CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu

Robert Bogdzio  |  Administrator 1-2/2014  |  17.10.2014
Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu
Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu
www.sxc.hu

Śmierć bliskiej osoby nie tylko wiąże się z ogromnymi przeżyciami psychicznymi, lecz także wywołuje bardzo istotne skutki prawne dotyczące dziedziczenia. Jego ustawowa kolejność  wynika z przepisów kodeksu cywilnego, jednakże może być ona zmieniona, jeżeli zmarły pozostawił testament.

Czym jest spadek?

W skład masy spadkowej wchodzi to wszystko, czego właścicielem była zmarła osoba w chwili swej śmierci, oraz jej długi.

Przyjęcie spadku

Od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami, mamy sześć miesięcy na podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia spadku wprost, przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenia.

Zobacz też: Spadek obciążony długami można odrzucić

Po upływie tego czasu jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy przyjęli spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze ten sześciomiesięczny okres liczony jest od dnia śmierci spadkodawcy.

Jeżeli o śmierci, nawet najbliżej osoby, dowiedzieliśmy się kilka miesięcy później i jesteśmy w stanie to udowodnić, to wciąż mamy prawo w ciągu sześciu miesięcy podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że zostajemy właścicielami całego majątku zmarłego, ale jednocześnie odpowiadamy całym naszym majątkiem za jego ewentualne długi, nawet jeżeli przekraczają one wartość pozostawionego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza także oznacza, że zostajemy właścicielami całego majątku zmarłego, ale odpowiadamy za jego ewentualne długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Właśnie w ten sposób, czyli z dobrodziejstwem inwentarza, zawsze dziedziczą spadek małoletnie dzieci.

Warto jednak zaznaczyć, że konsekwencją naszego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza będzie postanowienie sądu o spisaniu inwentarza, na podstawie którego komornik dokona spisu pozostawionego majątku i obciąży nas kosztami komorniczymi za dokonanie tej czynności.

Co w praktyce oznacza odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku powoduje, że w świetle prawa jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy zmarli przed spadkodawcą, a więc nie dziedziczymy i nie odpowiadamy za ewentualne długi zmarłego. Jednocześnie fakt, iż jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy zmarli przed spadkodawcą, oznacza, że w nasze miejsce wchodzą nasi spadkobiercy.

W praktyce oznacza to, że jeżeli odrzucimy spadek np. po rodzicu, ale mamy dzieci, to one (nawet jeśli są małoletnie) wchodzą na nasze miejsce i to one są spadkobiercami zmarłego.

Należy zdecydowanie podkreślić, że odrzucenie spadku – wbrew pozorom – nie jest szybką ochroną przed spłacaniem długów zmarłego przez jego rodzinę.

Zasady dziedziczenia ustawowego są tak skonstruowane, że właściwie dopiero po odrzuceniu spadku przez małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki…), rodziców, rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa, dziadków zmarłego i ich zstępnych oraz ewentualnych dzieci małżonka spadkodawcy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub Skarbowi Państwa.

Warto także pamiętać, że nasza ewentualna decyzja o odrzuceniu spadku dotyczy całej masy spadkowej. Nie można np. przyjąć spadku w postaci mieszkania czy domu, a odrzucić długów, dlatego zawsze warto zastanowić się, czy naprawdę powinniśmy pozbawić się majątku tylko po to, by nie spłacić np. kilku pozostałych rat kredytu.

Odrzucenie spadku nie jest także dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy sami mamy kłopoty finansowe i odrzucamy go po to, by nie uzyskać majątku i nie spłacać własnych długów, bowiem wtedy nasz wierzyciel może żądać, aby nasze odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne wobec niego.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie rejonowym lub przed notariuszem właściwym dla naszego miejsca zamieszkania lub pobytu. Koszt takiego oświadczenia to 50 złotych od jednej osoby, przy czym u notariusza należy doliczyć do tego 23% podatku VAT (łącznie 61,50 zł) i około 20 zł za wypis aktu notarialnego.

Pamiętajmy jednak, że nie ponosimy tych kosztów i nie musimy składać takiego oświadczenia, gdy upłynęło sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami, bowiem wtedy – zgodnie z przepisami prawa – jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy przyjęli spadek wprost.

Małoletni spadkobierca

Jeżeli chcemy stwierdzić spadek przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, musimy złożyć opisane wyżej oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.

Gdy oświadczenie to ma złożyć u notariusza osoba małoletnia, niezbędna jest zgoda sądu na dokonanie przez rodzica (przedstawiciela ustawowego) lub opiekuna prawnego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.

Wtedy składamy odpowiedni wniosek do sądu i sąd wydaje postanowienie, w którym przychyla się do niego bądź nie. Natomiast jeżeli stwierdzenie nabycia spadku następuje po upływie sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, przyjmuje się, że małoletni dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiadając za długi zmarłego tylko do wysokości otrzymanego spadku), a rodzice lub opiekun prawny już bez zgody sądu mogą działać w jego imieniu.

Warto także dodać, że spadkobiercą ustawowym jest także dziecko już poczęte w momencie śmierci spadkodawcy, ale jeszcze nienarodzone, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Np. jeżeli umiera mąż, pozostawiając żonę w ciąży, to spadkobiercami będą żona i narodzone dziecko, nie zaś żona i rodzice zmarłego, mimo że w dniu śmierci spadkodawcy jego dziecko jeszcze się nie narodziło.  

Jak można stwierdzić spadek i zakończyć wszelkie formalności z nim związane?

Obecnie nabycie spadku można stwierdzić w sądzie lub u notariusza. Sądem właściwym jest sąd rejonowy w okręgu, w którym mieszkał zmarły, zaś notariusza wybieramy sobie sami i nie ma tu żadnych ograniczeń.

Do sądu składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (musimy napisać go sami, ale możemy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata lub radcy prawnego) wraz z załącznikami (to m.in. odpis skrócony aktu zgonu, odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa spadkobierców).

Uczestnikami postępowania są wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi, którzy są wzywani na rozprawę, przy czym sąd z urzędu bada krąg spadkobierców. Po rozprawie sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocnia się w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia o ile żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie postanowienia lub apelacji.

Czas od złożenia wniosku w sądzie do wydania postanowienia zależy od ilości spraw rozpatrywanych przez sąd. Koszt postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie wynosi 50 zł.

Jeżeli zdecydujemy się na stwierdzenie nabycia spadku u notariusza, wtedy przekazujemy mu dane osobowe spadkobierców i odpisy aktów stanu cywilnego.

Notariusz sporządza protokół dziedziczenia, zastępujący wniosek do sądu, i akt poświadczenia dziedziczenia, równoznaczny ze stwierdzeniem nabycia spadku przez sąd, który jest rejestrowany w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Przy tym akt poświadczenia dziedziczenia nie uprawomocnia się i od dnia podpisania przez notariusza i strony traktowany jest jak prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Koszt poświadczenia dziedziczenia u notariusza to około 250 zł, jednak może być więcej, gdy występuje wielu spadkobierców. Zaletą tego rozwiązania jest zminimalizowanie naszych działań i krótki czas oczekiwania na stwierdzenie nabycia spadku.  

Warto także pamiętać, że każdy, kto otrzymał spadek, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu we właściwym Urzędzie Skarbowym i – ewentualnie – zapłacenia od otrzymanego spadku podatku, który, w zależności od stopnia pokrewieństwa, waha się od 3% do 20% jego wartości.

W przypadku osób zmarłych po 31 grudnia 2006 roku z podatku tego zwolnieni są w całości: jego małżonek, zstępni, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo oraz pasierb, ojczym i macocha, jednakże tylko wtedy, gdy zgłoszą ten fakt do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia spadku, czyli uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu jego nabycia lub daty sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli nie dochowają tego terminu, to – tak jak pozostali spadkobiercy – będą musieli opłacić podatek od otrzymanego spadku.

Dopiero po załatwieniu wszystkich powyższych formalności w świetle prawa jesteśmy następcami prawnymi zmarłej osoby i możemy dowolnie dysponować nieruchomościami, rzeczami, pieniędzmi i innymi składnikami masy spadkowej.

Testament, czyli wyrażenie woli

Przepisy kodeksu cywilnego regulują ogólne zasady dziedziczenia, jednak każdy z nas ma prawo zdecydować, kto będzie właścicielem naszego majątku po naszej śmierci, czyli kto ma być, zgodnie z naszą wolą, naszym spadkobiercą. Aby wyrazić tę wolę, musimy, sporządzić testament.

Testament możemy spisać osobiście i odręcznie, nadając tytuł mu „Testament”, wpisując datę i podpisując się pod napisanym tekstem. Nie jest wymagane jakiekolwiek poświadczanie takiego testamentu przez świadków czy notariusza, testament sporządzony z zachowaniem powyższych wymogów jest ważny.

Możliwe jest złożenie go do depozytu u notariusza. Jednorazowa opłata za złożenie to około 70 zł (+ 20 zł za każdy następny miesiąc przechowywania w depozycie). Należy jednak pamiętać, że nieważny jest testament, w którym swoją wolę wyraża więcej niż jeden spadkodawca (np. spisany wspólnie z małżonkiem czy partnerem).

Jeżeli chcemy, możemy sporządzić testament u notariusza, który na nasze życzenie może ponadto wpisać go do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Jest to szczególnie wskazane, gdy osoby powołane do spadku nie wiedzą o jego sporządzeniu, gdyż daje możliwość po naszej śmierci sprawdzenia faktu jego istnienia. Koszt spisania testamentu u notariusza zależy od rodzaju sporządzanego testamentu i wynosi od około 70 do 260 złotych.

W przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub braku możliwości osobistego, odręcznego spisania testamentu wskutek szczególnych okoliczności, może być on również wypowiedziany ustnie w obecności co najmniej trzech świadków, przy czym świadkiem nie może być osoba, dla której przewidziano w testamencie jakąkolwiek korzyść, bowiem wtedy nieważny jest zapis jej dotyczący (ale nadal ważne są pozostałe jego postanowienia).

W przypadku testamentu ustnego należy pamiętać o szczególnych zasadach i terminach stwierdzania jego treści, zawartych w kodeksie cywilnym.

Trzeba podkreślić, że zawsze ważny jest ostatni sporządzony testament. Jeżeli osoba go sporządzająca nie zaznaczy w nim, że poprzedni testament odwołuje, nieważne są tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z nowym testamentem.

Warto zobaczyć: Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice

Testament jest nieważny, gdy jest sporządza go osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych prawnej (jest ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia), a także, gdy osoba sporządzająca testament znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (jest np. chora psychicznie, występuje u niej niedorozwój umysłowy lub zaburzenia czynności psychicznych, pozostaje pod wpływem silnych leków).

Z tego względu zawsze, gdy ze względu na nasz wiek lub stan zdrowia może być takie podejrzenie, możemy w dniu sporządzenia testamentu odebrać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, w którym stwierdzi on, że nie znajdujemy się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, i przechowywać je wraz z testamentem, co potem znacznie ułatwi naszym spadkobiercom testamentowym zrealizowanie naszej ostatniej woli.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16497|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10170|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl