CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Aby kasa nie pustoszała – co robić?

Irena Scholl  |  Administrator 7-8/2013  |  15.04.2014  |  3
Aby kasa nie pustoszała – co robić?
Aby kasa nie pustoszała – co robić?
WG

Coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem lokatorów spóźniających się lub zalegających z opłatami za użytkowanie mieszkań. Wagi nabierają zatem działania windykacyjne podejmowane przez zarządców.

Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, na moje pytanie jak spółdzielczość mieszkaniowa radzi sobie z problemem zaległości we wnoszeniu opłat za lokale w domach spółdzielczych, milczy przez dłuższą chwilę. Wreszcie mówi.

„Ciągle borykamy się z problemem dwoistości pojęcia mieszkanie. Z jednej strony jest to towar, który dużo kosztuje i w momencie jego nabycia i w okresie eksploatacji. Z drugiej strony jest to dobro elementarne, bez którego nie sposób żyć.

Poczucie sprawiedliwości każe wymagać od każdego, aby wywiązywał się z obowiązku terminowego płacenia za lokal, zaś uczucie miłosierdzia nie pozwala pozbawiać nikogo prawa do godziwego życia tylko dlatego, że jest ubogi z przyczyn od siebie niezależnych.

Systemowych rozwiązań tego problemu w Polsce nie było, nie ma i prawdopodobnie w wyobrażalnej przyszłości nie będzie, chociaż państwo ma konstytucyjny obowiązek stwarzania warunków zapewniających każdemu obywatelowi dach nad głową. Politycy wszelkich orientacji mają pełne usta frazesów, jak to chcą dbać o rodzinę. Jest to czysta hipokryzja – denerwuje się Jankowski.

Zobacz też: KRS o regulacjach prawnych dotyczących spółdzielni

Ostatnio majstrują przy przepisach dotyczących lokali socjalnych, dodatków mieszkaniowych, które niebawem mogą praktycznie przestać pełnić jakąkolwiek rolę w ratowaniu najbiedniejszych przed zadłużaniem się.

A wielkość zadłużenia mieszkańców domów spółdzielczych już osiągnęła niespotykaną dotychczas wielkość 5 mld zł, gdyż wysokość bezrobocia wraz z wysokimi cenami artykułów spożywczych oraz leków doprowadziły do biedy setki tysięcy rodzin, zaś pomoc państwa zanika".

Nieco GUS-owskiej statystyki. W 2011 r. zaległości w opłatach w domach spółdzielczych stanowiły 40,4% ogółu zaległości za lokale mieszkalne. W końcówce tegoż roku w sądach toczyły się postępowania eksmisyjne dotyczące mieszkańców 25 tys. lokali. 65% należało do gmin, 12,3% do spółdzielni. 11% spraw dotyczyło lokali wspólnotowych, 5,8% mieszkań zakładowych a 2,2% skarbu państwa. Ogromna większość, bo 84% spowodowana była zaległościami w opłatach za mieszkanie sięgającymi niekiedy kilkunastu miesięcy lub wielu lat.

Zgodnie z art. 11 pkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rada nadzorcza swoją uchwałą może spowodować pozbawienie dłużnika prawa do lokalu. Dług sięga wówczas 10–15 tys. zł. i powoduje – zwłaszcza gdy jest jednym z kilku – wyrwę w budżecie spółdzielni.

Brakuje pieniędzy na remonty i inne wydatki. Ale dla dłużnika jest to również dramatyczny niedobór, więc się broni, odwołując się od decyzji rady do Walnego Zgromadzenia.

„I co się dzieje? Otóż Walne unieważnia decyzję rady. Mimo, że mamy do czynienia z powszechnym dziś zjawiskiem egoizmu ekonomicznego, do głosu dochodzi solidaryzm rodem ze spółdzielczego podwórka" – komentuje Jerzy Jankowski.

No i z ironią dodaje:

Przy okazji ustawodawca wykonuje gest miłosierdzia rękami spółdzielców, bo to oni ponoszą koszty zadłużeń. A równocześnie większość posłów spółdzielczość nieustannie krytykuje. Aż dziw, że mimo wszystko na 3,5 mln mieszkań w domach spółdzielczych, aż 2,5 mln to nadal spółdzielcze mieszkania własnościowe. Pęd do prywatyzacji wcale nie jest tak silny, jak by się niektórym wydawało".

Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 r. umożliwiająca nabycie mieszkania za przysłowiową złotówkę wyrządziła spółdzielcom kilka krzywd, których się nie spodziewali.

Np. zanosi się nie tylko na to, że jako właściciele mieszkań utracą prawo do dodatków mieszkaniowych. Ale już po wejściu nowelizacji w życie mogli zapomnieć o szansie na dokonanie zamiany mieszkania w trybie wewnątrz spółdzielczym.

Minęły czasy korzystnych zamian

Gdy lokator dużej spółdzielni mieszkaniowej był samotny, a miał mieszkanie kilkupokojowe, bo jego rodzina była kiedyś liczna, spółdzielnia pomagała mu w zamianie mieszkania na mniejsze.

Nigdy nie brakowało chętnych do zamiany odwrotnej, na lokal większy, bo rodzina się powiększyła i ciasnota czyniła życie codzienne trudnym do zniesienia. Spółdzielnia kojarzyła więc takie pary. Pan Kowalski pisał oświadczenie, że zrzeka się prawa do swojego lokalu na rzecz sąsiada, który czynił to samo. Spółdzielnia zawierała z nimi nowe umowy.

Procedura trwała dwie godziny i nie wiązały się z nią żadne opłaty, a zadowolone były trzy strony. Pan Kowalski, bo otrzymał od sąsiada pieniądze, odstępując mu większe mieszkanie – w umowę między nimi spółdzielnia się nie wtrącała – i wnosi teraz mniejszą opłatę za mniejszy metraż.

Zadowolona jest też spółdzielnia, bo Pan Kowalski płaci regularnie za lokal, z czym miał poprzednio kłopoty. No i jakże szczęśliwy jest sąsiad, którego dzieci zyskały własne pokoje.

Roman Dziczek, sędzia sądu apelacyjnego w Warszawie, prowadzący wykłady na kursach dla członków organów spółdzielni mieszkaniowych – rad nadzorczych, zarządów, prezesów – doradzał stosowanie takiej uproszczonej metody zamiany mieszkań.

„Dochody dokonywane wewnątrz spółdzielni przyczyniały się zarówno do zwiększania grupy mieszkańców nie zalegających z opłatami, jak i do racjonalnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Niestety, ustawa z dn. 14 czerwca 2007 r. zlikwidowała taką możliwość.

Obecnie każdy z sąsiadów jest zmuszony do nabycia lokalu aktem notarialnym na wyodrębnioną hipotecznie własność, gdyż ustanawianie lokatorskiego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu już nie istnieje.

Trzeba iść do agencji pośredniczącej w zamianie mieszkań lub do kancelarii prawnej, opłacić notariusza. Oprócz znacznych kosztów barierą bywa niezaradność wielu osób, dla których pomoc spółdzielni przy zamianach była bezcenna".

Sędzia Dziczek przypomina, że spółdzielnia, aby zapobiegać narastaniu zaległości płatniczych, dysponuje co najmniej dwoma instrumentami. Opracowuje tryb postępowania wewnątrz spółdzielczego, którego celem jest efektywne ściąganie należności.

M.in. ustalane są zadania dla Działu Członkowskiego zobowiązujące do szybkiego i upartego domagania się wpłacenia zaległości już po 1–2 miesiącach.

Skuteczne jest też informowanie na stronie internetowej dostępnej wyłącznie dla mieszkańców danej nieruchomości, właścicieli i najemców mieszkań, jaka jest sytuacja w opłatach za lokale, co powoduje brak regularnych wpływów do spółdzielczej kasy.

Takie postępowanie uruchamia inicjatywę mieszkańców, którzy szukają sposobów, jak pomóc sąsiadom, którzy mają rzeczywiste problemy materialne, lub jak zdyscyplinować niesolidnych.

Drugim kierunkiem działania, które doradza sędzia Dziczek, jest powoływanie – w ramach rady nadzorczej – komisji odpowiedzialnej za nadzór nad nie przestrzegającymi obowiązku płacenia. To sprzyja działaniom bardziej operatywnym.

Zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej „w biegu”, gdy trzeba rozwiązać konkretny problem jak najszybciej, nie zawsze jest możliwe. Przewodniczący komisji, w imieniu spółdzielni przedkłada pismo wzywające dłużnika na posiedzenie komisji. Może na nim dojść do ugody, do podpisania przez dłużnika zobowiązania spłaty długu na określonych zasadach.

Rada nadzorcza jest ostatnią instancją przed skierowaniem sprawy do sądu. Może umorzyć odsetki, rozłożyć spłatę na raty. Do częściowego umarzania kwoty zadłużenia dochodzi rzadko, bo mieszkańcy nie mający zaległości mają pretensję, że się uprzywilejowuje nie wnoszących opłat na utrzymanie wspólnej nieruchomości.

Dlatego zapis o możliwości umarzania części długu w konkretnych sytuacjach powinien znaleźć się w statucie spółdzielni przyjętym na Walnym Zgromadzeniu. Z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy wnoszenia opłat, takie uprawnienie wprost nie wynika.

Panie sędzio, słyszy się i czyta, że rady nadzorcze „idą na pasku” prezesów, zarządów spółdzielni, a nie patrzą „oczami spółdzielców”. Czy taką opinię potwierdzają pana obserwacje, osoby bezstronnej, a znającej sytuację wewnątrz spółdzielni z praktyki sądowej i obserwacji konkretnych spółdzielni, gdyż jest pan autorem wielu publikacji książkowych przeznaczonych dla ludzi aktywnie działających w tym środowisku?

„Moim zdaniem wciąż, niestety, ma miejsce myślenie stereotypowe, rodem z minionej epoki. Wedle moich obserwacji typowym członkiem rady nadzorczej jest obecnie człowiek znacznie młodszy od swojego poprzednika, chętnie zdobywający wiedzę, samodzielnie myślący, chcący mieć wpływ na nowoczesny styl zarządzania spółdzielnią.

Dostrzegam też postęp w odzyskiwaniu należności podczas postępowania wewnątrz spółdzielni, bez oddawania sprawy do sądu. Częstokroć nie dochodzi do interwencji komorniczej, gdyż uzmysłowienie dłużnikowi, że jego mieszkanie czy inne wartościowe dobro może zostać zlicytowane już rodzi stres, zmusza do działań pozwalających na spłatę należności.

Z moich obserwacji wynika, że generalnie spraw w sądach z udziałem spółdzielni jest mniej, niż z udziałem wspólnot mieszkaniowych.

Jak to robią w Bielawie?

W zeszłym roku zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wyniosły 773 tys. zł, co przy globalnych kwotach utrzymania mieszkań łącznie z kosztami ogrzewania, wynoszących 17 mln zł., daje współczynnik 4,7%.

W stosunku do roku poprzedniego współczynnik ten zmniejszył się – w 2011 r. wynosił 5,5%.

Ponieważ tendencja ogólna w spółdzielczości jest odwrotna, pytam prezesa SM w Bielawie, Tadeusza Drewnowskiego: Jak to robicie, że sytuacja się poprawiła?

„Staramy się reagować jak najszybciej. Jeśli zaległości przekraczają 2 miesiące, pracownik spółdzielni już nawiązuje kontakt ze spóźnialskim, aby zorientować się, jakie są przyczyny zaistniałej sytuacji i możliwości jak najszybszej spłaty długu.

Ostrzega, że im dalej będzie on rósł, tym będzie gorzej. Gdy zaległości przekraczają 4 miesiące kancelaria prawna wysyła przesądowe wezwanie do zapłaty. Dwa razy w roku rada nadzorcza rozpatruje wnioski zarządu o wykluczenie z grona członków nie płacących czynszu spółdzielców.

Zazwyczaj większość dłużników podejmuje spłatę, a pozbawionych członkostwa zostaje 1/3 tych, których dotyczyły wnioski. Natomiast na drogę sądową o egzekucyjne przejęcie mieszkania i pokrycie należności spółdzielnia występuje w przypadku bardzo dużych zaległości, które dotyczą kilkunastu rodzin – spółdzielnia posiada 4,5 tys. mieszkań.

W zeszłym roku doszło do tylko do 1 eksmisji, a w bieżącym roku przejęli mieszkanie dłużnika w ramach procesu egzekucyjnego.

W Legionowie dają i rybę, i wędkę

Jak starają się rozwiązać problem zadłużenia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w podwarszawskim Legionowie?

„Nasza spółdzielnia na bieżąco monitoruje należności – mówi Barbara Sawczuk specjalistka ds. komunikacji i administracji. Nie mamy Działu Windykacji ani osoby, która zajmuje się wyłącznie egzekucją należności. Działania windykacyjne ma w swoim zakresie obowiązków Dział Czynszów.

Taka struktura sprawdza się ponieważ pracownicy przeprowadzający windykację posiadają dogłębną wiedzę na temat należności, są w stanie szybko wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Mamy wypracowane metody odzyskiwania zaległości. Jeśli sięgają one 3 miesięcy, dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty wraz z informacją o możliwości rozłożenia jej na raty oraz prośbą o kontakt. Gdy wezwanie pozostaje bez echa, sprawa przekazywana jest do Działu Prawnego, który w celu uzyskania nakazu płatniczego kieruje ją do sądu".

Niedawno spółdzielnia podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Dłużników. Jakie będą efekty jeszcze nie wiemy. Spółdzielnia ma nadzieję, że obawa przed znalezieniem się w tym rejestrze zadziała mobilizująco.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie" według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Rok wydania: 2014, wydanie dziesiąte uaktualnione i rozszerzone, ilość stron: 562 + 20, ISBN: 978-83-89234-74-2, format: B5, oprawa: miękka
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Wiele osób korzysta z możliwości rozłożenia zadłużenia na raty i systematycznie je spłaca. Zdarzają się jednak trudne sytuacje życiowe, które to uniemożliwiają.

W takich przypadkach pracownik Działu Czynszów doradza, co można zrobić, aby z kłopotu wybrnąć. Informuje o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Ośrodka Pomocy Społecznej lub sugeruje zwrócenie do Fundacji „Pomost”.

Fundację tę spółdzielnia założyła w 2006 r. Osoby działające w niej czynią to społecznie, bez wynagrodzenia. Jej celem jest wspieranie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymują oni środki czystości, paczki żywnościowe.

Jeśli środki finansowe na to pozwolą, fundacja przekazuje osobom, które znalazły się w potrzebie, dopłaty do czynszu, które są przelewane na ich konta czynszowe w spółdzielni. W 2012 r. z różnych form pomocy oferowanej przez „Pomost” skorzystało 91 osób, niektóre kilkakrotnie.

Część spośród zadłużonych to bezrobotni. Aby im pomóc, spółdzielnia wzięła udział w organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą projekcie „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne”, współfinansowanym przez Unię Europejską.

W wyniku współpracy między KRS, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie i spółdzielnią, w 2009 r. powstała Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna „Pokolenie”.

Stworzyła ona szanse pracy bezrobotnym, zapobiegając zadłużeniom lub pomagając je likwidować. SMLiW pomogła „Pokoleniu” udostępniając lokal na preferencyjnych warunkach, zlecając prace np. przy pielęgnacji zieleni, umieszczając w konkursach ofert klauzulę społeczną. „Pokolenie” działa do dziś.

„Niestety – mówi p. Sawczak – mimo naszych starań w miejsce osób, którym udało się wyjść z zadłużenia, pojawiają się nowe. W ostatnim czasie liczba dłużników zwiększa się, a zadłużeni mieszkańcy są winni spółdzielni coraz większe kwoty.

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a najmniej posiadacze mieszkań wyodrębnionych. Udział tych pierwszych w całości zadłużenia wynosi 80%, a tych drugich 2%. Częściowo wynika to z tego, że tych pierwszych jest najwięcej, a tych drugich najmniej.

Równocześnie ta druga grupa jest najmłodsza i tworzą ją osoby, które wykupiły mieszkania za przysłowiową złotówkę, zaś istotnym warunkiem przekształcenia prawa do lokalu we własność wyodrębnioną była spłata wszelkich zaległych zobowiązań. Po spłacie „starych” zadłużeń „nowe” jeszcze nie zdążyły drastycznie narosnąć…

Czytaj dalej Zadłużenie nie zatopi Łodzi / O zaradności poznaniaków / EKO–MAZ segreguje, mieszkańcy zyskują / Skuteczność firmy windykacyjnej

Komentarze

(2)
Olka | 24.07.2014, 17:11
Oto sposób na radzenie sobie z dłużnikami: http://sciagnijdlug.waw.pl/profilaktyka/ Warto z niego skorzystać.
betka | 26.08.2014, 22:39
A nie lepiej dowiedziec się jak ściągnąć dług- http://sciagnijdlug.waw.pl/?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19449|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16585|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11860|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl