CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym

Katarzyna  Czajkowska  |  Administrator 9/2013  |  25.04.2014  |  3
Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym
Instalacje przeciwpożarowe w budynku wielolokalowym

Ochrona przeciwpożarowa jest szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa, w jaki sposób należy:

 • zapobiegać powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnić siły i środki do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzić działania ratownicze.

Zapobieganie

Zapobieganie to wykonywanie wszelakich czynności mających nie dopuścić do powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów określonych w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i innych przepisach przeciwpożarowych.

Przeczytaj: Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?

Do zapobiegania należy również kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych prowadzone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jest to najważniejszy punkt z zadań ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnienie sił i środków

Za organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i to on zapewnia siły i środki do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Prowadzenie działań ratowniczych

W Polsce walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zajmują się głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (DzU 02.147.1229 ze zmianami) mówi, że każda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, obiektu lub terenu zobowiązana jest zabezpieczyć użytkowany budynek.

Warto zobaczyć: Zarządzanie ryzykiem w systemach infrastruktury i bezpieczeństwa budynków

 

Może Cię to zainteresuje ▼

Asfalt na zimno wykorzystywany jest w przypadku niewielkich napraw budowlanych. Materiał ten pozwala skutecznie pozbyć się usterki i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu i dużej ilości materiału. Używanie tego rodzaju materiałów znacznie przyspiesza proces łatania dziur i wyrw w drogach, a dodatkowo nie wymaga długiego blokowania ruchu drogowego.

 

Właściciel, zarządca czy każdy użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i ratowniczych,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji,
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Według nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719), które weszło w życie 30 czerwca 2010 r., instrukcja musi zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej;
 2. określenie wyposażenia w wymagane:
 3. urządzenia przeciwpożarowe,
  gaśnice, sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;

 4. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 5. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 6. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 7. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi;
 8. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 9. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych;
 10. wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących (§ 6 ust. 1 pkt 1-7 i 8 lit. a-l nowego rozporządzenia).

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata lub po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 6 ust. 7 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2 (§ 6 ust. 8 pkt 1-3 nowego rozporządzenia).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (§ 6 ust. 9 nowego rozporządzenia).

Kolejnym problemem są prace budowlane w budynkach już zasiedlonych. Wszyscy wiemy, jak trudno jest wyegzekwować przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, takich jak:

 • zakaz palenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • spawanie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa;
 • podgrzewanie mas izolacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych;
 • niewłaściwe używanie szlifierek kątowych.

Bagatelizowanie tych zagrożeń jest przyczyną wielu pożarów.

Aby dopełnić już kompletu informacji przeanalizujmy, jakimi systemami dla zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. dysponujemy.

Prosty system przeciwpożarowy składa się z detektorów ognia, centrali sterującej, siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Ze względu na zastosowany środek gaśniczy można wymienić 4 główne rodzaje systemów przeciwpożarowych: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Gaszenie wodą

Jest to automatyczny system gaszenia pożaru, bezpośrednio nad miejscem wybuchu ognia, co skutecznie chroni budynek zarówno przed całkowitym spłonięciem, jak również przed zalaniem wodą pozostałej jego części i zniszczeniem mienia.

W instalacji utrzymywane jest stałe ciśnienie wody, więc w przypadku pożaru, na skutek oddziaływania temperatury na ampułkę tryskacza następuje jego otwarcie i wyzwolenie czynnika gaśniczego bezpośrednio na źródło zagrożenia. Otwierają się tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres szkód spowodowanych działaniem wody.

Przepływająca przez zawór kontrolno­‑alarmowy woda uruchamia dzwon alarmowy, a czujniki ciśnienia alarmujące o pożarze automatycznie uruchamiają pompę tryskaczową. Woda tłoczona jest do systemu ze zbiornika wody przeciwpożarowej.

Gaszenie gazem

Jedne z najbardziej popularnych systemów stosowane w serwerowniach i data center z uwagi na właściwości. Nie przewodzą prądu i nie niszczą chronionych urządzeń, tak jak dzieje się to w przypadku wody. W Polsce szeroko stosowane są obojętne gazy gaśnicze typu FM200.

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) – zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych z innymi systemami.

Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania. System SSP jest systemem automatycznego wykrywania pożaru, ogłaszania stanu alarmu i transmisji sygnału alarmu do jednostek straży pożarnej.

Dźwiękowy system ostrzegawczy służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Komentarze

(3)
Przemo | 05.08.2014, 22:55
Specjalne zawory są w stanie zapewnić odpowiednie ciśnienie wody dostarczanej za pomocą instalacji przeciwpożarowej w przypadku pożaru. Tym sposobem zwiększa się bezpieczeństwo obiektów budowlanych, a dzięki skutecznej akcji gaśniczej minimalizowane są straty w przypadku pożaru.
Źródło:
http://www.fachowyinstalator.pl/instalacje-specjalne/1084-zawory-w-instalacjach-przeciwpozarowych.html
ana | 11.09.2014, 20:54
Brakuje w rozwazaniach pojecia wentylacji pozarowej ktora jest kluczowa czescia ochrony drog ewakuacyjnych, tak samo brakuje choc by wspomniania o instalacjach tryskaczowych.
Bombasz | 02.02.2016, 13:13

To fakt, w ogóle nie wskazuje się na znaczenie systemów oddymiania. Systemy sygnalizacji, zamknięć ogniowych i przewietrzania są w takim samym stopniu ważnymi składnikami systemów przeciwpożarowych. Rozwiązań w ramach oddymiania jest mnóstwo, centrale, czujki, przyciski przewietrzania...

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16908|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10093|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl