CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Sprawna wentylacja gwarancją bezpieczeństwa

Naturalna, grawitacyjna czy mechaniczna? | Uniezależnienie wentylacji od pogody | Wymogi prawne
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 10/2013  |  11.06.2014  |  2
Sprawna wentylacja gwarancją bezpieczeństwa
Sprawna wentylacja gwarancją bezpieczeństwa
www.sxc.hu

System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz. Powietrze wewnątrz budynku stale ulega zanieczyszczeniu, dlatego też podstawową rolą systemu wentylacji jest sprawna wymiana powietrza w budynku.

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta czy ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania, oraz prawidłową i bezpieczną pracę urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp.

Naturalna, grawitacyjna czy mechaniczna?

System wentylacji naturalnej – wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu – od dawna stosowany w naszym budownictwie, ma szereg zalet, ale również wad. Jest prosty w instalacji i niedrogi, ale – jak wskazuje praktyka – często nieskuteczny w działaniu.

O skuteczności decyduje bowiem wiele zmiennych czynników, m.in. temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, siła wiatru i jego kierunek, ale też odpowiednie wykonanie i rozmieszczenie punktów wyciągowych oraz właściwa organizacja napływu powietrza zewnętrznego.

Zobacz także: Systemy HVAC i ich słabe strony

Nawet w przypadku prawidłowego zaprojektowania i wykonania zgodnie z normami taka instalacja skutecznie wymienia powietrze wewnątrz budynku przy temperaturze zewnętrznej do +12°C, bez uwzględniania wpływu wiatru.

Kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej tej wartości, należy otwierać okna. Dla usprawnienia wentylacji często stosowane są wentylatory ścienne, montowane na wlotach do kanałów wentylacyjnych.

Optymalne warunki komfortu ciepl­nego panują w pomieszczeniu, gdy:

  • temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi 20–22°C, a latem – 23–26°C (latem różnica temperatur między powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym przekraczająca 7°C powoduje szok termiczny i staje się przyczyną przeziębień),
  • wilgotność względna powietrza wynosi 40–60%,
  • średnia temperatura przegród otaczających jest równa temperaturze powietrza lub do niej zbliżona,
  • minimalna ilość świeżego powietrza przypadająca na osobę wynosi 20 m3/h, a gdy nie ma możliwości otwierania okien – 30 m3/h,
  • prędkość przepływu powietrza wynosi od 0,15 m/s (przy temp. do 20°C) do 0,5 m/s (przy temp. 26°C).

Jednak tego rozwiązania nie należy traktować jako wentylacji mechanicznej i sposobu na dostarczenie świeżego powietrza; aby znalazło się ono w mieszkaniu, musi mieć czym dopłynąć.

Grawitacyjna wymiana powietrza natomiast wykorzystuje różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna, sterowane higroskopijnie kratki nawiewne) albo nieszczelności w obudowie budynku.

Mechanicznie sterowana wymiana powietrza, czyli wentylacja mechaniczna, może mieć wiele odmian, w zależności od sposobu wymiany powietrza, kierunku jego ruchu w stosunku do wentylowanego pomieszczenia oraz różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jej zaletą jest możliwość dostosowania wydajności do faktycznych potrzeb i stworzenia komfortowych warunków w pomieszczeniach.

Uniezależnienie wentylacji od pogody

Skuteczne uniezależnienie wentylacji od pogody i zmiennych warunków w pomieszczeniach jest możliwe pod warunkiem zastosowania wymuszonego przepływu powietrza poprzez nawiewniki i wywiew przez kanały wentylacyjne wspomagany mechanicznie przez odpowiednie wentylatory.

Przeczytaj: Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Jedno z rozwiązań zapewniających skuteczną wymianę powietrza w pomieszczeniach to wentylacja hybrydowa. Stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Do jej funkcjonowania potrzebny jest specjalny wentylator oraz nawiewniki w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczeń.

Wentylacja hybrydowa działa naprzemiennie, w sposób mechaniczny lub naturalny. Tym samym można czerpać z zalet obu tych systemów, minimalizując koszty pracy wentylatora.

Jeśli dodamy do niego układ automatyki sterującej z czujnikami wilgotności, to będziemy mogli sterować wymianą powietrza także na podstawie poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniach. Poziom ten może być ustawiany i zmieniany przez użytkownika.

Zasada pracy wentylacji hybrydowej jest prosta. Kiedy naturalny przepływ zapewnia poprawną wymianę powietrza w budynku, to wirnik wentylatora obraca się swobodnie, zwiększając jednocześnie ten przepływ. Jeśli maleje, ustaje lub odwraca się jego kierunek, to wówczas zaczyna pracować wentylator, który wymusza przepływ powietrza w odpowiedniej ilości.

Dodanie czujników poziomu wilgotności sterujących pracą wentylatora uniezależnia dodatkowo wentylację od wpływu czynników zewnętrznych i podnosi jej skuteczność.

Warto przeczytać: Nawiewniki powietrza zewnętrznego

W przypadku każdej wentylacji, również hybrydowej, przepływ powietrza powinno się zorganizować tak, aby nawiew zlokalizowany był w pokojach i pomieszczeniach mało zanieczyszczonych, a wyloty – w łazienkach, toaletach i kuchniach. Warto lokalizować nawiewniki tak, aby zagwarantować oddzielny nawiew dla każdego pomieszczenia, a wielkości strumienia powinny uwzględniać zmienny sposób użytkowania pomieszczeń.

Zaletą wentylacji hybrydowej jest to, że zużywa bardzo mało energii – kilka watów na godzinę – i to w okresach, gdy konieczna jest praca wentylatorów. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest cicha praca wentylatora. Atutem są też niskie koszty inwestycyjne.

Wentylacja hybrydowa nie wymaga budowy dodatkowych kanałów wentylacyjnych oraz nakładów na przebudowę ich wylotów, bo wykorzystuje te zbudowane dla wentylacji naturalnej. Ponadto wentylatory można montować na wylotach przewodów wentylacyjnych różnej konstrukcji: na kanale tradycyjnym z cegły, z pustaka wentylacyjnego typu p, rurze wentylacyjnej i różnych nasadach.

Wymogi prawne

Warunki techniczne dotyczące wentylacji regulują szczegółowe przepisy. Większość obowiązujących w Polsce wymagań względem wentylacji określają dwa akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych WT 2008, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm., oraz Polska Norma PN-83/B-0343 wraz ze zm. Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

Część zapisów można też znaleźć w Prawie budowlanym, w Rozporządzeniu z 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także w normie PN-EN-12831 – Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Przedmiotem normy PN-83/B-0343 Az3:2000 są przepisy i wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisem w dokumencie, normę należy stosować przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń wentylacyjnych dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wentylacja powinna zapewnić przede wszystkim odpowiedni wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych oraz nawiew świeżego powietrza, wymagany dla potrzeb higienicznych, bilansując jednocześnie układ ciśnień.

Ze względu na nagminny problem braku świeżego powietrza w mieszkaniach, na początku 2009 roku wprowadzono do Prawa budowlanego wymóg, aby pomieszczenia, które mają inny rodzaj wentylacji niż mechaniczna, nawiewna lub nawiewno-wywiewna, miały nawiewniki montowane w oknach, drzwiach balkonowych, ścianach lub innych częściach przegród zewnętrznych, w celu doprowadzenia powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych. Te przepisy wykluczają traktowanie okien bez nawiewników jako elementu doprowadzającego powietrze wentylacyjne w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej.

W normie tej określono minimalne wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, jakie powinny być usuwane w zależności od typu pomieszczeń, ich wyposażenia oraz ilości osób, a w paragrafie 2.1.5 oraz 2.1.7 zostały opisane warunki, których spełnienie gwarantuje dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych, kuchni z oknem zewnętrznym oraz pomieszczeń bezokiennych, którymi są łazienki, ustępy, pomieszczenia pomocnicze i – czasami – kuchnie.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń z oknem powinien następować przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia, usytuowane w górnej części okna lub ponad oknem, lub przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Natomiast dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych winien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.

W paragrafie 2.1.6 normy określono zasady odpływu powietrza z pomieszczeń. Zgodnie z zapisem tego paragrafu, powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. W inny sposób usuwane jest powietrze z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych.

W tych przypadkach bowiem odpływ powietrza powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (jak piwnice, pralnie, suszarnie).

Warunki Techniczne 2008

Wymagania odnośnie do systemów wentylacji i klimatyzacji zawarte są w dziale IV Wyposażenie Techniczne Budynków, rozdziale nr 5: Przewody Kominowe oraz nr 6: Wentylacja i klimatyzacja. Z punktu widzenia projektowania i poźniejszej eksploatacji ważne są zapisy z § 154 oraz 155.

§ 154.1. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniach przy racjonalnym zużyciu energii.

§ 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Komentarze

(1)
Fachowy Instalator | 05.08.2014, 22:53
Nie ma wątpliwości co do tego, że instalacja wentylacyjna wymaga sprawdzenia odpowiednich parametrów technicznych. Z jednej strony są to pomiary wykonywane na okoliczność odbioru budynku, zaś z drugiej - okresowe czynności kontrolne. Podczas prac w tym zakresie istotną rolę odgrywają odpowiednie przyrządy pomiarowe.
Źródło:
http://www.fachowyinstalator.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/1078-przyrzady-do-pomiaru-parametrow-instalacji-wentylacyjnych.html
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19244|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12613|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11741|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl