CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.

Wielkość i struktura kosztów | Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych | Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale
Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.
Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r.

Koszty utrzymania zasobów lokalowych różnią się znacznie w zależności od ich dysponenta. Warto prześledzić dokładną ich strukturę.

Wprowadzenie

Informacja ta to kwintesencja wyników wydanego przez ZSRM RP opracowania autora „Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 roku w przekroju regionów i własności (cá 7 ark. wyd., 39 tabel i 16 poz. bibliograficznych)”, stanowiącego kontynuację opracowania „Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 r. w przekroju regionów i własności” (ZRSM RP, Warszawa 2012), które przedstawia ich dynamikę w latach 1996–2012.

Zawarte w nim informacje stanowią cenny materiał fakto­graficzny do różnorakich studiów komparatywnych w tym temacie dla szerokie­go kręgu mieszkalników (jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, inni dysponenci zasobów mieszkaniowych oraz instytucje i urzędy ze sfery gospodarki mieszkaniowej).

Zobacz też: Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną

Sekwencja dotycząca wielkości i struktury kosztów utrzymania zasobów lokalowych dotycząca siedmiu wyżej podanych grup dysponentów zasobów mieszkaniowych oraz ich jednostkowego poziomu, w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania (pum) uzupełniono danymi o średnich stawkach podstawowych opłat za lokale, w rozcaleniu na odpowiednie jednostki kalkulacyjne.

Wszystkie informacje podano w podziale na sześć regionów (Centralny, Południowy, Wschodni, Północno-Zachodni, Południowo-Zachodni i Północny) i tworzących je szesnastu województw. Przedstawiono analizę regionalną poziomu kosztów i średnich opłat za lokale.

Wykorzystując dostępne dane GUS, zaprezentowano dynamikę kosztów utrzymania zasobów lokalowych w latach 1996–2012 dla zasobów: komunalnych, spółdzielni miesz­kaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Wielkość i struktura kosztów

Z zestawionych w tab. 1 danych o kosztach utrzymania zasobów lokalowych wszystkich uwzględnionych w 2012 r. w statystyce GUS ich dysponentów wynika, że łączna ich wartość to 31 528,1 mln zł. W wielkości tej poszczególne zasoby miały następujący udział (w%):

 • gminne: 5,5;
 • spółdzielcze: 57,4;
 • Skarbu Państwa: 0,1;
 • zakładów pracy: 0,6;
 • wspólnot mieszkaniowych: 35,1;
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego: 1,2;
 • innych podmiotów: 0,1.

Tab. 1. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r. – według ich dysponentów (tys. zł / %) | Fot. Źródło: obliczenia na podstawie [1]

Znacząco zróżnicowana była w 2012 r. struktura kosztów utrzymania. Wynikało to z wielu przyczyn (sposobu ogrzewania, wieku zasobów itp.), w tym także prawdopodobnie z różnic w przyporządkowaniu wydatków do grupy kalkula­cyjnego układu kosztów.

Stąd np. brak w niektórych zasobach niewątpliwie występujących kosztów, np. wind czy podatków i opłat na rzecz gmin, które zapewne występują w grupie tzw. pozostałych kosztów.

O ile w zasobach gmin ta grupa ze zrozumiałych względów nie występowała, to we wspólnotach mieszkaniowych pewnie znajduje się właśnie w tzw. pozostałych kosztach.

Zróżnicowanie udziału usług i kosztów eksploatacji spowodowane było tym, że część dysponentów zasobów (głównie gminy) miało własne ekipy remontowe.

Przeczytaj: Zarządzanie nieruchomościami postkomunalnymi

Z innych różnic w strukturze kosztów uderza wyjątkowo wysoki udział kosztów administracyjno-biurowych, zdecydowanie wyższy niż u innych dysponentów zasobów, co sugeruje przerosty w gminach w tym zakresie.

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 r., przedstawione w tab. 2, miały zasięg od 56,47 zł w zasobach Skarbu Państwa do ponad 100 zł, w przeliczeniu na 1 m² pum.

Tab. 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych (zł/m2 pum) | Fot. Źródło: [1]

Z liczących się gestorów, dysponujących większą ilości substancji mieszkaniowej, relatywnie najniższy poziom kosztów jednostkowych występował we wspólnotach mieszkaniowych (76,68 zł/m² pum), co wynika zapewne z racjonalizacji kosztów (np. zatrudnienia). Z kolei wysoki poziom czynszu w TBS-ach to konsekwencja tego, że w jego koszta wlicza się spłatę kredytów.

Obszar zmienności poziomu kosztów jednostkowych siedmiu omawianych grup właścicielskich zasobów mieszkaniowych wynosił (por. tab. 2) 46,10 zł, a przewyższenie maksymalnego poziomu omawianego wskaźnika nad minimalnym to 181,6%.

Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale

Z tab. 3 wynika, że stawki podstawowych składników opłat za lokale były bardzo różne u poszczególnych dysponentów zasobów mieszkaniowych.

Tab. 3. Średnie stawki podstawowych składników opłat za mieszkanie w grudniu 2012 r. – według dysponentów zasobów lokalowych (w zł) 1) dotyczy wszystkich mieszkań, łącznie z socjalnymi; 2) opłata eksploatacyjna; 3) zaliczki właścicieli; 4) występuje w innej pozycji; 5) wliczona w tę pozycję spłata kredytu.

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CAŁY OPIS »

Najważniejszy ich składnik, „czynsz” (opłata eksploatacyjna w spółdzielniach i zaliczki właścicieli we wspólno­tach), osiągała wartości od 2,27 zł we wspólnotach mieszkaniowych do 9,05 zł w zasobach TBS-owskich, co – jak wspomniano wyżej – wynikało to z wliczenia w niego raty spłacanego kredytu mieszkaniowego.

Po wyeliminowaniu porównań tego gestora można uznać, że przy niezbyt dużych różnicach najlepiej prezentują się znowu wspólnoty, a najniekorzystniej tzw. inne podmioty, w których wysokość czynszu była o 77% wyższa od zaliczek właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

Z mocno zróżnicowanego i w znacznym stopniu mało porównywalnego poziomu podstawowych wskaźników należy wyciągnąć wniosek, że przy opomiarowaniu zużycia nośników ciepła i wody widać znaczącą racjonalizację w tym zakresie.

Najwłaściwiej tę prawidłowość oddają stawki za centralne ogrzewanie, bo w przypadku ciepłej wody i zimnej nie można ustalić algorytmu tego zjawiska. Zaobserwować ją można, przeliczając opłaty na osobę oraz na m³ ciepłej i zimnej wody. 

Bibliografia

 1. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 2. Gorczyca M., Co piąta złotówka na mieszkanie, „Domy Spółdzielcze” 11/2013.
 3. Gorczyca M., Koszty i przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych w 2006 r., „Administrator” 1/2008.
 4. Gorczyca M., Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 1998 r., „Administrator” 1/2000.
 5. Gorczyca M., Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2000 r., „Administrator” 1/2002.
 6. Gorczyca M., Rosną koszty utrzymania mieszkań, „Administrator” 1/2010.
 7. Gorczyca M., Rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych, „Administrator” 2/2005.
 8. Gorczyca M., Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008 (materiały powielane).
 9. Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl.
 10. Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl.
 11. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl.
 12. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 roku w przekroju regionów i struktury własności, ZRSM RP, Warszawa 2012.
 13. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl.
 14. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w 1996 r., GUS, Warszawa 1997.
 15. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkalnych w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 16. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz użytkowych w budynkach mieszkalnych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10821|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10396|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl