CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia!

Irena Scholl  |  Administrator 12/2013  |  17.01.2014

Są dwa artykuły pierwszej potrzeby: dach nad głową i woda, których używamy codziennie, a ich jakość decyduje o naszym życiu i zdrowiu. Tak się składa, że także właściciele i zarządcy nieruchomości mają znaczący wpływ na to, czy mieszkamy bezpiecznie i pijemy zdrową wodę. Aby tak rzeczywiście się działo, muszą oni dysponować odpowiednią wiedzą, a jej brak może być powodem zagrożenia życia, zdrowia i największej często wartości – mieszkania.

W ostatnich latach coraz częściej dają znać o sobie dramatyczne zjawiska atmosferyczne, jakimi są np. trąby powietrzne, znane nam dawniej tylko z amerykańskich filmów. Co jakiś czas solidarnie pomagamy ofiarom wybuchów gazu burzącego domy jednorodzinne, mieszkania i całe bloki. Giną ludzie, bo np. na dachu hali sportowej zalegał zlodowaciały śnieg, którego ciężaru nie wytrzymała jej wadliwie zaprojektowana konstrukcja.

Przyczyny katastrof oraz wszelkiego typu awarii budowlanych bada od lat prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz z Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ze sterty opracowań wyławiam wydarzenia dotyczące budowli już eksploatowanych, także modernizowanych i remontowanych. I szukam wniosków, które powinny zainteresować zarządców nieruchomości.

Większa ilość awarii i zagrożeń występuje w budynkach publicznych i mieszkaniowych niż w przemysłowych, w obiektach murowanych i drewnianych raczej niż żelbetowych. Huragany częściej niszczą budynki niskie oraz niekubaturowe w wieku 30–70 lat. tylko 30% z nich ma od 10 do 30 lat. „Staruszkom” trzeba więc poświęcić więcej uwagi.

W fazie projektowania obowiązuje coraz więcej unormowań uwzględniających obciążenia budynków wywoływane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi. To pocieszające. Jednak dalej pocieszających wiadomości jest mniej.

Najpoważniejsze w skutkach katastrofy i awarie mają miejsce w domach jednorodzinnych wyposażonych w butle gazowe, ale problem wentylacji tych pomieszczeń nie jest ostatecznie rozwiązany.

Zdaniem prof. Runkiewicza, należałoby rozważyć obligatoryjne zobowiązanie użytkowników gazu płynnego do stosowania łatwo dostępnych i stosunkowo tanich czujników – wykrywaczy tego gazu. – Bo, niestety, mam podstawy twierdzić, że jeśli coś nie jest nakazane, nie jest praktykowane. Czujniki instaluje się rzadko i w domkach, i w mieszkaniach – stwierdza profesor.

Instytut Techniki Budowlanej oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odnotowują, że zagrożeń, awarii i katastrof zdarza się rocznie kilkaset, a nie wszystkie są zgłaszane! Ich przyczyną jest niedokonywanie przeglądów okresowych oraz niewykonywanie zaleceń pokontrolnych. Użytkownicy i zarządcy dopuszczają do uszkodzenia konstrukcji przez dodatkowe jej obciążanie.

Niedostateczna konserwacja, złe malowanie i niezabezpieczanie elementów konstrukcji przed erozją i korozją prowadzi do jej osłabienia. Dopuszcza się do powstawania nadmiernych rys, a często pęknięć i zacieków. Nie usuwa się ich przyczyn. Groźne są awarie instalacji wodociągowych, szczególnie w podłożach budynków.

Modernizacje i remonty budynków realizowane są niekiedy niezgodnie ze sztuką budowlaną, bez właściwych projektów, jedynie na podstawie zleceń wykonawców prowadzących roboty. Przedstawiciel inwestora nie sprawdza, czy rzemieślnicy są odpowiednio przeszkoleni.

„Angażując firmę remontowo-budowlaną, nie wystarczy przeczytać przedstawianą przez nią rekomendację. Trzeba obejrzeć efekt zrealizowanych już przez nią remontów – radzi profesor. Nadzorując prace remontowe, należy zwracać uwagę na jakość wykorzystanych materiałów i wyrobów, bo często wykonawca je podmienia bez wiedzy inwestora. Są też wbudowywane uszkodzone wyroby, złe materiały, bez atestów, certyfikatów.

Dokonując modernizacji budynku mieszkalnego, pamiętajmy, że jej celem powinno być zapewnienie użytkownikom ochrony przed hałasem i drganiami. Musimy więc zadbać o jakość akustyczną obiektu. Zastosować też trzeba nowoczesne metody izolacji budynku, zapewniające oszczędne zużycie energii".

Jaka woda w kranie?

Najważniejsze polskie akty prawne, które określają wymagania, jakie musi spełnić woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, to:

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747),
  • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 85, poz. 728 i 729),
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 12 czerwca 2006 r. (DzU nr 123, poz. 858) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61, poz. 417, ze zm. z dn. 20 kwietnia 2010 roku).

Zobacz także: Wymiana instalacji wod-kan w budynkach wielorodzinnych

To ostatnie rozporządzenie wdraża przepisy dyrektywy Komisji Europejskiej 98/83/WE z dn. 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody (Dz.Urz. UE L 330 z dnia 5 grudnia 1998 r.; Dz.Urz. UE, polskie wydanie specjalne r. 15, t. 4, s. 90).

Dr Sławomir Garboś z Zakładu Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zapewnia, że w przepisach tych zawarte są wszelkie wymagania, których spełnienie gwarantuje odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia, niezagrażającą zdrowiu ludzi.

Wspomniane rozporządzenie określa wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń parametrów chemicznych i fizykochemicznych oraz wartości parametrów mikrobiologicznych, które nie mogą być przekroczone. Np. litr spożywanej wody nie może zawierać więcej niż: 10 mikrogramów ołowiu, 20 mikrogramów niklu i 2 miligramy miedzi. Woda przeznaczona do spożycia nie może też zawierać nadmiernych ilości metali i związków organicznych oraz mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Jednak naszych Czytelników interesuje przede wszystkim, czy woda docierająca do ich budynków jest rzeczywiście czysta i jak należy postępować, aby taka właśnie, w zgodzie z przepisami, leciała z każdego kranu w każdej kuchni.

W Polsce monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy czym jest ona również badana dodatkowo przez zakłady wodociągowe w ramach wewnętrznej kontroli jakości.

Raporty z prowadzonego monitoringu muszą być przekazywane do Unii Europejskiej (za okresy trzyletnie) – w tym zestawienie ilości próbek wody, w których zaobserwowano przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń parametrów chemicznych i fizykochemicznych lub najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

Przeczytaj: Ciepła woda użytkowa

Należy podkreślić, że monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzony w Polsce obejmuje pobieranie próbek do badań metodą FF (ang. Fully Flushed). Polega ona na pobraniu do badań 1 l wody po kompletnym przepłukaniu instalacji wewnętrznej.

Prowadzony w ten sposób monitoring (chociaż polegający na pobraniu wody z kranu konsumenta) umożliwia praktycznie tylko kontrolę jakości wody doprowadzanej do budynku, za którą odpowiedzialne są zakłady wodociągowe. Natomiast w niewielkim stopniu uwzględnia wpływ instalacji wewnętrznych na jakość wody spożywanej przez konsumentów.

Woda produkowana przez większość zakładów wodociągowych w Polsce jest dobrej i bardzo dobrej jakości (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, o których niezwłocznie informowani są konsumenci). Ze względu na priorytetowe znaczenie jakości mikrobiologicznej wody podczas procesu jej uzdatniania występuje konieczność jej dezynfekcji.

Obecnie do tego celu (wymaganego głównie w przypadkach wykorzystania ujęć opartych na wodach powierzchniowych) coraz częściej stosuje się ozon i ditlenek chloru (rzadziej wolny chlor), co przyczynia się do polepszenia oceny organoleptycznej wody, dawniej często kwestionowanej przez konsumentów.

Trzeba podkreślić, że w Polsce odpowiedzialność zakładów wodociągowych za właściwą jakość dostarczanej wody kończy się w praktyce na głównym wodomierzu. Dostawca wody nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany jej jakości wynikające z wymywania np. metali z instalacji wewnętrznych i armatury w budynkach mieszkalnych.

Za stan instalacji wody wodociągowej wewnątrz budynków mieszkalnych odpowiadają administratorzy (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa), natomiast stan instalacji w obrębie lokalu mieszkalnego (od wodomierza indywidualnego do kranu) leży w gestii jego właściciela.

Czy konsumenci oraz zarządzający i administrujący budynkami wielorodzinnymi mogą mieć również wpływ na jakość wody? Niewątpliwie tak. Indywidualnie i wspólnie powinniśmy dbać o jakość instalacji mających bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.

Kupując rury, złączki, armaturę, baterie czerpalne i urządzenia kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia itp., należy sprawdzić, czy mają one ważne atesty higieniczne wydawane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH (wymagane legislacyjnie w Polsce). W przypadkach zarówno starych, jak i nowych instalacji wewnętrznych, przed pobraniem wody do celów konsumpcyjnych, należy bezwzględnie zastosować jej wypływ z kranu przez kilka sekund (zwłaszcza po stagnacji nocnej wody w instalacji wewnętrznej, po powrocie z pracy do domu lub po weekendzie).

W przypadkach materiałów i urządzeń zainstalowanych w budynkach mieszkalnych mających 30 lat i więcej, należy mieć na uwadze ich zwiększającą się awaryjność i rozważyć ich wymianę. Nie można lekceważyć zauważonych zmian organoleptycznej jakości wody wodociągowej (nieprzyjemny smak lub zapach, żółty lub brązowy kolor itp.) i jej zmętnienia, bo to zazwyczaj wiąże się z zaawansowanym procesem korozji i uwalnianiem zalegających osadów, które przedostają się z instalacji wewnętrznych do spożywanej wody.

Jeśli ponosi się coraz większe koszty związane z usługami hydraulicznymi, jest to sygnał, że czas pomyśleć o wymianie instalacji na nową. Chociaż obecnie dokonywana jest deregulacja wielu zawodów, moim zdaniem hydraulik, wykonujący prace związane z montażem, modernizacją i naprawą instalacji wodociągowych wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, powinien mieć stosowne uprawnienia. Można wtedy uniknąć np. niedopuszczalnego łączenia instalacji miedzianych z elementami wykonanymi ze stali ocynkowanej.

Same instalacje wewnętrzne, wykonane z miedzi, nie mogą być stosowane, gdy: pH wody wodociągowej jest mniejsze niż 7,0; stężenie jonów amonowych jest większe niż 0,5 mg/l; stężenie azotanów (V) jest wyższe niż 30 mg/l; stosunek zasadowości ogólnej do stężenia siarczanów (VI) jest mniejszy niż 2, a twardość węglanowa osiąga szczególnie niskie wartości (PN-EN 12502-2: 2006, Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody. Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i stopy miedzi).

Wodę pijesz – nie tyjesz

Opinie dr. Garbosia potwierdza prof. dr hab. Marek Biziuk z Wydziału Chemicznego Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, który od 35 lat specjalizuje się w tematyce badania wody, także tej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Miał on wiele okazji do poznawania, jak to się robi w różnych krajach świata. Stwierdza więc autorytatywnie, że sukcesywnie przeprowadzane w naszym kraju zmiany technologii filtrowania, uzdatniania i kontrolowania jakości wody spowodowały podniesienie tejże jakości na wysoki poziom.

„Mogłem stwierdzić, osobiście uczestnicząc w badaniach, że skutecznie usuwane są związki metali ciężkich (m.in. ołowiu czy miedzi), bakterie, wirusy, pestycydy i farmaceutyki. Możemy więc pić wodę z kranu bez przegotowywania".

Prof. Biziuk jest wręcz zwolennikiem i znanym propagatorem picia kranówki. Należy do organizacji „Zawodniacy”, zmierzającej do udostępniania wody spożywczej w formie źródełek instalowanych na ulicach, w parkach, szkołach, hotelach. Każdy może uruchomić źródełko – strumień wody płynie wprost do naszych ust, nie trzeba nawet szklanki jednorazowego użytku. Takie źródełka są zakładane w wielu krajach i stają się coraz popularniejsze.

Co do wody w butelkach prof. Biziuk mówi:

„Miałem wiele możliwości stwierdzenia, że kranówka nie jest od niej gorsza. Dietetycy, z którymi współpracuję, są zaniepokojeni nadmiernym spożywaniem przez dzieci słodkich napojów, w dodatku sztucznie barwionych i aromatyzowanych. Poza tym, w przeciwieństwie do czystej wody, nie gaszą one pragnienia, a je wzmagają.

WATRO ZOBACZYĆ

Lepiej zapobiegać niż naprawiać

Jeden zarząd, dwie umowy na te same prace

Problemem staje się narastająca otyłość dzieci. W Wielkiej Brytanii, po przebadaniu dużej ich populacji, stwierdzono korelację między spożywaniem napojów zawierających słodzik i inne związki chemiczne a nadpobudliwością – ADHD. Mamy więc, być może, do czynienia z zakłóceniami gospodarki hormonalnej w organizmach. Są już dalej sięgające wnioski, mówiące o postępującym zniewieścieniu".

A co możemy doradzić tym, którzy są uzależnieni od butelek? Aby raczej unikali wód gazowanych i nie przetrzymywali zbyt długo otwartych butelek.

Specjaliści od wody ze stacji sanepidu sugerują, aby, dla uspokojenia mieszkańców budynków, w których są stare instalacje wodne, raz w roku dokonywać badania jakości wody. Wodę badają nie tylko stacje sanepidu, lecz także uprawnione do tego prywatne laboratoria, tak więc istnieje konkurencja i ceny nie są wygórowane, w granicach 200–300 zł.

Groźne zimy i pożary

Jak co roku, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przed sezonem jesienno-zimowym przypomniał (na stronie www.gunb.gov.pl) właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzania kontroli ich stanu technicznego (zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane, DzU nr 1409).

GINB przypomniał też o konieczności sprawdzania instalacji gazowych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. O obowiązku niezwłocznego usunięcia stwierdzonych w protokołach pokontrolnych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa środowiska oraz mienia, a w szczególności zagrożenie katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym lub zatruciem gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jeśli właściciel i zarządca nie zapewni przeprowadzenia kontroli, podlega karze grzywny (szczegóły w art. 93 pkt. 8 Prawa budowlanego) nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, a nawet utracić wolność na rok.

Nowe unijne rozporządzenie budowlane zobowiązuje do zachowania podstawowych wymagań dla budynków, w tym bezpieczeństwa pożarowego, przez cały okres ich użytkowania. Wywiązywanie się z tego obowiązku sprawdza się w trakcie przeprowadzanych przez inżynierów odpowiednich specjalności okresowych kontroli budynków, przeprowadzanych na koszt ich właścicieli.

Polski właściciel i zarządca na razie nie ma obowiązku (choć nie ma też zakazu) przeprowadzania całościowej kontroli, czy budynek mieszkaniowy, należący do wspólnoty lub spółdzielni, spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

Państwowa Straż Pożarna, uprawniona do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, przytłoczona ogromem zadań, ogranicza je do budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (internaty, hotele robotnicze itp.), zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową oraz obiektów przekazywanych w użytkowanie.

Kontroli mieszkań nie wolno jej zresztą prowadzić. Tymczasem liczba osób ginących w pożarach dochodzi do 600 rocznie, a wartość strat mienia niepokojąco rośnie.

Trwają prace nad Kodeksem Budowlanym. Ma on zastąpić ustawę – Prawo budowlane, której stosowanie jest skomplikowane w wyniku częstej nowelizacji. Można mieć nadzieję, że znajdą się w nim stosowne regulacje dotyczące przeglądów, o których tu mówimy. I że będą zgodne z wymogami UE.

„Jak powszechnie uznaje się w Unii – stwierdza dr Dariusz Ratajczak, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – w swoim mieszkaniu można bezpiecznie przetrwać pożar, który wybuchł w innym pomieszczeniu budynku, jeśli gwarantowany czas wydzielenia pożarowego mieszkania wynosi co najmniej 60 minut.

Anglicy dwa lata temu wprowadzili normę, zgodnie z którą każde pomieszczenie w mieszkaniu ma zapewnić przetrwanie przez 30 minut pożaru trwającego w tym mieszkania, w związku z czym nawet drzwi do poszczególnych pomieszczeń muszą mieć odporność ogniową i samozamykacze. W Polsce wymagania w tym zakresie są jak dotąd znacznie łagodniejsze".

W krajach Unii coraz częściej zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo przenoszenia się ognia po fasadzie budynku. Stąd ograniczenia stosowania palnych izolacji cieplnych, względnie obowiązek przedzielania palnych ociepleń pasami ociepleń niepalnych.

Dr Ratajczak zachęca do instalowania w mieszkaniach, w pobliżu drzwi wejściowych, łatwych w użyciu wewnętrznych hydrantów z wężem półsztywnym „19” (średnica przewodu w mm), przyłączanych do istniejących przewodów wodociągowych bez konieczności budowy zbiornika i pompowni przeciwpożarowej, co sprawdza się w wielu krajach. Dzięki temu w razie pożaru nie trzeba bezczynnie czekać na przybycie straży pożarnej, a niekiedy nie będzie ona w ogóle potrzebna, bo ogień zostanie ugaszony.

Coraz częściej bardziej przewidujący mieszkańcy zaopatrują się w gaśnice.

„I słusznie – mówi dr Ratajczak – ale z reguły są to gaśnice typu AB, podczas gdy w mieszkaniach bardziej przydaje się gaśnica typu ABF, umożliwiająca również gaszenie palącego się na kuchence tłuszczu. Oczywiście, zarówno ceny hydrantów, jak i gaśnic, nie są najniższe, ale można je znacznie zredukować, jeżeli zakupu dokonuje się hurtowo dla wielu mieszkań". 

Warto przeczytać: Co nowego w Orzecznictwie? Bezczynność nadzoru budowlanego w sprawie wspólnoty mieszkaniowej

Wiedzą, że warto wiedzieć

Do Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zgłosiło się w nowym roku akademickim nie mniej przyszłych zarządców nieruchomości, niekiedy w już zaawansowanym wieku, niż w latach poprzednich.

Jest to związane z faktem, że szkoła stawia na wykładowców-praktyków, mających realne doświadczenie w dziedzinie zarządzania infrastrukturą techniczną.

Nie brakuje także chętnych do nauki na studiach podyplomowych organizowanych przy innych wyższych szkołach technicznych, które stosują podobną zasadę.

Ale czy przyjdą uczyć się nowi zarządcy, bez licencji, od których ustawa deregulacyjna nie wymaga żadnych „papierów”?

„W sytuacji, gdy coraz więcej domów jest nafaszerowanych nowoczesnością, pojawiają się „inteligentne”, drogie nieruchomości, ich właściciele nie będą ryzykowali oddawania kosztownych obiektów w zarząd osobom niepewnym, bez rekomendacji, niedokształconym.

Także emeryci świeższej daty, którzy w zarządach wspólnot są licznie reprezentowani, nie będą zatrudniać byle kogo. Chcą, by ich lokale, budowane kilkadziesiąt lat temu, były bezpieczne i nie traciły na wartości. Nie chcą swoim wnukom zostawiać byle czego.

Zarządcy więc dalej będą pogłębiać swoją wiedzę, żeby być konkurencyjnymi na rynku, tylko będą wybierać uczelnie specjalizujące się w tematyce zarządzania infrastrukturą" – twierdzi wykładowca z WSIiZ w Warszawie, dr inż. Oleksiy Kopylov.

Coraz częściej zarządcy przekonują się, że 20–30 godzin poświęconych na studiach podyplomowych tematyce budowlanej to stanowczo za mało, i przychodzą do WSIiZ, aby swoją wiedzę w tej dziedzinie uzupełnić.

Zarządcy po uczelniach z „niedoborem wiedzy ogólnobudowlanej” nie zawsze potrafią nazwać elementy budowlane, nie odróżniają ściany nośnej od działowej. Zarządców-inżynierów budowlanych jest, niestety, niewielu.

Zdarza się też, że inżynierowie dokonujący okresowych przeglądów budynków popełniają błędy, a gdy ktoś z zarządu wspólnoty zauważy, że coś jest nie tak, nie uzyskuje zgody zebrania ogólnego na wykonanie ekspertyzy z prawdziwego zdarzenia, np. przez Instytut Techniki Budowlanej, bo to kosztuje. – Na czele problemów, z którymi borykają się zarządcy, jest wąż w kieszeni członków wspólnot mieszkaniowych, ale szansa na jego przegnanie jest niewielka. Nawet przekonywanie, że tu chodzi o ludzkie życie i zdrowie, niewiele daje – zauważa Kopylov.

Na jakie nieprawidłowości zarządcy powinni zwrócić uwagę?

„Oto na granitowej, wypolerowanej, eleganckiej, ale śliskiej posadzce korytarza kobieta przewróciła się i złamała nogę – odpowiada dr Kopylov. Zarządca zapłacił słone odszkodowanie, na szczęście z ubezpieczenia, ale także nasłuchał się wymysłów od rodziny poszkodowanej i cała nerwowa atmosfera na zdrowie mu nie wyszła.

A można było ułożyć maty czy specjalne okładziny antypoślizgowe, względnie zrobić z boku „matową ścieżkę”, wykonując tzw. groszkowanie. Inny przykład: drzwi wejściowe niekiedy zamykają się gwałtownie, przytrzaskując palce dzieciom i osobom leciwym. Trzeba więc zainstalować samozamykacze. W przeszklone drzwi prowadzące do bram czy klatek schodowych zaleca się wstawić bezpieczne szyby: hartowane, zbrojone lub klejone folią. Przy uderzeniu rozsypują się na drobne kawałki, ale nie ranią".

Ponadto, dr Kopylov radzi zarządcom, by, gdy ktoś remontuje mieszkanie, zajrzeli do… śmietnika. Trzeba bowiem sprawdzić, czy nie ma tam przypadkiem resztek cegieł lub betonu. Ich obecność może wskazywać, że remontujący ingeruje w ścianę nośną. Niekiedy dzieje się tak, gdy ktoś kupuje dwa sąsiadujące ze sobą mieszkania, by połączyć je w jedno.

„W obu przypadkach trzeba się upewnić, czy nie wykonuje czynności ingerujących w konstrukcję budynku, co może grozić katastrofą. Jeśli tak się dzieje, obowiązkiem zarządcy jest natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do lokalnego organu nadzoru budowlanego. Na każdy remont połączony z przebudową lokalu właściciel musi mieć pozwolenie na budowę" – konkluduje Kopylov i dodaje:

„W modzie są kominki budowane przez właścicieli luksusowych mieszkań położonych na ostatnich kondygnacjach. Podłączają je do przewodów wentylacyjnych, które nie są przygotowane do odbioru gazów spalinowych.

Zanim podczas okresowego przeglądu przewodów wentylacyjnych obecność kominka zbudowanego „na dziko” stwierdzą kontrolerzy (względnie go nie zauważą), można obejrzeć blaszane kominy na dachu domu, służące do odprowadzania substancji lotnych (gazu, wyziewów). Jeśli są okopcone, to znaczy, że wpuszczono do nich spaliny. No cóż, najwyraźniej do spisu kwalifikacji, które powinien posiadać zarządca, trzeba dopisać dociekliwość godną komisarza śledczego..."

Pozostały jeszcze różne „drobiazgi”. Do garaży wstawiane są dziś samochody nie tylko na benzynę, lecz także na gaz. Nie każdy garaż jest przystosowany do postoju tego typu aut, więc może dojść do wybuchu. Trzeba albo doprowadzić do zgodności z przepisami system wentylacji garażu, albo nie wpuszczać do niego samochodów na gaz, bo można później odpowiadać za śmierć wielu ludzi.

Zarządca powinien pamiętać o odśnieżaniu nie tylko „swoich”, czyli wspólnych części nieruchomości (dachów, ścieżek), lecz także balkonów. Za odśnieżanie balkonów i tarasów odpowiadają właściciele mieszkań, do których one należą.

Mieszkańcy oburzają się, gdy zarządcy nie pozwalają przechowywać na klatkach schodowych doniczek i skrzynek z kwiatami, szaf, rowerów.

„I słusznie, że zabraniają, bo zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi nie wolno niczym zastawiać dróg ewakuacyjnych, a do nich należą klatki schodowe – przypomina dr Kopylov. I zachęca zarządzających, aby każde spotkanie z mieszkańcami wykorzystywali oni do informowania członków wspólnoty czy spółdzielni o wszystkich przedsięwzięciach niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku".

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17988|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11265|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10838|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl