• Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
  • Podatek od nieruchomości
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

06.05.2020
Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Podatek od nieruchomości

07.05.2020
Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością małżonków, każdy z nich powinien otrzymać odrębnie decyzję podatkową na nieruchomość, wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jako współwłaściciele, którym decyzję doręczono, ponoszą również solidarną...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Fundusz remontowy

Przychody podatkowe | Koszty uzyskania przychodu | Zasilenie funduszu remontowego | Zasoby mieszkaniowe | Przekazanie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych | Sfinansowanie remontu | Fundusz remontowy przekazany na inne cele | Zwrot nadwyżki
Stella Brzeszczyńska  |  Administrator 3/2014  |  14.07.2014  |  6
Fundusz remontowy
Fundusz remontowy
WG

Pojęcie funduszu remontowego nie występuje ani w ustawie o własności lokali, ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednak oba te podmioty tworzą takie fundusze.

USM nakłada na spółdzielnie obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. We wspólnotach mieszkaniowych nie ma obowiązku tworzenia funduszy, ale mogą one podjąć uchwałę w sprawie funduszu na określony cel.

Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na remont budynku ma określone skutki podatkowe.

Przychody podatkowe

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych pochodzi z wpłat od członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących jej członkami oraz osób niebędących jej członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. To element kalkulacyjny wpłat, o których mowa w art. 4 USM, z tytułu tzw. opłat eksploatacyjnych.

Z art. 4 USM wynika, że każdy, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w budynkach należących do SM, wnosi opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz nieruchomości wspólnych. (Czytaj więcej na ten temat)

Zobacz też: Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną

We wspólnotach mowa o kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Każdy właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 UWL na koszty te składają się m.in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację.

Wpływy z tytułu ww. wpłat stanowią przychody spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie ma znaczenia, jak one dzielone i na co są przeznaczone.

Istotne natomiast, w jakim momencie należy je opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychody dzielą się na dwie kategorie: należne i otrzymane. Przychody należne wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą; inne wpływy są opodatkowane dopiero w dacie otrzymania (wpływu).

W art. 1 USM określa się, że celem SM jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przeczytaj: Koszty w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc wpływy określone w art. 4 USM będą opodatkowane na zasadzie kasowej.

Jak podkreślił DIS w Katowicach w interpretacji podatkowej z 11.07.2011 r. (IBPBI/2/423-412/11/AK): „naliczone zaliczki stanowią dla spółdzielni przychód podatkowy. Za datę powstania przychodów z tytułu ww. opłat należy przyjąć, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, moment otrzymania powyższych opłat.”

Spółdzielnia może także prowadzić inną działalność: jako deweloper lub zarządca cudzych nieruchomości. Przychody z tym związane będą opodatkowane jako przychody należne, tzn. niezależnie od faktycznej zapłaty.

Datą powstania przychodu należnego jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie późniejszy niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Wspólnoty zarządzają nieruchomością wspólną – własnym majątkiem. Nie można tego zakwalifikować jak działalności gospodarczej.

Zatem wpłaty od właścicieli lokali na poczet zarządu nieruchomością wspólną są opodatkowane na zasadzie kasowej, tzn. w dacie wpływu. WM może prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy z tego tytułu stanowią przychody należne.

Wpływy na fundusz remontowy (fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych) należy klasyfikować jako przychody otrzymane, chyba że ich źródłem jest działalność gospodarcza. Środki finansowe na fundusz remonty należy wykazać w CIT-8.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztem podatkowym może być każdy wydatek:

  • który prowadzi lub może prowadzić do uzyskania przychodu,
  • poniesiony w celu zachowania w dobrym stanie, uchronienia przed stratą lub zniszczeniem potencjalnego źródła przychodów.

Koszty mogą być bezpośrednio powiązane z przychodem, co oznacza, że w sposób łatwy można je przyporządkować do konkretnych przychodów. Koszty, których nie da się w ten sposób przyporządkować, są kosztami pośrednimi, zaliczonymi do kosztów w dacie poniesienia.

Zasilenie funduszu remontowego

Środki finansowe przekazane na fundusz remontowy nie są „poniesione”, gdyż nie są wydane na żaden cel, a więc nie powinny zostać wykazane jako koszty podatkowe. Ta zasada z pewnością dotyczy WM.

Warto zobaczyć: Co nowego w Orzecznictwie? Podwyżka zaliczek na fundusz remontowy

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CAŁY OPIS »

W przypadku SM obowiązuje art. 16 ust. 1 pkt 9 UPDOP. Zgodnie z nim do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy na fundusze tworzone przez podatnika, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Spółdzielnie mają ustawowy obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. Oznacza to, że cały dokonany nań odpis jest kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania odpisu. UWL nie nakłada na wspólnoty obowiązku tworzenia funduszu, dlatego ww. przepis nie ma tu zastosowania.

Zasoby mieszkaniowe

W art. 16 ust. 1 pkt 9 UPDOP mowa o funduszach tworzonych przez podatników, natomiast art. 6 ust. 3 USM mówi o obowiązkowym funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych.

Organy podatkowe uznają więc, że jeśli w budynku spółdzielni znajdują się lokale niemieszkalne, to w tej części fundusz nie jest funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych, więc ta część odpisu nie może być kosztem uzyskania przychodu.

Takie rozumowanie nie ma uzasadnienia prawnego. Do kosztów uzyskania przychodów SM wlicza się całą wartość odpisu, nawet jeśli w części pochodzi on z wpłat od właścicieli lokali niemieszkalnych.

Przekazanie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP wolne od podatku dochodowego są dochody SM i WM z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części, która zostaje w danym roku przeznaczona na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej, nawet jeśli zostają przeznaczone na ww. cele. Przepis ten dotyczy przede wszystkim środków przekazanych przez WM na fundusz remontowy.

Pieniądze są tam bowiem gromadzone na przyszłość. Kwoty zebrane w każdym roku są przychodem wspólnoty, który co do zasady powinien zostać opodatkowany. Dzięki zwolnieniu określonemu w ar. 17 UPDOP można je wykazać w CIT-8/0 jako przychody (dochody) zwolnione od podatku (w każdym roku – tylko kwotę zebraną w tym roku podatkowym).

Warunkiem zwolnienia jest „przeznaczenie” konkretnej kwoty na konkretny cel. Oznacza to, że wspólnota musi rokrocznie podejmować uchwałę w tej sprawie.

Jak zauważył SN w wyroku z 8.10.2008 r. (V CSK 133/08): „w przypadku powstania nadwyżki zaliczek nad poniesionymi kosztami zarządu, właściciele powinni podjąć uchwałę określającą sposób jej rozliczenia, przy uwzględnieniu możliwości zaliczenia jej na poczet przyszłych wydatków tego rodzaju, zwrotu właścicielom lub innego przyjętego celu”.

W SM obowiązuje ta sama zasada ogólna. W spółdzielniach mieszkaniowych stosujemy jednak – w odniesieniu do remontów – inny mechanizm. Odpisy dokonane na fundusz remontowy pomniejszają dochód. Tak wiec owo „przeznaczenie”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP, może dotyczyć kwoty, która pozostała po odjęciu kosztów, w tym odpisów na fundusz remontowy.

Czytaj dalej Sfinansowanie remontu | Fundusz remontowy przekazany na inne cele | Zwrot nadwyżki | Refundacja kosztów remontu

Komentarze

(6)
eugeniusz | 16.09.2014, 00:48
Zaryzykuję tezę, że temat FR jest zbytnio "przegadany".
Faktycznie, dopóki istniała ulga podatkowa, związana z nakładami remontowymi, można było toczyć polemiki prawno-finansowe.
Na dziś dzień, wypada zapytać: o co chodzi w dyskusji i czy temat w tak szerokim ujęciu dobrze służy szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami?
Ustalmy fakt podstawowy: środki finansowe obywatela jakie Ten poświęcił nabyciu nieruchomości (tu mieszkania) zostały już dwa razy opodatkowane. Pierwszy raz w dniu kiedy je obywatel zarobił, czyli uzyskał przychód. Drugi raz, kiedy nabywał (obojętnie na jakiej podstawie) nieruchomość.
Pytam zatem: gdzie dbałość o unikanie podwójnego opodatkowania?
Druga kwestia, to zaniechanie stosowania przyjętych kierunków gospodarki nieruchomościami.
Ten kierunek to oczywiście odkładany w czasie kataster nieruchomości i nieuchronnie z nim związany system podatkowy. Jeśli obywatel, a zatem i podatnik, będzie wykładał coraz więcej pieniędzy na swoją nieruchomości, której wartość będzie dzięki temu rosła, to będzie (oby kiedyś tak się stało), to będzie płacił coraz większy podatek katastralny. To słuszniejsze rozwiązanie, niż dzisiejsza urawniłowka, gdzie posiadacz małego M płaci podatek od nieruchomości podobny (w skali) do posiadaczy znacznych nieruchomości. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, aby Państwo, nie chcąc być typowym zbójnikiem, powinno dbać oto, aby nie opodatkowywać nakładów obywatela na nieruchomość (FR), bo Ten zapłaci stosownie do posiadanych majętności.
Trzecia kwestia, to bezsensowność utrzymywania pojęcia FR.
Nakłady na ten cel, to oczywiście nakłady na nieruchomość wspólną. Te z kolei, o ile nie mają charakteru komercyjnego, podlegają zwolnieniu podatkowemu (słynny art. 17 ust. 1 pkt 44) i tu na szczęście nie widać znaczniejszych sił chcących to zmienić. Pamiętamy, a jakże, niedawną akcję zjednoczonych sił polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i "lewicy" spod znaku SLD, lecz znamy także rzeczywiste podstawy tego wystąpienia. Mimo prawnego "bełkotu" uzasadnienia "akcji" właściwe instytucje nie uległy presji i utrzymały prawa obywatela na odpowiednim poziomie. Reasumpcja w tym miejscu powinna być taka, że nie należy szukać "dylematów" tam gdzie ich realnie nie ma.
Nie sądzę, aby w tym temacie zaistniała tutaj jakaś "szalona" dyskusja.
Będę zatem kończył, paroma słowami o dylematach spółdzielni mieszkaniowych.
Musimy pamiętać o wielu uchwałach wewnątrzspółdzielczych, przeznaczających środki z FR na inne cele. Może nie mnie oceniać wolę głosujących za takimi wnioskami Zarządów, ale warto by dziś zapytać "głosujących" za rzeczywistym wymiarem korzyści Ich samych, oraz innych spółdzielców.
Musimy pamiętać, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, to tekst na dziś krytykowanych nie tylko przez jej Twórców, których intencje były zacne. Może dlatego, dziś pojęcie FR jest poza art. 4, który odnosi się realnie do obowiązków wynikających z rodzaju posiadania.
Na koniec.
Nie znajduję szczególniejszego uznania dla tezy, że "zasady wydatkowania środków FR, sposób ponoszenia opłat, określania zdarzeń remontowych, oraz sposób finansowania określają wyłącznie statuty lub uchwalone na ich podstawie regulaminy". Te środki są ustawowo "ewidencjonowane i rozliczanego" w takim podmiocie jak "odrębna nieruchomość". Zatem, jakikolwiek Statut (uchwała, regulamin) muszą tą okoliczność uwzględnić. Nie ma tu zatem praktycznie żadnego pola dla ustaleń organów spółdzielni mieszkaniowych. Minister Finansów wydał tylko interpretację, odnoszącą się do konkretnej sytuacji dotyczącej "refundacji". Wypada zatem prosić o nie czynienie nadinterpretacji. Jest rok kalendarzowy, jest ewidencja zaliczek (na koszty zarządu nieruchomością wspólną), jest jakieś wykonanie, a zatem musi być (na ostatni dzień roku) rozliczenie. Tak wymaga ustawa, a nawet kilka ustaw, jak się dobrze zastanowić. Wynik rozliczenia oceniają właściciele (współwłaściciele) i sami decydują, czy się opodatkować, czy też nie (np. poprzez przeznaczenie nadmiaru środków na dobro nieruchomości wspólnej w roku przyszłym).
ania | 21.06.2015, 03:32
A co jak wspólnota ma dwa budynki - jeden mniejszy generalnie remontowany 10 lat temu, jeszcze płacę kredyt, idrugi, duży - ruina, rotacja właścicieli, , do małej oficyny mieszkalnej się przez bramę przechodzi i związali nas funduszem. Komornicy, i musimy płącić, i oni sobie remontują, a oficynie odmawiają bieżących napraw, przez co nasze zainwestowane w remont środki niszczeją. Sąd?
Można mieć trzy fundusze w lednej waspólnocie? Kamienica, Oficyna i Wspólne.

Dlaczego prawo jest takie zagmatwane? czy ktokolwiek jeszcze coś z tego rozumie?
eugeniusz | 29.06.2015, 10:53
Sytuacja u "ani" jest dość prosta.
Prawdopodobnie błąd popełniono przy wyodrębnieniu pierwszego mieszkania. Czasami (głównie) były to świadome działania, mające na względzie kuriozalne cele.
Teraz obowiązują bieżące decyzje (uchwały) właścicieli.
Te mogą również dotyczyć podziału nieruchomości, a tym samym udziałów. Tu oczywiście postępowanie sądowe, poprzedzone odpowiednią uchwałą właścicieli (pojedynczego właściciela!?).
Bodajże art. 5 u.w.lok..
Najpierw jednak radzę dokładnie poukładać te klocki kredytowe i kwestie komornicze.
Tu widać, że sprawy zaszły zbyt daleko, a to dobra nauczka dla innych.
Na koniec mała uwaga: prawo nie jest (akurat tutaj) pogmatwane. Ustawa o własności lokali jest prosta i daje bardzo dużo możliwości działania samym właścicielom. Ci, wbrew powszechności narzekań, w tym na "zagmatwane prawo", sami popełniają najwięcej błędów podejmując decyzje (uchwały) których konsekwencji do końca nie rozumieją. Powinien (może!?) pomóc jakiś Zarządca Nieruchomości, ale dobrze wiem, że wielu z nich zarządzając zważa uwagę głównie na kasę, a nie na interes właściciela. Taka kolejność implikuje podobne dylematy.
Pozdrawiam
spółdzielca- odrębna własność | 10.01.2017, 15:17
Mam pytanie do P. Eugeniusza . SM utworzyła fundusz remontowy w 2002r na podstawie ustawie o SM z 15-12-2000. W 2015r Rada nadzorcza podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu na wykonanie nowego układu komunikacyjnego, po zaskarżeniu przez członka rady, jako niezgodnego ze statutem ,statut nie przewiduje tworzenia funduszy celowych. Rada zmieniła nazwę na § 1 fundusz remontowy spółdzielni z przeznaczeniem na remont części wspólnych. Dodając § 3 w brzmieniu: „Środki zgromadzone na funduszu remontowym spółdzielni określonym w §1niniejszej uchwały, będą przeznaczone na wykonanie nowego układu komunikacyjnego na terenie spółdzielni. Nowy układ komunikacyjny to tylko wykonanie zaleceń w sprawie dróg przeciwpożarowych ,ile można tworzyć funduszy remontowych na konkretne cele np. wodomierze ,drogi pożarowe i inne ,możliwości jest dużo , zależy inwencji twórcy czyli zarządu
eugeniusz | 10.01.2017, 18:30
Sprawa jest bardzo prosta
1. Chwała,że Ktoś się odważył zakwestionować.
2. Problem chyba tkwi w Statcuie, bo tojest dokument który powinien doprecyzować pojęcie "fundusz remontowy".
3. RN nie wykazała się, bo za takie nie można uznać zmiany nazwy funduszu i sądzę, że dalej jest wątpliwość, ale... jak zwykle chodzi o szczegóły.
4. Ustawa nie przewiduje czegoś takiego jak "fundusz remontowy spółdzielni", przeczytajcie sobie (RN i Zarząd w pierwszej kolejności art. 4-6 u.s.m..
5. W konsekwencji pkt 4 nie można mówić (poważnie) o "Środkach zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni"
6. Nie wiem co to znaczy "wykonanie nowego układu komunikacyjnego na terenie spółdzielni".
Teraz dokładniej nieco
Nie wiadomo do jakich nieruchomości nalezy działka (działki) pod "nowym układem komunikacyjnym". Inaczej będzie wyglądać finansowanie gdy działka należy do konkretnych nieruchomości (odrębne, KW itd....), a inaczej gdy jest "poza" odrębnymi nieruchomościami, a jeszcze inaczej gdy okaże się, że np. chodzi o tereny gminne.
Wykonanie zaleceń w sprawie dróg przeciwpożarowych, to również inna kwestia, bo jeżeli to droga do konkretnej odrębnej nieruchomości to niech finansuje ją ta właśnie nieruchomość.
Jeśli należy ogólnie "do spółdzielni" to może warto oddać część działki Gminie?
Na koniec to co można "tworzyć" w kwestiach finansowych należy do danej wspólnoty mieszkaniowej. Ta jest wymieniana nawet w słynnym art. 27 u.s.m., którym jak z automatu posługują się Prezesi.
Problem jest STATUTOWY, bowiem do tego dokumentu należy doprecyzowanie zapisów ustawowych. Pamiętajcie Państwo, że STATUT to dokument typu umownego, co znaczy, że nawet jak coś jest niejasnego (najczęściej: niezgodnego z ustawami) to w kwestiach spornych (np. finansowania) może być sytuacja, ża KTOŚ (organ, Sąd, etc.) przyzna rację Statutowi.
Pamietajcie też, że "wspólnota" (również ta spółdzielcza szeroko rozumiana) wymusza inicjkatywę oddolną. Jak Zarząd (z RN) stanowią jedyny moduł decyzyjny... mamy pytań wiele.
Pozdrawiam i Dobrego Roku Życzę Nowego
spółdzielca- odrębna własność | 11.01.2017, 22:31
Paragrafy statutu na mocy którego uchwalono fundusz
Fundusze spółdzielni stanowią
§10 ust 1 punkt 4 Fundusz remontowy

§10 ust 3 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych . Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowym stanowiącymi mienie spółdzielni .Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni , właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni ,którym przysługuje własnościowe prawo do lokali
Na mocy tak stanowiących punktów statutu uchwalono fundusz ,którego celem jest pobudowanie drogi przeciw- pożarowej ,nie jestem pewny w 1 lub 2 nieruchomościach spółdzielni
Spółdzielnia to 16 nieruchomości jedno i wielo-budynkowe . ten problem był rozpatrywany na walnym spółdzielni ,na walne przychodzą tylko poplecznicy prezesa
Co można jeszcze zrobić , sąd raczej porażka ,podpierałem się nawet zapytaniem poselskim nr 651 i odpowiedzią sekretarza stanu w ministerstwie i K Smolińskiego ,radę to nie interesuje rada uchwaliła walne nie skreśliło sprawa zakończona.
Szukam rady co zrobić może KRS, gdzie można złożyć skargę .
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12121|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11538|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl