CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania

dr Kazimierz Dudziński  |  Administrator 1-2/2014  |  03.11.2014  |  15
System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania
System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania
www.sxc.hu

Wysokie koszty ogrzewania stanowią częsty powód nieporozumień pomiędzy zarządcą a mieszkańcami. Eksperci ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii na prośbę redakcji „Administratora” dokonali analizy rozliczeń kosztów ciepła konkretnego budynku wielorodzinnego. Obszerne fragmenty tej analizy publikujemy poniżej.

Zagadnienia rozliczania przez zarządcę budynku kosztów centralnego ogrzewania w budynkach wielolokalowych i dzielenia ich pomiędzy użytkowników lokali zostały uregulowane w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne (DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625; z 2006 r. nr 104 poz. 708 i z 2006 r. nr 158, poz. 1123).

Wymieniony wyżej przepis mówi o współczynnikach wyrównawczych (nie korekcyjnych; kiedyś stosowane było również określenie współczynniki redukcyjne).

Zobacz też: Opomiarować dobrze

Sens stosowania współczynników wyrównawczych wyraża się tym, że przy poprawnie wykonanej i eksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania i przy właściwym wyliczeniu takich współczynników dla danego budynku, jeśli we wszystkich lokalach panuje obliczeniowa (projektowana, zgodna z Polską Normą) temperatura wewnętrzna, to opłata za ciepło do ogrzewania, przypadająca na 1 m² powierzchni użytkowej, jest we wszystkich lokalach jednakowa (Czytaj więcej na ten temat).

Jeśli ktoś chce oszczędniej gospodarować ciepłem, to może to uczynić, zaczynając od tego wspólnego dla wszystkich lokatorów poziomu. Jeśli ktoś chce utrzymywać w swoim lokalu temperaturę wyższą od obliczeniowej, to więcej płaci.

W krajach europejskich, w których od wielu dziesięcioleci stosowane są systemy rozliczeń kosztów ciepła do ogrzewania zgodnie z jego zużyciem w lokalu, występują rozmaite podejścia do wykorzystania współczynników wyrównawczych. Np. w Niemczech nie stosuje się współczynników wyrównawczych, a w Szwajcarii ich stosowanie jest obowiązkowe.

BIMs PLUS

Współczynniki wyrównawcze ze względu na położenie lokalu

Przywołane wyżej przepisy art. 45a ustawy – Prawo energetyczne nakazują zarządcy budynku wybór metody rozliczania kosztów ogrzewania na poszczególne lokale, z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych.

 

Przepisy te jednak ani nie wskazują metody wyliczania takich współczynników, ani nie odsyłają do innych przepisów w tej sprawie, pozostawiając to zagadnienie do rozwiązania przy użyciu zasad wynikających z wiedzy technicznej. Tak więc występuje obowiązek stosowania współczynników wyrównawczych, nie ma jednak metody ich ustalania w randze przepisu prawnego.

Biorąc pod uwagę te trudności, pracownicy naukowi nieistniejącego już Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”, dr inż. Wojciech Kołodziejczyk i mgr inż. Marek Płuciennik przygotowali opracowanie „Zalecenia dotyczące stosowania współczynników redukcyjnych Rm dla jednostki użytkowej w budynku, przy indywidualnym rozliczaniu kosztów ogrzewania”, w którym podano metodę obliczania współczynników wyrównawczych. Z przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej wynika, co następuje:

 • współczynniki wyrównawcze należy stosować w budynkach wielorodzinnych (wielolokalowych). Budynkiem wielorodzinnym, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane, jest każdy budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym, czyli ma więcej niż dwa wyodrębnione lokale mieszkalne;
 • współczynniki wyrównawcze dla lokali niekorzystnie położonych w bryle budynku (tzn. lokali szczytowych i narożnych, lokali pod stropodachem lub nad nieogrzewanymi piwnicami) są zawsze wyrażone ułamkiem dziesiętnym mniejszym od jedności;
 • do lokali (lub lokalu) najkorzystniej położonych w bryle budynku (tzn. takich, dla których zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzewania w warunkach obliczeniowych, przypadające na 1 m² powierzchni użytkowej jest najniższe) stosuje się współczynnik wyrównawczy równy 1,0 (pytanie o maksymalny współczynnik wyrównawczy nie ma sensu; maksymalny to zawsze 1,0);
 • wartości współczynników wyrównawczych, przyjętych dla poszczególnych lokali na podstawie przeprowadzonych obliczeń, zarządca budynku powinien określić w regulaminie rozliczania kosztów ciepła, który to regulamin ma on obowiązek opracować i podać do wiadomości użytkowników lokali, zgodnie z art. 45a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne;
 • stopień zróżnicowania wartości współczynników wyrównawczych zależy od kształtu budynku i izolacyjności przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych i okien). Odpowiedź na to pytanie jest możliwa tylko po przeprowadzeniu obliczeń dla konkretnego budynku;
 • nie można odpowiedzieć na pytanie, jaki współczynnik wyrównawczy należy przypisać do mieszkania o podanym układzie pomieszczeń, metrażu i wysokości, bez przeprowadzenia – według jednolitej metodologii – obliczeń dla wszystkich współczynników wyrównawczych, dla wszystkich mieszkań w danym budynku.

  Współczynnik wyrównawczy odzwierciedla stosunek zapotrzebowania na moc cieplną danego lokalu w odniesieniu do pozostałych lokali w budynku i musi być wyznaczany w relacji do nich.

System rozliczeń kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem art. 45a ustawy – Prawo energetyczne, za wybór metody rozliczeń i opracowanie regulaminu, wprowadzającego ją do stosowania, odpowiada zarządca budynku.

Przeczytaj: Koszty utrzymania nieruchomości

Firma, która zainstalowała nagrzejnikowe podzielniki kosztów i rozlicza koszty zużycia ciepła do ogrzewania na podstawie ich wskazań (jeśli zarządca budynku dokonał wyboru takiej metody rozliczeń), jest wykonawcą zawartych w regulaminie ustaleń na podstawie zawartej umowy.

Sposób rozliczania kosztów ciepła zgodnie z jego zużyciem w lokalach

Dostawca ciepła (operator sieci ciepłowniczej) obciąża zarządcę budynku opłatą za dostarczone ciepło, która składa się z dwóch grup kosztów:

 • kosztów stałych, niezależnych od ilości rzeczywiście pobranego ciepła, wynikających z mocy zamówionej i opłat stałych na rzecz dostawcy ciepła.
 • kosztów zmiennych, wynikających z ilości ciepła rzeczywiście pobranego do ogrzewania budynku oraz kosztów przesyłu tego ciepłą do budynku.

Gdy źródłem ciepła jest własna kotłownia administrowana przez zarządcę budynku, mamy do czynienia z podobnym podziałem kosztów dostawy paliwa do kotłowni: na koszty niezależne od zużycia i koszty zależne od zużycia wynika z taryfy dostawcy paliwa.

Wykazane na fakturze dostawcy ciepła koszty stałe, niezależne od zużycia, zarządca budynku dzieli pomiędzy użytkowników lokali, stosując jako kryterium podziału ich powierzchnię użytkową.

Do tych kosztów dolicza się część kosztów zmiennych, ustalaną przez zarządcę budynku przy pomocy wskaźnika procentowego, a stanowiącą koszty ogrzewania powierzchni użytkowanych wspólnie przez wszystkich użytkowników lokali w danym budynku jak korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne.

Suma kosztów stałych, wynikających z faktur dostawcy i części kosztów zmiennych, przeznaczonych do ogrzania części wspólnych, stanowi koszty niezależne od zużycia w lokalach w danym budynku.

Zarządca budynku, przyjmując koszty niezależne od zużycia na poziomie 30%, ustalił je na minimalnym dopuszczalnym poziomie. Zwykle oscylują one wokół 50%, co jest racjonalnie uzasadnione dbałością o poprawną eksploatację budynku i poszczególnych lokali.

Pozostałą część kosztów zmiennych, zależnych od zużycia, dzieli się według wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach w lokalach.

Jak ustala się liczbę jednostek zużycia ciepła?

Ilość ciepła oddawanego przez grzejnik jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy temperaturą średnią powierzchni grzejnika i temperaturą w ogrzewanym pomieszczeniu oraz do wielkości powierzchni zainstalowanego w tym pomieszczeniu grzejnika.

Średnia temperatura powierzchni grzejnika zależy od temperatury dopływającej do niego wody grzejnej i ilości tej wody, przepływającej przez grzejnik.

Temperatura wody grzejnej dopływającej do grzejnika regulowana jest centralnie w węźle ciepłowniczym (lub w kotłowni) stosownie do panującej aktualnie temperatury zewnętrznej w otoczeniu budynku. Nazywa się to regulacją pogodową.

Do konkretnego grzejnika, na skutek schłodzenia w przewodach doprowadzających, dopływa jednak woda o nieco niższej temperaturze. Ilość przepływającej przez grzejnik wody reguluje użytkownik lokalu, nastawiając ręcznie zawór termostatyczny tak, aby uzyskać w pomieszczeniu oczekiwaną przez siebie temperaturę wewnętrzną.

Nagrzejnikowy podzielnik kosztów ogrzewania jest urządzeniem rejestrującym w sposób ciągły temperaturę powierzchni grzejnika i po upływie sezonu ogrzewczego można na nim odczytać liczbę tak zwanych jednostek wskazywanych.

Dla dwóch lub więcej grzejników, których średnia temperatura powierzchni w danym okresie jest taka sama, liczba jednostek wskazywanych będzie jednakowa.

Aby określić, ile ciepła oddał konkretny grzejnik, liczbę jednostek wskazywanych mnoży się przez współczynnik oceny danego grzejnika. Współczynniki oceny poszczególnych rodzajów, typów i wielkości grzejników ustalane są w badaniach laboratoryjnych.

Wiedzą na ich temat dysponują firmy obsługujące systemy rozliczeń na podstawie wskazań podzielników kosztów. Mnożąc liczbę jednostek odczytaną na podzielniku przez współczynnik oceny grzejnika, na którym ten podzielnik się znajduje, otrzymujemy liczbę jednostek zużycia.

Wszystkie jednostki zużycia z grzejników w danym lokalu są sumowane i ta suma jest mnożona przez współczynnik wyrównawczy, przypisany do danego lokalu. Otrzymujemy w ten sposób liczbę obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokalu.

Obliczeniowe jednostki zużycia z poszczególnych lokali są następnie sumowane w skali całego budynku. Opłatę za zużyte ciepło, przeznaczoną do podziału według wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów, dzieli się przez łączną sumę obliczeniowych jednostek zużycia w całym budynku. W ten sposób ustalony zostaje koszt jednej jednostki obliczeniowej zużycia w budynku.

Koszt ten wyrażony jest w złotówkach i w żaden sposób nie informuje o ilości ciepła, która jest do niego przypisana. Liczba obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokalu, pomnożona przez ustalony dla całego budynku koszt jednej jednostki obliczeniowej zużycia, stanowi koszt zużycia ciepła, jakim zarządca budynku obciąża użytkownika tego lokalu.

Tak działa system rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania, jeśli wszystkie grzejniki w lokalach są wyposażone w podzielniki. Należy przy tym podkreślić, że system rozliczeń oparty na wskazaniach podzielników kosztów działa poprawnie, jeśli grzejniki we wszystkich lokalach są tego samego typu i są wyposażone w podzielniki kosztów jednakowego rodzaju i typu.

BIMs PLUS

Komentarze

(15)
Fix | 07.04.2014, 10:47
Pytanie do autora artykułu:

Szanowny Panie Doktorze !

Jak w ujęciu praktycznym należy wykonać obowiązek wynikający wprost z § 134 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy w świetle w/wym. przepisu istnieje uzasadniona konieczność stosowania zaworów termostatycznych z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C. ?


Z poważaniem !
Grupa spółdzielców z Wrocławia
babunia | 20.10.2014, 22:11
Dlaczego w ustawie nie ma nic na temat kubatury, a przecież od nie winno rozliczać się się c.o. bo od kubatury jest zapotrzebowanie. Ja k rozliczyć lokale w budynku gdzie każda kondygnacja ma inną wysokość?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
secutor | 04.11.2014, 15:08
"...Przywołane wyżej przepisy art. 45a ustawy – Prawo energetyczne nakazują zarządcy budynku wybór metody rozliczania kosztów ogrzewania.."
To jest przekłamanie. Ustawa w pierwszej kolejności nakłada ten obowiązek na właściciela budynku. Kto jest właścicielem budynku wspólnoty? - wszyscy właściciele, czy może kto inny?
Dopiero w drugiej kolejności obowiązek ten nałożony jest na zarządcę budynku - przy czym dotyczy to budynków tylko i wyłącznie będących w tzw. trwałym zarządzie.
Ani w pierwszym przypadku ani w drugim zarządcą budynku nie jest zarządca nieruchomości nawet licencjonowany jak można by odnieść wrażenie z treści artykułu.
"...Zazwyczaj zarządcy budynków stosują w takich przypadkach średni koszt ogrzewania 1 m² sumarycznej powierzchni użytkowej znajdującej się we wszystkich lokalach, wynikający z całkowitej opłaty za ciepło, jaką dostawca ciepła obciążył dany budynek (lub całkowitych kosztów zużytego paliwa, w przypadku własnej kotłowni), pomnożony przez współczynnik zwiększający dla lokali nieopomiarowanych.
Stosowanie współczynnika zwiększającego należy uznać za celowe, ponieważ – w przypadku lokalu nieopomiarowanego – zarządca ma prawo domniemywać, że jego użytkownik wykorzystuje pełną wydajność grzejników zainstalowanych w jego lokalu, a użytkownicy lokali opomiarowanych oszczędniej korzystają z ciepła w swoich mieszkaniach..."
Kompletna bzdura - w polskim systemie prawnym nie domniemywa się, że wszyscy są przestępcami. Użytkownik który nie zamontował urządzeń oszukujących tzw. podzielników mógł po prostu w ogóle nie korzystać z mieszkania w sezonie bo wyjechał.
"...W przypadku własnej kotłowni, w której nie ma ciepłomierza na wyjściu, a jest jedynie licznik zużycia gazu, ze względów formalnych nie można zapisać w regulaminie rozliczeń, że: „lokal nieudostępniony do odczytu lub lokal bez podzielników rozliczany będzie wg najwyższego zużycia…”, bo zarządca budynku nie kontroluje na bieżąco ani wartości opałowej dostarczanego z sieci gazu, ani sprawności, z jaką pracuje kocioł (czy kotły) w kotłowni.
Nie ma więc danych dotyczących ilości wyprodukowanego ciepła i nie może określić jego „najwyższego zużycia” w jakimś w lokalu.
Może natomiast, przy zastosowaniu wprowadzonego systemu rozliczeń bazującego na wskazaniach nagrzejnikowych podzielników kosztów, określić najwyższy koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej, jaki w danym sezonie ogrzewczym wystąpił w budynku. I tak powinno to być zapisane w regulaminie..."
To jest bajkopisarstwo autora a nie poważne argumenty, w dodatku niezgodne z obowiązującym prawem.
Reasumując - jak na portal fachowy - artykuł jest wyjątkowo nierzetelny, napisany na zamówienie firm rozliczeniowych, tendencyjny bo pomija interesy właścicieli lokali i użytkowników tych lokali.
max | 06.11.2014, 12:42
czy system CO w budynku należy do części wspólnych również za podzielnikiem znajdującym się na klatce schodowej wraz z grzejnikami w lokalu???? czyli grzejniki w moim mieszkaniu nie są moje?
Fix | 06.11.2014, 12:51
Bezspornym jest to, że instalacja centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym w całości wchodzi w skład nieruchomości wspólnej. Piśmiennictwo i orzecznictwo w tym zakresie jest jednoznaczne i ugruntowane (kilka orzeczeń Sądu Najwyższego).
max | 06.11.2014, 13:47
proszę o jakiś link do takiego orzeczenia Sądu bądź profesjonalnej interpretacji - trudno w to uwierzyć? Czyli mamy nowy deweloperski blok - wszyscy mają liczniki CO opomiarowujące ich lokale (na klatkach) i grzejniki w większości co dał deweloper ale dużo jest też pozmienianych, innych lepszych - należą do wspólnoty?
Fix | 06.11.2014, 16:20
Polecam lekturę uzasadnienia do niżej wymienionych losowo przywołanych orzeczeń sądowych:

- uchwała SN z dnia 28 sierpnia 1997 r., (III CZP 36/97)

- uchwała SN z dnia 19 maja 2006 r. (III CZP 28/06) .

- wyrok z dnia 13 grudnia 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ( I ACa 589/06)
mma | 28.01.2015, 14:17
Sam pomiar czy podzielniki wg mnie są ok. To kwestia jak spółdzielnia ogarnie i to rozliczy
K.Cichowski | 28.10.2015, 11:42
Trochę może po czasie, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę Komentatorom, iż niektóre sprawy mają się inaczej niż Państwo to nazwali i tak na przykład:
- „Fix” powołuje warunki techniczne z 2002 roku, ale przecież przepisy te NIE dotyczą wielu budynków, czyli zrealizowanych w oparciu o wcześniejsze warunki techniczne,
- „babunia” żali się na niemożliwość uwzględniania kubatury w rozliczaniu kosztów ogrzewania, a przecież taką możliwość dają (od wielu lat) przepisy ustawy – patrz art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a) tiret trzecie oraz lit. b) ustawy Prawo energetyczne,
- „secutor” – a cóż w tym dziwnego, że pojęcie „właściciel budynku” może oznaczać jedną osobę fizyczna lub prawną, albo zbiór takich osób jak np. każda wspólnota mieszkaniowa, zatem jakiż to problem, by we wspólnocie mieszkaniowej regulamin rozliczania kosztów ogrzewania przyjmować uchwałą właścicieli lokali,
- „max” - to chyba nic nadzwyczajnego, jeśli jakiś element wyposażenia technicznego budynku, a będący dostępnym tylko wewnątrz lokalu, jak np. odcinek tzw. pionu instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej – wchodzi w całości w skład nieruchomości wspólnej, podobnie jest z elementami składowymi instalacji c.o. jak np. grzejniki,
A poza tym jakże często źródłem nieporozumień w rozliczaniu kosztów ogrzewania budynku wielorodzinnego, a więc w wymiarze opłat na ten cel, jest fakt zjawiska z fizyki budowli polegającego na przenikaniu ciepła z pomieszczeń (a więc i lokali) cieplejszych do pomieszczeń (lokali) chłodniejszych. Wobec tego udział opłaty stałej (wymierzanej użytkownikom lokali) za ogrzewanie powinien być znacząco duży w sumie opłat na ten cel. Tym bardziej jeśli opłata stała zależy również od kosztów stałych zakupu (wytworzenia) ciepła, na które składają się m.in.:
- opłaty stałe pobierane przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele centralnego ogrzewania danego budynku, a w przypadku wytwarzania ciepła we własnych źródłach – koszty stałe tego wytwarzania,
- koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku takich jak klatki schodowe, piwnice, strychy, pralnie, suszarnie, szyby dźwigowe,
- część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań, skorygowana współczynnikami wyrównawczymi z tytułu położenia lokalu w bryle budynku,
- część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań, skorygowana wskutek zniżenia lub zawyżenia wskazań urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych.
Wobec powyższego moim zdaniem opłata stała (w opłacie za ogrzewanie wymierzanej użytkownikom lokali) powinna być nie mniejsza niż 90%.
Problem przenikania ciepła do lokalu chłodniejszego należy oceniać zważając m.in. na czas jego trwania (sezon grzewczy) oraz na fakt, że izolacja ścian zewnętrznych lokalu ma inny (znacznie mniejszy) współczynnik przenikania ciepła niż przegrody (ściany i stropy) wewnętrzne. A ponadto zważając iż powierzchnia ścian zewnętrznych stanowi zazwyczaj drobny ułamek ogółu powierzchni wszystkich przegród mieszkania.
Przy okazji dodam, że przepisy prawa nie zabraniają, aby współczynniki wyrównawcze były zawsze mniejsze od jeden. A więc nie ma przeszkód, by dla lokali środkowych wyznaczać współczynnik większy od jedynki.
Fix | 28.10.2015, 12:03
Polecam wnikliwą lekturę uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 25 września 2015r. w sprawie sygn. akt IC 45/15

Więcej na http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/orzeczenia/item/1329-wielki-przelom-w-batalii-o-sprawiedliwe-rozliczanie-kosztow-ogrzewania.html
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16466|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10144|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl