CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych

wykonanych w technologii wielkopłytowej
Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych
sxc.hu

Lato to doskonały okres do prowadzenia prac remontowo-budowlanych zarówno na terenie osiedla jak i w samych budynkach mieszkalnych.

Oczywiście stan techniczny należy kontrolować także w nowo powstałych budynkach, ale najpilniejszych prac remontowych wymagają głównie starsze obiekty, a zwłaszcza budynki z wielkiej płyty, po ponad półwiecznym okresie eksploatacji.

Czas letni i wczesnojesienny to doskonały moment, by przeprowadzić prace remontowe w budynku, naprawę dachu, elewacji czy wymianę stolarki na klatkach schodowych. W okresie od maja do końca października, czyli praktycznie przez pół roku (wyłączając oczywiście okresy z nadmiernymi opadami) możemy zadbać o obiekty, którymi zarządzamy.

Zobacz też: Wielka płyta do modernizacji

Remontom sprzyjają zwłaszcza wakacje, kiedy część mieszkańców wyjeżdża i hałaśliwe bądź trudne logistycznie prace nie są aż tak uciążliwe.

Wielka płyta do remontu

Znaczna część dotychczas zamieszkiwanych budynków wielolokalowych w naszym kraju wzniesiona została w technologii tzw. wielkiej płyty (od późnych lat 50. do 80.). Największy rozwój tego budownictwa przypadał na lata 70., kiedy to powstawały duże osiedla mieszkaniowe.

Montaż budynków z gotowych prefabrykatów na placach budów przebiegał w dość szybkim tempie, ale sama technologia nie była tania bo ciężkie elementy wymagały dostarczenia z miejsca produkcji na plac budowy przy pomocy specjalistycznego sprzętu, a załadunek i rozładunek odbywał się przy pomocy dźwigów. Ponadto kolejnym problemem była niska jakość wykonania prefabrykatów.

Pamiętajmy jednak, że pomimo niskiego standardu wykonania budynki z wielkiej płyty będą nadal eksploatowane jeszcze przez kilkadziesiąt lat, a więc konieczny jest ich remont.

Rozważając zagadnienia związane z renowacją budynków z wielkiej płyty, należy wziąć pod uwagę dwa aspekty: naprawę i wzmocnienie samej konstrukcji oraz zadania związane z termomodernizacją.

Badanie osłabionej konstrukcji

Forma budynków wielkopłytowych oparta była na założeniach modernizmu – elewacje były wykonywane z surowego betonu bez tynków lub z prefabrykowanymi okładzinami, np. mozaikowymi.

Konstrukcje oparte były na prefabrykowanych elementach betonowych z umocnieniami i mocowaniami z prętów stalowych (żelbet), kotwienia płyt były spawane, a łączniki i podwieszenia ze stali nierdzewnej.

Systemy wielkopłytowe zawierały usystematyzowane elementy stropowe (pełne lub kanałowe) oraz ściany nośne, usztywniające, działowe i elewacyjne, ponadto gotowe biegi schodów i szyby windowe i instalacyjne, a niekiedy pełne bloki sanitarne.

Tak więc zanim zdecydujemy się na termomodernizację, przeanalizujmy które newralgiczne elementy wielkiej płyty musimy dokładnie obejrzeć, aby najpierw naprawić usterki a dopiero potem izolować przegrody.

Przeczytaj: Kontrowersje wokół wielkiej płyty

Istnieją przypadki, kiedy konieczne jest wzmocnienie konstrukcji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych w technologii wielkopłytowej przed planowaną termomodernizacją lub w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji budynków.

Bardzo dużym i częstym błędem jest brak przeprowadzenia wnikliwej oceny technicznej wieszaków elewacyjnych w płytach warstwowych i nie wykonanie ich wzmocnienia.

Standardowa budowa ściany zewnętrznej wykonanej w technologii wielkopłytowej to ściana trójwarstwowa składająca się ze ściany nośnej ustawionej od strony wewnętrznej budynku, warstwy izolacji oraz ściany elewacyjnej, która za pomocą specjalnych wieszaków była łączona ze ścianą nośną.

Oczywiście najbardziej narażona na degradację jest warstwa ściany elewacyjnej stykającą się z powietrzem zewnętrznym, a przede wszystkim sposób i jakość zakotwienia warstwy fakturowej – elewacyjnej w warstwie nośnej.

W zależności od technologii wykonania ściany, warstwa elewacyjna była łączona z warstwą nośną za pomocą stalowych wieszaków lub za pomocą szpilek przechodzących przez siatkę zbrojeniową. Wieszaki oraz elementy kotwiące były często wykonane ze zwykłej stali lub stali nierdzewnej i po tak długim okresie eksploatacji uległy korozji.

Należy pamiętać, że po wykonaniu termoizolacji ograniczona jest możliwość kontroli stanu technicznego płyt trójwarstwowych, a materiał izolacyjny dodatkowo zwiększa obciążenie samej konstrukcji.

W przypadku złego stanu technicznego wieszaków oraz prętów kotwiących warstwę wierzchnią z warstwą konstrukcyjną zachodzi obawa zerwania połączenia, a co za tym idzie – przemieszczenia się prefabrykatów ściennych względem siebie.

Badanie stanu technicznego płyt warstwowych powinno być wykonane przy użyciu odpowiedniego sprzętu elektronicznego, np. ferroskanem magnetycznym.

Ochrona przed wilgocią

Przystępując do kolejnych etapów remontu wielkiej płyty nie wolno zapomnieć także o tak istotnym problemie jakim jest wilgoć w budynku. Ułożenie warstwy izolacji na wilgotnej powierzchni ściany czy stropu spowoduje, że materiał izolacyjny nasiąknie wodą i straci właściwości.

Dodatkowo na wilgotnych powierzchniach mogą rozwijać się grzyby i zarodniki, a sole znajdujące się w murze pojawią się na powierzchni przegród w postaci wykwitów. Nie bez znaczenia jest fakt, że osłabia się sama konstrukcja budynku.

Najczęściej na wilgoć narażone są te elementy budynku, które stykają się z gruntem a więc podłoga na gruncie i ściany piwnic (z jednej strony poprzez kontakt z wodami gruntowymi i opadowymi, a z drugiej strony brak właściwie wykonanej izolacji przeciwwilgotnościowej).

Obecnie na rynku dostępny jest szereg technologii możliwych do zastosowania w celu ochrony przed wilgocią, poczynając od ponownego wykonania izolacji pionowej przegród przy pomocy specjalnych materiałów, poprawy systemu wentylacji tam gdzie jest to możliwe, po montaż elektronicznych urządzeń emitujących fale, które powodują odwrócenie kapilarnego podciągania wilgoci lub aparatury bazującej na zjawisku elektroosmozy.

Racjonalna gospodarka energią cieplną

Ściany

Okres powstawania budynków z wielkiej płyty to czas obowiązywania norm w ramach ochrony cieplnej PN-64/B 03404 od 1.01.1966 PN-75/B-02020 od 1.01.1976, kiedy to wymagania co do współczynnika przenikania ciepła dla ścian były na poziomie U = 1,16 W/m²·K.

W latach 1982–1992 norma PN-91/B 02020 od 1.01/1983 obligowała do projektowania budynków w których współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosił U = 0,75 W/m²·K.

Obecne przepisy zapisane w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) zwiększyły wymagania ochrony cieplnej ścian do U = 0,30 W/m²·K, a kolejnej już przedstawione Warunki Techniczne 2014 zakładają systematyczne polepszenie izolacyjności, gdzie U2014 = 0,25 W/m²·K, tak aby w 2021 osiągnąć wielkości U2021 = 0,2 W/m²·K.

Tak więc analizując powyższe dane i zakładając, że ocieplenie wykonamy materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia λ = 0,040 W/m·K w przypadku budynków z lat 1967–1985 potrzebujemy ok 10 cm ocieplenia a budynki z lat 1985–1992 ok 8 cm warstwy izolacyjnej.

Najczęściej takie ocieplenie jest wykonywane przy użyciu metody lekkiej-mokrej zwanej też metodą bezspoinową, polegającą na przyklejaniu i mocowaniu mechanicznym płyt styropianowych lub wełny mineralnej o wymaganej grubości uzależnionej od rodzaju ocieplanej ściany, pokryciu ich klejem z siatką z włókna szklanego oraz nałożeniem cienkowarstwowego tynku szlachetnego.

Jest to metoda powszechnie stosowana w budownictwie mieszkaniowym ze względu na dużą skuteczność, łatwość montażu, estetyczność. Dużym plusem tej metody jest niska cena i wysoka skuteczność ochrony termicznej a także możliwość uzyskania bardzo wielu barw elewacyjnych. Z kolei minusem jest mała odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wybór materiału użytego do wykonania termoizolacji – czy wełna mineralna czy styropian – jest uzależniony od paru czynników. Jeżeli chodzi o cenę to ocieplenie wykonane styropianem będzie ok 15%–20% tańsze niż to wykonane wełną mineralną.

Natomiast przepisy przeciwpożarowe zapisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU nr 22 poz. 206) wyszczególniają w paragrafie 4 projekty budynków, które powinny być przedmiotem takich uzgodnień:

„§ 4.1. Uzgodnienia wymagają projekty budowlane:

budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego lub ich części:

  • w których mogą przebywać ludzie w grupach o liczebności powyżej 50 osób,
  • wysokości ponad 12 m lub mających ponad 3 kondygnacje,
  • budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, mających ponad 4 kondygnacje,
  • budynków lub ich części zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. (...)

W zakresie izolacji termicznej oraz ocieplania ścian zewnętrznych rozporządzenie to stanowi iż:

„7. Okładzina zewnętrzna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja termiczna ściany zewnętrznej budynku na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

8. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.“

Styropian samogasnący, osłonięty w metodzie lekkiej-mokrej docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i w myśl zacytowanego powyżej rozporządzenia jest dopuszczony do docieplania budynków istniejących o wysokości do 11 kondygnacji.

Natomiast przy izolowaniu, a także docieplaniu budynków wyższych niż 25 m stosować można obok siebie dwie technologie: w części niższej – do wysokości 25 m – z użyciem styropianu samogasnącego, wyżej z użyciem materiału całkowicie niepalnego czyli wełny mineralnej.

Takie połączenie pozwala w znaczący sposób zredukować obciążenia od warstw docieplających, bowiem ciężar równoważnej warstwy izolacyjnej z materiałów włóknistych jest dziesięciokrotnie większy. Ponadto pozwala to obniżyć wyraźnie koszt całej inwestycji.

Stropodach

Kolejnym elementem, który będzie wymagał dodatkowej izolacji cieplnej jest stropodach budynku. W tym przypadku realizacja takiego przedsięwzięcia może być dużo prostsza i tańsza niż w przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych.

Często wśród zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, możemy spotkać stropodach wentylowany lub niewentylowany – taka budowa przegrody pozwala na ułożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej bez rozbierania górnej części stropodachu.

Ocieplenie realizujemy poprzez wdmuchanie do zamkniętej przestrzeni stropodachu specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą. Materiałem izolacyjnym może być zarówno wełna mineralna jak i styropianowy granulat, istotne jest aby materiał był niepalny i niehigroskopijny.

Pamiętaj, że wszystkie działania związane poprawą izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zaowocują zmniejszeniem zapotrzebowania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania tylko wtedy gdy dokonamy regulacji systemu centralnego ogrzewania (np. poprzez montaż zaworów podpionowych) . W przeciwnym razie do pomieszczeń zostanie dostarczona zbyt duża ilość ciepła, którą mieszkańcy wypuszczą otwierając okna.

Taka technologia wymaga użycia specjalistycznego sprzętu pneumatycznego oraz wywiercenia niewielkich otworów na powierzchni dachu.

Po wykonaniu ocieplenia otwory są wypełniane, w czasie robót nie występują żadne uciążliwości dla mieszkańców, materiał jest przywożony na miejsce tuż przed ułożeniem i nie wymaga składowania, a dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu wykonawca jest w stanie wykonać ocieplenie na powierzchni 1000 m² w ciągu jednego dnia.

Natomiast wykonanie naprawy już samej powierzchni dachowej, która z reguły była pokryta papą asfaltową, można zrealizować np. przy pomocy technologii wykorzystującej hydronylon, tworzący elastyczną bezspoinową powłokę na całej powierzchni dachu.

Co ciekawe, powłoka z hydronylonu pozwala połączyć różne materiały jakie były dotychczas wykorzystywane na dachu: papę, powierzchnie porowate, blachę.

Remont klatek schodowych

Remont klatki schodowej to przede wszystkim renowacja ścian (nakładanie nowych tynków, odświeżanie powłoki malarskiej), w przypadku długich korytarzy wymiana drzwi wewnątrz klatkowych, niekiedy także balustrad i poręczy schodów. Warto zaplanować te prace w taki sposób, aby możliwie najmniej utrudniały życie lokatorom.

Przygotowując się do remontu klatek schodowych warto pomyśleć także o wymianie stolarki okiennej. Analizując bowiem wartość współczynników przenikania ciepła dla zestawów okiennych, łatwo można zauważyć jak dużo ciepła ucieka przez otwory okienne. np. okno pojedynczo szklone może mieć współczynnik U = 5,6 W/m²·K, a okno jednoramowe oszklone szybą zespoloną jednokomorową U = 3,0–3,5 W/m²·K, podobne wartości współczynnika U mogą przyjmować przeszklone drzwi wejściowe.

Tak więc remontując korytarze, halle wejściowe, klatki schodowe, należy rozważyć wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, czasami wręcz jest zasadne zmniejszenie powierzchni przeszkleń.

Często w budynkach z wielkiej płyty przy drzwiach wejściowych można zaprojektować wydzielony przedsionek, zamykany dodatkowymi drzwiami tak aby razem z wchodzącymi osobami zimne powietrze nie wpadało na całą klatkę schodową.

Po zakończonych pracach renowacyjnych warto zlecić prace porządkowe wyspecjalizowanej firmie, która upora się z kurzem remontowym a także odpowiednio zaimpregnuje posadzki, zmniejszając tym samym przyczepność brudu podczas codziennej ich eksploatacji. Tego typu inwestycja zaprocentuje odświeżonymi powierzchniami, które znacznie łatwiej będzie utrzymać w czystości i pielęgnować.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Balkony dostawne - sposób na powiększenie mieszkania  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Pęknięta rura w pionie - kto odpowiada za szkodę?

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

zalana ściana w mieszkaniu Donice z betonu architektonicznego
Pęknięta rura w pionie to zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe zarówno dla mieszkańców bloku, jak i zarządcy. Pociąga ono za sobą różne konsekwencje (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18185|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11412|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10990|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl