• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Zaległe opłaty za mieszkanie

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 7-8/2013  |  04.04.2014  |  3
Artykuł podpowiada zarządcom nieruchomości, jak skutecznie i prawidłowo dochodzić zaległości za lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych.
Artykuł podpowiada zarządcom nieruchomości, jak skutecznie i prawidłowo dochodzić zaległości za lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych.
Rys. archiwum redakcji Administratora

Brak płatności za lokale mieszkalne lub nieterminowe wpłaty właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej stanowią narastający problem, z którym coraz częściej borykają się zarządcy.

Brak płatności lub nieterminowe płacenie wymaga od zarządców prowadzenia – w zakresie wykonywanych czynności związanych z obsługą wspólnot – skutecznej windykacji zaległych opłat od jej członków, zakończonej niekiedy koniecznością dochodzenia należności wspólnoty na drodze postępowania sądowego, a nawet i egzekucyjnego.

Powstanie zaległości i ich wymagalność

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.1 (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.; dalej UWL), właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową zobowiązani są do uiszczania zaliczek z tytułu kosztów zarządu w formie bieżących opłat płatnych z góry, do 10. dnia każdego miesiąca (Czytaj więcej na ten temat).

Zobacz też: Czy Polacy płacą czynsz?

Jeżeli zatem wspólnota nie podjęła uchwały wyznaczającej inny termin, do upływu którego członkowie wspólnoty zobowiązani zostali do wnoszenia powyższych opłat, miesięczne zaliczki stają się wymagalne począwszy od 11. dnia każdego miesiąca.

W związku z powyższym, dla powstania stanu wymagalności zaległych zaliczek z tytułu opłat za lokale mieszkalne, nie jest konieczne wzywanie zalegającego z płatnościami właściciela lokalu osobnym wezwaniem do ich zapłaty, gdyż termin spełnienia świadczenia z tytułu ww. opłat jest oznaczony (por. art. 455 w zw. z art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej KC).

Wezwanie do zapłaty

Niezależnie od powyższego często spotykaną praktyką jest wzywanie zalegających z opłatami właścicieli lokali do zapłaty w formie pisemnego wezwania – jednokrotnego lub nawet dwukrotnego, które stanowi jednocześnie ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by wspólnota w drodze uchwały ustaliła wiążąco obowiązek uprzedniego – a więc przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego – wezwania pozostającego w zwłoce z zapłatą właściciela lokalu, do zapłaty ustalając przy tym nawet ilość koniecznych do wystosowania uprzednio wezwań, jak również wysokość kwoty zadłużenia, wraz z powstaniem której dopuszczalne jest wystosowanie wezwania do zapłaty.

Jeżeli już jednak zdecydowano się na stosowanie praktyki polegającej na wzywaniu zalegających z opłatami właścicieli lokali do ich zapłaty, to przed zarządcą nieruchomości stoi obowiązek prawidłowego sformułowania treści takiego wezwania.

Wezwanie do zapłaty powinno zostać zaadresowane do dłużnika za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru (celem dowodzenia na etapie ewentualnego postępowania sądowego skutecznego doręczenia go dłużnikowi).

Oznaczenie dłużnika

Pierwszym, koniecznym elementem treści wezwania jest właściwe oznaczenie dłużnika, a więc właściciela lokalu zalegającego z opłatami. W takiej sytuacji warto sięgnąć do aktu własności lokalu lub zapoznać się z księgą wieczystą prowadzoną dla danej nieruchomości.

Jednocześnie, co zasługuje na uwagę, prawo własności ujawnione w dziale II ksiąg wieczystych korzysta (na równi z innymi prawami ujawnionymi w księdze wieczystej) z domniemania zgodności wpisu takiego prawa z rzeczywistym stanem prawnym2.

Nierzadko zdarza się jednak tak, iż właściciele lokali uchybiają ciążącemu na nich obowiązkowi ujawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości swojego prawa własności – przeważnie gdy własność lub udział we współwłasności nieruchomości został nabyty w drodze dziedziczenia. J

eżeli wspólnota lub zarządca mają wiadomość co do takich okoliczności, koniecznym jest by swoimi działaniami doprowadzili do ujawnienia zmiany prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla oznaczonej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.

Zaniedbanie tego rodzaju działania już na wstępie może nastręczać poważnych trudności na etapie sądowego, a następnie egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za lokal mieszkalny, skierowanych przeciwko właścicielowi nieruchomości.

Umocowanie zarządcy do wystawienia wezwania do zapłaty

Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się w treści wezwania, jest powołanie podstawy działania zarządcy nieruchomości – składającego podpis pod treścią wezwania – w imieniu wspólnoty, będącej z kolei wierzycielem co do powstałych zaległości.

Podstawą tą będą w większości wypadków odpowiednie postanowienia umowy o zarządzanie, lub – w razie ich braku – pełnomocnictwo udzielone przez zarząd wspólnoty, gdyż dokonywanie czynności polegających na wzywaniu dłużników do zapłaty za zaległe opłaty za lokale mieszkalne stanowi czynność zwykłego zarządu, a więc dla jej podjęcia nie jest wymagana osobna uchwała wspólnoty (zaś w „małych wspólnotach” – zgoda wszystkich właścicieli).

Wskazanie wysokości zadłużenia i odsetki

Prawidłowo skonstruowane wezwanie do zapłaty musi wskazywać wysokość powstałego zadłużenia, tytuł w związku z którym zadłużenie powstało, jak również datę lub okres, za który dług ten został naliczony.

Koniecznym jest również, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości, które mogą wynikać choćby z posiadania przez danego dłużnika więcej niż jednego lokalu we wspólnocie, dokładne oznaczenie lokalu, w związku z opłatami za który właściciel ten pozostaje w zwłoce.

Jeżeli dla wspólnoty prowadzony jest więcej niż jeden rachunek bankowy (np. rachunek opłat bieżących, rachunek funduszu remontowego), zasadnym jest wyszczególnienie w osobnych pozycjach stanu zadłużenia wykazanego na każdym z tych rachunków.

Do kwoty zaległości wskazanej w wezwaniu mogą być również doliczone w osobnej pozycji odsetki za zwłokę, liczone od dnia wymagalności zaległych opłat, tj. począwszy od 11. dnia każdego miesiąca co do każdej zaległej miesięcznej zaliczki z osobna, lub od daty następującej po dniu, do którego upływu właściciele lokali zobowiązani są uiszczać miesięczne zaliczki na poczet opłat jeżeli, jak zostało to już wskazane wyżej, wspólnota ustaliła wiążąco inny termin wnoszenia przez jej członków miesięcznych zaliczek.

Nic nie stoi przy tym na przeszkodzie, by odsetki te nie były doliczane do kwoty zaległości wskazanej na wezwaniu – w takiej sytuacji dochodzone będą mogły być już na drodze postępowania sądowego w razie zgłoszenia takiego żądania w treści pozwu.

 

Istnieje również dopuszczalność wskazania, iż odsetki te należne będą dopiero począwszy od następnego dnia po upływie dodatkowego terminu płatności, wskazanego w treści wezwania.

Termin i sposób zapłaty

Istotnym elementem treści wezwania do zapłaty jest również wskazanie terminu w ciągu którego, lub do upływu którego dłużnik ma zapłacić wskazaną kwotę zaległości. Brak jest przy tym regulacji prawnych wskazujących jaka powinna być długość dodatkowego terminu danego dłużnikowi na zapłatę – zwyczajowo będzie to zatem 3–7 dni.

Jeżeli praktyką jest wystosowywanie przez zarządcę do dłużników więcej niż jednego wezwania do zapłaty tej samej zaległości, nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowe terminy dane dłużnikowi na zapłatę były w następujących po sobie wezwaniach różne – zwyczajowo terminy te są coraz krótsze w drugim i ostatecznym, lub ewentualnie kolejnych wezwaniach do zapłaty.

Wskazać jednak w tym miejscu należy, iż kierowanie do dłużników więcej niż dwóch wezwań do zapłaty, z których to ostatnie stanowi już wezwanie przedsądowe, z uwagi na konieczność dbałości zarządcy nieruchomości o stan finansów wspólnoty, może stanowić nieuzasadnione przeciąganie sprawy, utrudniające wspólnocie skuteczne i szybkie wyegzekwowanie od dłużnika zaległych należności.

Niezbędnym elementem treści wezwania jest również oznaczenie sposobu zapłaty zaległych opłat za lokal mieszkalny – zwykle będzie wymagało to podania numeru rachunku bankowego, na który dłużnik ma wpłacić kwotę należności.

W razie prowadzenia dla wspólnoty osobnych rachunków bankowych, na których ewidencjonowane są wpłaty środków z różnym ich przeznaczeniem, można wskazać w osobnych pozycjach inne numery rachunków, na które zaległości powinny być uiszczone.

Pouczenie

Fakultatywnym elementem treści wezwania jest zawarcie pouczenia skierowanego do dłużnika, które ma mu wyjaśnić konsekwencje niedokonania dobrowolnej spłaty zadłużenia w terminie i na zasadach określonych w wezwaniu.

Stosowany w praktyce dość często jest zapis, zgodnie z którym wskazuje się, iż brak uregulowania kwoty zadłużenia w terminie, jak również uregulowanie go tylko w części spowoduje niezwłoczne skierowanie na drogę postępowania sądowego sprawy o zapłatę zaległych opłat za lokal mieszkalny wraz z należnymi odsetkami, co będzie wiązało się ze znacznym zwiększeniem kosztów, które dłużnik zobowiązany będzie ponieść, w tym kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Pouczenie o powyższej treści, w razie stosowania praktyki kierowania do zalegających z opłatami właścicieli lokali więcej niż jednego wezwania do zapłaty, poprzedzającego wniesienie powództwa do sądu, powinno przy tym zostać zawarte w treści wezwania przedsądowego, a więc ostatecznego wezwania do dobrowolnej zapłaty należności.

Dochodzenie zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Sprawa o zapłatę zaległości z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie podlega rozpoznaniu w trybie uproszczonym. Okoliczność, że sprawa o zapłatę czynszu w spółdzielniach mieszkaniowych jest bardzo zbliżona w swoim charakterze ze sprawą z powództwa wspólnoty mieszkaniowej o zapłatę należności z tytułu korzystania z lokalu nie zmienia faktu, że ta ostatnia nie mieści się w zamkniętym katalogu określonym w art. 5051 KPC.

Wytoczenie powództwa o zapłatę należy do czynności zwykłego zarządu zatem nie wymaga podjęcia uchwały. Przedstawienie w sądzie uchwały w sprawie zaliczek stanowi wystarczający dowód roszczenia co do zapłaty. Roszczenie to podlega trzyletniemu przedawnieniu jako roszczenia o świadczenia okresowe, a początek biegu tego terminu należy wiązać z upływem 10 dnia danego miesiąca – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu (sygn. akt VIII Ca 190/13).
PP

Tego rodzaju zapis może skłonić do zapłaty tych dłużników, którzy jak dotąd nie reagowali na uprzednie ponaglenia do zapłaty.

Inny, fakultatywny element treści pouczenia zawartego w wezwaniu, sprowadza się do wskazania dłużnikowi możliwości polubownego załatwienia sprawy w drodze zawarcia ugody, przybierającej postać umowy o rozłożenie na raty zaległych opłat za lokal mieszkalny.

Tego rodzaju propozycja – z dodatkowym wskazaniem, iż nie zostanie ona na dalszym etapie prowadzenia sprawy już powtórzona – stanowi wyjście naprzeciw tym dłużnikom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej im terminowe wnoszenie opłat za lokal mieszkalny, a jednocześnie sami z siebie nie są w stanie zaproponować alternatywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji związanej z powstałym na ich koncie zadłużeniem.

Dodatkowo, zawarcie ugody z dłużnikiem, poinformowanym o takiej możliwości, będzie nie tylko umożliwiało wspólnocie zażegnanie zaistniałej sytuacji bez konieczności sięgania do przymusu państwowego w drodze dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, ale również – na warunkach określonych w ugodzie – uzyskanie ratalnej spłaty zaległych opłat z jednoczesnym i niezakłóconym wnoszeniem opłat bieżących, co powinno spowodować, iż pierwotna kwota zadłużenia nie będzie narastała z miesiąca na miesiąc o kolejne opłaty.

Brak natomiast dobrowolnego uregulowania kwoty zadłużenia mimo wezwania – niekiedy wielokrotnego – dłużnika do zapłaty, nie będzie pozostawiał już wspólnocie, a dokładniej zarządcy nieruchomości wspólnej innego wyjścia, jak wystąpienie z powództwem o zapłatę do sądu.

1 por. art. 15 ust. 1 UWL
2 por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18938|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12102|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11533|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl