• Szkolenie: Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym
  • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?
  • Od nowego roku zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych
  • Jaki jest rynek nieruchomości?
  • Przekazanie zachowku w formie nieruchomości a podatek

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po...

25.10.2019
Obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z przepisów prawa, obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa, zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli, prowadzenie Książki obiektu budowlanego – to tylko wybrane zagadnienia...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

28.10.2019
W obecnych czasach polscy przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, czy podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT. Każdy z nich ma prawo do świadczenia usług na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Od nowego roku zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych

11.10.2019
Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Zmienią się zasady określania sposobu zarządu wspólnotami mieszkaniowymi. Na nowo zdefiniowane zostaną małe i duże wspólnoty.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Jaki jest rynek nieruchomości?

Zachowawczy? Innowacyjny? Jakie cechy wyróżniają go spośród innych sektorów gospodarki?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przekazanie zachowku w formie nieruchomości a podatek

30.09.2019
Jeżeli przekazanie nieruchomości w formie zachowku nastąpi w ciągu 5 lat od jej nabycia, powstaje obowiązek podatkowy. Tak wynika z jednej z najnowszych interpretacji podatkowych Krajowej Informacji Skarbowej.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

na rzecz osoby fizycznej – projekt
 Redakcja  |  09.04.2014

Prezentujemy projekt wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej.

A) Wzór                                        

                                                          U M O W A
                                               najmu lokalu mieszkalnego (1)    
                                                  (na rzecz osoby fizycznej)
                                                           / projekt /                    

W dniu .............(data zawarcia umowy ) w  ( miejscowość )…......................., na podstawie … (opis okoliczności zawarcia umowy)  (2).    pomiędzy:
(Przedsiębiorcą)................. ,  reprezentowany przez (Pani/-a/-ą/)*...........  lub Osoby* :   ................... lub też przez pełnomocnika* .................... (dane pełnomocnika i opis udzielonego pełnomocnictwa) (3).                                                                                                                                                                            
zwanym dalej w treści umowy Wynajmującym, z jednej strony,
a
(Osob/-ą/-ami )* ..............., działającą/działającymi osobiście* lub  przez pełnomocnika* .................... (dane pełnomocnika i opis udzielonego pełnomocnictwa) (4).
zamieszkał/-ą/-ym/-ych/  w….....................(adres) (5) podając/-ą/-ym/ do identyfikacji swojej osoby:
numer PESEL ….........................    lub NIP..............................., (6)         
wskazując/-ą/-ymi adres do doręczeń........................(adres)* , (7)
zwan/-ą/-ym/-ymi/ dalej w treści umowy Najemcą, ze strony drugiej,
zawarta została umowa najmu, o następującej treści :
                                                

Przedmiot najmu (8) 
 
§ 1.

1. Wynajmujący oświadcza, że :

a) posiada prawo do lokalu................(adres),  jako : …...................  (100% właściciel budynku*),
 
   właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej*, współwłaściciel budynku*, prowadzący cudzą

   sprawę bez zlecenia* lub inne prawo do lokalu (np. dzierżawca nieruchomości*) (9)  
   opisanego w księdze wieczystej ….... [KW],   (10)  
b) wskazany lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich (11).      

 

Opis lokalu. Warunki objęcie i zwrot lokalu (12) 
                                                         

§ 2.

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal mieszkalny położony w ....................... przy ul. …........, nr .................. ,
    o łącznej powierzchni użytkowej …............. [m²] (13), na który składają się:

a) pomieszczenia znajdujące się w lokalu zaliczane do powierzchni użytkowej lokalu: …................(opis pomieszczeń)
    o powierzchni użytkowej ......[m²], w tym powierzchnia pokoi wynosi ..................m² (14).

b) pomieszczenia znajdujące się w lokalu nie zaliczane do powierzchni użytkowej lokalu ….................... (opis pomieszczeń)
    o powierzchni użytkowej ...... m²] (15).  

2. Ponadto Wynajmujący oddaje Najemcy w najem pomieszczenia  przynależne usytuowane poza lokalem:........ (opis pomieszczeń)
    o powierzchni ...........[ m² ] (16).  

3. Wydanie lokalu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, stopień zużycia znajdujących się 
    w nim instalacji i urządzeń, pomiary powierzchni i pomieszczeń przynależnych do  lokalu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (17).

4. Powierzchnię lokalu oblicza się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów …......   (Art. 2. ust 2.)
    oraz normą PN-ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe  w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
    powierzchniowych i kubaturowych (18).

5. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie (19) lokalu uznaje się powierzchnię użytkową lokalu ustaloną zgodnie 
   z zasadami określonymi w ust.4. (20).     

6. Za datę objęcia lokalu uznaje się datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt. 3. (21). 

8.Strony umowy postanawiają o zasadach zwrotu lokalu:
a) sporządzenie protokołu zdania lokalu przez Najemcę, w terminie wzajemnie uzgodnionym, do 14 dni po wygaśnięciu umowy,
b) prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu zdania lokalu, przez Wynajmującego jak i Najemcę, po 14 dniach
    po wygaśnięciu umowy w dwóch egzemplarzach, z wzajemnym skutecznym powiadomieniu się stron o treści  protokołu
    zdania lokalu (22). 
7. Za datę zwrotu lokalu się uznaje się datę sporządzenia protokołu zdania lokalu (23). 


Dostawa do lokalu; energii, gazu, wody oraz  odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (24).   
       
§ 3.

1. Najemca jest zobowiązany do zawarcia umów o dostawę do lokalu; energii, gazu, wody, oraz umów o odbiór ścieków,
    odpadów  i nieczystości ciekłych, jeżeli istnieją techniczne i prawne warunki do ich zawarcia (25). 
2. W przypadku, gdy Wynajmujący zapewnia Najemcy dostawę do lokalu mediów oraz zapewnia świadczenie usług,
    o których mowa w ust. 1, Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego
    tj. opłat za dostarczane media i świadczone usługi (26). 
3. Jeżeli istnieją warunki techniczne i prawne do zawarcia przez Najemcę indywidualnych umów na dostawę mediów
    lub świadczenie usług, o których mowa w ust.1 Wynajmujący może wypowiedzieć w tym zakresie umowę za 3 – miesięcznym
    terminem wypowiedzenia i po upływie okresu wypowiedzenia zaprzestać zapewniania dostaw do lokalu mediów
    lub świadczenia usług (27). 


Opłata za użytkowanie lokalu (28)

§ 4.

1. Najemca z tytułu najmu lokalu będzie wnosił miesięcznie na rzecz Wynajmującego, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
    z góry opłaty, określone w niniejszej specyfikacji składników opłat: (29).
1) Czynsz (Wariant I) obliczony  w/g wzoru ,,stawka : …..[zł/1m² pow. użytk.]  x ........... m² (30). = …......[ zł ]” (31).
    (Wariant II) ustalony został na kwotę :  …................ (32).                                                               = …......[ zł ] 
                                                                                                          
2) Opłaty niezależne od właściciela (Wynajmującego) obejmują dostawy do lokalu; energii*, gazu*, wody*, oraz  odbiór
    z lokalu ścieków*, odpadów*  i nieczystości ciekłych*, (33)  
    na pokrycie których Najemca uiszcza zaliczki, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, w/g poniższego zestawienia: 
   (1).*opłata za centralne ogrzewane – zaliczka                                                                    = …......[ zł ] 
   (2 ).* opłata za energię do podgrzania ciepłej wody – zaliczka                                         = …......[ zł ]
   (3 ).* opłata za dostarczenie gazu – zaliczka                                                                        = …......[ zł ]
   (4 ).* opłata za dostarczenie wody – zaliczka                                                                      = …......[ zł ]
   (5 ).*opłata za  odpady komunalne – zaliczka (34).                                                        = …......[ zł ]
   (6 ).* opłata za odbiór ścieków – zaliczka                                                                            = …......[ zł ]
   (7 ).* opłata za odbiór nieczystości ciekłych – zaliczka                                                       = …......[ zł ]

3. Opłata łączna, obejmująca czynsz plus opłaty niezależne,                                                    = …...........[ zł ]miesięcznie ,
    płatna na rachunek bankowy nr.................................................. lub w inny uzgodniony sposób (lub opis w pkt. (35)* ).
4. W przypadku objęcia lokalu z datą  inną niż początek miesiąca Wynajmujący wniesie jednorazową opłatę łączna
    obejmująca czynsz plus opłaty niezależne w wysokości  = …......[ zł ] , płatną  na rachunek bankowy nr.....................................
    lub w inny uzgodniony sposób (36).
5. Opłaty wskazane powyżej  obejmują wszystkie opłaty jakie Najemca zobowiązany jest wnosić na rzecz Wynajmującego. (37).
6. Rozliczenia opłat pobranych zaliczkowo dokonuje się przynajmniej raz w roku zgodnie z regulaminami (zasadami) rozliczeń
    mediów,opłat  i usług (38).  
                                                    

Kolejność zaliczania wpłat Najemcy (39)

§ 5.                                                       

1.Strony  zgodnie ustalają, że:
a ) wpłaty dokonywane przez Najemcę będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet najstarszych zaległości z tytułu opłat
    niezależnych od właściciela, a następnie po spłaceniu wszelkich zaległości z tego tytułu, na poczet najstarszych zaległości 
    czynszowych, (40).
b ) w przypadku rozłożenia zaległości na raty umową wpłaty dokonywane przez Najemcę będą w pierwszej kolejności zaliczane
    na poczet najstarszych, nieobjętych umową o rozłożenie na raty, opłat niezależnych od właściciela, następnie po zapłaceniu
    wszelkich należności z tego tytułu, na poczet najstarszych, nieobjętych umową o rozłożenie na raty, należności czynszowych,
    a następnie na poczet zaległości rozłożonych na raty,
c) w przypadku skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o zaległości, od daty złożenia pozwu wpłaty dokonywane
     przez Najemcę będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet najstarszych, nieobjętych pozwem opłat niezależnych
     od właściciela, następnie po zapłaceniu wszelkich należności z tego tytułu, na poczet najstarszych, nieobjętych pozwem
     należności czynszowych, a następnie na poczet zaległości objętych pozwem, (41).
d ) postanowienia zawarte w pkt a ) - c ) strony uznają za wskazanie dłużnika, który dług chce zaspokoić, zgodnie z art. 451 § 1
    Kodeksu cywilnego. (42). 
                                             
Oświadczenie Najemcy (43) 

§ 6.   

Najemca lokalu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów (zasadami) rozliczeń mediów, opłat  i usług,
o których mowa w  § 4 ust.6, wyraża  zgodę na ich stosowanie, zapoznał się również z treścią regulamin/-u/-ów porządku
domowego(44). oraz  przyjmuje do wiadomości,  że aktualna treść w/w regulaminów jest  dostępna w  siedzibie:
…..............( adres ) ,  jak również na   internetowej stronie Wynajmującego:  <….......... .> (45).
                                        

Wymagania i ustalenia Wynajmującego (46)  

§ 7.

1. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą stale z nim mieszkające osoby pełnoletnie.
2. W razie zwłoki w zapłacie Wynajmujący nalicza ustawowe odsetki.
3. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego lub dzień wpłaty w kasie Wynajmującego.
4. Najemca w chwili zawarcia umowy składa Wynajmującemu oświadczenie o ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu
   i podaje ich dane osobowe (w tym: PESEL, NIP) oraz obowiązany jest niezwłocznie informować Wynajmującego o zmianie ilości
   osób zajmujących lokal i o ich danych osobowych (w tym: PESEL, NIP). (47).
5. Najemca składa  oświadczenie pisemne o ilości osób zamieszkujących w lokalu  na  każdorazowe żądanie Wynajmującego. (48).
6. Wynajmujący dokonuje stosownych korekt zaliczek i opłat niezależnych, których parametrem jest ilość osób zamieszkujących 
    w lokalu,  po otrzymaniu pisemnego oświadczenia  Najemcy o zmianie ilości osób zajmujących lokal albo po powzięciu
    informacji o okolicznościach uzasadniających dokonanie korekt.  

Podwyższenie opłat niezależnych od właściciela (Wynajmującego) (49)
  
§ 8.

1. Wynajmujący może podwyższyć bez wypowiedzenia wysokość zaliczek i opłat niezależnych w przypadku podwyższenia opłat
    niezależnych od Wynajmującego, jak również w przypadku zwiększenia przez Najemcę zużycia mediów lub usług, wynikającego
    z rozliczenia, o którym mowa § 4 ust.2) . (Opłaty  niezależne od właściciela ).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wynajmujący jest obowiązany do przedstawienia Najemcy na piśmie zestawienia
    aktualnych opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia,
3. Najemca obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty niezależne tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia
     przez Wynajmującego kosztów dostarczenia do lokalu dostaw mediów i usług. (50).
                      
Porządkowe obowiązki Najemcy (51)

§ 9. 

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym
    stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego
2. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone
    do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze
    oraz otoczenie budynku.
3. Najemca obowiązany jest niezwłocznie udostępnić Wynajmującemu lokal w razie awarii wywołującej szkodę
    lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody.
4. Najemca powinien udostępnić Wynajmującemu lokal po wcześniejszym ustaleniu terminu: (52).
    1) w celu dokonania okresowego i doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu
      niezbędnych prac i ich wykonania;
    2) w celu zastępczego wykonania przez Wynajmującego prac obciążających Najemcę;
    3) w celu dokonania pomiaru powierzchni lokalu. (53).

Prawa i obowiązki wzajemne pomiędzy Wynajmującym a Najemcą (54)

§ 10.

1. (Wariant  I).

    Wzajemne prawa i obowiązki między Wynajmującym i Najemcą strony umowy postanawiają realizować zgodnie

    z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ,,o ochronie praw lokatorów …...................... ”,

     zawartymi w Art. 6a -6e tej ustawy.(55).

1. (Wariant II ).

   Wzajemne prawa i obowiązki między Wynajmującym i Najemcą strony umowy postanawiają realizować w sposób

   odmienny od  przepisów  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ,,o ochronie praw lokatorów ….............................. ”,

    zawartymi w art. 6a-6e tej ustawy.(56). ustalając wzajemnie, że:

a) Wynajmujący jest obowiązany do : …..................................... . (podać katalog – katalog obowiązków otwarty). (57).

b) Najemca jest obowiązany do : …...............................................(podać katalog – katalog obowiązków zamknięty). (58).

 

Podnajem lokalu

 § 11.

Umowa podnajmu lokalu w całości lub jego części albo oddanie w bezpłatne używanie wymaga pisemnej zgody Wynajmującego
pod rygorem wypowiedzenia najmu.

Adres do doręczeń (59)

§ 12.

(Wariant I)
1. W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego
    zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym,
    za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. (60).
2. W przypadku pobytu Najemcy poza lokalem objętym niniejszą umową najmu przez okres dłuższy niż 14 dni, Najemca jest
    zobowiązany wskazać Wynajmującemu adres do doręczeń pod rygorem przyjęcia skutku doręczenia oświadczeń wiedzy i woli,
    przesłanych na adres lokalu.(61).

(Wariant II)
1. Strony umowy ustaliły, że w okresie posiadania lokalu: ….......... (adres wynajętego lokalu) adresem do doręczeń Najemcy
    jest adres : ...................(dane adresowe) .
2.Zmiana ustaleń ust.1. wymaga formy pisemnej (62).

Czas trwania umowy

§ 13.

1. Umowę zawarto na czas .....................   (63).                                                                             
2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym terminie.
3. Najemca może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Wynajmujący może wypowiedzieć najem z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
    gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
5. Wypowiedzenie dokonane przez Wynajmującego powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie
    oraz powinno określać przyczynę wypowiedzenia.
 

Kaucja

§ 14.

1. Kaucja  została wpłacona w całości w wysokości ………………………………………………. *,
    lub
    została rozłożona na ….......... miesięcznych rat, z których pierwsza w wysokości …....... została
    wpłacona przed podpisaniem umowy, a pozostałe płatne będą w ratach miesięcznych do ……( data )*
    lub
2. Najemca został zwolniony z obowiązku wpłacenia kaucji w całości lub z części 
    na podstawie ...................................... ........ .*

3. Kaucja stanowi zabezpieczenie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia
    lokalu, w szczególności z tytułu zaległego czynszu i opłat niezależnych od właściciela (należność główna i odsetki) 
    oraz z tytułu zużycia wyposażenia technicznego.
4. Kaucja winna być wpłacona na konto:....................................    .    


Zmiany w umowie 

§ 15.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu)
z wyjątkiem zmian opłat  niezależnych (w tym zaliczek), które nie wymagają aneksu.

                                                                                   § 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy cytowanej na wstępie ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu cywilnego, regulamin/-y porządku
domowego oraz regulaminy rozliczeń mediów, opłat  i usług.

                                                                                      § 17 .

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy z wyjątkiem spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Wynajmującego sąd w ................... jako sąd wyłącznie
właściwy.

Postanowienie szczególne, o kontaktach wzajemnych, po upływie terminu trwania umowy (64)

§ 18.

                                                    
Strony postanawiają, że po zakończeniu najmu, w przypadku nie zwrócenia przez Najemcę lokalu Wynajmującemu
oraz w przypadku trwania wzajemnych rozliczeń, mają odpowiednio zastosowanie zapisy z § 11 ust. 1 i 2 umowy
co do zasady doręczenia  korespondencji, przez trzy kolejne lata od dnia wskazanego w protokole zdania lokalu
jako dzień opróżnienia lokalu.

                                                                                               § 19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron..

(65).(66).(67).(68) itd.           

Wynajmujący:  …..................... .                                                                                     Najemca:.................... .
(*) – opisy zbędne wykreślono.


Załączniki:
1. Oświadczenie Najemcy o ilości osób zamieszkałych wraz z nim w chwili zawarcia umowy x 1.
2.2 x protokół  zdawczo – odbiorczy po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Uwaga.
Prezentowany powyżej projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego ma odniesienie do stanu prawnego na dzień 13 marca 2014 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17545|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10933|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10509|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl