CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu sądowym przez niezawodowego pełnomocnika

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 1-2/2014  |  28.01.2015

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwej konstrukcji zlecenia przez wspólnotę mieszkaniową lub działającego w jej imieniu zarządcę obsługi prawnej wspólnoty prawnikom, którzy nie są adwokatami lub radcami prawnymi.

Problem ten jest o tyle istotny, iż skutkiem prowadzenia procesu przez wspólnotę działającą przez nienależycie umocowanego pełnomocnika będzie nieważność całego dotychczasowego postępowania, co zwykle zasadniczo negatywnie wpływa na sytuację prawną i finansową wspólnoty.

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem

Stąd też koniecznym jest, by już na etapie zlecania obsługi prawnej wspólnoty prawnikowi niebędącemu zawodowym pełnomocnikiem procesowym, jak również dalszego umocowywania go do prowadzenia spraw wspólnoty w postępowaniu sądowym, działać z należytą starannością, w celu uniknięcia skutków niewłaściwego umocowania.

Kto może być pełnomocnikiem procesowym?

Jak wynika z treści art. 87 §1 kpc, pełnomocnikiem procesowym strony będącej wspólnotą mieszkaniową – oprócz pełnomocnika profesjonalnego, tzn. adwokata lub radcy prawnego – może być również osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami wspólnoty, a także osoba pozostająca ze wspólnotą w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w jego zakres.

Pełnienie funkcji pełnomocnika procesowego strony przez osoby sprawujące zarząd jej majątkiem lub interesami, a także osoby pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia (o ile przedmiot sprawy wchodzi w jego zakres) stało się możliwe za sprawą Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2004 r. nr 172, poz. 1804), w drodze uwzględnienia poprawki Senatu, przywracającej w omawianym zakresie stan prawny obowiązujący przed dniem 1 lipca 1996 r.

W uzasadnieniu zgłoszonej poprawki wskazywano, iż powrót do rozwiązania funkcjonującego przed 1 lipca 1996 r. jest celowy ze względu na interesy osób korzystających z usług osób trzecich przy prowadzeniu ich spraw. Nowelizacja na powrót umożliwiła zatem występowanie w sprawie jako pełnomocników stron osób pozostających z nimi w stałym stosunku zlecenia oraz zarządców.

Wyliczenie osób, które mogą – stosownie do treści art. 87 § 1 kpc – otrzymać pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu sadowym, pozwala stwierdzić, że ustawodawca jako kryterium tej zdolności przyjął przede wszystkim znajomość prawa (adwokat, radca prawny). Drugą zaś grupę stanowią osoby, które mają związki funkcjonalne z przedmiotem sprawy.

Zarządcy i zleceniobiorcy nie podlegają zatem cenzusowi przygotowania prawniczego. Uzasadnieniem przyznania im statusu pełnomocników jest potrzeba gospodarcza lub nawet osobista strony procesu, która nie może lub nie chce osobiście zajmować się swoim majątkiem lub „interesami”1.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące art. 87 §1 kpc jednoznacznie jednak wskazuje na ograniczenie możliwości występowania w sprawach sądowych nieprofesjonalnych pełnomocników2. Tylko adwokaci i radcowie prawni nie podlegają bowiem żadnym ograniczeniom.

Zasada ustanawiania pełnomocnika według swobodnego uznania strony bywa wszak w pewnych wypadkach ograniczona, m.in. za sprawą określenia kręgu podmiotów, które mogą nim być3.

Zgodnie z przeważającym stanowiskiem, dopuszczenie pełnomocnictwa procesowego zleceniobiorcy w każdej sprawie, w której stroną jest zleceniodawca, prowadziłoby do możliwości ominięcia ograniczenia zawartego w art. 87 § 1 kpc i pozostawienia form pomocy prawnej, nawet w sprawach wymagających kwalifikacji szczególnych, poza kontrolą państwową albo samorządową.

A to, jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie, powodowałoby stan zagrożenia sprawności wymiaru sprawiedliwości i mogłoby rodzić niekorzystne skutki społeczne.

Zdolność zleceniobiorcy do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego

Na zdolność zleceniobiorcy do zastępowania strony w procesie wpływa łączne ziszczenie się dwóch przesłanek: pozostawania przez zleceniobiorcę ze stroną procesu w stałym stosunku zlecenia oraz pozytywnego wykazania, iż przedmiot sprawy wszczętej lub toczącej się przed sądem wchodzi w zakres tego zlecenia.

Charakterystyczne jest przy tym to, iż w treści art. 87 §1 kpc ustawodawca nie posłużył się pojęciem „umowy zlecenia”, lecz „stosunku zlecenia”, a więc kategorią pozakodeksową.

Należy zatem przyjąć, że „stosunek zlecenia” w rozumieniu tego przepisu występuje zawsze wtedy, gdy stronę łączy z pełnomocnikiem stosunek umowny, do którego nie tylko wprost, lecz także odpowiednio mają zastosowanie przepisy o zleceniu i który nie jest uregulowany innymi przepisami4.

Zobacz też: Gdy zaleje nam mieszkanie

Możliwość występowania w charakterze pełnomocnika procesowego osoby legitymującej się stałym stosunkiem zlecenia ze względu na jej funkcjonalny związek z przedmiotem sprawy stanowi przy tym argument uzasadniający szeroką wykładnię pojęcia tego stosunku, która obejmie również umowy o świadczenie usług.

Tak samo bowiem silny związek funkcjonalny z przedmiotem sprawy istnieje w przypadku osoby przyjmującej zlecenie, jak i osoby podejmującej się wykonania usług, do których – zgodnie z art. 750 kc – stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Stąd też materialnoprawną podstawą pełnomocnictwa procesowego może być zarówno stały stosunek zlecenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 734 i nast. kc), jak i stosunek obligacyjny, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu5, określający jednakże rodzaj czynności prawnych, faktycznych lub usług, jakich przyjmujący zlecenie zobowiązał się dokonać na rzecz dającego zlecenie.

Stały stosunek zlecenia

Według art. 734 § 1 kc, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Określenie czynności prawnej będącej przedmiotem zlecenia należy więc do przedmiotowo istotnych elementów umowy zlecenia.

Przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, zatem elementem przedmiotowo istotnym takich umów jest również określenie usługi, która ma być na podstawie wykonana. Przepisy prawa materialnego nie zawierają przy tym dokładniejszych uregulowań odnoszących się do koniecznego stopnia uszczegółowienia czynności prawnej lub usługi w umowie zlecenia albo w umowie o świadczenie usług.

Mogą one być określone ściśle albo rodzajowo. Zakres zlecenia może być przy tym zarówno szeroki, jak i ograniczony do niektórych czynności lub usług. Zgodnie z art. 87 § 1 kpc powinien mieć jednak charakter stały, odpowiednio do treści zlecenia.

Jednocześnie, zgodnie z przeważającym poglądem, zakres przedmiotowy umowy, która ma stanowić podstawę pełnomocnictwa procesowego, musi być węższy od umowy zobowiązującej do wykonywania zarządu majątkiem lub interesami strony. W tym sensie można mówić, że umowa o wykonywaniu zarządu majątkiem lub interesami strony wyznacza granice przedmiotowe umowy zlecenia w rozumieniu art. 87 § 1 kpc.

Wykładnia pojęcia „stałego stosunku zlecenia” w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości. Chodzi tu o stosunek zlecenia stały, czyli stosunek prawny ugruntowany, trwający dłuższy czas, wiążący strony ściśle, a nie przypadkowo lub okazjonalnie6.

Z reguły umowę zlecenia zawiera się na czas nieokreślony, chociaż – jak podkreśla się w judykaturze – cechy stałości stosunku zlecenia może mieć także umowa zawarta na czas określony, jeżeli zaprojektowana jest na przyszłość i ma cechy ciągłości. Cechom tym powinna odpowiadać także stała umowa zlecenia, obejmująca obowiązek świadczenia pomocy prawnej.

Z treści art. 87 § 1 kpc nie wynikają bowiem żadne odrębne zasady dotyczące możliwości uznania określonej umowy za stałą zależnie od przedmiotu zlecenia.

O stałym charakterze zlecenia nie będzie można mówić jednak wówczas, gdy zawarto z nim umowę o stałe świadczenie pomocy prawnej, której wyłącznym przedmiotem jest dochodzenie w sądzie określonego roszczenia czy roszczeń w imieniu tej strony.

Podobnie podstawą pełnomocnictwa procesowego udzielonego zleceniobiorcy przez dającego zlecenie nie może być umowa stałego stosunku zlecenia, obejmująca jedynie reprezentowanie przed sądami interesów majątkowych dającego zlecenie7.

Także w wyroku z dnia 18 sierpnia 2009 r., I PK 51/09 (niepubl.) Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa stałego stosunku zlecenia obejmująca jedynie reprezentowanie interesów majątkowych przed sądami lub prowadzenie w sądzie rejonowym konkretnej sprawy sądowej nie może stanowić podstawy pełnomocnictwa procesowego udzielonego przyjmującemu zlecenie przez zleceniodawcę.

Taka bowiem czynność prawna stanowiłaby obejście określonych w art. 87 § 1 kpc ograniczeń w zakresie możliwości ustanawiania pełnomocnikami procesowymi osób, które nie spełniają kryterium odpowiedniego przygotowania zawodowego do wykonywania tej funkcji.

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem wyrażonym przez HSN, umowa zlecenia stałego prowadzenia spraw i obsługi prawnej, obejmująca również reprezentowanie zleceniodawcy przed sądami, nie stanowi podstawy ustanowienia zleceniobiorcy pełnomocnikiem procesowym8.

Warto przeczytać: Co nowego w Orzecznictwie? Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej | Zakłócanie ciszy w budynkach wielorodzinnych

Niezależnie od powyższego, jak wskazuje się w orzecznictwie, należy brać pod uwagę relacje, jakie w świetle art. 87 § 1 kpc powinny zachodzić między istnieniem stałego stosunku zlecenia a udzieleniem przez stronę pełnomocnictwa procesowego osobie pozostającej z nią w takim stosunku. Istnienie stałego stosunku zlecenia powinno w konkretnym wypadku mieć charakter niejako pierwotny w stosunku do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w danej sprawie.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18003|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11279|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10850|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl