CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rachunkowość we wspólnotach

Anna  Gościło  |  Administrator 9/2010  |  21.09.2010

Od roku 2001 na właścicielach nieruchomości wspólnej spoczywa obowiązek określenia i przyjęcia sposobu prowadzenia ewidencji księgowej.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [1]. Mowa jest w niej także o kosztach zarządu nieruchomością wspólną i prowadzeniu ewidencji. W art. 6 ustawy zapisano ...ogół właścicieli lokali, wchodzących w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Wynika z tego, że za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokali albo w później zawartej w formie aktu notarialnego, określić sposób zarządu nieruchomością wspólną i powierzyć jej zarząd osobie fizycznej lub prawnej.

Wspólnota mieszkaniowa została określona przez obowiązujące w Polsce prawo jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej [2], do której jednak stosowane są przepisy, jakim podlegają osoby prawne. W związku z tym wspólnoty podlegają także przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [3]. Ustawa ta nakłada w art. 9 obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej, określonej w odrębnych przepisach. Ponadto, zasady opodatkowania dochodów wspólnoty zostały sprecyzowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, która z nazwy wymienia wspólnoty.

Wspólnoty mieszkaniowe podlegają również przepisom ustawy o podatku od towarów i usług [4] i przepisom wykonawczym do tej ustawy, a także ustawy o ordynacji podatkowej [5]. Nakładają one na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowych, składania deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych. Niewykonanie tych czynności zagrożone jest sankcją karną.

Wspólnota mieszkaniowa jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym ma obowiązek ewidencjonowania przychodów i kosztów, a w konsekwencji dostosowania zasad księgowych do wymogów, jakie stawia przed wspólnotą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponieważ ustawa o rachunkowości niejasno określała obowiązek jej stosowania przez wspólnoty mieszkaniowe, interpretacje instytucji pierwszych instancji były sprzeczne. Skierowano skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku wydanym 28 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 1508/07, stwierdził, że: Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązki nałożone tą ustawą istnieją niezależnie od wprowadzonego w art. 29 ustawy z 1994 r. o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Stanowisko NSA jest jednoznaczne, a jego orzeczenie rozwiązało wszelkie spory i jednocześnie objaśniło znaczenie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli treść art. 7, 9, 12, 15 i 17.

Zmiana ustawy o własności lokali z 16 marca 2000 r. wprowadziła bowiem odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji księgowej przez wspólnotę mieszkaniową. Zapis art. 29 tej ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że zarząd lub zarządca ma obowiązek prowadzenia ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów w sposób określony przez wspólnotę mieszkaniową.

Natomiast treść artykułu 22 ust. 3 pkt 10 ustawy o własności lokali mówi, że do tych czynności zalicza się: „Określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej". Po ogłoszeniu wyroku NSA stało się oczywiste, że przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się także do wspólnot mieszkaniowych.

Nowelizacja ustawy o własności lokali nie ma skutków prawnych i w związku z tym nie ma mocy „odwoływania" przepisów ustawy o rachunkowości i nie wyłącza z tej ustawy wspólnoty mieszkaniowej jako podmiotu niemającego osobowości prawnej. Dlatego w dalszym ciągu obowiązkowe są do stosowania w szczególności:

art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, który nie wyłącza wspólnoty mieszkaniowej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ jest ona jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

art. 82 ustawy o rachunkowości, który upoważnia ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek, określonych w art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości,

art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który nie wyłącza wspólnot mieszkaniowych z obowiązku stosowania ustawy o rachunkowości, ponieważ wspólnota mieszkaniowa nie jest spółką prawa handlowego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z przytoczonego wyroku wynika również, że w odniesieniu do działalności statutowej wspólnoty ma zastosowanie metoda kasowa, której zasadą jest, iż za przychód uznaje się faktycznie otrzymany. Oznacza to, że za moment otrzymania przychodu uznawana jest data wpływu środków do kasy bądź na rachunek bankowy wspólnoty.

W przypadku prowadzenia przez wspólnotę działalności, np. wynajmu pomieszczeń, powierzchni pod reklamy itp., mamy do czynienia z metodą memoriałową, co oznacza, że przychodem jest przychód należny, bez względu na to, czy został on otrzymany, czy też nie [5].

Literatura

1. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.
2. Art. 331 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
4. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.).
5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2009 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10662|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10237|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl