CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy warto zmieniać dostawcę energii?

mgr inż. Janusz Strzyżewski  |  Administrator 12/2013  |  02.06.2014  |  3
Czy warto zmieniać dostawcę energii?
Czy warto zmieniać dostawcę energii?

Sprawa szerszego wprowadzenia w życie wyboru dostawcy energii elektrycznej, a niebawem i gazu, wymaga odpowiedniego czasu i wytworzenia pewnych nawyków, tak jak ma to miejsce w usługach telekomunikacyjnych.

Nie bez znaczenia jest także rzetelność oferentów i niezawodności dostaw. Generalnie, podejmując decyzje o wyborze miejsca zakupu energii elektrycznej, należy postępować bardzo rozważnie.

Przepisy

Od 1 lipca 2007 roku, a więc od ponad pięciu lat, każdy odbiorca energii elektrycznej może zrezygnować z usług swojego zakładu energetycznego i podpisać umowę na zakup energii z innym sprzedawcą. Dotyczy to także odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej G (tab. 1). Do tej grupy zaliczane są gospodarstwa domowe, w tym mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Zobacz także: Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia!

W przypadku budynku wielorodzinnego z prawa tego mogą skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i administracja budynku w zakresie dotyczącym części wspólnej. Jeżeli w budynku mieszkalnym usytuowane są lokale usługowe, również ich użytkownicy mogą dowolnie wybrać dostawcę, od którego będą kupować energię elektryczną. Podstawę prawną stanowią tu: art. 9a ust. 8–8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt. 3 Prawa energetycznego [1].

Dodatkowe przepisy w tej sprawie zawierają ponadto rozporządzenia Ministra Gospodarki [2 oraz 3]. Jak wspomniano, powstała sytuacja podobna do tej, jaką mamy na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej do innego podmiotu gospodarczego.

Jednocześnie, na podstawie art 4 ust. 2 wymienionej już Ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem energii elektrycznej jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom oraz dostawcom świadczenie usług przesyłowych. Świadczenia te odbywają się na podstawie stosownych umów.

Składniki rachunku za energię elektryczną

W taryfie opłat za energię elektryczną dla odbiorców z grup taryfowych G występują składniki stałe, płatne w skali miesięcznej, oraz zmienne, zależne od ilości zużytej energii. Łączny koszt pokrywany przez odbiorcę składa się z kosztów zakupu energii oraz kosztów jej przesyłu. W tab. 2 przedstawiono przykładowe stawki kosztów zakupu energii stosowane od lipca 2013 roku przez RWE Polska.

Zmieniając dostawcę energii, możemy zmienić tylko składnik kosztów dotyczący zakupu. Koszty przesyłu pozostaną bez zmiany. Dotychczas odbiorca podpisywał z dysponentem sieci przesyłowej jedną kompleksową umowę na dostarczenie energii wraz z kosztami jej przesyłu.

Obecnie istnieje możliwość zawarcia dwu odrębnych umów: jednej na przesył (z dysponentem sieci) i drugą na dostawę energii, z przedsiębiorstwem, które ma ją na sprzedaż. Zgodnie z nowymi przepisami można także zawrzeć jedną kompleksową umowę z dotychczasowym dostawcą. Intencją ustawodawcy jest wprowadzenie elementu konkurencji, a w efekcie – obniżka cen energii.

Procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej

Najprostszym sposobem zmiany dostawcy jest zawarcie nowej umowy sprzedaży z wybranym dostawcą oraz upoważnienie go do załatwienia pozostałych formalności w naszym imieniu.

To tak zwana umowa z upoważnieniem. Jeżeli decydujemy się załatwiać sprawę sami, możemy skorzystać z podpowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki, który podaje sześć kroków związanych ze zmianą dostawcy energii (tab. 3).

Blaski i cienie zmiany dostawcy

Urząd Regulacji Energetyki zaleca ostrożność w wyborze dostawcy. Na swoich stronach internetowych (www.ure.gov.pl) podaje nawet listę pułapek stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców i ich akwizytorów.

Z ostatniej chwili!

Tendencja zmian sprzedawcy energii elektrycznej zachowuje swoją dynamikę. Według biuletynu URE z 27 listopada 2013 roku we wrześniu dostawcę energii elektrycznej zmieniło 5840 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu liczba ta wyniosła 4412. Natomiast wśród odbiorców z grup taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) zmiana sprzedawcy w sierpniu dotyczyła 1500 podmiotów, a we wrześniu – 1813.

Według stanu na koniec września 2013 roku łączna liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wyniosła 114 382, a więc przez dziewięć miesięcy b.r. wzrosła o 37 912, czyli o 49,6%. Liczba odbiorców TPA z grup A, B, C w tym samym czasie wzrosła o 23 471 podmiotów (35,9%) i wynosi 88 798 odbiorców.

Dlatego, rozważając zmianę dostawcy energii elektrycznej, należy bardzo starannie przeanalizować ofertę nowego sprzedawcy. Trzeba przede wszystkim sprawdzić ceny, opcje płatności, ustalić okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia. Warto także dowiedzieć się, czy umowa zawarta na czas określony przedłużana jest przez dostawcę automatycznie na kolejne okresy, czy też następuje to dopiero po wyrażeniu na to zgody przez odbiorcę.

Czytaj też: Zmieniajmy dostawcę prądu z rozwagą

Ważną sprawą jest też sprawdzenie, czy nie ma zapisów dotyczących ukrytych kosztów (np. kary za nieprzedłużenie umowy lub jej wypowiedzenie). Zgodnie z przepisami odbiorca rozliczający się wg taryfy G11 lub G12, a więc mieszkaniec domu wielorodzinnego (ale i jednorodzinnego), ma prawo zmienić dostawcę dwa razy do roku.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej wiąże się nie tylko z perspektywą uzyskania korzyści, lecz także ze zwiększonym ryzykiem, podobnie zresztą jak w przypadku oszczędności, które można dobrze lub źle ulokować. Nic nie zwalnia z obowiązku myślenia. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Przypadki uzależniania realizacji prawa wyboru sprzedawcy od wniesienia jakichkolwiek opłat lub choćby od poniesienia dodatkowych kosztów (np. na nowe urządzenia pomiarowe) należy zgłaszać do Urzędu Regulacji Energetyki (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel.: 22 661 61 07, faks: 22 661 6152.

Aby zapobiec sytuacji, w której moglibyśmy znaleźć się bez sprzedawcy (np. w przypadku jego nierzetelnego działania lub upadłości), w umowie o świadczenie usług dystrybucji należy wskazać sprzedawcę awaryjnego oraz zgodzić się zawczasu na zawarcie z nim przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży.

W przypadku zakłóceń w dostawie energii umożliwi to przejęcie przez operatora sieci także zadań w zakresie obsługi dostaw. Należy ponadto wiedzieć, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu odbiorcy za pośrednictwem akwizytora sprzedawcy energii), odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni. Wymaga to, oczywiście, formy pisemnej.

Rosnąca dynamika zmian dostawcy

Pomimo wielu wątpliwości i obaw, systematyczne wzrasta liczba podmiotów, które zmieniły dostawcę. Urząd Regulacji Energetyki okresowo publikuje dane liczbowe na ten temat. Ostatnia taka publikacja pochodzi z 4.10.2013 r. i zawiera dane według stanu na koniec czerwca 2013 r.

Zgodnie z nią liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii (tak zwani odbiorcy TPA – THIRD PART ACCES) w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe), przekroczyła 100 000 i wynosiła 101 731, a w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi i instytucjonalni) – 83 625.

Ciekawe dane opublikował portugalski Urząd Regulacji Usług Energetycznych (ERSE). W kraju tym już blisko dwa miliony podmiotów korzystają z prawa wyboru dostawcy energii elektrycznej.

Oznacza to, że łącznie ponad 185 000 odbiorców zdecydowało się na zmianę swojego dostawcy. W pierwszych latach obowiązywania nowego systemu liczba odbiorców TPA wzrastała bardzo powoli. Dynamiczny wzrost datuje się dopiero od 2011 roku, a początek bieżącego roku charakteryzuje się wyjątkowo znacznym wzrostem. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2013 r. liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych zwiększyła się o 22 868 podmiotów, a w pozostałych grupach – o 16 976 podmiotów. Stanowi to, w stosunku do stanu na koniec 2012 roku, odpowiednio ok. 30 i 26% wzrostu.

Warto przeczytać: Urządzenia na wynajem usprawniają proces modernizacji

Dynamikę zmian sprzedawców energii od grudnia roku 2007 do końca czerwca 2013 roku ilustrują wykresy na rys. 1 i 2. W tab. 4 zawarto dane liczbowe dotyczące odbiorców z grupy G, znajdujących się na obszarach działania pięciu największych operatorów, na rys. 3 zaś przedstawiono obszary ich działania.

Przy takiej dynamice zmian nie dziwi akcja podjęta w maju br. przez RWE Stoen Operator. Firma ta rozesłała do swoich odbiorców (w grupie G) propozycję podpisania aneksu do umowy kompleksowej. Można go podpisać na okres do końca 2014 lub 2015 (ew. 2016) roku, uzyskując w zamian obniżkę cen energii odpowiednio o 2,3 lub 4% oraz, przy okresach dwu- i trzyletnich, dodatkowe bonusy w postaci 100 lub 150 kWh darmowej energii elektrycznej.

Związane akty prawne

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 2012 r., poz. 535)
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 162, poz. 1005) 

Komentarze

(2)
erykc | 09.09.2014, 20:29
Ja skorzystałem z oferty Novum, bo prowadzili system sprzedaży pakietowej. Miałem problem z ustaleniem sobie pakietu, bo dopiero poszedłem "na swoje", ale na podstawie moich rachunków pomogli mi ustalić miesięczne zużycie prądu i ułatwili mi wybór pakietu. No i ucieszyło mnie, że przy każdym pakiecie oferują 36 miesięcy gwarancji ceny
mATEO | 04.11.2014, 11:20
PRZYSZEDŁ GOŚCI Z ENERGY MATCH, POGADALISMY, PRZEDSTAWIŁ MI CENY NA NAJBLIŻSZE 3 LATA,ALE POMYŚLAŁEM ŻE ZADZWONEI DO MOJEGO TAURONA I SIĘ DOWIEM CO ONI PROPONUJĄ NA NAJBLIŻSZE 3 LATA. DALI MI CENE NIŻSZĄ NIŻ MAM OBECNIE NA 3 LATA !!! ALE ZA TO OPŁATA HANDLOWA WYNOSI 4 W 1 ROKU I 8 ZŁ W 2 I 3 ROKU. A TERAZ PŁACE TYLKO OPŁATE DYSTRYBUCYJNĄ 1,2ZŁ. WIĘC OBLICZAJĄC SOBIE WSZYSTKO WYSZŁO MI ŻE NAWET PRZY PODWYŻKACH MI SIĘ TO NIE OPŁACA
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16892|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10512|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10079|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl