CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Sprawna wentylacja gwarancją bezpieczeństwa

Naturalna, grawitacyjna czy mechaniczna? | Uniezależnienie wentylacji od pogody | Wymogi prawne
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 10/2013  |  11.06.2014  |  2
Sprawna wentylacja gwarancją bezpieczeństwa
Sprawna wentylacja gwarancją bezpieczeństwa
www.sxc.hu

System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz. Powietrze wewnątrz budynku stale ulega zanieczyszczeniu, dlatego też podstawową rolą systemu wentylacji jest sprawna wymiana powietrza w budynku.

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta czy ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania, oraz prawidłową i bezpieczną pracę urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp.

Naturalna, grawitacyjna czy mechaniczna?

System wentylacji naturalnej – wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu – od dawna stosowany w naszym budownictwie, ma szereg zalet, ale również wad. Jest prosty w instalacji i niedrogi, ale – jak wskazuje praktyka – często nieskuteczny w działaniu.

O skuteczności decyduje bowiem wiele zmiennych czynników, m.in. temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, siła wiatru i jego kierunek, ale też odpowiednie wykonanie i rozmieszczenie punktów wyciągowych oraz właściwa organizacja napływu powietrza zewnętrznego.

Zobacz także: Systemy HVAC i ich słabe strony

Nawet w przypadku prawidłowego zaprojektowania i wykonania zgodnie z normami taka instalacja skutecznie wymienia powietrze wewnątrz budynku przy temperaturze zewnętrznej do +12°C, bez uwzględniania wpływu wiatru.

Kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej tej wartości, należy otwierać okna. Dla usprawnienia wentylacji często stosowane są wentylatory ścienne, montowane na wlotach do kanałów wentylacyjnych.

Optymalne warunki komfortu ciepl­nego panują w pomieszczeniu, gdy:

  • temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi 20–22°C, a latem – 23–26°C (latem różnica temperatur między powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym przekraczająca 7°C powoduje szok termiczny i staje się przyczyną przeziębień),
  • wilgotność względna powietrza wynosi 40–60%,
  • średnia temperatura przegród otaczających jest równa temperaturze powietrza lub do niej zbliżona,
  • minimalna ilość świeżego powietrza przypadająca na osobę wynosi 20 m3/h, a gdy nie ma możliwości otwierania okien – 30 m3/h,
  • prędkość przepływu powietrza wynosi od 0,15 m/s (przy temp. do 20°C) do 0,5 m/s (przy temp. 26°C).

Jednak tego rozwiązania nie należy traktować jako wentylacji mechanicznej i sposobu na dostarczenie świeżego powietrza; aby znalazło się ono w mieszkaniu, musi mieć czym dopłynąć.

Grawitacyjna wymiana powietrza natomiast wykorzystuje różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna, sterowane higroskopijnie kratki nawiewne) albo nieszczelności w obudowie budynku.

Mechanicznie sterowana wymiana powietrza, czyli wentylacja mechaniczna, może mieć wiele odmian, w zależności od sposobu wymiany powietrza, kierunku jego ruchu w stosunku do wentylowanego pomieszczenia oraz różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jej zaletą jest możliwość dostosowania wydajności do faktycznych potrzeb i stworzenia komfortowych warunków w pomieszczeniach.

Uniezależnienie wentylacji od pogody

Skuteczne uniezależnienie wentylacji od pogody i zmiennych warunków w pomieszczeniach jest możliwe pod warunkiem zastosowania wymuszonego przepływu powietrza poprzez nawiewniki i wywiew przez kanały wentylacyjne wspomagany mechanicznie przez odpowiednie wentylatory.

Przeczytaj: Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Jedno z rozwiązań zapewniających skuteczną wymianę powietrza w pomieszczeniach to wentylacja hybrydowa. Stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Do jej funkcjonowania potrzebny jest specjalny wentylator oraz nawiewniki w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczeń.

Wentylacja hybrydowa działa naprzemiennie, w sposób mechaniczny lub naturalny. Tym samym można czerpać z zalet obu tych systemów, minimalizując koszty pracy wentylatora.

Jeśli dodamy do niego układ automatyki sterującej z czujnikami wilgotności, to będziemy mogli sterować wymianą powietrza także na podstawie poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniach. Poziom ten może być ustawiany i zmieniany przez użytkownika.

Zasada pracy wentylacji hybrydowej jest prosta. Kiedy naturalny przepływ zapewnia poprawną wymianę powietrza w budynku, to wirnik wentylatora obraca się swobodnie, zwiększając jednocześnie ten przepływ. Jeśli maleje, ustaje lub odwraca się jego kierunek, to wówczas zaczyna pracować wentylator, który wymusza przepływ powietrza w odpowiedniej ilości.

Dodanie czujników poziomu wilgotności sterujących pracą wentylatora uniezależnia dodatkowo wentylację od wpływu czynników zewnętrznych i podnosi jej skuteczność.

Warto przeczytać: Nawiewniki powietrza zewnętrznego

W przypadku każdej wentylacji, również hybrydowej, przepływ powietrza powinno się zorganizować tak, aby nawiew zlokalizowany był w pokojach i pomieszczeniach mało zanieczyszczonych, a wyloty – w łazienkach, toaletach i kuchniach. Warto lokalizować nawiewniki tak, aby zagwarantować oddzielny nawiew dla każdego pomieszczenia, a wielkości strumienia powinny uwzględniać zmienny sposób użytkowania pomieszczeń.

Zaletą wentylacji hybrydowej jest to, że zużywa bardzo mało energii – kilka watów na godzinę – i to w okresach, gdy konieczna jest praca wentylatorów. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest cicha praca wentylatora. Atutem są też niskie koszty inwestycyjne.

Wentylacja hybrydowa nie wymaga budowy dodatkowych kanałów wentylacyjnych oraz nakładów na przebudowę ich wylotów, bo wykorzystuje te zbudowane dla wentylacji naturalnej. Ponadto wentylatory można montować na wylotach przewodów wentylacyjnych różnej konstrukcji: na kanale tradycyjnym z cegły, z pustaka wentylacyjnego typu p, rurze wentylacyjnej i różnych nasadach.

Wymogi prawne

Warunki techniczne dotyczące wentylacji regulują szczegółowe przepisy. Większość obowiązujących w Polsce wymagań względem wentylacji określają dwa akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych WT 2008, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm., oraz Polska Norma PN-83/B-0343 wraz ze zm. Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

Część zapisów można też znaleźć w Prawie budowlanym, w Rozporządzeniu z 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także w normie PN-EN-12831 – Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Przedmiotem normy PN-83/B-0343 Az3:2000 są przepisy i wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisem w dokumencie, normę należy stosować przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń wentylacyjnych dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wentylacja powinna zapewnić przede wszystkim odpowiedni wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych oraz nawiew świeżego powietrza, wymagany dla potrzeb higienicznych, bilansując jednocześnie układ ciśnień.

Ze względu na nagminny problem braku świeżego powietrza w mieszkaniach, na początku 2009 roku wprowadzono do Prawa budowlanego wymóg, aby pomieszczenia, które mają inny rodzaj wentylacji niż mechaniczna, nawiewna lub nawiewno-wywiewna, miały nawiewniki montowane w oknach, drzwiach balkonowych, ścianach lub innych częściach przegród zewnętrznych, w celu doprowadzenia powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych. Te przepisy wykluczają traktowanie okien bez nawiewników jako elementu doprowadzającego powietrze wentylacyjne w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej.

W normie tej określono minimalne wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, jakie powinny być usuwane w zależności od typu pomieszczeń, ich wyposażenia oraz ilości osób, a w paragrafie 2.1.5 oraz 2.1.7 zostały opisane warunki, których spełnienie gwarantuje dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych, kuchni z oknem zewnętrznym oraz pomieszczeń bezokiennych, którymi są łazienki, ustępy, pomieszczenia pomocnicze i – czasami – kuchnie.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń z oknem powinien następować przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia, usytuowane w górnej części okna lub ponad oknem, lub przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Natomiast dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych winien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.

W paragrafie 2.1.6 normy określono zasady odpływu powietrza z pomieszczeń. Zgodnie z zapisem tego paragrafu, powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. W inny sposób usuwane jest powietrze z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych.

W tych przypadkach bowiem odpływ powietrza powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (jak piwnice, pralnie, suszarnie).

Warunki Techniczne 2008

Wymagania odnośnie do systemów wentylacji i klimatyzacji zawarte są w dziale IV Wyposażenie Techniczne Budynków, rozdziale nr 5: Przewody Kominowe oraz nr 6: Wentylacja i klimatyzacja. Z punktu widzenia projektowania i poźniejszej eksploatacji ważne są zapisy z § 154 oraz 155.

§ 154.1. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniach przy racjonalnym zużyciu energii.

§ 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Komentarze

(1)
Fachowy Instalator | 05.08.2014, 22:53
Nie ma wątpliwości co do tego, że instalacja wentylacyjna wymaga sprawdzenia odpowiednich parametrów technicznych. Z jednej strony są to pomiary wykonywane na okoliczność odbioru budynku, zaś z drugiej - okresowe czynności kontrolne. Podczas prac w tym zakresie istotną rolę odgrywają odpowiednie przyrządy pomiarowe.
Źródło:
http://www.fachowyinstalator.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/1078-przyrzady-do-pomiaru-parametrow-instalacji-wentylacyjnych.html
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17597|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10974|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl