• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Fundusz udziałowy w spółdzielni

Jednym z istotnych zagadnień w praktyce działania spółdzielni jest problematyka przewidzianych ustawą funduszy, zasad i celów ich tworzenia, a także wydatkowania środków na nich zgromadzonych. W praktyce budzi to wiele wątpliwości.

Podstawy istnienia funduszu udziałowego w spółdzielniach reguluje Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1443). Zgodnie z nią fundusz udziałowy jest zasadniczym i obowiązkowym funduszem spółdzielni. Powstaje z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie, z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Wpłaty członkowskie na fundusz udziałowy wiążą się z kwestią członkostwa w spółdzielni. Obowiązek wszystkich członków stanowi wniesienie zadeklarowanych udziałów. Statut każdej spółdzielni musi regulować w szczególności wysokość i ilość udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy ich  wnoszenia oraz zwrotu oraz skutki zaniedbania tego w terminie.

Zobacz też: Aby kasa nie pustoszała – co robić?

Podstawowym warunkiem przyjęcia do spółdzielni jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej, która zawiera m.in. informację o ilości zadeklarowanych udziałów.

Już po przyjęciu do spółdzielni można zadeklarować dalszy udział. Minimalny wymóg ustawowy zadeklarowanie jednego udziału. Wszystkie tak dokonane wpłaty zwiększają wysokość funduszu udziałowego, z tym, że jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, to może również określać ich górną granicę.

W konsekwencji fundusz udziałowy jest funduszem podzielnym (w odróżnieniu od funduszu zasobowego) i stanowi równowartość udziałów wszystkich członków.

Wpłaty na fundusz udziałowy zasadniczo są wpłatami pieniężnymi, natomiast oznaczenie wartości udziałów może nastąpić również poprzez odniesienie do podstaw prawnych jej ustalenia. Może to nastąpić przez wskazanie, że jeden udział stanowi określoną procentowo część minimalnego miesięcznego wynagrodzenia o w danym roku kalendarzowym.

Przeczytaj: Spółdzielczość mieszkaniowa partnerem samorządów lokalnych

Najczęściej w SM przyjmuje się zasadę, że do czasu ustania członkostwa opłacony udział nie podlega już podwyższeniu, natomiast w przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo wnosi się udziały w wysokości wymaganej w chwili ponownego przyjmowania w poczet członków.

Fundusz a nadwyżka lub strata

Interesująca jest możliwość uszczuplenia funduszu udziałowego, a także kwestia zwiększenia środków na tym funduszu. Powiązać je należy z zagadnieniami nadwyżki bilansowej spółdzielni oraz straty bilansowej.

Zgodnie z art. 75 prawa spółdzielczego, nadwyżka bilansowa to zysk spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe. Chodzi tutaj więc o wykazywany w rocznym sprawozdaniu finansowym zysk netto spółdzielni. Strata bilansowa jest zaś sytuacją odwrotną.

Powszechna praktyka spółdzielni, nieregulowana ustawowo, to zamieszczanie szczegółowych postanowień dotyczących ich funduszy nie tylko w statutach, lecz także w wewnętrznych regulaminach. Utworzenie funduszu innego niż udziałowy lub zasobowy musi wynikać z odrębnych przepisów lub z postanowień statutowych.

Pewną swobodę w kwestii warunków uszczuplenia środków funduszu udziałowego daje treść art. 90 prawa spółdzielczego. Pod wskazanymi poniżej warunkami możliwe jest to w wypadku zaistnienia tak zwanych strat bilansowych spółdzielni.

Warto zobaczyć: Porządek obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej

Strata finansowa jako jej ujemny wynik finansowy wiąże się z wymogiem składania jej rocznych sprawozdań finansowych oraz ze stosowanymi w niej zasadami rachunkowości.

Uszczuplić fundusz udziałowy można wtedy, gdy wykazane straty bilansowe spółdzielni przekraczają wartość funduszu zasobowego, który powstał w szczególności z wpłat wpisowego, powiększonych o nadwyżki bilansowe z lat poprzednich, oraz z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, np. z przychodów spółdzielni.

Przychody mogą powstać np. w wyniku użytkowania lub sprzedaży środków trwałych. Straty bilansowe spółdzielni w wypadku wyczerpania funduszu zasobowego w pozostałej części są pokrywane z innych funduszy własnych spółdzielni. W takim przypadku jednak kolejność zaspokojenia wynika z postanowień statutu.

Jeśli w statucie znajduje się taka regulacja, to straty bilansowe w części, której nie pokrywają środki funduszu zasobowego, mogą być w pierwszej kolejności pokrywane z funduszy własnych spółdzielni, innych niż fundusz udziałowy (np. funduszu wkładów budowlanych czy remontowego).

Nadwyżka bilansowa a fundusz udziałowy

W każdym jednak wypadku istnieje obowiązek pokrycia straty bilansowej, a więc – określone ryzyko użycia do tego celu środków funduszu udziałowego. Jest ono tym mniejsze, im większa jest kwota środków zgromadzonych na funduszu zasobowym, a ponadto – im bardziej kwota funduszu udziałowego jest zabezpieczona poprzez wprowadzenie w statucie określonej kolejności pokrywania straty bilansowej.

W celu zabezpieczenia interesów członków spółdzielni ustawodawca w art. 76 prawa spółdzielczego wprowadził obowiązek przeznaczania co najmniej 5% nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli nie osiąga on wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Wprawdzie każdy członek ma prawo do udziału w nadwyżce bilansowej, ale jednak musi być ona podzielona na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem wymogu ustawowego w sytuacji niepełnego pokrycia zadeklarowanych udziałów.

Chodzi o sytuację, w której zadeklarowane przez danego członka udziały nie zostały faktycznie w całości wniesione. Wtedy obligatoryjnie kwoty, przypadające danemu członkowi z tytułu podziału nadwyżki finansowej, zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.

Regulacja funduszu udziałowego ma związek z uregulowaniem kwestii funduszu zasobowego. Przepływ środków pomiędzy nimi możliwy jest w zasadzie jedynie w kierunku z funduszu zasobowego na udziałowy, jako rezultat waloryzacji udziałów, która musiałaby mieć podstawy np. w ustawie.

Powstanie nadwyżki bilansowej nie powoduje automatycznego przekazania tych środków ani do funduszu zasobowego, ani też na poczet zwiększenia funduszu udziałowego. Rozstrzygające w tym zakresie będą decyzje walnego zgromadzenia danej spółdzielni.

Jednocześnie ustawodawca nie wprowadził limitu wysokości środków zgromadzonych na funduszu zasobowym. Ma to istotne znaczenie w związku z prowadzoną przez wiele spółdzielni działalnością inwestycyjnej, z którą wiąże się określone ryzyko gospodarcze.

Strata a udziały

Na szczęście, niezależnie od wyżej wskazanych mechanizmów, ustawodawca zagwarantował również (w art. 19 prawa spółdzielczego), że członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

W konsekwencji członkowie spółdzielni nie odpowiadają osobiście wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Wierzyciele ci nie mają prawa prowadzić egzekucji z majątku członków. Na pokrycie zobowiązań spółdzielni mogą być natomiast przeznaczone udziały, które dany członek zadeklarował.

Jedynie gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wpłacenia udziałów wcześniej niż to przewiduje statut. Podobnie po ogłoszeniu upadłości spółdzielni członkowie, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

Dodatkowo art. 27 §2 prawa spółdzielczego stanowi, że wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa, z tym że – zgodnie z §5 tego przepisu – wierzytelności spółdzielni do członka z tytułu wpłat na udziały nie podlegają zajęciu na rzecz wierzycieli spółdzielni.

Czytaj dalej o zwrocie i dziedziczeniu udziałów

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18903|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12035|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11507|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl