CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Nadzór i administracja budowlana

Minister właściwy | Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego | Wojewoda | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego | Starosta | Ogólne kompetencje organów nadzoru budowanego | Ogólne kompetencje organów administracji architektoniczno - budowlanej
Nadzór i administracja budowlana
Nadzór i administracja budowlana

Obecnie starosta nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Właściwość i podział organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Minister właściwy

Rzeczona ustawa nie wskazuje jednak organu naczelnego właściwego w tego typu sprawach.

Aby to ustalić, należy odnieść się do Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.), a także do Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011  r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (DzU. z 2011 r. nr 250, poz. 1503).

Akty te wskazują bowiem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako ministra właściwego m.in. w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przeczytaj: Pozwolenie na budowę domu jawne dla sąsiada

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) to centralny organ w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 88 ust. 1).

Jest on nadzorowany przez ministra właściwe­go m.in. w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Swoje zadania wykonuje zaś przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Do jego kompetencji należą zadania określone przepisami prawa budowlanego. W szczególności wykonuje on następujące czynności:

 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 • kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:
 • - osób mających uprawnienia budowlane,
  - rzeczoznawców budowlanych,
  - osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Wojewoda

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach następujących obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania ich oraz transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu, niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych.

Wojewoda jest także organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty (art. 82 ust. 3 Ustawy – Prawo Budowlane).

„Ponadto wojewoda, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:

 • prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przekazywać Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w formie elektronicznej, na bieżąco, wprowadzone do rejestru dane,
 • dokonać kontroli rejestrów, w przypadku nieprzekazania przez starostę uwierzytelnionych kopii wspomnianych rejestrów, prowadzonych przez starostwo,
 • przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
 • - kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  - kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  - kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust. 1 pkt 2);
  - uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniać wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami (art. 82b ust. 1 pkt 3).”1Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

„Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego [WINB – uwaga własna] działa jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.”2 To przy jego pomocy wojewoda wykonuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego (art. 80 ust. 2 pkt 2).

Przeczytaj: Certyfikacja w zamówieniach publicznych

„Właściwość funkcjonalna wynikająca z Prawa budowlanego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego ukształtowana została analogicznie do kompetencji wojewody. WINB jest więc organem:

 • wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • pierwszej instancji w sprawach dotyczących tej samej kategorii obiektów i robót budowlanych, co wojewoda.

Ponadto, zgodnie z treścią ustawy o wyrobach budowlanych (DzU nr 92, poz. 881), wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest:

 • organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,
 • organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności,
 • organem I instancji w sprawach wyrobów budowlanych.”3

Starosta

Starosta jest zasadniczo organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszego stopnia.

Wykonuje on wszystkie zadania przypisane do administracji architektoniczno-budowlanej, a nie zastrzeżone dla innych organów (art. 82 ust. 2).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest co do zasady organem pierwszego stopnia nadzoru budowlanego, który realizuje rozliczne zadania określone w art. 83 ust. 1 Ustawy – PB.

ZOBACZ TEŻ

Co nowego w Orzecznictwie?
Bezczynność nadzoru budowlanego w sprawie wspólnoty mieszkaniowej

Zmiana w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego

Ogólna właściwość organów administracji architektoniczno­‑budowlanej i nadzoru budowlanego

Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególności:
  - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
  - zgodności z wymaganiami ochrony środowiska,
  - warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  - zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  - stosowania wyrobów budowlanych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych Ustawą – Prawo Budowlane;
 • kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

Wykonując ww. zadania, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych, z których sporządza się protokół.

Stosownie do art. 81c. ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

 • które związane są z prowadzeniem robót, przekazywaniem do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
 • które świadczą o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Ponadto organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą – w drodze postanowienia – nałożyć na uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia (art. 81c. ust. 2).

W razie ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia (art. 81c. ust. 4).

Ogólne kompetencje organów nadzoru budowanego

Oprócz możności dokonania czynności kontrolnych, organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają także prawo wstępu:

 • do obiektu budowlanego;
 • na teren:
  - budowy,
  - zakładu pracy.

Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku (np. zarządcy nieruchomości).

W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności ww. osób, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka (art. 81a).

Ogólne kompetencje organów administracji architektoniczno­‑budowlanej

Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów (art. 82. ust. 1).

Zadania gminy z zakresu administracji architektoniczno­‑budowlanej

Starosta nie może obecnie powierzyć gminom, w drodze porozumienia, spraw z zakresu swojej właściwości jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, iż przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 718 z póżn. zm.), tj. przed 11.07.20103 r., było to możliwe.

1 http://www.gunb.gov.pl/
2 Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2011, s. 774
3 http://www.gunb.gov.pl/

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19448|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16585|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11860|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl