CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Rachunkowość we wspólnotach

Anna  Gościło  |  Administrator 9/2010  |  21.09.2010

Od roku 2001 na właścicielach nieruchomości wspólnej spoczywa obowiązek określenia i przyjęcia sposobu prowadzenia ewidencji księgowej.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [1]. Mowa jest w niej także o kosztach zarządu nieruchomością wspólną i prowadzeniu ewidencji. W art. 6 ustawy zapisano ...ogół właścicieli lokali, wchodzących w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Wynika z tego, że za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokali albo w później zawartej w formie aktu notarialnego, określić sposób zarządu nieruchomością wspólną i powierzyć jej zarząd osobie fizycznej lub prawnej.

Wspólnota mieszkaniowa została określona przez obowiązujące w Polsce prawo jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej [2], do której jednak stosowane są przepisy, jakim podlegają osoby prawne. W związku z tym wspólnoty podlegają także przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [3]. Ustawa ta nakłada w art. 9 obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej, określonej w odrębnych przepisach. Ponadto, zasady opodatkowania dochodów wspólnoty zostały sprecyzowane w art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, która z nazwy wymienia wspólnoty.

Wspólnoty mieszkaniowe podlegają również przepisom ustawy o podatku od towarów i usług [4] i przepisom wykonawczym do tej ustawy, a także ustawy o ordynacji podatkowej [5]. Nakładają one na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowych, składania deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych. Niewykonanie tych czynności zagrożone jest sankcją karną.

Wspólnota mieszkaniowa jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym ma obowiązek ewidencjonowania przychodów i kosztów, a w konsekwencji dostosowania zasad księgowych do wymogów, jakie stawia przed wspólnotą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponieważ ustawa o rachunkowości niejasno określała obowiązek jej stosowania przez wspólnoty mieszkaniowe, interpretacje instytucji pierwszych instancji były sprzeczne. Skierowano skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku wydanym 28 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 1508/07, stwierdził, że: Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązki nałożone tą ustawą istnieją niezależnie od wprowadzonego w art. 29 ustawy z 1994 r. o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Stanowisko NSA jest jednoznaczne, a jego orzeczenie rozwiązało wszelkie spory i jednocześnie objaśniło znaczenie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli treść art. 7, 9, 12, 15 i 17.

Zmiana ustawy o własności lokali z 16 marca 2000 r. wprowadziła bowiem odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji księgowej przez wspólnotę mieszkaniową. Zapis art. 29 tej ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że zarząd lub zarządca ma obowiązek prowadzenia ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów w sposób określony przez wspólnotę mieszkaniową.

Natomiast treść artykułu 22 ust. 3 pkt 10 ustawy o własności lokali mówi, że do tych czynności zalicza się: „Określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej". Po ogłoszeniu wyroku NSA stało się oczywiste, że przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się także do wspólnot mieszkaniowych.

Nowelizacja ustawy o własności lokali nie ma skutków prawnych i w związku z tym nie ma mocy „odwoływania" przepisów ustawy o rachunkowości i nie wyłącza z tej ustawy wspólnoty mieszkaniowej jako podmiotu niemającego osobowości prawnej. Dlatego w dalszym ciągu obowiązkowe są do stosowania w szczególności:

art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, który nie wyłącza wspólnoty mieszkaniowej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ jest ona jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

art. 82 ustawy o rachunkowości, który upoważnia ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek, określonych w art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości,

art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który nie wyłącza wspólnot mieszkaniowych z obowiązku stosowania ustawy o rachunkowości, ponieważ wspólnota mieszkaniowa nie jest spółką prawa handlowego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z przytoczonego wyroku wynika również, że w odniesieniu do działalności statutowej wspólnoty ma zastosowanie metoda kasowa, której zasadą jest, iż za przychód uznaje się faktycznie otrzymany. Oznacza to, że za moment otrzymania przychodu uznawana jest data wpływu środków do kasy bądź na rachunek bankowy wspólnoty.

W przypadku prowadzenia przez wspólnotę działalności, np. wynajmu pomieszczeń, powierzchni pod reklamy itp., mamy do czynienia z metodą memoriałową, co oznacza, że przychodem jest przychód należny, bez względu na to, czy został on otrzymany, czy też nie [5].

Literatura

1. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.
2. Art. 331 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
4. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.).
5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2009 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11442|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11012|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl