CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Katastrofy budowlane w 2013 r.

 Redakcja  |  25.03.2014  |  1
Katastrofy budowlane w 2013 r.
Katastrofy budowlane w 2013 r.
www.sxc.hu

W 2013 r. zarejestrowano mniej katastrof budowlanych niż w latach 2010–2012. Najwięcej katastrof wydarzyło się w obiektach mieszkalnych będących w trakcie użytkowania, przy czym okres eksploatacji większości z nich to ponad 50 lat.

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi monitoring katastrof budowlanych. Informacje o zaistniałych katastrofach przekazują, do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, powiatowi lub wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego w ramach zadań i kompetencji określonych w art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof prowadzi właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego I instancji – powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (art. 76 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ustawy – Prawo budowlane).

Postępowanie to może przejąć organ wyższego stopnia – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 77 ustawy – Prawo budowlane).

Zobacz też: Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia!

Osoby winne powstania katastrofy budowlanej podlegają odpowiedzialności zawodowej oraz karnej. Odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. projektanta, kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego, którzy mają odpowiednie uprawnienia budowlane i są członkami właściwej okręgowej izby zawodowej.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego jest prowadzony elektroniczny Rejestr Katastrof Budowlanych (współsfinansowany ze środków UE) – do którego dane o zaistniałych katastrofach wprowadzają terenowe organy nadzoru budowlanego. Dostęp do Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB) mają wyłącznie upoważnieni przedstawiciele organów nadzoru budowlanego.

Aktualną analizę katastrof budowlanych zaistniałych w 2013 r. przeprowadzono dla danych uzyskanych w RKB w dniu 3.03.2014 r.

Katastrofy budowlane w 2013 r.

W 2013 roku zarejestrowano 258 katastrof budowlanych, tj. o 168 mniej niż w 2012 r., o 390 mniej niż w 2011 r. i o 473 katastrofy mniej niż w 2010 r.

W sumie w latach 1995–2013 w Polsce miało miejsce 6 159 katastrof budowlanych (co stanowi średnią wynoszącą 324 katastrofy rocznie).

Katastrofy budowlane w 2013 r. miały miejsce we wszystkich województwach, od 4 katastrof w województwach pomorskim i zachodniopomorskim do 46 w małopolskim.

Najwięcej katastrof wydarzyło się w województwach:

 • małopolskim – 46 (17,8% ogólnej liczby katastrof),
 • mazowieckim – 34 (13,2% ogólnej liczby katastrof),
 • łódzkim i wielkopolskim – po 25 (9,7% ogólnej liczby katastrof),
 • śląskim – 24 (9,3% ogólnej liczby katastrof).

Najmniej katastrof miało miejsce w województwach:

 • pomorskim i zachodniopomorskim – po 4,
 • warmińsko-mazurskim – 5,
 • lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim – po 6,
 • podkarpackim – 10,
 • podlaskim – 13,
 • kujawsko-pomorskim – 14,
 • dolnośląskim i opolskim – po 18.

Katastrofy budowlane zostały podzielone na dwie kategorie:

 • kategorię I – obejmującą katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych – 145 katastrof (56% ogólnej liczby katastrof),
 • kategorię II – obejmującą katastrofy wynikające z przyczyn losowych. Zalicza się do nich katastrofy powstałe na skutek działania sił natury (powodzie, silne wiatry, obfity śnieg, uderzenia pioruna) jak również wybuchy gazu, uderzenia samochodu w budynek, wybuchy kotłów c.o., itp. – 113 katastrof (44% ogólnej liczby katastrof).

Do dnia wykonywania analizy zakończono 171 postępowań wyjaśniających szczegółowe przyczyny i okoliczności katastrof (66,3% wszystkich katastrof).

W 2013 r. 19 katastrof (7,4% ogólnej liczby katastrof) nastąpiło podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym 4 w trakcie budowy obiektu i 4 podczas rozbiórki całego obiektu oraz 11 podczas prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie – podczas rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu.

W obiektach budowlanych, w których nie prowadzono robót budowlanych miało miejsce 239 katastrof (92,6% ogólnej liczby katastrof), w tym:

 • 212 (82,2% ogólnej liczby katastrof) katastrof nastąpiło w obiektach użytkowanych,
 • 27 (10,5% ogólnej liczby katastrof) katastrof nastąpiło w obiektach budowlanych wyłączonych z użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej.

Z analizy katastrof budowlanych, które wydarzyły się w 2013 r. wynika, że katastrofą objęte były następujące elementy obiektów budowlanych:

 • w 225 przypadkach pionowe elementy konstrukcyjne – 87,2% katastrof,
 • w 183 przypadkach konstrukcja dachu – 71% katastrof,
 • w 109 przypadkach konstrukcje stropów – 42,2% katastrof,
 • w 55 przypadkach pozostałe elementy obiektu – 21,3% katastrof.

W 2013 r. katastrofom budowlanym uległy obiekty:

 • mieszkalne – 101 katastrof (39,1% wszystkich katastrof),
 • gospodarcze i inwentarskie – 94 katastrofy (36,4% wszystkich katastrof),
 • przemysłowe – 13 katastrof (5% wszystkich katastrof),
 • użyteczności publicznej – 12 katastrof (4,7% wszystkich katastrof),
 • magazynowe – 7 katastrof,
 • rekreacji indywidualnej – 1 katastrofa,
 • inne – 30 katastrof (11,6% wszystkich katastrof).

Z 258 katastrof budowlanych w 2013 r., tylko 4 katastrofy dotyczyły nowo budowanych obiektów, w których prowadzono roboty budowlane.

Warto zobaczyć

GUNB: Katastrofy budowlane 2012

Pozostałe 254 katastrofy miały miejsce w obiektach budowlanych w trakcie użytkowania, o różnym okresie eksploatacji.

Dla 19 z nich czas eksploatacji wynosił poniżej 10 lat, dla 104 mieścił się w przedziale 11–50 lat, dla 80 obiektów – w przedziale 51–100 lat, a dla 50 przekraczał 100 lat. Zatem 130 obiektów (50,4% wszystkich), które uległy katastrofom było eksploatowanych dłużej niż 50 lat.

Większość obiektów budowlanych, które uległy w 2013 r. katastrofom budowlanym była własnością osób fizycznych. W takich obiektach wydarzyło się 191 katastrof. Natomiast 21 katastrof miało miejsce w obiektach będących własnością Skarbu Państwa i 46 katastrof w obiektach będących własnością innych podmiotów.

Przyczyny katastrof budowlanych w 2013 r.

Na 258 katastrof w 2013 r., do dnia wykonywania niniejszej analizy stwierdzono, że:

 • zakończono 171 postępowań wyjaśniających w sprawie ustalenia szczegółowych przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrof,
 • w 87 przypadkach trwają jeszcze postępowania wyjaśniające.

Z zebranych danych wynika, że 19 katastrof budowlanych wydarzyło się w czasie prowadzenia robót budowlanych – przyczynami 16 z nich było:

 • w 7 przypadkach nieprawidłowe działanie uczestników procesu budowlanego (związane z nieprzestrzeganiem obowiązków ustawowych),
 • w 5 przypadkach nieprzestrzeganie technologii wykonania robót,
 • w 4 przypadkach inne przyczyny.

Natomiast 212 katastrof budowlanych nastąpiło w procesie użytkowania obiektów budowlanych, a 27 katastrof w obiektach wyłączonych z użytkowania.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zidentyfikowano 70 błędów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, które stały się przyczyną katastrof.

Wśród nich należy wymienić 42 przypadki polegające na doprowadzeniu obiektu budowlanego do złego stanu technicznego, 16 wynikających z nieprzeprowadzenia kontroli obiektu, 4 miały związek z niepodjęciem przez właściciela lub zarządcę działań wynikających z opracowań technicznych lub wyników kontroli.

W jednym przypadku katastrofa była spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem obiektu, w jednym przypadku także była skutkiem nieprawidłowego przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie" według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Rok wydania: 2014, wydanie dziesiąte uaktualnione i rozszerzone, ilość stron: 562 + 20, ISBN: 978-83-89234-74-2, format: B5, oprawa: miękka
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

W jednym przypadku za przyczynę katastrofy zostały uznane błędy popełnione podczas opracowania dokumentacji projektowej, m.in. błędne przyjęcie obciążeń, schematów statycznych, rozwiązań materiałowych oraz błędy w obliczeniach rachunkowych.

113 katastrof budowlanych nastąpiło w wyniku zdarzeń losowych:

 • 39 katastrof spowodowały silne wiatry (31 katastrof w woj. małopolskim, po 2 katastrofy w woj. dolnośląskim i podkarpackim oraz po 1 katastrofie w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim,
 • 18 katastrof było skutkiem pożarów (po 4 katastrofy w woj. mazowieckim i wielkopolskim, 3 katastrofy w woj. dolnośląskim, 2 katastrofy w woj. podkarpackim i po 1 katastrofie w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, pomorskim i śląskim ),
 • 14 katastrof zostało wywołanych intensywnymi opadami atmosferycznymi (3 katastrofy w woj. łódzkim, po 2 katastrofy w woj. małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim oraz 1 w woj. śląskim),
 • 4 katastrofy były spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi,
 • 2 katastrofy były spowodowane powodziami,
 • 2 katastrofy były spowodowane osuwiskami,
 • 1 katastrofa była spowodowana wstrząsami oraz
 • 39 katastrof było spowodowanych innymi przyczynami losowymi.

Osoby poszkodowane w katastrofach budowlanych w 2013 r.

W 45 katastrofach, które miały miejsce w 2013 r. poszkodowanych zostało 86 osób, w tym 21 osób poniosło śmierć (w 17 katastrofach), a 65 osób zostało rannych.

Przeczytaj: Głos w dyskusji nad Książką Obiektu Budowlanego

Przyczyny i okoliczności katastrof

255 katastrof budowlanych wystąpiło w obiektach budowlanych, które są we właściwości powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (PINB), a 3 katastrofy w obiektach we właściwości wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (opolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego).

Działalność organów nadzou budowlanego

Z prowadzonej w GUNB analizy ruchu budowlanego wynika, że w Polsce w latach 1995–2013 organy nadzoru budowlanego poprzez wydanie nakazów rozbiórek wyeliminowały dużą liczbę obiektów budowlanych, których stan techniczny mógł doprowadzić do powstania katastrof budowlanych.

Zgodnie z opracowaniami i danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w latach 1995–2013 w Polsce:

 • organy nadzoru budowlanego wydały łącznie 148 263 nakazy rozbiórek obiektów budowlanych, w tym 4 719 nakazów w 2013 r. (średnio w roku 7 803 nakazy),
 • organy nadzoru wszczęły 39 765 postępowań administracyjnych w sprawie wykonania wydanych nakazów rozbiórek obiektów budowlanych, w tym 1 177 postępowań w 2013 r. (średnio w roku 2 093 postępowania) oraz
 • dokonano rozbiórki 60 247 obiektów budowlanych, w tym 2 965 rozbiórek w 2013 r. (średnio w roku 3171 obiektów budowlanych).

Przyczyny wydania nakazów rozbiórki obiektów budowlanych w latach 1995–2013 były następujące:

 • 81 770 nakazów (55,2% nakazów) wydano z art. 48 – z tytułu samowoli budowlanej;
 • 28 903 nakazy (19,5% nakazów) wydano z art. 50a i 51 – z tytułu realizacji robót budowlanych niezgodnie z warunkami pozwolenia oraz
 • 37 590 nakazów (25,4% nakazów) wydano z art. 67 – z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych, gdy nie istniała możliwość remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego.

W latach 1995–2013 w kraju:

 • oddano do użytkowania 2 325 818 obiektów budowlanych oraz
 • zaistniało 6 159 katastrof budowlanych (w tym 258 katastrof w 2013 r.)

Zatem w latach 1995–2013 liczba wydanych nakazów rozbiórek obiektów budowlanych stanowiła 6,4% liczby obiektów oddanych do użytkowania.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2013 r. zarejestrowano 258 katastrof budowlanych. Jest to kolejny rok, w którym spadła ogólna liczba katastrof, o 168 (o 65%) katastrof w stosunku do 2012 r., o 390 mniej niż w 2011 r. i o 473 katastrofy mniej niż w 2010 r.

Spośród 258 zarejestrowanych katastrof, 19 wystąpiło w obiektach, w których prowadzono roboty budowlane, a 239 w użytkowanych obiektach, w których robót nie prowadzono.

Najwięcej katastrof miało miejsce w woj. małopolskim – 46 katastrof, a najmniej w woj. pomorskim i woj. zachodniopomorskim – po 4 katastrofy.

Prawie połowa (44%) zarejestrowanych w 2013 r. katastrof była wywołanych przyczynami losowymi.

Źródło: GUNB

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10156|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl