CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy warto zmieniać dostawcę energii?

mgr inż. Janusz Strzyżewski  |  Administrator 12/2013  |  02.06.2014  |  3
Czy warto zmieniać dostawcę energii?
Czy warto zmieniać dostawcę energii?

Sprawa szerszego wprowadzenia w życie wyboru dostawcy energii elektrycznej, a niebawem i gazu, wymaga odpowiedniego czasu i wytworzenia pewnych nawyków, tak jak ma to miejsce w usługach telekomunikacyjnych.

Nie bez znaczenia jest także rzetelność oferentów i niezawodności dostaw. Generalnie, podejmując decyzje o wyborze miejsca zakupu energii elektrycznej, należy postępować bardzo rozważnie.

Przepisy

Od 1 lipca 2007 roku, a więc od ponad pięciu lat, każdy odbiorca energii elektrycznej może zrezygnować z usług swojego zakładu energetycznego i podpisać umowę na zakup energii z innym sprzedawcą. Dotyczy to także odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej G (tab. 1). Do tej grupy zaliczane są gospodarstwa domowe, w tym mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Zobacz także: Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia!

W przypadku budynku wielorodzinnego z prawa tego mogą skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i administracja budynku w zakresie dotyczącym części wspólnej. Jeżeli w budynku mieszkalnym usytuowane są lokale usługowe, również ich użytkownicy mogą dowolnie wybrać dostawcę, od którego będą kupować energię elektryczną. Podstawę prawną stanowią tu: art. 9a ust. 8–8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt. 3 Prawa energetycznego [1].

Dodatkowe przepisy w tej sprawie zawierają ponadto rozporządzenia Ministra Gospodarki [2 oraz 3]. Jak wspomniano, powstała sytuacja podobna do tej, jaką mamy na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej do innego podmiotu gospodarczego.

Jednocześnie, na podstawie art 4 ust. 2 wymienionej już Ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem energii elektrycznej jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom oraz dostawcom świadczenie usług przesyłowych. Świadczenia te odbywają się na podstawie stosownych umów.

Składniki rachunku za energię elektryczną

W taryfie opłat za energię elektryczną dla odbiorców z grup taryfowych G występują składniki stałe, płatne w skali miesięcznej, oraz zmienne, zależne od ilości zużytej energii. Łączny koszt pokrywany przez odbiorcę składa się z kosztów zakupu energii oraz kosztów jej przesyłu. W tab. 2 przedstawiono przykładowe stawki kosztów zakupu energii stosowane od lipca 2013 roku przez RWE Polska.

Zmieniając dostawcę energii, możemy zmienić tylko składnik kosztów dotyczący zakupu. Koszty przesyłu pozostaną bez zmiany. Dotychczas odbiorca podpisywał z dysponentem sieci przesyłowej jedną kompleksową umowę na dostarczenie energii wraz z kosztami jej przesyłu.

Obecnie istnieje możliwość zawarcia dwu odrębnych umów: jednej na przesył (z dysponentem sieci) i drugą na dostawę energii, z przedsiębiorstwem, które ma ją na sprzedaż. Zgodnie z nowymi przepisami można także zawrzeć jedną kompleksową umowę z dotychczasowym dostawcą. Intencją ustawodawcy jest wprowadzenie elementu konkurencji, a w efekcie – obniżka cen energii.

Procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej

Najprostszym sposobem zmiany dostawcy jest zawarcie nowej umowy sprzedaży z wybranym dostawcą oraz upoważnienie go do załatwienia pozostałych formalności w naszym imieniu.

To tak zwana umowa z upoważnieniem. Jeżeli decydujemy się załatwiać sprawę sami, możemy skorzystać z podpowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki, który podaje sześć kroków związanych ze zmianą dostawcy energii (tab. 3).

Blaski i cienie zmiany dostawcy

Urząd Regulacji Energetyki zaleca ostrożność w wyborze dostawcy. Na swoich stronach internetowych (www.ure.gov.pl) podaje nawet listę pułapek stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców i ich akwizytorów.

Z ostatniej chwili!

Tendencja zmian sprzedawcy energii elektrycznej zachowuje swoją dynamikę. Według biuletynu URE z 27 listopada 2013 roku we wrześniu dostawcę energii elektrycznej zmieniło 5840 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu liczba ta wyniosła 4412. Natomiast wśród odbiorców z grup taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) zmiana sprzedawcy w sierpniu dotyczyła 1500 podmiotów, a we wrześniu – 1813.

Według stanu na koniec września 2013 roku łączna liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wyniosła 114 382, a więc przez dziewięć miesięcy b.r. wzrosła o 37 912, czyli o 49,6%. Liczba odbiorców TPA z grup A, B, C w tym samym czasie wzrosła o 23 471 podmiotów (35,9%) i wynosi 88 798 odbiorców.

Dlatego, rozważając zmianę dostawcy energii elektrycznej, należy bardzo starannie przeanalizować ofertę nowego sprzedawcy. Trzeba przede wszystkim sprawdzić ceny, opcje płatności, ustalić okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia. Warto także dowiedzieć się, czy umowa zawarta na czas określony przedłużana jest przez dostawcę automatycznie na kolejne okresy, czy też następuje to dopiero po wyrażeniu na to zgody przez odbiorcę.

Czytaj też: Zmieniajmy dostawcę prądu z rozwagą

Ważną sprawą jest też sprawdzenie, czy nie ma zapisów dotyczących ukrytych kosztów (np. kary za nieprzedłużenie umowy lub jej wypowiedzenie). Zgodnie z przepisami odbiorca rozliczający się wg taryfy G11 lub G12, a więc mieszkaniec domu wielorodzinnego (ale i jednorodzinnego), ma prawo zmienić dostawcę dwa razy do roku.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej wiąże się nie tylko z perspektywą uzyskania korzyści, lecz także ze zwiększonym ryzykiem, podobnie zresztą jak w przypadku oszczędności, które można dobrze lub źle ulokować. Nic nie zwalnia z obowiązku myślenia. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Przypadki uzależniania realizacji prawa wyboru sprzedawcy od wniesienia jakichkolwiek opłat lub choćby od poniesienia dodatkowych kosztów (np. na nowe urządzenia pomiarowe) należy zgłaszać do Urzędu Regulacji Energetyki (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel.: 22 661 61 07, faks: 22 661 6152.

Aby zapobiec sytuacji, w której moglibyśmy znaleźć się bez sprzedawcy (np. w przypadku jego nierzetelnego działania lub upadłości), w umowie o świadczenie usług dystrybucji należy wskazać sprzedawcę awaryjnego oraz zgodzić się zawczasu na zawarcie z nim przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży.

W przypadku zakłóceń w dostawie energii umożliwi to przejęcie przez operatora sieci także zadań w zakresie obsługi dostaw. Należy ponadto wiedzieć, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu odbiorcy za pośrednictwem akwizytora sprzedawcy energii), odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni. Wymaga to, oczywiście, formy pisemnej.

Rosnąca dynamika zmian dostawcy

Pomimo wielu wątpliwości i obaw, systematyczne wzrasta liczba podmiotów, które zmieniły dostawcę. Urząd Regulacji Energetyki okresowo publikuje dane liczbowe na ten temat. Ostatnia taka publikacja pochodzi z 4.10.2013 r. i zawiera dane według stanu na koniec czerwca 2013 r.

Zgodnie z nią liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii (tak zwani odbiorcy TPA – THIRD PART ACCES) w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe), przekroczyła 100 000 i wynosiła 101 731, a w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi i instytucjonalni) – 83 625.

Ciekawe dane opublikował portugalski Urząd Regulacji Usług Energetycznych (ERSE). W kraju tym już blisko dwa miliony podmiotów korzystają z prawa wyboru dostawcy energii elektrycznej.

Oznacza to, że łącznie ponad 185 000 odbiorców zdecydowało się na zmianę swojego dostawcy. W pierwszych latach obowiązywania nowego systemu liczba odbiorców TPA wzrastała bardzo powoli. Dynamiczny wzrost datuje się dopiero od 2011 roku, a początek bieżącego roku charakteryzuje się wyjątkowo znacznym wzrostem. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2013 r. liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych zwiększyła się o 22 868 podmiotów, a w pozostałych grupach – o 16 976 podmiotów. Stanowi to, w stosunku do stanu na koniec 2012 roku, odpowiednio ok. 30 i 26% wzrostu.

Warto przeczytać: Urządzenia na wynajem usprawniają proces modernizacji

Dynamikę zmian sprzedawców energii od grudnia roku 2007 do końca czerwca 2013 roku ilustrują wykresy na rys. 1 i 2. W tab. 4 zawarto dane liczbowe dotyczące odbiorców z grupy G, znajdujących się na obszarach działania pięciu największych operatorów, na rys. 3 zaś przedstawiono obszary ich działania.

Przy takiej dynamice zmian nie dziwi akcja podjęta w maju br. przez RWE Stoen Operator. Firma ta rozesłała do swoich odbiorców (w grupie G) propozycję podpisania aneksu do umowy kompleksowej. Można go podpisać na okres do końca 2014 lub 2015 (ew. 2016) roku, uzyskując w zamian obniżkę cen energii odpowiednio o 2,3 lub 4% oraz, przy okresach dwu- i trzyletnich, dodatkowe bonusy w postaci 100 lub 150 kWh darmowej energii elektrycznej.

Związane akty prawne

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 2012 r., poz. 535)
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 162, poz. 1005) 

Komentarze

(2)
erykc | 09.09.2014, 20:29
Ja skorzystałem z oferty Novum, bo prowadzili system sprzedaży pakietowej. Miałem problem z ustaleniem sobie pakietu, bo dopiero poszedłem "na swoje", ale na podstawie moich rachunków pomogli mi ustalić miesięczne zużycie prądu i ułatwili mi wybór pakietu. No i ucieszyło mnie, że przy każdym pakiecie oferują 36 miesięcy gwarancji ceny
mATEO | 04.11.2014, 11:20
PRZYSZEDŁ GOŚCI Z ENERGY MATCH, POGADALISMY, PRZEDSTAWIŁ MI CENY NA NAJBLIŻSZE 3 LATA,ALE POMYŚLAŁEM ŻE ZADZWONEI DO MOJEGO TAURONA I SIĘ DOWIEM CO ONI PROPONUJĄ NA NAJBLIŻSZE 3 LATA. DALI MI CENE NIŻSZĄ NIŻ MAM OBECNIE NA 3 LATA !!! ALE ZA TO OPŁATA HANDLOWA WYNOSI 4 W 1 ROKU I 8 ZŁ W 2 I 3 ROKU. A TERAZ PŁACE TYLKO OPŁATE DYSTRYBUCYJNĄ 1,2ZŁ. WIĘC OBLICZAJĄC SOBIE WSZYSTKO WYSZŁO MI ŻE NAWET PRZY PODWYŻKACH MI SIĘ TO NIE OPŁACA
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17720|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11065|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10647|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl