CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Aby kasa nie pustoszała – co robić?

Irena Scholl  |  Administrator 7-8/2013  |  15.04.2014  |  3
Aby kasa nie pustoszała – co robić?
Aby kasa nie pustoszała – co robić?
WG

Coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem lokatorów spóźniających się lub zalegających z opłatami za użytkowanie mieszkań. Wagi nabierają zatem działania windykacyjne podejmowane przez zarządców.

Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, na moje pytanie jak spółdzielczość mieszkaniowa radzi sobie z problemem zaległości we wnoszeniu opłat za lokale w domach spółdzielczych, milczy przez dłuższą chwilę. Wreszcie mówi.

„Ciągle borykamy się z problemem dwoistości pojęcia mieszkanie. Z jednej strony jest to towar, który dużo kosztuje i w momencie jego nabycia i w okresie eksploatacji. Z drugiej strony jest to dobro elementarne, bez którego nie sposób żyć.

Poczucie sprawiedliwości każe wymagać od każdego, aby wywiązywał się z obowiązku terminowego płacenia za lokal, zaś uczucie miłosierdzia nie pozwala pozbawiać nikogo prawa do godziwego życia tylko dlatego, że jest ubogi z przyczyn od siebie niezależnych.

Systemowych rozwiązań tego problemu w Polsce nie było, nie ma i prawdopodobnie w wyobrażalnej przyszłości nie będzie, chociaż państwo ma konstytucyjny obowiązek stwarzania warunków zapewniających każdemu obywatelowi dach nad głową. Politycy wszelkich orientacji mają pełne usta frazesów, jak to chcą dbać o rodzinę. Jest to czysta hipokryzja – denerwuje się Jankowski.

Zobacz też: KRS o regulacjach prawnych dotyczących spółdzielni

Ostatnio majstrują przy przepisach dotyczących lokali socjalnych, dodatków mieszkaniowych, które niebawem mogą praktycznie przestać pełnić jakąkolwiek rolę w ratowaniu najbiedniejszych przed zadłużaniem się.

A wielkość zadłużenia mieszkańców domów spółdzielczych już osiągnęła niespotykaną dotychczas wielkość 5 mld zł, gdyż wysokość bezrobocia wraz z wysokimi cenami artykułów spożywczych oraz leków doprowadziły do biedy setki tysięcy rodzin, zaś pomoc państwa zanika".

Nieco GUS-owskiej statystyki. W 2011 r. zaległości w opłatach w domach spółdzielczych stanowiły 40,4% ogółu zaległości za lokale mieszkalne. W końcówce tegoż roku w sądach toczyły się postępowania eksmisyjne dotyczące mieszkańców 25 tys. lokali. 65% należało do gmin, 12,3% do spółdzielni. 11% spraw dotyczyło lokali wspólnotowych, 5,8% mieszkań zakładowych a 2,2% skarbu państwa. Ogromna większość, bo 84% spowodowana była zaległościami w opłatach za mieszkanie sięgającymi niekiedy kilkunastu miesięcy lub wielu lat.

Zgodnie z art. 11 pkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rada nadzorcza swoją uchwałą może spowodować pozbawienie dłużnika prawa do lokalu. Dług sięga wówczas 10–15 tys. zł. i powoduje – zwłaszcza gdy jest jednym z kilku – wyrwę w budżecie spółdzielni.

Brakuje pieniędzy na remonty i inne wydatki. Ale dla dłużnika jest to również dramatyczny niedobór, więc się broni, odwołując się od decyzji rady do Walnego Zgromadzenia.

„I co się dzieje? Otóż Walne unieważnia decyzję rady. Mimo, że mamy do czynienia z powszechnym dziś zjawiskiem egoizmu ekonomicznego, do głosu dochodzi solidaryzm rodem ze spółdzielczego podwórka" – komentuje Jerzy Jankowski.

No i z ironią dodaje:

Przy okazji ustawodawca wykonuje gest miłosierdzia rękami spółdzielców, bo to oni ponoszą koszty zadłużeń. A równocześnie większość posłów spółdzielczość nieustannie krytykuje. Aż dziw, że mimo wszystko na 3,5 mln mieszkań w domach spółdzielczych, aż 2,5 mln to nadal spółdzielcze mieszkania własnościowe. Pęd do prywatyzacji wcale nie jest tak silny, jak by się niektórym wydawało".

Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 r. umożliwiająca nabycie mieszkania za przysłowiową złotówkę wyrządziła spółdzielcom kilka krzywd, których się nie spodziewali.

Np. zanosi się nie tylko na to, że jako właściciele mieszkań utracą prawo do dodatków mieszkaniowych. Ale już po wejściu nowelizacji w życie mogli zapomnieć o szansie na dokonanie zamiany mieszkania w trybie wewnątrz spółdzielczym.

Minęły czasy korzystnych zamian

Gdy lokator dużej spółdzielni mieszkaniowej był samotny, a miał mieszkanie kilkupokojowe, bo jego rodzina była kiedyś liczna, spółdzielnia pomagała mu w zamianie mieszkania na mniejsze.

Nigdy nie brakowało chętnych do zamiany odwrotnej, na lokal większy, bo rodzina się powiększyła i ciasnota czyniła życie codzienne trudnym do zniesienia. Spółdzielnia kojarzyła więc takie pary. Pan Kowalski pisał oświadczenie, że zrzeka się prawa do swojego lokalu na rzecz sąsiada, który czynił to samo. Spółdzielnia zawierała z nimi nowe umowy.

Procedura trwała dwie godziny i nie wiązały się z nią żadne opłaty, a zadowolone były trzy strony. Pan Kowalski, bo otrzymał od sąsiada pieniądze, odstępując mu większe mieszkanie – w umowę między nimi spółdzielnia się nie wtrącała – i wnosi teraz mniejszą opłatę za mniejszy metraż.

Zadowolona jest też spółdzielnia, bo Pan Kowalski płaci regularnie za lokal, z czym miał poprzednio kłopoty. No i jakże szczęśliwy jest sąsiad, którego dzieci zyskały własne pokoje.

Roman Dziczek, sędzia sądu apelacyjnego w Warszawie, prowadzący wykłady na kursach dla członków organów spółdzielni mieszkaniowych – rad nadzorczych, zarządów, prezesów – doradzał stosowanie takiej uproszczonej metody zamiany mieszkań.

„Dochody dokonywane wewnątrz spółdzielni przyczyniały się zarówno do zwiększania grupy mieszkańców nie zalegających z opłatami, jak i do racjonalnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Niestety, ustawa z dn. 14 czerwca 2007 r. zlikwidowała taką możliwość.

Obecnie każdy z sąsiadów jest zmuszony do nabycia lokalu aktem notarialnym na wyodrębnioną hipotecznie własność, gdyż ustanawianie lokatorskiego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu już nie istnieje.

Trzeba iść do agencji pośredniczącej w zamianie mieszkań lub do kancelarii prawnej, opłacić notariusza. Oprócz znacznych kosztów barierą bywa niezaradność wielu osób, dla których pomoc spółdzielni przy zamianach była bezcenna".

Sędzia Dziczek przypomina, że spółdzielnia, aby zapobiegać narastaniu zaległości płatniczych, dysponuje co najmniej dwoma instrumentami. Opracowuje tryb postępowania wewnątrz spółdzielczego, którego celem jest efektywne ściąganie należności.

M.in. ustalane są zadania dla Działu Członkowskiego zobowiązujące do szybkiego i upartego domagania się wpłacenia zaległości już po 1–2 miesiącach.

Skuteczne jest też informowanie na stronie internetowej dostępnej wyłącznie dla mieszkańców danej nieruchomości, właścicieli i najemców mieszkań, jaka jest sytuacja w opłatach za lokale, co powoduje brak regularnych wpływów do spółdzielczej kasy.

Takie postępowanie uruchamia inicjatywę mieszkańców, którzy szukają sposobów, jak pomóc sąsiadom, którzy mają rzeczywiste problemy materialne, lub jak zdyscyplinować niesolidnych.

Drugim kierunkiem działania, które doradza sędzia Dziczek, jest powoływanie – w ramach rady nadzorczej – komisji odpowiedzialnej za nadzór nad nie przestrzegającymi obowiązku płacenia. To sprzyja działaniom bardziej operatywnym.

Zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej „w biegu”, gdy trzeba rozwiązać konkretny problem jak najszybciej, nie zawsze jest możliwe. Przewodniczący komisji, w imieniu spółdzielni przedkłada pismo wzywające dłużnika na posiedzenie komisji. Może na nim dojść do ugody, do podpisania przez dłużnika zobowiązania spłaty długu na określonych zasadach.

Rada nadzorcza jest ostatnią instancją przed skierowaniem sprawy do sądu. Może umorzyć odsetki, rozłożyć spłatę na raty. Do częściowego umarzania kwoty zadłużenia dochodzi rzadko, bo mieszkańcy nie mający zaległości mają pretensję, że się uprzywilejowuje nie wnoszących opłat na utrzymanie wspólnej nieruchomości.

Dlatego zapis o możliwości umarzania części długu w konkretnych sytuacjach powinien znaleźć się w statucie spółdzielni przyjętym na Walnym Zgromadzeniu. Z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy wnoszenia opłat, takie uprawnienie wprost nie wynika.

Panie sędzio, słyszy się i czyta, że rady nadzorcze „idą na pasku” prezesów, zarządów spółdzielni, a nie patrzą „oczami spółdzielców”. Czy taką opinię potwierdzają pana obserwacje, osoby bezstronnej, a znającej sytuację wewnątrz spółdzielni z praktyki sądowej i obserwacji konkretnych spółdzielni, gdyż jest pan autorem wielu publikacji książkowych przeznaczonych dla ludzi aktywnie działających w tym środowisku?

„Moim zdaniem wciąż, niestety, ma miejsce myślenie stereotypowe, rodem z minionej epoki. Wedle moich obserwacji typowym członkiem rady nadzorczej jest obecnie człowiek znacznie młodszy od swojego poprzednika, chętnie zdobywający wiedzę, samodzielnie myślący, chcący mieć wpływ na nowoczesny styl zarządzania spółdzielnią.

Dostrzegam też postęp w odzyskiwaniu należności podczas postępowania wewnątrz spółdzielni, bez oddawania sprawy do sądu. Częstokroć nie dochodzi do interwencji komorniczej, gdyż uzmysłowienie dłużnikowi, że jego mieszkanie czy inne wartościowe dobro może zostać zlicytowane już rodzi stres, zmusza do działań pozwalających na spłatę należności.

Z moich obserwacji wynika, że generalnie spraw w sądach z udziałem spółdzielni jest mniej, niż z udziałem wspólnot mieszkaniowych.

Jak to robią w Bielawie?

W zeszłym roku zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wyniosły 773 tys. zł, co przy globalnych kwotach utrzymania mieszkań łącznie z kosztami ogrzewania, wynoszących 17 mln zł., daje współczynnik 4,7%.

W stosunku do roku poprzedniego współczynnik ten zmniejszył się – w 2011 r. wynosił 5,5%.

Ponieważ tendencja ogólna w spółdzielczości jest odwrotna, pytam prezesa SM w Bielawie, Tadeusza Drewnowskiego: Jak to robicie, że sytuacja się poprawiła?

„Staramy się reagować jak najszybciej. Jeśli zaległości przekraczają 2 miesiące, pracownik spółdzielni już nawiązuje kontakt ze spóźnialskim, aby zorientować się, jakie są przyczyny zaistniałej sytuacji i możliwości jak najszybszej spłaty długu.

Ostrzega, że im dalej będzie on rósł, tym będzie gorzej. Gdy zaległości przekraczają 4 miesiące kancelaria prawna wysyła przesądowe wezwanie do zapłaty. Dwa razy w roku rada nadzorcza rozpatruje wnioski zarządu o wykluczenie z grona członków nie płacących czynszu spółdzielców.

Zazwyczaj większość dłużników podejmuje spłatę, a pozbawionych członkostwa zostaje 1/3 tych, których dotyczyły wnioski. Natomiast na drogę sądową o egzekucyjne przejęcie mieszkania i pokrycie należności spółdzielnia występuje w przypadku bardzo dużych zaległości, które dotyczą kilkunastu rodzin – spółdzielnia posiada 4,5 tys. mieszkań.

W zeszłym roku doszło do tylko do 1 eksmisji, a w bieżącym roku przejęli mieszkanie dłużnika w ramach procesu egzekucyjnego.

W Legionowie dają i rybę, i wędkę

Jak starają się rozwiązać problem zadłużenia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w podwarszawskim Legionowie?

„Nasza spółdzielnia na bieżąco monitoruje należności – mówi Barbara Sawczuk specjalistka ds. komunikacji i administracji. Nie mamy Działu Windykacji ani osoby, która zajmuje się wyłącznie egzekucją należności. Działania windykacyjne ma w swoim zakresie obowiązków Dział Czynszów.

Taka struktura sprawdza się ponieważ pracownicy przeprowadzający windykację posiadają dogłębną wiedzę na temat należności, są w stanie szybko wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Mamy wypracowane metody odzyskiwania zaległości. Jeśli sięgają one 3 miesięcy, dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty wraz z informacją o możliwości rozłożenia jej na raty oraz prośbą o kontakt. Gdy wezwanie pozostaje bez echa, sprawa przekazywana jest do Działu Prawnego, który w celu uzyskania nakazu płatniczego kieruje ją do sądu".

Niedawno spółdzielnia podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Dłużników. Jakie będą efekty jeszcze nie wiemy. Spółdzielnia ma nadzieję, że obawa przed znalezieniem się w tym rejestrze zadziała mobilizująco.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie" według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Rok wydania: 2014, wydanie dziesiąte uaktualnione i rozszerzone, ilość stron: 562 + 20, ISBN: 978-83-89234-74-2, format: B5, oprawa: miękka
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Wiele osób korzysta z możliwości rozłożenia zadłużenia na raty i systematycznie je spłaca. Zdarzają się jednak trudne sytuacje życiowe, które to uniemożliwiają.

W takich przypadkach pracownik Działu Czynszów doradza, co można zrobić, aby z kłopotu wybrnąć. Informuje o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Ośrodka Pomocy Społecznej lub sugeruje zwrócenie do Fundacji „Pomost”.

Fundację tę spółdzielnia założyła w 2006 r. Osoby działające w niej czynią to społecznie, bez wynagrodzenia. Jej celem jest wspieranie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymują oni środki czystości, paczki żywnościowe.

Jeśli środki finansowe na to pozwolą, fundacja przekazuje osobom, które znalazły się w potrzebie, dopłaty do czynszu, które są przelewane na ich konta czynszowe w spółdzielni. W 2012 r. z różnych form pomocy oferowanej przez „Pomost” skorzystało 91 osób, niektóre kilkakrotnie.

Część spośród zadłużonych to bezrobotni. Aby im pomóc, spółdzielnia wzięła udział w organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą projekcie „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne”, współfinansowanym przez Unię Europejską.

W wyniku współpracy między KRS, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie i spółdzielnią, w 2009 r. powstała Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna „Pokolenie”.

Stworzyła ona szanse pracy bezrobotnym, zapobiegając zadłużeniom lub pomagając je likwidować. SMLiW pomogła „Pokoleniu” udostępniając lokal na preferencyjnych warunkach, zlecając prace np. przy pielęgnacji zieleni, umieszczając w konkursach ofert klauzulę społeczną. „Pokolenie” działa do dziś.

„Niestety – mówi p. Sawczak – mimo naszych starań w miejsce osób, którym udało się wyjść z zadłużenia, pojawiają się nowe. W ostatnim czasie liczba dłużników zwiększa się, a zadłużeni mieszkańcy są winni spółdzielni coraz większe kwoty.

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a najmniej posiadacze mieszkań wyodrębnionych. Udział tych pierwszych w całości zadłużenia wynosi 80%, a tych drugich 2%. Częściowo wynika to z tego, że tych pierwszych jest najwięcej, a tych drugich najmniej.

Równocześnie ta druga grupa jest najmłodsza i tworzą ją osoby, które wykupiły mieszkania za przysłowiową złotówkę, zaś istotnym warunkiem przekształcenia prawa do lokalu we własność wyodrębnioną była spłata wszelkich zaległych zobowiązań. Po spłacie „starych” zadłużeń „nowe” jeszcze nie zdążyły drastycznie narosnąć…

Czytaj dalej Zadłużenie nie zatopi Łodzi / O zaradności poznaniaków / EKO–MAZ segreguje, mieszkańcy zyskują / Skuteczność firmy windykacyjnej

Komentarze

(2)
Olka | 24.07.2014, 17:11
Oto sposób na radzenie sobie z dłużnikami: http://sciagnijdlug.waw.pl/profilaktyka/ Warto z niego skorzystać.
betka | 26.08.2014, 22:39
A nie lepiej dowiedziec się jak ściągnąć dług- http://sciagnijdlug.waw.pl/?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17581|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10960|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10538|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl