CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Naliczanie opłat eksploatacyjnych za garaż szeregowy

M CH  |  Administrator 1-2/2014  |  17.10.2014
Naliczanie opłat eksploatacyjnych za garaż szeregowy
Naliczanie opłat eksploatacyjnych za garaż szeregowy
www.sxc.hu

Członek spółdzielni mieszkaniowej, będący równocześnie właścicielem lokalu mieszkalnego i garażu w zabudowie segmentowej oraz właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest segment, był rozliczany z tytułu opłat eksploatacyjnych, mimo iż w jego ocenie spółdzielnia żadnych kosztów nie ponosiła.

Dodatkowo, po zwróceniu się do niej o przedstawienie kalkulacji opłat, wnioskodawca nie uzyskał wyjaśnień. W związku z tym kwestionuje zasadność domagania się przez spółdzielnię mieszkaniową opłat eksploatacyjnych za garaż.

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2001 r. nr 4, poz. 27 ze zm..; dalej jako: „ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”), celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Z kolei obowiązki członków spółdzielni określone zostały w art. 4 przywołanej ustawy i dotyczą co do zasady partycypacji w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

Zobacz też: Wyższy podatek od garaży

W zależności od statusu danej osoby, tzn. od tego, czy jest członkiem spółdzielni czy też nie, a także, czy jej członkostwo wiąże się z posiadaniem spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego lub własnościowego), czy też prawa własności do lokalu, udziały w pokrywaniu kosztów będą określane w rozmaity sposób.

W związku z pojawiającym się problemem, czy – a jeśli tak, to na jakiej podstawie – można żądać opłat od członka spółdzielni, będącego właścicielem garażu znajdującego się poza budynkiem mieszkaniowym, w zabudowie szeregowej, warto zastanowić się nad przedmiotową kwestią.

Status garażu jako lokalu użytkowego

Przede wszystkim przeanalizować należy przepis art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jak z niego wynika, „członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

W praktyce jednak, mimo dość jasnej treści przepisu, pojawiają się problemy interpretacyjne. Odnosząc się do pierwszego z pojęć (lokal), należy wskazać, że może przez nie rozumieć również garaż.

W myśl bowiem art. 2 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.).

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, przez samodzielny lokal mieszkalny rozumie się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei zgodnie z  ust. 4 powyższego artykułu do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal.

W szczególności są to: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”. Przywołując w tym miejscu interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2010 r. (nr IPPP3/443-1063/09-2/KT), należy wskazać, że garaż, choć w sensie prawnym stanowi – co prawda – część składową lokalu mieszkalnego, nie należy do pomieszczeń pomocniczych, lecz przynależnych do danego lokalu.

Warto przeczytać: Parkowanie we wspólnocie mieszkaniowej

W sensie funkcjonalnym nie jest przestrzenią przeznaczoną do bezpośredniego zaspokajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, ale służyć ma zaspokojeniu innych potrzeb tych osób, które korzystają z samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Jedno miejsce postojowe w garażu jest więc ułamkową częścią pomieszczenia przynależnego. A zatem garaż w budynku mieszkalnym, składający się z miejsc postojowych, jest lokalem użytkowym.

Natomiast jedno miejsce postojowe jako udział w części wspólnej nieruchomości (garażu) to ułamkowa część lokalu użytkowego. Tym samym również garaże w postaci boksów w zabudowie segmentowej, znajdujące się poza budynkiem mieszkalnym, stanowią lokale użytkowe.

Obowiązki właściciela garażu

Obowiązki członka spółdzielni, który jest właścicielem lokalu użytkowego – garażu, powinny sprowadzać się do pokrywania kosztów związanych z:

  • jego utrzymaniem,
  • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
  • eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  • działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi.

W sytuacji, gdy członek spółdzielni jest właścicielem garażu, ma obowiązek ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, a także do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

W tym miejscu należy zadać pytanie, o jakie dokładnie koszta chodzi, zwłaszcza że ustawa nie zawiera definicji kosztów eksploatacji. Dodatkowo nie jest do końca jasne, czym różnią się pojęcia koszty eksploatacji i koszty utrzymania nieruchomości.

Pewne wyjaśnienie czyni doktryna, która – powołując się na zasady samodzielności finansowej spółdzielni mieszkaniowej – wskazuje, że w skład kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości będą wchodziły wszystkie koszty: dostaw towarów i usług dostarczanych do nieruchomości (dostawy wody, energii, odbioru ścieków, oczyszczania itp.); robót budowlanych; bieżącej konserwacji, napraw i remontów bieżących (wraz z kosztami odpowiedniej dokumentacji i kosztami administracyjnymi, opłatami lub podatkami); utrzymania i konserwacji instalacji i urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości, zieleni i urządzeń małej architektury, konserwacji i oczyszczania dróg, placów i chodników, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty zarządzania nieruchomością (które nie są tożsame ze wszystkimi kosztami funkcjonowania administracji spółdzielni)1.

Przeczytaj: Garaż we wspólnocie

Odnosząc powyższe rozważania doktrynalne do stanu faktycznego sprawy, można za takie koszty, które powinien ponosić właściciel garażu (szeregowego boksu) uznać przykładowo koszty mediów (światło, prąd doprowadzane do garażu), oświetlenia terenu, na którym znajdują się garaże czy wywozu śmieci. Istnieje również szansa, że właściciel takiego garażu będzie ponosił kosztu zarządu.

Znowu pojawia się pytanie, czy garaż oraz teren, na którym on stoi, stanowi mienie spółdzielni i czy w powyższej sytuacji, gdy członek spółdzielni dysponuje prawem własności do garażu i ma prawo własności do nieruchomości gruntowej, nadal ma on partycypować w kosztach spółdzielni.

W mojej ocenie nadal może istnieć taka ewentualność. Co prawda, garaż nie będzie wchodził w skład mienia spółdzielni mieszkaniowej, ale nie wiadomo, jak dokładnie kształtuje się prawo członka spółdzielni do nieruchomości gruntowej. Autor pytania nie wskazuje, czy to współwłasność, czy działka jest wyznaczona i – tym samym – ma wyłączne prawo do sprawowania na niej władztwa.

W praktyce pojawiają się propozycje, aby właściciele garaży położonych w szeregowym budynku, którzy mają prawo własności do poszczególnych boksów, wypowiedzieli umowę o zarząd garażami spółdzielni mieszkaniowej.

Podstawa prawna i możliwość rewizji

Treść przywołanych przepisów wyraźnie wskazuje, że odpowiedzi na pytanie, jakie dokładnie koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania nieruchomości mają obowiązek ponosić członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokal, należy szukać w statucie spółdzielni.

Ustawodawca bowiem w dużym stopniu dał swobodę w ich kształtowaniu spółdzielniom (a tym samym – ich członkom). W związku z powyższym statut powinien w miarę szczegółowo określać poszczególne pozycje kosztowe. W przywołanym pytaniu trudno jednoznacznie określić, czy opłaty eksploatacyjne były prawidłowo przypisywane do właścicieli garaży.

Niemniej jednak prawodawca uznał, że spółdzielnia ma obowiązek przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie jej członka, o czym stanowi art. 4 ust. 6 [4] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dodatkowo, w przypadku zmian wysokości tych opłat, spółdzielnia ma obowiązek zawiadomienia swoich członków na co najmniej trzy miesiące wcześniej, na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana ta wymaga uzasadnienia na piśmie. W związku z tym prawem każdego członka spółdzielni jest dostęp do kalkulacji opłat związanych z jego lokalem.

W pierwszej kolejności, w przypadku, gdy członek spółdzielni nie zgadza się z wyliczeniami kosztów eksploatacyjnych lub/i kosztów utrzymania nieruchomości, powinien on wezwać spółdzielnię do wykazania podstaw i wysokości należnych opłat.

W sytuacji, gdy spółdzielnia wystąpi na drogę sądową, dochodząc niezapłaconych należności z tytułu opłat za eksploatację lub/i opłat za utrzymanie nieruchomości, to na niej (bez względu na to, czy występuje po stronie powoda, czy pozwanego2) spoczywa ciężar dowodu, że opłaty te zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi normami (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.11.2004 r., sygn. akt IV CK 215/04, niepubl.; Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.05.2004 r., sygn. akt I CK 695/03, niepubl.).

Zatem każdy członek spółdzielni (jak również osoby niebędące członkami, a zobowiązane do uiszczenia opłat eksploatacyjnych) ma możliwość kwestionowania na drodze sądowej zasadności wysokości opłat i zmiany ich wysokości (tak np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8.06.2006 r.).

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego, można podnieść zasadność naliczanych opłat za garaż znajdujący się w budynku szeregowym, w szczególności jeśli spółdzielnia nie była umocowana do ich naliczania lub robiła w sposób nieprawidłowy (np. niezgodnie ze statutem). 

1 Tak: E. Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
2 W sytuacji, gdy członek spółdzielni występuje do sądu o stwierdzenie naliczania niewłaściwych wysokości opłat

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do styczniowo-lutowego numeru Administratora.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18242|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11459|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11029|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl