• Szkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa
  • Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej
  • Nieruchomości – zmiany w prawie w 2019
  • Posiadanie psa to też obowiązek
  • Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa...

26.06.2019
1
Zasady działania dużej oraz małej wspólnoty mieszkaniowej po zmianie prawa, organy wspólnoty, kompetencje zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego, głosowanie nad uchwałami, przetwarzanie danych we wspólnocie a RODO, pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

24.07.2019
Według szacunków w Polsce funkcjonuje około 5 milionów wspólnot mieszkaniowych, składających się z ogółu właścicieli lokali w danej nieruchomości. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej jest automatyczna, tzn. powstaje w momencie wykupu lokalu na własność, i nie można...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Nieruchomości – zmiany w prawie w 2019

31.07.2019
Jesteśmy już za półmetkiem trwającego roku. Te ponad pół roku to czas, kiedy w przepisach dot. szeroko pojętych nieruchomości wprowadzono wiele zmian. Objęły one m.in. najem mieszkań czy opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Jakie jeszcze zmiany legislacyjne miały miejsce?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Posiadanie psa to też obowiązek

22.07.2019
Posiadane psa to nie tylko przyjemność, ale i duży obowiązek. Niestety, często właściciele czworonogów o tym zapominają. Tego rodzaju niedbałość może mieć nieprzyjemne konsekwencje, zarówno prawne jak i zdrowotne.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

29.07.2019
Zawierając związek małżeński, należy pamiętać o możliwych konsekwencjach jego rozwiązania. Dotyczą one nie tylko praw osobistych i rodzinnych ale także wpływają na z pozoru prozaiczną sprawę dalszego wspólnego zamieszkiwania byłych małżonków. Co zrobić ze wspólną...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

na rzecz osoby fizycznej – projekt
 Redakcja  |  09.04.2014

Prezentujemy projekt wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej.

A) Wzór                                        

                                                          U M O W A
                                               najmu lokalu mieszkalnego (1)    
                                                  (na rzecz osoby fizycznej)
                                                           / projekt /                    

W dniu .............(data zawarcia umowy ) w  ( miejscowość )…......................., na podstawie … (opis okoliczności zawarcia umowy)  (2).    pomiędzy:
(Przedsiębiorcą)................. ,  reprezentowany przez (Pani/-a/-ą/)*...........  lub Osoby* :   ................... lub też przez pełnomocnika* .................... (dane pełnomocnika i opis udzielonego pełnomocnictwa) (3).                                                                                                                                                                            
zwanym dalej w treści umowy Wynajmującym, z jednej strony,
a
(Osob/-ą/-ami )* ..............., działającą/działającymi osobiście* lub  przez pełnomocnika* .................... (dane pełnomocnika i opis udzielonego pełnomocnictwa) (4).
zamieszkał/-ą/-ym/-ych/  w….....................(adres) (5) podając/-ą/-ym/ do identyfikacji swojej osoby:
numer PESEL ….........................    lub NIP..............................., (6)         
wskazując/-ą/-ymi adres do doręczeń........................(adres)* , (7)
zwan/-ą/-ym/-ymi/ dalej w treści umowy Najemcą, ze strony drugiej,
zawarta została umowa najmu, o następującej treści :
                                                

Przedmiot najmu (8) 
 
§ 1.

1. Wynajmujący oświadcza, że :

a) posiada prawo do lokalu................(adres),  jako : …...................  (100% właściciel budynku*),
 
   właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej*, współwłaściciel budynku*, prowadzący cudzą

   sprawę bez zlecenia* lub inne prawo do lokalu (np. dzierżawca nieruchomości*) (9)  
   opisanego w księdze wieczystej ….... [KW],   (10)  
b) wskazany lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich (11).      

 

Opis lokalu. Warunki objęcie i zwrot lokalu (12) 
                                                         

§ 2.

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal mieszkalny położony w ....................... przy ul. …........, nr .................. ,
    o łącznej powierzchni użytkowej …............. [m²] (13), na który składają się:

a) pomieszczenia znajdujące się w lokalu zaliczane do powierzchni użytkowej lokalu: …................(opis pomieszczeń)
    o powierzchni użytkowej ......[m²], w tym powierzchnia pokoi wynosi ..................m² (14).

b) pomieszczenia znajdujące się w lokalu nie zaliczane do powierzchni użytkowej lokalu ….................... (opis pomieszczeń)
    o powierzchni użytkowej ...... m²] (15).  

2. Ponadto Wynajmujący oddaje Najemcy w najem pomieszczenia  przynależne usytuowane poza lokalem:........ (opis pomieszczeń)
    o powierzchni ...........[ m² ] (16).  

3. Wydanie lokalu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego określającego stan techniczny lokalu, stopień zużycia znajdujących się 
    w nim instalacji i urządzeń, pomiary powierzchni i pomieszczeń przynależnych do  lokalu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (17).

4. Powierzchnię lokalu oblicza się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów …......   (Art. 2. ust 2.)
    oraz normą PN-ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe  w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
    powierzchniowych i kubaturowych (18).

5. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie (19) lokalu uznaje się powierzchnię użytkową lokalu ustaloną zgodnie 
   z zasadami określonymi w ust.4. (20).     

6. Za datę objęcia lokalu uznaje się datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt. 3. (21). 

8.Strony umowy postanawiają o zasadach zwrotu lokalu:
a) sporządzenie protokołu zdania lokalu przez Najemcę, w terminie wzajemnie uzgodnionym, do 14 dni po wygaśnięciu umowy,
b) prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu zdania lokalu, przez Wynajmującego jak i Najemcę, po 14 dniach
    po wygaśnięciu umowy w dwóch egzemplarzach, z wzajemnym skutecznym powiadomieniu się stron o treści  protokołu
    zdania lokalu (22). 
7. Za datę zwrotu lokalu się uznaje się datę sporządzenia protokołu zdania lokalu (23). 


Dostawa do lokalu; energii, gazu, wody oraz  odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (24).   
       
§ 3.

1. Najemca jest zobowiązany do zawarcia umów o dostawę do lokalu; energii, gazu, wody, oraz umów o odbiór ścieków,
    odpadów  i nieczystości ciekłych, jeżeli istnieją techniczne i prawne warunki do ich zawarcia (25). 
2. W przypadku, gdy Wynajmujący zapewnia Najemcy dostawę do lokalu mediów oraz zapewnia świadczenie usług,
    o których mowa w ust. 1, Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego
    tj. opłat za dostarczane media i świadczone usługi (26). 
3. Jeżeli istnieją warunki techniczne i prawne do zawarcia przez Najemcę indywidualnych umów na dostawę mediów
    lub świadczenie usług, o których mowa w ust.1 Wynajmujący może wypowiedzieć w tym zakresie umowę za 3 – miesięcznym
    terminem wypowiedzenia i po upływie okresu wypowiedzenia zaprzestać zapewniania dostaw do lokalu mediów
    lub świadczenia usług (27). 


Opłata za użytkowanie lokalu (28)

§ 4.

1. Najemca z tytułu najmu lokalu będzie wnosił miesięcznie na rzecz Wynajmującego, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca
    z góry opłaty, określone w niniejszej specyfikacji składników opłat: (29).
1) Czynsz (Wariant I) obliczony  w/g wzoru ,,stawka : …..[zł/1m² pow. użytk.]  x ........... m² (30). = …......[ zł ]” (31).
    (Wariant II) ustalony został na kwotę :  …................ (32).                                                               = …......[ zł ] 
                                                                                                          
2) Opłaty niezależne od właściciela (Wynajmującego) obejmują dostawy do lokalu; energii*, gazu*, wody*, oraz  odbiór
    z lokalu ścieków*, odpadów*  i nieczystości ciekłych*, (33)  
    na pokrycie których Najemca uiszcza zaliczki, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, w/g poniższego zestawienia: 
   (1).*opłata za centralne ogrzewane – zaliczka                                                                    = …......[ zł ] 
   (2 ).* opłata za energię do podgrzania ciepłej wody – zaliczka                                         = …......[ zł ]
   (3 ).* opłata za dostarczenie gazu – zaliczka                                                                        = …......[ zł ]
   (4 ).* opłata za dostarczenie wody – zaliczka                                                                      = …......[ zł ]
   (5 ).*opłata za  odpady komunalne – zaliczka (34).                                                        = …......[ zł ]
   (6 ).* opłata za odbiór ścieków – zaliczka                                                                            = …......[ zł ]
   (7 ).* opłata za odbiór nieczystości ciekłych – zaliczka                                                       = …......[ zł ]

3. Opłata łączna, obejmująca czynsz plus opłaty niezależne,                                                    = …...........[ zł ]miesięcznie ,
    płatna na rachunek bankowy nr.................................................. lub w inny uzgodniony sposób (lub opis w pkt. (35)* ).
4. W przypadku objęcia lokalu z datą  inną niż początek miesiąca Wynajmujący wniesie jednorazową opłatę łączna
    obejmująca czynsz plus opłaty niezależne w wysokości  = …......[ zł ] , płatną  na rachunek bankowy nr.....................................
    lub w inny uzgodniony sposób (36).
5. Opłaty wskazane powyżej  obejmują wszystkie opłaty jakie Najemca zobowiązany jest wnosić na rzecz Wynajmującego. (37).
6. Rozliczenia opłat pobranych zaliczkowo dokonuje się przynajmniej raz w roku zgodnie z regulaminami (zasadami) rozliczeń
    mediów,opłat  i usług (38).  
                                                    

Kolejność zaliczania wpłat Najemcy (39)

§ 5.                                                       

1.Strony  zgodnie ustalają, że:
a ) wpłaty dokonywane przez Najemcę będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet najstarszych zaległości z tytułu opłat
    niezależnych od właściciela, a następnie po spłaceniu wszelkich zaległości z tego tytułu, na poczet najstarszych zaległości 
    czynszowych, (40).
b ) w przypadku rozłożenia zaległości na raty umową wpłaty dokonywane przez Najemcę będą w pierwszej kolejności zaliczane
    na poczet najstarszych, nieobjętych umową o rozłożenie na raty, opłat niezależnych od właściciela, następnie po zapłaceniu
    wszelkich należności z tego tytułu, na poczet najstarszych, nieobjętych umową o rozłożenie na raty, należności czynszowych,
    a następnie na poczet zaległości rozłożonych na raty,
c) w przypadku skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o zaległości, od daty złożenia pozwu wpłaty dokonywane
     przez Najemcę będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet najstarszych, nieobjętych pozwem opłat niezależnych
     od właściciela, następnie po zapłaceniu wszelkich należności z tego tytułu, na poczet najstarszych, nieobjętych pozwem
     należności czynszowych, a następnie na poczet zaległości objętych pozwem, (41).
d ) postanowienia zawarte w pkt a ) - c ) strony uznają za wskazanie dłużnika, który dług chce zaspokoić, zgodnie z art. 451 § 1
    Kodeksu cywilnego. (42). 
                                             
Oświadczenie Najemcy (43) 

§ 6.   

Najemca lokalu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów (zasadami) rozliczeń mediów, opłat  i usług,
o których mowa w  § 4 ust.6, wyraża  zgodę na ich stosowanie, zapoznał się również z treścią regulamin/-u/-ów porządku
domowego(44). oraz  przyjmuje do wiadomości,  że aktualna treść w/w regulaminów jest  dostępna w  siedzibie:
…..............( adres ) ,  jak również na   internetowej stronie Wynajmującego:  <….......... .> (45).
                                        

Wymagania i ustalenia Wynajmującego (46)  

§ 7.

1. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z Najemcą stale z nim mieszkające osoby pełnoletnie.
2. W razie zwłoki w zapłacie Wynajmujący nalicza ustawowe odsetki.
3. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego lub dzień wpłaty w kasie Wynajmującego.
4. Najemca w chwili zawarcia umowy składa Wynajmującemu oświadczenie o ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu
   i podaje ich dane osobowe (w tym: PESEL, NIP) oraz obowiązany jest niezwłocznie informować Wynajmującego o zmianie ilości
   osób zajmujących lokal i o ich danych osobowych (w tym: PESEL, NIP). (47).
5. Najemca składa  oświadczenie pisemne o ilości osób zamieszkujących w lokalu  na  każdorazowe żądanie Wynajmującego. (48).
6. Wynajmujący dokonuje stosownych korekt zaliczek i opłat niezależnych, których parametrem jest ilość osób zamieszkujących 
    w lokalu,  po otrzymaniu pisemnego oświadczenia  Najemcy o zmianie ilości osób zajmujących lokal albo po powzięciu
    informacji o okolicznościach uzasadniających dokonanie korekt.  

Podwyższenie opłat niezależnych od właściciela (Wynajmującego) (49)
  
§ 8.

1. Wynajmujący może podwyższyć bez wypowiedzenia wysokość zaliczek i opłat niezależnych w przypadku podwyższenia opłat
    niezależnych od Wynajmującego, jak również w przypadku zwiększenia przez Najemcę zużycia mediów lub usług, wynikającego
    z rozliczenia, o którym mowa § 4 ust.2) . (Opłaty  niezależne od właściciela ).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wynajmujący jest obowiązany do przedstawienia Najemcy na piśmie zestawienia
    aktualnych opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia,
3. Najemca obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty niezależne tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia
     przez Wynajmującego kosztów dostarczenia do lokalu dostaw mediów i usług. (50).
                      
Porządkowe obowiązki Najemcy (51)

§ 9. 

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym
    stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego
2. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone
    do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze
    oraz otoczenie budynku.
3. Najemca obowiązany jest niezwłocznie udostępnić Wynajmującemu lokal w razie awarii wywołującej szkodę
    lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody.
4. Najemca powinien udostępnić Wynajmującemu lokal po wcześniejszym ustaleniu terminu: (52).
    1) w celu dokonania okresowego i doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu
      niezbędnych prac i ich wykonania;
    2) w celu zastępczego wykonania przez Wynajmującego prac obciążających Najemcę;
    3) w celu dokonania pomiaru powierzchni lokalu. (53).

Prawa i obowiązki wzajemne pomiędzy Wynajmującym a Najemcą (54)

§ 10.

1. (Wariant  I).

    Wzajemne prawa i obowiązki między Wynajmującym i Najemcą strony umowy postanawiają realizować zgodnie

    z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ,,o ochronie praw lokatorów …...................... ”,

     zawartymi w Art. 6a -6e tej ustawy.(55).

1. (Wariant II ).

   Wzajemne prawa i obowiązki między Wynajmującym i Najemcą strony umowy postanawiają realizować w sposób

   odmienny od  przepisów  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ,,o ochronie praw lokatorów ….............................. ”,

    zawartymi w art. 6a-6e tej ustawy.(56). ustalając wzajemnie, że:

a) Wynajmujący jest obowiązany do : …..................................... . (podać katalog – katalog obowiązków otwarty). (57).

b) Najemca jest obowiązany do : …...............................................(podać katalog – katalog obowiązków zamknięty). (58).

 

Podnajem lokalu

 § 11.

Umowa podnajmu lokalu w całości lub jego części albo oddanie w bezpłatne używanie wymaga pisemnej zgody Wynajmującego
pod rygorem wypowiedzenia najmu.

Adres do doręczeń (59)

§ 12.

(Wariant I)
1. W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego
    zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym,
    za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. (60).
2. W przypadku pobytu Najemcy poza lokalem objętym niniejszą umową najmu przez okres dłuższy niż 14 dni, Najemca jest
    zobowiązany wskazać Wynajmującemu adres do doręczeń pod rygorem przyjęcia skutku doręczenia oświadczeń wiedzy i woli,
    przesłanych na adres lokalu.(61).

(Wariant II)
1. Strony umowy ustaliły, że w okresie posiadania lokalu: ….......... (adres wynajętego lokalu) adresem do doręczeń Najemcy
    jest adres : ...................(dane adresowe) .
2.Zmiana ustaleń ust.1. wymaga formy pisemnej (62).

Czas trwania umowy

§ 13.

1. Umowę zawarto na czas .....................   (63).                                                                             
2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym terminie.
3. Najemca może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Wynajmujący może wypowiedzieć najem z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
    gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
5. Wypowiedzenie dokonane przez Wynajmującego powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie
    oraz powinno określać przyczynę wypowiedzenia.
 

Kaucja

§ 14.

1. Kaucja  została wpłacona w całości w wysokości ………………………………………………. *,
    lub
    została rozłożona na ….......... miesięcznych rat, z których pierwsza w wysokości …....... została
    wpłacona przed podpisaniem umowy, a pozostałe płatne będą w ratach miesięcznych do ……( data )*
    lub
2. Najemca został zwolniony z obowiązku wpłacenia kaucji w całości lub z części 
    na podstawie ...................................... ........ .*

3. Kaucja stanowi zabezpieczenie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia
    lokalu, w szczególności z tytułu zaległego czynszu i opłat niezależnych od właściciela (należność główna i odsetki) 
    oraz z tytułu zużycia wyposażenia technicznego.
4. Kaucja winna być wpłacona na konto:....................................    .    


Zmiany w umowie 

§ 15.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu)
z wyjątkiem zmian opłat  niezależnych (w tym zaliczek), które nie wymagają aneksu.

                                                                                   § 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy cytowanej na wstępie ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu cywilnego, regulamin/-y porządku
domowego oraz regulaminy rozliczeń mediów, opłat  i usług.

                                                                                      § 17 .

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy z wyjątkiem spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Wynajmującego sąd w ................... jako sąd wyłącznie
właściwy.

Postanowienie szczególne, o kontaktach wzajemnych, po upływie terminu trwania umowy (64)

§ 18.

                                                    
Strony postanawiają, że po zakończeniu najmu, w przypadku nie zwrócenia przez Najemcę lokalu Wynajmującemu
oraz w przypadku trwania wzajemnych rozliczeń, mają odpowiednio zastosowanie zapisy z § 11 ust. 1 i 2 umowy
co do zasady doręczenia  korespondencji, przez trzy kolejne lata od dnia wskazanego w protokole zdania lokalu
jako dzień opróżnienia lokalu.

                                                                                               § 19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron..

(65).(66).(67).(68) itd.           

Wynajmujący:  …..................... .                                                                                     Najemca:.................... .
(*) – opisy zbędne wykreślono.


Załączniki:
1. Oświadczenie Najemcy o ilości osób zamieszkałych wraz z nim w chwili zawarcia umowy x 1.
2.2 x protokół  zdawczo – odbiorczy po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Uwaga.
Prezentowany powyżej projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego ma odniesienie do stanu prawnego na dzień 13 marca 2014 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16940|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10117|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl