CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym

Katarzyna  Czajkowska  |  Administrator 9/2013  |  25.04.2014  |  3
Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym
Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym

Ochrona przeciwpożarowa jest szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa, w jaki sposób należy:

 • zapobiegać powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnić siły i środki do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzić działania ratownicze.

Zapobieganie

Zapobieganie to wykonywanie wszelakich czynności mających nie dopuścić do powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów określonych w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i innych przepisach przeciwpożarowych.

Przeczytaj: Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?

Do zapobiegania należy również kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych prowadzone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jest to najważniejszy punkt z zadań ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnienie sił i środków

Za organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i to on zapewnia siły i środki do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Prowadzenie działań ratowniczych

W Polsce walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zajmują się głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (DzU 02.147.1229 ze zmianami) mówi, że każda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, obiektu lub terenu zobowiązana jest zabezpieczyć użytkowany budynek.

Warto zobaczyć: Zarządzanie ryzykiem w systemach infrastruktury i bezpieczeństwa budynków

 

Może Cię to zainteresuje ▼

Asfalt na zimno wykorzystywany jest w przypadku niewielkich napraw budowlanych. Materiał ten pozwala skutecznie pozbyć się usterki i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu i dużej ilości materiału. Używanie tego rodzaju materiałów znacznie przyspiesza proces łatania dziur i wyrw w drogach, a dodatkowo nie wymaga długiego blokowania ruchu drogowego.

 

Właściciel, zarządca czy każdy użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i ratowniczych,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji,
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Według nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719), które weszło w życie 30 czerwca 2010 r., instrukcja musi zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej;
 2. określenie wyposażenia w wymagane:
 3. urządzenia przeciwpożarowe,
  gaśnice, sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;

 4. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 5. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 6. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 7. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi;
 8. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 9. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych;
 10. wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących (§ 6 ust. 1 pkt 1-7 i 8 lit. a-l nowego rozporządzenia).

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata lub po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 6 ust. 7 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2 (§ 6 ust. 8 pkt 1-3 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (§ 6 ust. 9 nowego rozporządzenia).

Kolejnym problemem są prace budowlane w budynkach już zasiedlonych. Wszyscy wiemy, jak trudno jest wyegzekwować przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, takich jak:

 • zakaz palenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • spawanie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa;
 • podgrzewanie mas izolacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych;
 • niewłaściwe używanie szlifierek kątowych.

Bagatelizowanie tych zagrożeń jest przyczyną wielu pożarów.

Aby dopełnić już kompletu informacji przeanalizujmy, jakimi systemami dla zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. dysponujemy.

Prosty system przeciwpożarowy składa się z detektorów ognia, centrali sterującej, siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Ze względu na zastosowany środek gaśniczy można wymienić 4 główne rodzaje systemów przeciwpożarowych: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Gaszenie wodą

Jest to automatyczny system gaszenia pożaru, bezpośrednio nad miejscem wybuchu ognia, co skutecznie chroni budynek zarówno przed całkowitym spłonięciem, jak również przed zalaniem wodą pozostałej jego części i zniszczeniem mienia.

W instalacji utrzymywane jest stałe ciśnienie wody, więc w przypadku pożaru, na skutek oddziaływania temperatury na ampułkę tryskacza następuje jego otwarcie i wyzwolenie czynnika gaśniczego bezpośrednio na źródło zagrożenia. Otwierają się tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres szkód spowodowanych działaniem wody.

Przepływająca przez zawór kontrolno­‑alarmowy woda uruchamia dzwon alarmowy, a czujniki ciśnienia alarmujące o pożarze automatycznie uruchamiają pompę tryskaczową. Woda tłoczona jest do systemu ze zbiornika wody przeciwpożarowej.

Gaszenie gazem

Jedne z najbardziej popularnych systemów stosowane w serwerowniach i data center z uwagi na właściwości. Nie przewodzą prądu i nie niszczą chronionych urządzeń, tak jak dzieje się to w przypadku wody. W Polsce szeroko stosowane są obojętne gazy gaśnicze typu FM200.

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) – zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych z innymi systemami.

Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania. System SSP jest systemem automatycznego wykrywania pożaru, ogłaszania stanu alarmu i transmisji sygnału alarmu do jednostek straży pożarnej.

Dźwiękowy system ostrzegawczy służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Komentarze

(3)
Przemo | 05.08.2014, 22:55
Specjalne zawory są w stanie zapewnić odpowiednie ciśnienie wody dostarczanej za pomocą instalacji przeciwpożarowej w przypadku pożaru. Tym sposobem zwiększa się bezpieczeństwo obiektów budowlanych, a dzięki skutecznej akcji gaśniczej minimalizowane są straty w przypadku pożaru.
Źródło:
http://www.fachowyinstalator.pl/instalacje-specjalne/1084-zawory-w-instalacjach-przeciwpozarowych.html
ana | 11.09.2014, 20:54
Brakuje w rozwazaniach pojecia wentylacji pozarowej ktora jest kluczowa czescia ochrony drog ewakuacyjnych, tak samo brakuje choc by wspomniania o instalacjach tryskaczowych.
Bombasz | 02.02.2016, 13:13

To fakt, w ogóle nie wskazuje się na znaczenie systemów oddymiania. Systemy sygnalizacji, zamknięć ogniowych i przewietrzania są w takim samym stopniu ważnymi składnikami systemów przeciwpożarowych. Rozwiązań w ramach oddymiania jest mnóstwo, centrale, czujki, przyciski przewietrzania...

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
 • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18014|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11295|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10863|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl