CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.

Wielkość i struktura kosztów | Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych | Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale
Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.
Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.

Koszty utrzymania zasobów lokalowych różnią się znacznie w zależności od ich dysponenta. Warto prześledzić dokładną ich strukturę.

Wprowadzenie

Informacja ta to kwintesencja wyników wydanego przez ZSRM RP opracowania autora „Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 roku w przekroju regionów i własności (cá 7 ark. wyd., 39 tabel i 16 poz. bibliograficznych)”, stanowiącego kontynuację opracowania „Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 r. w przekroju regionów i własności” (ZRSM RP, Warszawa 2012), które przedstawia ich dynamikę w latach 1996–2012.

Zawarte w nim informacje stanowią cenny materiał fakto­graficzny do różnorakich studiów komparatywnych w tym temacie dla szerokie­go kręgu mieszkalników (jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, inni dysponenci zasobów mieszkaniowych oraz instytucje i urzędy ze sfery gospodarki mieszkaniowej).

Zobacz też: Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną

Sekwencja dotycząca wielkości i struktury kosztów utrzymania zasobów lokalowych dotycząca siedmiu wyżej podanych grup dysponentów zasobów mieszkaniowych oraz ich jednostkowego poziomu, w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania (pum) uzupełniono danymi o średnich stawkach podstawowych opłat za lokale, w rozcaleniu na odpowiednie jednostki kalkulacyjne.

Wszystkie informacje podano w podziale na sześć regionów (Centralny, Południowy, Wschodni, Północno-Zachodni, Południowo-Zachodni i Północny) i tworzących je szesnastu województw. Przedstawiono analizę regionalną poziomu kosztów i średnich opłat za lokale.

Wykorzystując dostępne dane GUS, zaprezentowano dynamikę kosztów utrzymania zasobów lokalowych w latach 1996–2012 dla zasobów: komunalnych, spółdzielni miesz­kaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Wielkość i struktura kosztów

Z zestawionych w tab. 1 danych o kosztach utrzymania zasobów lokalowych wszystkich uwzględnionych w 2012 r. w statystyce GUS ich dysponentów wynika, że łączna ich wartość to 31 528,1 mln zł. W wielkości tej poszczególne zasoby miały następujący udział (w%):

 • gminne: 5,5;
 • spółdzielcze: 57,4;
 • Skarbu Państwa: 0,1;
 • zakładów pracy: 0,6;
 • wspólnot mieszkaniowych: 35,1;
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego: 1,2;
 • innych podmiotów: 0,1.

Tab. 1. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r. – według ich dysponentów (tys. zł / %) | Fot. Źródło: obliczenia na podstawie [1]

Znacząco zróżnicowana była w 2012 r. struktura kosztów utrzymania. Wynikało to z wielu przyczyn (sposobu ogrzewania, wieku zasobów itp.), w tym także prawdopodobnie z różnic w przyporządkowaniu wydatków do grupy kalkula­cyjnego układu kosztów.

Stąd np. brak w niektórych zasobach niewątpliwie występujących kosztów, np. wind czy podatków i opłat na rzecz gmin, które zapewne występują w grupie tzw. pozostałych kosztów.

O ile w zasobach gmin ta grupa ze zrozumiałych względów nie występowała, to we wspólnotach mieszkaniowych pewnie znajduje się właśnie w tzw. pozostałych kosztach.

Zróżnicowanie udziału usług i kosztów eksploatacji spowodowane było tym, że część dysponentów zasobów (głównie gminy) miało własne ekipy remontowe.

Przeczytaj: Zarządzanie nieruchomościami postkomunalnymi

Z innych różnic w strukturze kosztów uderza wyjątkowo wysoki udział kosztów administracyjno-biurowych, zdecydowanie wyższy niż u innych dysponentów zasobów, co sugeruje przerosty w gminach w tym zakresie.

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r., przedstawione w tab. 2, miały zasięg od 56,47 zł w zasobach Skarbu Państwa do ponad 100 zł, w przeliczeniu na 1 m² pum.

Tab. 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych (zł/m2 pum) | Fot. Źródło: [1]

Z liczących się gestorów, dysponujących większą ilości substancji mieszkaniowej, relatywnie najniższy poziom kosztów jednostkowych występował we wspólnotach mieszkaniowych (76,68 zł/m² pum), co wynika zapewne z racjonalizacji kosztów (np. zatrudnienia). Z kolei wysoki poziom czynszu w TBS-ach to konsekwencja tego, że w jego koszta wlicza się spłatę kredytów.

Obszar zmienności poziomu kosztów jednostkowych siedmiu omawianych grup właścicielskich zasobów mieszkaniowych wynosił (por. tab. 2) 46,10 zł, a przewyższenie maksymalnego poziomu omawianego wskaźnika nad minimalnym to 181,6%.

Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale

Z tab. 3 wynika, że stawki podstawowych składników opłat za lokale były bardzo różne u poszczególnych dysponentów zasobów mieszkaniowych.

Tab. 3. Średnie stawki podstawowych składników opłat za mieszkanie w grudniu 2012 r. – według dysponentów zasobów lokalowych (w zł) 1) dotyczy wszystkich mieszkań, łącznie z socjalnymi; 2) opłata eksploatacyjna; 3) zaliczki właścicieli; 4) występuje w innej pozycji; 5) wliczona w tę pozycję spłata kredytu.

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CAŁY OPIS »

Najważniejszy ich składnik, „czynsz” (opłata eksploatacyjna w spółdzielniach i zaliczki właścicieli we wspólno­tach), osiągała wartości od 2,27 zł we wspólnotach mieszkaniowych do 9,05 zł w zasobach TBS-owskich, co – jak wspomniano wyżej – wynikało to z wliczenia w niego raty spłacanego kredytu mieszkaniowego.

Po wyeliminowaniu porównań tego gestora można uznać, że przy niezbyt dużych różnicach najlepiej prezentują się znowu wspólnoty, a najniekorzystniej tzw. inne podmioty, w których wysokość czynszu była o 77% wyższa od zaliczek właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

Z mocno zróżnicowanego i w znacznym stopniu mało porównywalnego poziomu podstawowych wskaźników należy wyciągnąć wniosek, że przy opomiarowaniu zużycia nośników ciepła i wody widać znaczącą racjonalizację w tym zakresie.

Najwłaściwiej tę prawidłowość oddają stawki za centralne ogrzewanie, bo w przypadku ciepłej wody i zimnej nie można ustalić algorytmu tego zjawiska. Zaobserwować ją można, przeliczając opłaty na osobę oraz na m³ ciepłej i zimnej wody. 

Bibliografia

 1. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 2. Gorczyca M., Co piąta złotówka na mieszkanie, „Domy Spółdzielcze” 11/2013.
 3. Gorczyca M., Koszty i przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych w 2006 r., „Administrator” 1/2008.
 4. Gorczyca M., Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 1998 r., „Administrator” 1/2000.
 5. Gorczyca M., Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2000 r., „Administrator” 1/2002.
 6. Gorczyca M., Rosną koszty utrzymania mieszkań, „Administrator” 1/2010.
 7. Gorczyca M., Rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych, „Administrator” 2/2005.
 8. Gorczyca M., Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008 (materiały powielane).
 9. Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl.
 10. Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl.
 11. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl.
 12. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 roku w przekroju regionów i struktury własności, ZRSM RP, Warszawa 2012.
 13. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl.
 14. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w 1996 r., GUS, Warszawa 1997.
 15. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 16. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz użytkowych w budynkach mieszkalnych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Kiedy możliwy jest rzetelny odczyt - podzielniki i wodomierze »

Wodomierze i podzielnikiNa rynku dostępne są różne zestawy przyłączniowe dla wodomierzy kapsułowych. Umożliwiają one prostą wsteczną instalację wodomierzy kiedy nie ma mozliwości centralnego ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10174|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl