodarstwie domowym, ogłaszanej do 31 marca każdego roku przez prezesa URE. Po przekroczeniu limitu trzeba będzie samemu dopłacać.

Wysokość limitu wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku – dla 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych.

Corocznie, do 30 kwietnia, w Monitorze Polskim będzie ogłaszana wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Będzie on wypłacany „do ręki” odbiorcy prądu do 10. każdego miesiąca z góry i będzie wynosił miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra do spraw gospodarki. Wypłatami zajmą się gminy, która otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa.

Znowelizowana ustawa zawiera także definicję odbiorcy wrażliwego paliw gazowych. Jest to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, posiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania tych paliw.

Tacy odbiorcy będą w przyszłości adresatami dopłat rekompensujących gospodarstwom domowym podwyżki cen gazu, po liberalizacji tego rynku. Ponadto dodatek energetyczny nie podwyższy dochodu, który limituje przyznanie dodatków mieszkaniowych. Art. 7 nowego prawa energetycznego zmienia, bowiem treść art. 3 ust. 3 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, definiującego pojęcie dochodu.

Po zmianie w przepisach, do dochodu nie będzie się wliczać nie tylko dodatku mieszkaniowego, ale również dodatku energetycznego.

Prawa konsumenta energii

Mały trójpak energetyczny także w sposób znaczący zwiększa zakres praw wszystkich konsumentów na rynkach energii. I tak: sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia do niego publiczny dostęp.

Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Komisję Europejską w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami – zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zbiór praw konsumenta energii będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Uściślono także przepisy dotyczące umowy sprzedaży dla konsumenta. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony umowy i zawierać także informacje o:

  • prawach tego odbiorcy, w tym o sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;
  • możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej;
  • miejscu i sposobie zapoznania się z obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego.

Sprzedawca gazu lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Wypowiadanie umów, zmiana dostawcy

Odbiorca końcowy, zarówno odbiorca przemysłowy, jak i odbiorca w gospodarstwie domowym, może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony na dostawę gazu lub energii, bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca, wypowiadając umowę, jest obowiązany pokryć należności za pobrany gaz/energię oraz za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji.

Odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym to odbiorca końcowy, dokonujący ich zakupu wyłącznie do zużycia w gospodarstwie domowym. Może on wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy. Wystarczy złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego pisemnego oświadczenia.

Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego mają obowiązek umożliwić odbiorcy zarówno paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o zmianie sprzedawcy.

Dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany dokonać rozliczeń z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. Operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego są obowiązani przekazać, dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy, dane dotyczące ilości zużytych przez odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym dotychczasowemu sprzedawcy rozliczeń z odbiorcą.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw, DzU z 27 sierpnia 2013 r., poz. 984. Wchodzi w życie 11 września.

Źródło: Eko-energia.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10158|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl