CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych

Rozbudowa urządzeń infrastruktury wodociągowej i wzrost powszechności objęcia ludności centralną dostawą wody wodociągowej stanowią papierek lakmusowy postępu cywilizacyjnego w naszym kraju. W dalszym jednak ciągu znacząca część jego ludności nie korzysta z usług wodociągowych i komplementarnych.

W sytuacji likwidowania depersonifikacji zużycia wody wodociągowej w związku z upowszechnieniem wodomierzy mieszkaniowych sukcesywnie spada jego poziom. Ową racjonalizację zużywania wody przez gospodarstwa domowe wymuszają rosnące ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Chociaż spada zużycie wody, to opłaty za jej dostawę rosną, gdyż dynamika wzrostu cen usług wodociągowych jest wyższa od tempa spadku ilości dostarczanej wody. To konsekwencja faktu, że koszty produkcji i dostaw wody dla odbiorców – przede wszystkim dla ludności w gospodarstwach domowych – to przede wszystkim koszty stałe, niezależne od ilości produkowanej i dostarczanej wody wodociągowej.

Zobacz też: Ciepła woda użytkowa

Wielkość dostarczanej odbiorcom wody, co w szczególności odnosi się do jej dostaw do mieszkań, cechuje znacząca nierównomierność czasowa jej rozbioru. Z tego względu zdolność produkcyjna i usługowa zakładów wodociągowych musi być obliczona na swego rodzaju maximum maximorum zapotrzebowania, co – w związku z nieuniknionym niepełnym wykorzystaniem potencjału – podnosi koszty usług.

Nie bez wpływu na dynamikę cen wzrostu cen wody i opłat za nią pozostaje fakt, że w przeszłości ich poziom był wyjątkowo niski. W dodatku zakłady wodociągowe mają pozycję monopolisty, co nie sprzyja racjonalizacji kosztów. Należy również uwzględnić rosnące koszty sprostania oczekiwaniom względem jakości dostarczanej wody i czystości odprowadzanych ścieków.

Stan infrastruktury i powszechność objęcia ludności usługami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Na koniec 2012 r. tylko dwa (z ludnością poniżej 5000 mieszkańców) z 908 miast nie było obsługiwanych przez sieci wodociągową i kanalizacyjną, a 5% nie odprowadzało ścieków do oczyszczalni ścieków [1 i 2]. Z wodociągów korzystało 95,4% ludności miast, a z kanalizacji – 87%, natomiast 91,7% – z oczyszczalni ścieków [1].

Woda wodociągowa dostarczana była siecią rozdzielczą o długości 283 100 km, z czego 63 100 km w miastach i 220 000 km na wsi [1]. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 125 600 km (55 800 w miastach i 69 800 na wsi) [1]. W gospodarstwach domowych zużyto w 2012 r. 1200,5 hm³ wody, z tego 804,8 hm³ w miastach, a 395,7 hm³.

Na wsi w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło to, odpowiednio, 34,5 i 36,1 m³. Z odprowadzonych w tym roku ścieków (1248,8 hm³) procesom oczyszczania poddano prawie 97,8%1 na wsi.

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (por. tab. 1) wynika, że w dalszym ciągu miały miejsce znaczące niedobory, jeśli idzie o powszechność wyposażenia mieszkań w instalacje. Występował przy tym duży dysparytet w tym zakresie na niekorzyść wsi.

Jednostkowy poziom zużycia wody wodociągowej

W 2012 r. zużycie wody z wodociągów przez ludność w miastach wyniosło per capita 34,5 m³ [1]. W porównaniu z jego poziomem w 1960 r. (27,7 m³) zwiększyło się ono o 25,6%2, zatem średnie tempo wzrostu w ciągu tych lat to jedynie 0,4%. W ujęciu bardzie przemawiającym do wyobraźni – w l/d na 1 mieszkańca – wyniosło ono w 2012 roku 94.

O ile w latach 60., 70. i 80. zdecydowanie rósł poziom zużycia wody, o tyle w okresie transformacji ustrojowej i ekonomizacji gospodarki mieszkaniowej, polegającej na uwolnieniu deficytowych cen wody, dynamicznie on malał.

Przy drastycznie rosnących cenach, gestorzy zasobów mieszkaniowych oraz poszczególni mieszkańcy powszechnie zaczęli wdrażać opomiarowanie zużycia wody, czyli instalować wodomierze domowe.

Przeczytaj: Czym się kierować w doborze i montażu wodomierza?

Likwidacja depersonifikacji zużycia wody, które w przeszłości oderwane było od konkretnego jej konsumenta (w przeliczeniu na jedną osobę lub w zależności od wielkości mieszkania), prowadziła i nadal prowadzi do znaczącego zmniejszenia zużycia wody.

Poziom jednostkowego zużycia wody (l/d per capita) wynosił: 76 – w 1960 r., 115 – w 1970 r., 177 – w 1980 r., a 189 – w 1990 r.3 Jego wzrost był konsekwencją rosnącej powszechności instalacji wodociągowej i komplementarnych, korzystających z wody, w mieszkaniach.

W latach następnych – w wyniku postępującej powszechności wodomierzy mieszkaniowych – zużycie wody stale malało, do: 120 l/d w 2000 roku, 102 – w 2005, 96 – w  2010 i 95 w 2011 roku4. Zatem w okresie 1990–2012 jednostkowy poziom zużycia wody w gospodarstwach domowych zmniejszył się blisko dwa razy (50,1%). Oznaczało to średnioroczny jego spadek w tym czasie na poziomie 3,2%.

Regionalne dysparytety jednostkowego zużycia wody

W ujęciu regionalnym (por. tab. 2) poziom jednostkowego zużycia wody różnił się znacząco. Dotyczy to w szczególności jego dysparytetu w podziale miasta–wieś. Jednostkowe zużycie wody w miastach było średnio o blisko 1/3 (o 32,4%) wyższe niż na wsi.

Zróżnicowanie między regionami zdeterminowane było przede wszystkim stopniem ich urbanizacji. Różnica między wartościami skrajnymi (obszar zmienności) wynosiła w l/d/mieszkańca 27, od 71 w Regionie Wschodnim do 98 w Regionie Centralnym. Stanowił on 32% średniego poziomu krajowego, a maksymalny poziom w Regionie Centralnym był wyższy od minimalnego (we Wschodnim) o 38%.

Znaczniejsze różnice w poziomie jednostkowego zużycia wody występowały między województwami, co wynikało z niższego poziomu agregacji danych oraz większej różnicy w stopniu ich zurbanizowania. Obszar zmienności przebiegał (w l/d/mieszkańca) od 61 w podkarpackim do 99 w mazowieckim, co stanowiło 38 l i 45% średniego poziomu krajowego oraz przewyższenie powyżej 62% najwyższego poziomu wojewódzkiego nad najniższym.

Zróżnicowanie to miało niższy poziom międzywojewódzki w miastach niż na wsi: odpowiednio 27 l i 29% wartości średniej oraz 133% przewyższenia między województwami podlaskim i mazowieckim. Dla wsi wartości te to: 50 l, 70% i 209% między województwem podkarpackim a łódzkim.

Jak widać, ogromne różnice w zużyciu wody z wodociągów w ujęciu regionalnym, głównie między miastem a wsią, są przede wszystkim zdeterminowane powszechnością usług wodociągowych oraz komplementarnych, a także – zapewne – racjonalnością w zużywaniu wody.

Ceny wody wodociągowej dla ludności

Trudno znaleźć usługę, która zdrożała w stopniu zbliżonym do opłat za wodę (wraz z odprowadzaniem ścieków). Przez wiele lat np. w Warszawie, w okresie mocno deficytowych taryf, było to wszak 26 groszy (starych) za 1 m³, a obecnie to kilkaset tysięcy razy więcej (sic!, po uwzględnieniu denominacji).

Średnia krajowa ceny zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2012 r. wynosiła 3,43 zł, wobec: 1,55 w 2000 roku, 2,29 w 2005, 3,01 w 2010 i 3,23 w 2011 roku [6]. Zatem tylko od 2000 r. wskaźnik dynamiki jej wzrostu wyniósł <50%, co daje średni roczny wzrost w tych latach o <3,5%.

Jak wynika z powyższych danych oraz informacji w poprzedniej sekwencji tematycznej, wzrost cen wody wodociągowej przewyższał poziomem spadek jej zużycia. Dlatego – mimo oszczędniejszego jej zużycia – opłaty za nią wzrosły.

Nie oznacza to, oczywiście, że wody nie opłaci się oszczędzać, chociaż koszty jej zużycia najbardziej zależą od nakładów na jej produkcję i dostaw w zakładach wodociągowych oraz ich dążenia do zysków monopolowych, które powinny być pod kontrolą odpowiednich służb państwowych i samorządowych.

Średnie stawki opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków miały w 2012 r. u różnych gestorów zasobów mieszkaniowych następujący poziom (w zł/m³)5: komunalne – 8,13, spółdzielnie mieszkaniowe – 8,96, Skarb Państwa – 7,86, zakłady pracy – 8,16, wspólnoty mieszkaniowe – 8,97, Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 9,05 i inne podmioty – 9,83 [5 i 7].

Można przyjąć, że średni krajowy poziom opłat za zużywaną przez czteroosobowe gospodarstwo domowe to cá 100 zł miesięcznie (cztery osoby x 30 dni x 0,094 m3 á 9 zł). Opłaty za zimną wodę i odprowadzanie ścieków stanowiły więc około 12% w wydatkach na mieszkanie, które – w przeliczeniu na jedną osobę – wynosiły w 2012 roku 213,77 zł miesięcznie [8 i 9].

Polskę czeka ogromna i kosztowna rozbudowa urządzeń wodociągowych, dzięki której pokonamy „dystans instalacyjny” dzielący nasze zasoby mieszkaniowe od tych w większości krajów europejskich. Ogrom potrzeb inwestycyjnych, wynikających także z modernizacji urządzeń do poprawy jakości wody, każe zwrócić uwagę na jej marnotrawstwo przy produkcji i dostawach oraz nadmierne zużycie: tak w działalności produkcyjnej, jak i w gospodarstwach domowych.

Trzeba dyscyplinować i racjonalizować zużycie wody przez ludność. W sytuacji wzrostu cen opłat za wodę zmniejszeniu jej zużycia służyć będzie odejście od oderwanego od faktycznego zużycia rozliczania ilości dostarczanej wody przez możliwie najpowszechniejsze instalowanie wodomierzy mieszkaniowych. Nie jest chyba zbytecznym truizmem przypomnienie, że najefektywniejszymi inwestycjami wodociągowymi są przedsięwzięcia służące zmniejszeniu nieracjonalnego zużycia wody. 

Bibliografia

 1. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2013.
 2. Infrastruktura komunalna w 2012 r., www.stat.gov.pl.
 3. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Mieszkania, GUS, Warszawa 2013.
 4. Gorczyca M., Zmiany sytuacji mieszkaniowej ludności w Polsce w latach 1950–2011, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2013 (mat. powielane).
 5. Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r., www.stat.gov.pl.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (edycje dla odpowiednich lat), GUS, Warszawa.
 7. Gorczyca M., Drozd-Jaśniewicz I., Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 roku w przekroju regionów i struktury własności, Zw. Rew. Sp. Mieszk. RP, Warszawa 2014.
 8. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 9. Gorczyca M., Co piąta złotówka na mieszkanie, „Domy Spółdzielcze” 2/2013.

1 Obliczono na podstawie [1].
2 Ditto.
3 Ditto.
4 Ditto.
5 Dane dotyczą mieszkań z licznikami zużycia wody w nich.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16944|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10551|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10121|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl