• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
  • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
  • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu

Robert Bogdzio  |  Administrator 1-2/2014  |  17.10.2014
Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu
Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu
www.sxc.hu

Śmierć bliskiej osoby nie tylko wiąże się z ogromnymi przeżyciami psychicznymi, lecz także wywołuje bardzo istotne skutki prawne dotyczące dziedziczenia. Jego ustawowa kolejność  wynika z przepisów kodeksu cywilnego, jednakże może być ona zmieniona, jeżeli zmarły pozostawił testament.

Czym jest spadek?

W skład masy spadkowej wchodzi to wszystko, czego właścicielem była zmarła osoba w chwili swej śmierci, oraz jej długi.

Przyjęcie spadku

Od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami, mamy sześć miesięcy na podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia spadku wprost, przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenia.

Zobacz też: Spadek obciążony długami można odrzucić

Po upływie tego czasu jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy przyjęli spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze ten sześciomiesięczny okres liczony jest od dnia śmierci spadkodawcy.

Jeżeli o śmierci, nawet najbliżej osoby, dowiedzieliśmy się kilka miesięcy później i jesteśmy w stanie to udowodnić, to wciąż mamy prawo w ciągu sześciu miesięcy podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że zostajemy właścicielami całego majątku zmarłego, ale jednocześnie odpowiadamy całym naszym majątkiem za jego ewentualne długi, nawet jeżeli przekraczają one wartość pozostawionego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza także oznacza, że zostajemy właścicielami całego majątku zmarłego, ale odpowiadamy za jego ewentualne długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Właśnie w ten sposób, czyli z dobrodziejstwem inwentarza, zawsze dziedziczą spadek małoletnie dzieci.

Warto jednak zaznaczyć, że konsekwencją naszego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza będzie postanowienie sądu o spisaniu inwentarza, na podstawie którego komornik dokona spisu pozostawionego majątku i obciąży nas kosztami komorniczymi za dokonanie tej czynności.

Co w praktyce oznacza odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku powoduje, że w świetle prawa jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy zmarli przed spadkodawcą, a więc nie dziedziczymy i nie odpowiadamy za ewentualne długi zmarłego. Jednocześnie fakt, iż jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy zmarli przed spadkodawcą, oznacza, że w nasze miejsce wchodzą nasi spadkobiercy.

W praktyce oznacza to, że jeżeli odrzucimy spadek np. po rodzicu, ale mamy dzieci, to one (nawet jeśli są małoletnie) wchodzą na nasze miejsce i to one są spadkobiercami zmarłego.

Należy zdecydowanie podkreślić, że odrzucenie spadku – wbrew pozorom – nie jest szybką ochroną przed spłacaniem długów zmarłego przez jego rodzinę.

Zasady dziedziczenia ustawowego są tak skonstruowane, że właściwie dopiero po odrzuceniu spadku przez małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki…), rodziców, rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa, dziadków zmarłego i ich zstępnych oraz ewentualnych dzieci małżonka spadkodawcy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub Skarbowi Państwa.

Warto także pamiętać, że nasza ewentualna decyzja o odrzuceniu spadku dotyczy całej masy spadkowej. Nie można np. przyjąć spadku w postaci mieszkania czy domu, a odrzucić długów, dlatego zawsze warto zastanowić się, czy naprawdę powinniśmy pozbawić się majątku tylko po to, by nie spłacić np. kilku pozostałych rat kredytu.

Odrzucenie spadku nie jest także dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy sami mamy kłopoty finansowe i odrzucamy go po to, by nie uzyskać majątku i nie spłacać własnych długów, bowiem wtedy nasz wierzyciel może żądać, aby nasze odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne wobec niego.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie rejonowym lub przed notariuszem właściwym dla naszego miejsca zamieszkania lub pobytu. Koszt takiego oświadczenia to 50 złotych od jednej osoby, przy czym u notariusza należy doliczyć do tego 23% podatku VAT (łącznie 61,50 zł) i około 20 zł za wypis aktu notarialnego.

Pamiętajmy jednak, że nie ponosimy tych kosztów i nie musimy składać takiego oświadczenia, gdy upłynęło sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami, bowiem wtedy – zgodnie z przepisami prawa – jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy przyjęli spadek wprost.

Małoletni spadkobierca

Jeżeli chcemy stwierdzić spadek przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, musimy złożyć opisane wyżej oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.

Gdy oświadczenie to ma złożyć u notariusza osoba małoletnia, niezbędna jest zgoda sądu na dokonanie przez rodzica (przedstawiciela ustawowego) lub opiekuna prawnego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.

Wtedy składamy odpowiedni wniosek do sądu i sąd wydaje postanowienie, w którym przychyla się do niego bądź nie. Natomiast jeżeli stwierdzenie nabycia spadku następuje po upływie sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, przyjmuje się, że małoletni dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiadając za długi zmarłego tylko do wysokości otrzymanego spadku), a rodzice lub opiekun prawny już bez zgody sądu mogą działać w jego imieniu.

Warto także dodać, że spadkobiercą ustawowym jest także dziecko już poczęte w momencie śmierci spadkodawcy, ale jeszcze nienarodzone, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Np. jeżeli umiera mąż, pozostawiając żonę w ciąży, to spadkobiercami będą żona i narodzone dziecko, nie zaś żona i rodzice zmarłego, mimo że w dniu śmierci spadkodawcy jego dziecko jeszcze się nie narodziło.  

Jak można stwierdzić spadek i zakończyć wszelkie formalności z nim związane?

Obecnie nabycie spadku można stwierdzić w sądzie lub u notariusza. Sądem właściwym jest sąd rejonowy w okręgu, w którym mieszkał zmarły, zaś notariusza wybieramy sobie sami i nie ma tu żadnych ograniczeń.

Do sądu składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (musimy napisać go sami, ale możemy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata lub radcy prawnego) wraz z załącznikami (to m.in. odpis skrócony aktu zgonu, odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa spadkobierców).

Uczestnikami postępowania są wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi, którzy są wzywani na rozprawę, przy czym sąd z urzędu bada krąg spadkobierców. Po rozprawie sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocnia się w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia o ile żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie postanowienia lub apelacji.

Czas od złożenia wniosku w sądzie do wydania postanowienia zależy od ilości spraw rozpatrywanych przez sąd. Koszt postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie wynosi 50 zł.

Jeżeli zdecydujemy się na stwierdzenie nabycia spadku u notariusza, wtedy przekazujemy mu dane osobowe spadkobierców i odpisy aktów stanu cywilnego.

Notariusz sporządza protokół dziedziczenia, zastępujący wniosek do sądu, i akt poświadczenia dziedziczenia, równoznaczny ze stwierdzeniem nabycia spadku przez sąd, który jest rejestrowany w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Przy tym akt poświadczenia dziedziczenia nie uprawomocnia się i od dnia podpisania przez notariusza i strony traktowany jest jak prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Koszt poświadczenia dziedziczenia u notariusza to około 250 zł, jednak może być więcej, gdy występuje wielu spadkobierców. Zaletą tego rozwiązania jest zminimalizowanie naszych działań i krótki czas oczekiwania na stwierdzenie nabycia spadku.  

Warto także pamiętać, że każdy, kto otrzymał spadek, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu we właściwym Urzędzie Skarbowym i – ewentualnie – zapłacenia od otrzymanego spadku podatku, który, w zależności od stopnia pokrewieństwa, waha się od 3% do 20% jego wartości.

W przypadku osób zmarłych po 31 grudnia 2006 roku z podatku tego zwolnieni są w całości: jego małżonek, zstępni, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo oraz pasierb, ojczym i macocha, jednakże tylko wtedy, gdy zgłoszą ten fakt do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia spadku, czyli uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu jego nabycia lub daty sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli nie dochowają tego terminu, to – tak jak pozostali spadkobiercy – będą musieli opłacić podatek od otrzymanego spadku.

Dopiero po załatwieniu wszystkich powyższych formalności w świetle prawa jesteśmy następcami prawnymi zmarłej osoby i możemy dowolnie dysponować nieruchomościami, rzeczami, pieniędzmi i innymi składnikami masy spadkowej.

Testament, czyli wyrażenie woli

Przepisy kodeksu cywilnego regulują ogólne zasady dziedziczenia, jednak każdy z nas ma prawo zdecydować, kto będzie właścicielem naszego majątku po naszej śmierci, czyli kto ma być, zgodnie z naszą wolą, naszym spadkobiercą. Aby wyrazić tę wolę, musimy, sporządzić testament.

Testament możemy spisać osobiście i odręcznie, nadając tytuł mu „Testament”, wpisując datę i podpisując się pod napisanym tekstem. Nie jest wymagane jakiekolwiek poświadczanie takiego testamentu przez świadków czy notariusza, testament sporządzony z zachowaniem powyższych wymogów jest ważny.

Możliwe jest złożenie go do depozytu u notariusza. Jednorazowa opłata za złożenie to około 70 zł (+ 20 zł za każdy następny miesiąc przechowywania w depozycie). Należy jednak pamiętać, że nieważny jest testament, w którym swoją wolę wyraża więcej niż jeden spadkodawca (np. spisany wspólnie z małżonkiem czy partnerem).

Jeżeli chcemy, możemy sporządzić testament u notariusza, który na nasze życzenie może ponadto wpisać go do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Jest to szczególnie wskazane, gdy osoby powołane do spadku nie wiedzą o jego sporządzeniu, gdyż daje możliwość po naszej śmierci sprawdzenia faktu jego istnienia. Koszt spisania testamentu u notariusza zależy od rodzaju sporządzanego testamentu i wynosi od około 70 do 260 złotych.

W przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub braku możliwości osobistego, odręcznego spisania testamentu wskutek szczególnych okoliczności, może być on również wypowiedziany ustnie w obecności co najmniej trzech świadków, przy czym świadkiem nie może być osoba, dla której przewidziano w testamencie jakąkolwiek korzyść, bowiem wtedy nieważny jest zapis jej dotyczący (ale nadal ważne są pozostałe jego postanowienia).

W przypadku testamentu ustnego należy pamiętać o szczególnych zasadach i terminach stwierdzania jego treści, zawartych w kodeksie cywilnym.

Trzeba podkreślić, że zawsze ważny jest ostatni sporządzony testament. Jeżeli osoba go sporządzająca nie zaznaczy w nim, że poprzedni testament odwołuje, nieważne są tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z nowym testamentem.

Warto zobaczyć: Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice

Testament jest nieważny, gdy jest sporządza go osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych prawnej (jest ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia), a także, gdy osoba sporządzająca testament znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (jest np. chora psychicznie, występuje u niej niedorozwój umysłowy lub zaburzenia czynności psychicznych, pozostaje pod wpływem silnych leków).

Z tego względu zawsze, gdy ze względu na nasz wiek lub stan zdrowia może być takie podejrzenie, możemy w dniu sporządzenia testamentu odebrać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, w którym stwierdzi on, że nie znajdujemy się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, i przechowywać je wraz z testamentem, co potem znacznie ułatwi naszym spadkobiercom testamentowym zrealizowanie naszej ostatniej woli.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19232|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12595|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11731|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl