CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nadzór i administracja budowlana

Minister właściwy | Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego | Wojewoda | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego | Starosta | Ogólne kompetencje organów nadzoru budowanego | Ogólne kompetencje organów administracji architektoniczno - budowlanej
Nadzór i administracja budowlana
Nadzór i administracja budowlana

Obecnie starosta nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Właściwość i podział organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Minister właściwy

Rzeczona ustawa nie wskazuje jednak organu naczelnego właściwego w tego typu sprawach.

Aby to ustalić, należy odnieść się do Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.), a także do Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011  r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (DzU. z 2011 r. nr 250, poz. 1503).

Akty te wskazują bowiem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako ministra właściwego m.in. w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przeczytaj: Pozwolenie na budowę domu jawne dla sąsiada

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) to centralny organ w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 88 ust. 1).

Jest on nadzorowany przez ministra właściwe­go m.in. w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Swoje zadania wykonuje zaś przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Do jego kompetencji należą zadania określone przepisami prawa budowlanego. W szczególności wykonuje on następujące czynności:

 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 • kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:
 • - osób mających uprawnienia budowlane,
  - rzeczoznawców budowlanych,
  - osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Wojewoda

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach następujących obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania ich oraz transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu, niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych.

Wojewoda jest także organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty (art. 82 ust. 3 Ustawy – Prawo Budowlane).

„Ponadto wojewoda, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:

 • prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przekazywać Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w formie elektronicznej, na bieżąco, wprowadzone do rejestru dane,
 • dokonać kontroli rejestrów, w przypadku nieprzekazania przez starostę uwierzytelnionych kopii wspomnianych rejestrów, prowadzonych przez starostwo,
 • przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
 • - kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  - kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  - kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust. 1 pkt 2);
  - uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniać wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami (art. 82b ust. 1 pkt 3).”1Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

„Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego [WINB – uwaga własna] działa jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.”2 To przy jego pomocy wojewoda wykonuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego (art. 80 ust. 2 pkt 2).

Przeczytaj: Certyfikacja w zamówieniach publicznych

„Właściwość funkcjonalna wynikająca z Prawa budowlanego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego ukształtowana została analogicznie do kompetencji wojewody. WINB jest więc organem:

 • wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • pierwszej instancji w sprawach dotyczących tej samej kategorii obiektów i robót budowlanych, co wojewoda.

Ponadto, zgodnie z treścią ustawy o wyrobach budowlanych (DzU nr 92, poz. 881), wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest:

 • organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,
 • organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności,
 • organem I instancji w sprawach wyrobów budowlanych.”3

Starosta

Starosta jest zasadniczo organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszego stopnia.

Wykonuje on wszystkie zadania przypisane do administracji architektoniczno-budowlanej, a nie zastrzeżone dla innych organów (art. 82 ust. 2).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest co do zasady organem pierwszego stopnia nadzoru budowlanego, który realizuje rozliczne zadania określone w art. 83 ust. 1 Ustawy – PB.

ZOBACZ TEŻ

Co nowego w Orzecznictwie?
Bezczynność nadzoru budowlanego w sprawie wspólnoty mieszkaniowej

Zmiana w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego

Ogólna właściwość organów administracji architektoniczno­‑budowlanej i nadzoru budowlanego

Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególności:
  - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
  - zgodności z wymaganiami ochrony środowiska,
  - warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  - zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  - stosowania wyrobów budowlanych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych Ustawą – Prawo Budowlane;
 • kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

Wykonując ww. zadania, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych, z których sporządza się protokół.

Stosownie do art. 81c. ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

 • które związane są z prowadzeniem robót, przekazywaniem do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
 • które świadczą o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Ponadto organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą – w drodze postanowienia – nałożyć na uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia (art. 81c. ust. 2).

W razie ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia (art. 81c. ust. 4).

Ogólne kompetencje organów nadzoru budowanego

Oprócz możności dokonania czynności kontrolnych, organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają także prawo wstępu:

 • do obiektu budowlanego;
 • na teren:
  - budowy,
  - zakładu pracy.

Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku (np. zarządcy nieruchomości).

W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności ww. osób, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka (art. 81a).

Ogólne kompetencje organów administracji architektoniczno­‑budowlanej

Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów (art. 82. ust. 1).

Zadania gminy z zakresu administracji architektoniczno­‑budowlanej

Starosta nie może obecnie powierzyć gminom, w drodze porozumienia, spraw z zakresu swojej właściwości jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, iż przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 718 z póżn. zm.), tj. przed 11.07.20103 r., było to możliwe.

1 http://www.gunb.gov.pl/
2 Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2011, s. 774
3 http://www.gunb.gov.pl/

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17124|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10682|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10254|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl