• Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii
 • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
 • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
 • Podatek od nieruchomości
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

06.05.2020
Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Podatek od nieruchomości

07.05.2020
Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością małżonków, każdy z nich powinien otrzymać odrębnie decyzję podatkową na nieruchomość, wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jako współwłaściciele, którym decyzję doręczono, ponoszą również solidarną...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.

Wielkość i struktura kosztów | Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych | Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale
Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.
Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.

Koszty utrzymania zasobów lokalowych różnią się znacznie w zależności od ich dysponenta. Warto prześledzić dokładną ich strukturę.

Wprowadzenie

Informacja ta to kwintesencja wyników wydanego przez ZSRM RP opracowania autora „Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 roku w przekroju regionów i własności (cá 7 ark. wyd., 39 tabel i 16 poz. bibliograficznych)”, stanowiącego kontynuację opracowania „Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 r. w przekroju regionów i własności” (ZRSM RP, Warszawa 2012), które przedstawia ich dynamikę w latach 1996–2012.

Zawarte w nim informacje stanowią cenny materiał fakto­graficzny do różnorakich studiów komparatywnych w tym temacie dla szerokie­go kręgu mieszkalników (jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, inni dysponenci zasobów mieszkaniowych oraz instytucje i urzędy ze sfery gospodarki mieszkaniowej).

Zobacz też: Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną

Sekwencja dotycząca wielkości i struktury kosztów utrzymania zasobów lokalowych dotycząca siedmiu wyżej podanych grup dysponentów zasobów mieszkaniowych oraz ich jednostkowego poziomu, w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania (pum) uzupełniono danymi o średnich stawkach podstawowych opłat za lokale, w rozcaleniu na odpowiednie jednostki kalkulacyjne.

Wszystkie informacje podano w podziale na sześć regionów (Centralny, Południowy, Wschodni, Północno-Zachodni, Południowo-Zachodni i Północny) i tworzących je szesnastu województw. Przedstawiono analizę regionalną poziomu kosztów i średnich opłat za lokale.

Wykorzystując dostępne dane GUS, zaprezentowano dynamikę kosztów utrzymania zasobów lokalowych w latach 1996–2012 dla zasobów: komunalnych, spółdzielni miesz­kaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Wielkość i struktura kosztów

Z zestawionych w tab. 1 danych o kosztach utrzymania zasobów lokalowych wszystkich uwzględnionych w 2012 r. w statystyce GUS ich dysponentów wynika, że łączna ich wartość to 31 528,1 mln zł. W wielkości tej poszczególne zasoby miały następujący udział (w%):

 • gminne: 5,5;
 • spółdzielcze: 57,4;
 • Skarbu Państwa: 0,1;
 • zakładów pracy: 0,6;
 • wspólnot mieszkaniowych: 35,1;
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego: 1,2;
 • innych podmiotów: 0,1.

Tab. 1. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r. – według ich dysponentów (tys. zł / %) | Fot. Źródło: obliczenia na podstawie [1]

Znacząco zróżnicowana była w 2012 r. struktura kosztów utrzymania. Wynikało to z wielu przyczyn (sposobu ogrzewania, wieku zasobów itp.), w tym także prawdopodobnie z różnic w przyporządkowaniu wydatków do grupy kalkula­cyjnego układu kosztów.

Stąd np. brak w niektórych zasobach niewątpliwie występujących kosztów, np. wind czy podatków i opłat na rzecz gmin, które zapewne występują w grupie tzw. pozostałych kosztów.

O ile w zasobach gmin ta grupa ze zrozumiałych względów nie występowała, to we wspólnotach mieszkaniowych pewnie znajduje się właśnie w tzw. pozostałych kosztach.

Zróżnicowanie udziału usług i kosztów eksploatacji spowodowane było tym, że część dysponentów zasobów (głównie gminy) miało własne ekipy remontowe.

Przeczytaj: Zarządzanie nieruchomościami postkomunalnymi

Z innych różnic w strukturze kosztów uderza wyjątkowo wysoki udział kosztów administracyjno-biurowych, zdecydowanie wyższy niż u innych dysponentów zasobów, co sugeruje przerosty w gminach w tym zakresie.

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r., przedstawione w tab. 2, miały zasięg od 56,47 zł w zasobach Skarbu Państwa do ponad 100 zł, w przeliczeniu na 1 m² pum.

Tab. 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych (zł/m2 pum) | Fot. Źródło: [1]

Z liczących się gestorów, dysponujących większą ilości substancji mieszkaniowej, relatywnie najniższy poziom kosztów jednostkowych występował we wspólnotach mieszkaniowych (76,68 zł/m² pum), co wynika zapewne z racjonalizacji kosztów (np. zatrudnienia). Z kolei wysoki poziom czynszu w TBS-ach to konsekwencja tego, że w jego koszta wlicza się spłatę kredytów.

Obszar zmienności poziomu kosztów jednostkowych siedmiu omawianych grup właścicielskich zasobów mieszkaniowych wynosił (por. tab. 2) 46,10 zł, a przewyższenie maksymalnego poziomu omawianego wskaźnika nad minimalnym to 181,6%.

Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale

Z tab. 3 wynika, że stawki podstawowych składników opłat za lokale były bardzo różne u poszczególnych dysponentów zasobów mieszkaniowych.

Tab. 3. Średnie stawki podstawowych składników opłat za mieszkanie w grudniu 2012 r. – według dysponentów zasobów lokalowych (w zł) 1) dotyczy wszystkich mieszkań, łącznie z socjalnymi; 2) opłata eksploatacyjna; 3) zaliczki właścicieli; 4) występuje w innej pozycji; 5) wliczona w tę pozycję spłata kredytu.

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CAŁY OPIS »

Najważniejszy ich składnik, „czynsz” (opłata eksploatacyjna w spółdzielniach i zaliczki właścicieli we wspólno­tach), osiągała wartości od 2,27 zł we wspólnotach mieszkaniowych do 9,05 zł w zasobach TBS-owskich, co – jak wspomniano wyżej – wynikało to z wliczenia w niego raty spłacanego kredytu mieszkaniowego.

Po wyeliminowaniu porównań tego gestora można uznać, że przy niezbyt dużych różnicach najlepiej prezentują się znowu wspólnoty, a najniekorzystniej tzw. inne podmioty, w których wysokość czynszu była o 77% wyższa od zaliczek właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

Z mocno zróżnicowanego i w znacznym stopniu mało porównywalnego poziomu podstawowych wskaźników należy wyciągnąć wniosek, że przy opomiarowaniu zużycia nośników ciepła i wody widać znaczącą racjonalizację w tym zakresie.

Najwłaściwiej tę prawidłowość oddają stawki za centralne ogrzewanie, bo w przypadku ciepłej wody i zimnej nie można ustalić algorytmu tego zjawiska. Zaobserwować ją można, przeliczając opłaty na osobę oraz na m³ ciepłej i zimnej wody. 

Bibliografia

 1. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 2. Gorczyca M., Co piąta złotówka na mieszkanie, „Domy Spółdzielcze” 11/2013.
 3. Gorczyca M., Koszty i przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych w 2006 r., „Administrator” 1/2008.
 4. Gorczyca M., Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 1998 r., „Administrator” 1/2000.
 5. Gorczyca M., Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2000 r., „Administrator” 1/2002.
 6. Gorczyca M., Rosną koszty utrzymania mieszkań, „Administrator” 1/2010.
 7. Gorczyca M., Rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych, „Administrator” 2/2005.
 8. Gorczyca M., Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008 (materiały powielane).
 9. Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl.
 10. Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl.
 11. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl.
 12. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 roku w przekroju regionów i struktury własności, ZRSM RP, Warszawa 2012.
 13. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl.
 14. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w 1996 r., GUS, Warszawa 1997.
 15. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 16. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz użytkowych w budynkach mieszkalnych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12211|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11556|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl