CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym

Katarzyna  Czajkowska  |  Administrator 9/2013  |  25.04.2014  |  3
Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym
Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym

Ochrona przeciwpożarowa jest szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa, w jaki sposób należy:

 • zapobiegać powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnić siły i środki do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzić działania ratownicze.

Zapobieganie

Zapobieganie to wykonywanie wszelakich czynności mających nie dopuścić do powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów określonych w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i innych przepisach przeciwpożarowych.

Przeczytaj: Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?

Do zapobiegania należy również kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych prowadzone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jest to najważniejszy punkt z zadań ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnienie sił i środków

Za organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i to on zapewnia siły i środki do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Prowadzenie działań ratowniczych

W Polsce walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zajmują się głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (DzU 02.147.1229 ze zmianami) mówi, że każda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, obiektu lub terenu zobowiązana jest zabezpieczyć użytkowany budynek.

Warto zobaczyć: Zarządzanie ryzykiem w systemach infrastruktury i bezpieczeństwa budynków

 

Może Cię to zainteresuje ▼

Asfalt na zimno wykorzystywany jest w przypadku niewielkich napraw budowlanych. Materiał ten pozwala skutecznie pozbyć się usterki i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu i dużej ilości materiału. Używanie tego rodzaju materiałów znacznie przyspiesza proces łatania dziur i wyrw w drogach, a dodatkowo nie wymaga długiego blokowania ruchu drogowego.

 

Właściciel, zarządca czy każdy użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i ratowniczych,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji,
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Według nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719), które weszło w życie 30 czerwca 2010 r., instrukcja musi zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej;
 2. określenie wyposażenia w wymagane:
 3. urządzenia przeciwpożarowe,
  gaśnice, sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;

 4. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 5. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 6. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 7. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi;
 8. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 9. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych;
 10. wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących (§ 6 ust. 1 pkt 1-7 i 8 lit. a-l nowego rozporządzenia).

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata lub po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 6 ust. 7 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2 (§ 6 ust. 8 pkt 1-3 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (§ 6 ust. 9 nowego rozporządzenia).

Kolejnym problemem są prace budowlane w budynkach już zasiedlonych. Wszyscy wiemy, jak trudno jest wyegzekwować przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, takich jak:

 • zakaz palenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • spawanie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa;
 • podgrzewanie mas izolacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych;
 • niewłaściwe używanie szlifierek kątowych.

Bagatelizowanie tych zagrożeń jest przyczyną wielu pożarów.

Aby dopełnić już kompletu informacji przeanalizujmy, jakimi systemami dla zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. dysponujemy.

Prosty system przeciwpożarowy składa się z detektorów ognia, centrali sterującej, siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Ze względu na zastosowany środek gaśniczy można wymienić 4 główne rodzaje systemów przeciwpożarowych: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Gaszenie wodą

Jest to automatyczny system gaszenia pożaru, bezpośrednio nad miejscem wybuchu ognia, co skutecznie chroni budynek zarówno przed całkowitym spłonięciem, jak również przed zalaniem wodą pozostałej jego części i zniszczeniem mienia.

W instalacji utrzymywane jest stałe ciśnienie wody, więc w przypadku pożaru, na skutek oddziaływania temperatury na ampułkę tryskacza następuje jego otwarcie i wyzwolenie czynnika gaśniczego bezpośrednio na źródło zagrożenia. Otwierają się tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres szkód spowodowanych działaniem wody.

Przepływająca przez zawór kontrolno­‑alarmowy woda uruchamia dzwon alarmowy, a czujniki ciśnienia alarmujące o pożarze automatycznie uruchamiają pompę tryskaczową. Woda tłoczona jest do systemu ze zbiornika wody przeciwpożarowej.

Gaszenie gazem

Jedne z najbardziej popularnych systemów stosowane w serwerowniach i data center z uwagi na właściwości. Nie przewodzą prądu i nie niszczą chronionych urządzeń, tak jak dzieje się to w przypadku wody. W Polsce szeroko stosowane są obojętne gazy gaśnicze typu FM200.

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) – zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych z innymi systemami.

Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania. System SSP jest systemem automatycznego wykrywania pożaru, ogłaszania stanu alarmu i transmisji sygnału alarmu do jednostek straży pożarnej.

Dźwiękowy system ostrzegawczy służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Komentarze

(3)
Przemo | 05.08.2014, 22:55
Specjalne zawory są w stanie zapewnić odpowiednie ciśnienie wody dostarczanej za pomocą instalacji przeciwpożarowej w przypadku pożaru. Tym sposobem zwiększa się bezpieczeństwo obiektów budowlanych, a dzięki skutecznej akcji gaśniczej minimalizowane są straty w przypadku pożaru.
Źródło:
http://www.fachowyinstalator.pl/instalacje-specjalne/1084-zawory-w-instalacjach-przeciwpozarowych.html
ana | 11.09.2014, 20:54
Brakuje w rozwazaniach pojecia wentylacji pozarowej ktora jest kluczowa czescia ochrony drog ewakuacyjnych, tak samo brakuje choc by wspomniania o instalacjach tryskaczowych.
Bombasz | 02.02.2016, 13:13

To fakt, w ogóle nie wskazuje się na znaczenie systemów oddymiania. Systemy sygnalizacji, zamknięć ogniowych i przewietrzania są w takim samym stopniu ważnymi składnikami systemów przeciwpożarowych. Rozwiązań w ramach oddymiania jest mnóstwo, centrale, czujki, przyciski przewietrzania...

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię we wspólnocie mieszkaniowej »

kpheRosnące koszty prac i materiałów budowalnych istotnie wpływają na decyzje co do planowanych modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych. Z drugiej strony lokatorzy... Czytam więcej »


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Sąsiedzkie spory
 • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19747|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17046|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12082|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl