CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania

dr Kazimierz Dudziński  |  Administrator 1-2/2014  |  03.11.2014  |  16
System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania
System rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania
www.sxc.hu

Wysokie koszty ogrzewania stanowią częsty powód nieporozumień pomiędzy zarządcą a mieszkańcami. Eksperci ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii na prośbę redakcji „Administratora” dokonali analizy rozliczeń kosztów ciepła konkretnego budynku wielorodzinnego. Obszerne fragmenty tej analizy publikujemy poniżej.

Ciąg dalszy artykułu...

Rozliczenie zamienne

Jeśli jeden lub kilka lokali w budynku nie ma nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania (jeśli podzielniki zostały uszkodzone i ich wskazań nie można przyjąć do dalszych obliczeń), zarządca budynku powinien w stosunku do tego lokalu (lokali) stosować rozliczenie zamienne, o którym mowa w art. 45a ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne, przyjmując jako podstawę rozliczeń powierzchnię lub kubaturę lokalu.

Lokale te traktuje się jako nieopomiarowane. Sposób takiego rozliczenia, zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem, powinien być opisany w regulaminie.

Zazwyczaj zarządcy budynków stosują w takich przypadkach średni koszt ogrzewania 1 m² sumarycznej powierzchni użytkowej znajdującej się we wszystkich lokalach, wynikający z całkowitej opłaty za ciepło, jaką dostawca ciepła obciążył dany budynek (lub całkowitych kosztów zużytego paliwa, w przypadku własnej kotłowni), pomnożony przez współczynnik zwiększający dla lokali nieopomiarowanych.

Stosowanie współczynnika zwiększającego należy uznać za celowe, ponieważ – w przypadku lokalu nieopomiarowanego – zarządca ma prawo domniemywać, że jego użytkownik wykorzystuje pełną wydajność grzejników zainstalowanych w jego lokalu, a użytkownicy lokali opomiarowanych oszczędniej korzystają z ciepła w swoich mieszkaniach.

Z analiz technicznych dotyczących charakterystyk cieplnych grzejników wynika, że taki współczynnik zwiększający, odniesiony do średniego kosztu ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej w danym budynku, nie powinien przekraczać wartości równej 1,4.

WARTO PRZECZYTAĆ

Jaki wybrać ciepłomierz?

Zdalny odczyt mediów

Z logiki rozliczenia zamiennego wynika, że do lokali rozliczanych zamiennie nie stosuje się współczynników wyrównawczych ze względu na niekorzystne położenie w bryle budynku.

Skoro bowiem przez współczynnik wyrównawczy mnoży się liczbę jednostek zużycia, określoną dla danego lokalu, to w przypadku rozliczania według powierzchni użytkowej nie jest znana liczba jednostek zużycia, a więc nie istnieje wielkość, którą można by pomnożyć. Zarządcy budynków konsekwentnie nie stosują w takich sytuacjach współczynników wyrównawczych.

Warto wiedzieć, że…

Nie można określić rzeczywistego zużycia ciepła wyemitowanego przez dany grzejnik w ciągu sezonu ogrzewczego, na podstawie znajomości jego danych technicznych, wielkości i mocy nominalnej. Ilość ciepła wyemitowanego przez grzejnik zależy wprawdzie od jego wielkości i mocy katalogowej, ale zasadniczy wpływ na nią mają:

  • zmienna temperatura zasilania po stronie czynnika grzejnego, regulowana – niezależnie od woli użytkownika lokalu – przez regulator pogodowy,
  • ilość czynnika grzejnego przepływającego przez grzejnik, zależna od nastawy zaworu termostatycznego, dokonywanej przez użytkownika lokalu.

W instalacji centralnego ogrzewania, niewyposażonej w ciepłomierze lokalowe, nie ma możliwości rejestrowania w sposób ciągły wymienionych wyżej parametrów, a tylko taka rejestracja pozwalałaby określić ilość ciepła wyemitowanego przez grzejniki w danym lokalu, w sezonie ogrzewczym.

Zaletą nagrzejnikowych podzielników kosztów jest to, że pozwalają zintegrować wpływ wymienionych, a zmiennych w czasie, parametrów, poprzez rejestrację średniej temperatury powierzchni grzejnika.

Na podstawie danych technicznych grzejnika, jego wielkości i mocy katalogowej, można określić przybliżoną, uśrednioną ilość wyemitowanego w sezonie ogrzewczym ciepła, lub przybliżony, uśredniony koszt ciepła zużytego w danym lokalu, przy założeniu, że użytkownik lokalu korzysta w sposób racjonalny z systemu centralnego ogrzewania i jego zużycie ciepła do celów ogrzewania nie odbiega od średniego zużycia w danym budynku.

W przypadku własnej kotłowni, w której nie ma ciepłomierza na wyjściu, a jest jedynie licznik zużycia gazu, ze względów formalnych nie można zapisać w regulaminie rozliczeń, że: „lokal nieudostępniony do odczytu lub lokal bez podzielników rozliczany będzie wg najwyższego zużycia…”, bo zarządca budynku nie kontroluje na bieżąco ani wartości opałowej dostarczanego z sieci gazu, ani sprawności, z jaką pracuje kocioł (czy kotły) w kotłowni.

Nie ma więc danych dotyczących ilości wyprodukowanego ciepła i nie może określić jego „najwyższego zużycia” w jakimś w lokalu.

Może natomiast, przy zastosowaniu wprowadzonego systemu rozliczeń bazującego na wskazaniach nagrzejnikowych podzielników kosztów, określić najwyższy koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej, jaki w danym sezonie ogrzewczym wystąpił w budynku. I tak powinno to być zapisane w regulaminie.

Z merytorycznego punktu widzenia, uwzględniającego zasady wymiany ciepła i wynikające z nich charakterystyki cieplne grzejników, za podstawę rozliczania lokali nieopomiarowanych należy przyjmować średni koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej we wszystkich lokalach (opomiarowanych i nieopomiarowanych) w danym budynku, powiększony mnożnikiem, który nie powinien przekraczać wartości równej 1,4.

Odłączanie się poszczególnych lokali od wspólnego systemu centralnego ogrzewania w budynku i stosowanie indywidualnych systemów ogrzewania lokalowego jest psuciem instalacji centralnego ogrzewania jako części wspólnej nieruchomości.

Grozi wychłodzeniem odłączonych lokali, jeśli użytkownik okresowo nie będzie z nich korzystał i wyłączy ogrzewanie, powodując tym samym nieuzasadnione zwiększenie strat ciepła w lokalach sąsiednich i odpowiednio zwiększone zużycie w nich ciepła, co przełoży się na zwiększone koszty.

Poważnym błędem technicznym, który może popełnić zarządca, jest dopuszczenie do wymiany grzejników według uznania właścicieli lokali. Wbrew powszechnemu przekonaniu, jakie utrwaliło się wśród właścicieli mieszkań, grzejniki w lokalu nie są własnością lokatora i nie może ich on wymieniać w sposób dowolny.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest integralną całością techniczno-użytkową i należy do tzw. części wspólnej nieruchomości, a grzejniki są nieodłącznym elementem tej integralnej całości.

Ze względu na poprawność i skuteczność centralnej regulacji wodnej instalacji centralnego ogrzewania, jej grzejniki powinny być tego samego rodzaju. Mogą się różnić wielkością, stosownie do potrzeb cieplnych poszczególnych pomieszczeń.

Z punktu widzenia trwałości instalacji wszystkie grzejniki powinny być z tego samego materiału. Błędem jest stosowanie różnych materiałów, gdyż powoduje to przyspieszoną korozję.

W instalacji centralnego ogrzewania, w której są grzejniki różnych rodzajów i typów, nie można poprawnie wprowadzić systemu rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że zastosowanie grzejników stalowych płytowych daje 30-procentową obniżkę opłat za ogrzewanie. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania zależy od stopnia ochrony cieplnej budynku; izolacyjności ścian, jakości okien itd.

Zamiana grzejników żeliwnych członowych na grzejniki stalowe płytowe daje kilkuprocentowe oszczędności ciepła, ale pod warunkiem, że w całym budynku są zainstalowane takie same grzejniki płytowe. Zmiana grzejników w jednym lokalu nie ma wpływu na zużycie ciepła i ponoszone koszty ogrzewania.

Błędem jest również rezygnacja z grzejnika w łazience. Musi się to niekorzystnie odbić na warunkach panujących w lokalu, a przewymiarowanie pozostałych grzejników nie rekompensuje tego niedoboru.

Naruszeniem zasad obowiązujących przy zależnym od zużycia rozliczaniu kosztów ogrzewania jest samowolny demontaż cieczowych podzielników kosztów, które znajdują się na grzejnikach, przed ich wymianą. Powinno to się odbyć po uzyskaniu zgody zarządcy budynku, a przedstawiciel firmy rozliczającej przed demontażem musi mieć możliwość ich odczytu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do styczniowo-lutowego numeru Administratora.

Komentarze

(16)
Fix | 07.04.2014, 10:47
Pytanie do autora artykułu:

Szanowny Panie Doktorze !

Jak w ujęciu praktycznym należy wykonać obowiązek wynikający wprost z § 134 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy w świetle w/wym. przepisu istnieje uzasadniona konieczność stosowania zaworów termostatycznych z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C. ?


Z poważaniem !
Grupa spółdzielców z Wrocławia
babunia | 20.10.2014, 22:11
Dlaczego w ustawie nie ma nic na temat kubatury, a przecież od nie winno rozliczać się się c.o. bo od kubatury jest zapotrzebowanie. Ja k rozliczyć lokale w budynku gdzie każda kondygnacja ma inną wysokość?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
secutor | 04.11.2014, 15:08
"...Przywołane wyżej przepisy art. 45a ustawy – Prawo energetyczne nakazują zarządcy budynku wybór metody rozliczania kosztów ogrzewania.."
To jest przekłamanie. Ustawa w pierwszej kolejności nakłada ten obowiązek na właściciela budynku. Kto jest właścicielem budynku wspólnoty? - wszyscy właściciele, czy może kto inny?
Dopiero w drugiej kolejności obowiązek ten nałożony jest na zarządcę budynku - przy czym dotyczy to budynków tylko i wyłącznie będących w tzw. trwałym zarządzie.
Ani w pierwszym przypadku ani w drugim zarządcą budynku nie jest zarządca nieruchomości nawet licencjonowany jak można by odnieść wrażenie z treści artykułu.
"...Zazwyczaj zarządcy budynków stosują w takich przypadkach średni koszt ogrzewania 1 m² sumarycznej powierzchni użytkowej znajdującej się we wszystkich lokalach, wynikający z całkowitej opłaty za ciepło, jaką dostawca ciepła obciążył dany budynek (lub całkowitych kosztów zużytego paliwa, w przypadku własnej kotłowni), pomnożony przez współczynnik zwiększający dla lokali nieopomiarowanych.
Stosowanie współczynnika zwiększającego należy uznać za celowe, ponieważ – w przypadku lokalu nieopomiarowanego – zarządca ma prawo domniemywać, że jego użytkownik wykorzystuje pełną wydajność grzejników zainstalowanych w jego lokalu, a użytkownicy lokali opomiarowanych oszczędniej korzystają z ciepła w swoich mieszkaniach..."
Kompletna bzdura - w polskim systemie prawnym nie domniemywa się, że wszyscy są przestępcami. Użytkownik który nie zamontował urządzeń oszukujących tzw. podzielników mógł po prostu w ogóle nie korzystać z mieszkania w sezonie bo wyjechał.
"...W przypadku własnej kotłowni, w której nie ma ciepłomierza na wyjściu, a jest jedynie licznik zużycia gazu, ze względów formalnych nie można zapisać w regulaminie rozliczeń, że: „lokal nieudostępniony do odczytu lub lokal bez podzielników rozliczany będzie wg najwyższego zużycia…”, bo zarządca budynku nie kontroluje na bieżąco ani wartości opałowej dostarczanego z sieci gazu, ani sprawności, z jaką pracuje kocioł (czy kotły) w kotłowni.
Nie ma więc danych dotyczących ilości wyprodukowanego ciepła i nie może określić jego „najwyższego zużycia” w jakimś w lokalu.
Może natomiast, przy zastosowaniu wprowadzonego systemu rozliczeń bazującego na wskazaniach nagrzejnikowych podzielników kosztów, określić najwyższy koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej, jaki w danym sezonie ogrzewczym wystąpił w budynku. I tak powinno to być zapisane w regulaminie..."
To jest bajkopisarstwo autora a nie poważne argumenty, w dodatku niezgodne z obowiązującym prawem.
Reasumując - jak na portal fachowy - artykuł jest wyjątkowo nierzetelny, napisany na zamówienie firm rozliczeniowych, tendencyjny bo pomija interesy właścicieli lokali i użytkowników tych lokali.
max | 06.11.2014, 12:42
czy system CO w budynku należy do części wspólnych również za podzielnikiem znajdującym się na klatce schodowej wraz z grzejnikami w lokalu???? czyli grzejniki w moim mieszkaniu nie są moje?
Fix | 06.11.2014, 12:51
Bezspornym jest to, że instalacja centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym w całości wchodzi w skład nieruchomości wspólnej. Piśmiennictwo i orzecznictwo w tym zakresie jest jednoznaczne i ugruntowane (kilka orzeczeń Sądu Najwyższego).
max | 06.11.2014, 13:47
proszę o jakiś link do takiego orzeczenia Sądu bądź profesjonalnej interpretacji - trudno w to uwierzyć? Czyli mamy nowy deweloperski blok - wszyscy mają liczniki CO opomiarowujące ich lokale (na klatkach) i grzejniki w większości co dał deweloper ale dużo jest też pozmienianych, innych lepszych - należą do wspólnoty?
Fix | 06.11.2014, 16:20
Polecam lekturę uzasadnienia do niżej wymienionych losowo przywołanych orzeczeń sądowych:

- uchwała SN z dnia 28 sierpnia 1997 r., (III CZP 36/97)

- uchwała SN z dnia 19 maja 2006 r. (III CZP 28/06) .

- wyrok z dnia 13 grudnia 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ( I ACa 589/06)
mma | 28.01.2015, 14:17
Sam pomiar czy podzielniki wg mnie są ok. To kwestia jak spółdzielnia ogarnie i to rozliczy
K.Cichowski | 28.10.2015, 11:42
Trochę może po czasie, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę Komentatorom, iż niektóre sprawy mają się inaczej niż Państwo to nazwali i tak na przykład:
- „Fix” powołuje warunki techniczne z 2002 roku, ale przecież przepisy te NIE dotyczą wielu budynków, czyli zrealizowanych w oparciu o wcześniejsze warunki techniczne,
- „babunia” żali się na niemożliwość uwzględniania kubatury w rozliczaniu kosztów ogrzewania, a przecież taką możliwość dają (od wielu lat) przepisy ustawy – patrz art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a) tiret trzecie oraz lit. b) ustawy Prawo energetyczne,
- „secutor” – a cóż w tym dziwnego, że pojęcie „właściciel budynku” może oznaczać jedną osobę fizyczna lub prawną, albo zbiór takich osób jak np. każda wspólnota mieszkaniowa, zatem jakiż to problem, by we wspólnocie mieszkaniowej regulamin rozliczania kosztów ogrzewania przyjmować uchwałą właścicieli lokali,
- „max” - to chyba nic nadzwyczajnego, jeśli jakiś element wyposażenia technicznego budynku, a będący dostępnym tylko wewnątrz lokalu, jak np. odcinek tzw. pionu instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej – wchodzi w całości w skład nieruchomości wspólnej, podobnie jest z elementami składowymi instalacji c.o. jak np. grzejniki,
A poza tym jakże często źródłem nieporozumień w rozliczaniu kosztów ogrzewania budynku wielorodzinnego, a więc w wymiarze opłat na ten cel, jest fakt zjawiska z fizyki budowli polegającego na przenikaniu ciepła z pomieszczeń (a więc i lokali) cieplejszych do pomieszczeń (lokali) chłodniejszych. Wobec tego udział opłaty stałej (wymierzanej użytkownikom lokali) za ogrzewanie powinien być znacząco duży w sumie opłat na ten cel. Tym bardziej jeśli opłata stała zależy również od kosztów stałych zakupu (wytworzenia) ciepła, na które składają się m.in.:
- opłaty stałe pobierane przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele centralnego ogrzewania danego budynku, a w przypadku wytwarzania ciepła we własnych źródłach – koszty stałe tego wytwarzania,
- koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku takich jak klatki schodowe, piwnice, strychy, pralnie, suszarnie, szyby dźwigowe,
- część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań, skorygowana współczynnikami wyrównawczymi z tytułu położenia lokalu w bryle budynku,
- część kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań, skorygowana wskutek zniżenia lub zawyżenia wskazań urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych.
Wobec powyższego moim zdaniem opłata stała (w opłacie za ogrzewanie wymierzanej użytkownikom lokali) powinna być nie mniejsza niż 90%.
Problem przenikania ciepła do lokalu chłodniejszego należy oceniać zważając m.in. na czas jego trwania (sezon grzewczy) oraz na fakt, że izolacja ścian zewnętrznych lokalu ma inny (znacznie mniejszy) współczynnik przenikania ciepła niż przegrody (ściany i stropy) wewnętrzne. A ponadto zważając iż powierzchnia ścian zewnętrznych stanowi zazwyczaj drobny ułamek ogółu powierzchni wszystkich przegród mieszkania.
Przy okazji dodam, że przepisy prawa nie zabraniają, aby współczynniki wyrównawcze były zawsze mniejsze od jeden. A więc nie ma przeszkód, by dla lokali środkowych wyznaczać współczynnik większy od jedynki.
Fix | 28.10.2015, 12:03
Polecam wnikliwą lekturę uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 25 września 2015r. w sprawie sygn. akt IC 45/15

Więcej na http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/orzeczenia/item/1329-wielki-przelom-w-batalii-o-sprawiedliwe-rozliczanie-kosztow-ogrzewania.html
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16941|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10547|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10118|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl