CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Fundusz udziałowy w spółdzielni

Jednym z istotnych zagadnień w praktyce działania spółdzielni jest problematyka przewidzianych ustawą funduszy, zasad i celów ich tworzenia, a także wydatkowania środków na nich zgromadzonych. W praktyce budzi to wiele wątpliwości.

Podstawy istnienia funduszu udziałowego w spółdzielniach reguluje Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1443). Zgodnie z nią fundusz udziałowy jest zasadniczym i obowiązkowym funduszem spółdzielni. Powstaje z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie, z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Wpłaty członkowskie na fundusz udziałowy wiążą się z kwestią członkostwa w spółdzielni. Obowiązek wszystkich członków stanowi wniesienie zadeklarowanych udziałów. Statut każdej spółdzielni musi regulować w szczególności wysokość i ilość udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy ich  wnoszenia oraz zwrotu oraz skutki zaniedbania tego w terminie.

Zobacz też: Aby kasa nie pustoszała – co robić?

Podstawowym warunkiem przyjęcia do spółdzielni jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej, która zawiera m.in. informację o ilości zadeklarowanych udziałów.

Już po przyjęciu do spółdzielni można zadeklarować dalszy udział. Minimalny wymóg ustawowy zadeklarowanie jednego udziału. Wszystkie tak dokonane wpłaty zwiększają wysokość funduszu udziałowego, z tym, że jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, to może również określać ich górną granicę.

W konsekwencji fundusz udziałowy jest funduszem podzielnym (w odróżnieniu od funduszu zasobowego) i stanowi równowartość udziałów wszystkich członków.

Wpłaty na fundusz udziałowy zasadniczo są wpłatami pieniężnymi, natomiast oznaczenie wartości udziałów może nastąpić również poprzez odniesienie do podstaw prawnych jej ustalenia. Może to nastąpić przez wskazanie, że jeden udział stanowi określoną procentowo część minimalnego miesięcznego wynagrodzenia o w danym roku kalendarzowym.

Przeczytaj: Spółdzielczość mieszkaniowa partnerem samorządów lokalnych

Najczęściej w SM przyjmuje się zasadę, że do czasu ustania członkostwa opłacony udział nie podlega już podwyższeniu, natomiast w przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo wnosi się udziały w wysokości wymaganej w chwili ponownego przyjmowania w poczet członków.

Fundusz a nadwyżka lub strata

Interesująca jest możliwość uszczuplenia funduszu udziałowego, a także kwestia zwiększenia środków na tym funduszu. Powiązać je należy z zagadnieniami nadwyżki bilansowej spółdzielni oraz straty bilansowej.

Zgodnie z art. 75 prawa spółdzielczego, nadwyżka bilansowa to zysk spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe. Chodzi tutaj więc o wykazywany w rocznym sprawozdaniu finansowym zysk netto spółdzielni. Strata bilansowa jest zaś sytuacją odwrotną.

Powszechna praktyka spółdzielni, nieregulowana ustawowo, to zamieszczanie szczegółowych postanowień dotyczących ich funduszy nie tylko w statutach, lecz także w wewnętrznych regulaminach. Utworzenie funduszu innego niż udziałowy lub zasobowy musi wynikać z odrębnych przepisów lub z postanowień statutowych.

Pewną swobodę w kwestii warunków uszczuplenia środków funduszu udziałowego daje treść art. 90 prawa spółdzielczego. Pod wskazanymi poniżej warunkami możliwe jest to w wypadku zaistnienia tak zwanych strat bilansowych spółdzielni.

Warto zobaczyć: Porządek obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej

Strata finansowa jako jej ujemny wynik finansowy wiąże się z wymogiem składania jej rocznych sprawozdań finansowych oraz ze stosowanymi w niej zasadami rachunkowości.

Uszczuplić fundusz udziałowy można wtedy, gdy wykazane straty bilansowe spółdzielni przekraczają wartość funduszu zasobowego, który powstał w szczególności z wpłat wpisowego, powiększonych o nadwyżki bilansowe z lat poprzednich, oraz z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, np. z przychodów spółdzielni.

Przychody mogą powstać np. w wyniku użytkowania lub sprzedaży środków trwałych. Straty bilansowe spółdzielni w wypadku wyczerpania funduszu zasobowego w pozostałej części są pokrywane z innych funduszy własnych spółdzielni. W takim przypadku jednak kolejność zaspokojenia wynika z postanowień statutu.

Jeśli w statucie znajduje się taka regulacja, to straty bilansowe w części, której nie pokrywają środki funduszu zasobowego, mogą być w pierwszej kolejności pokrywane z funduszy własnych spółdzielni, innych niż fundusz udziałowy (np. funduszu wkładów budowlanych czy remontowego).

Nadwyżka bilansowa a fundusz udziałowy

W każdym jednak wypadku istnieje obowiązek pokrycia straty bilansowej, a więc – określone ryzyko użycia do tego celu środków funduszu udziałowego. Jest ono tym mniejsze, im większa jest kwota środków zgromadzonych na funduszu zasobowym, a ponadto – im bardziej kwota funduszu udziałowego jest zabezpieczona poprzez wprowadzenie w statucie określonej kolejności pokrywania straty bilansowej.

W celu zabezpieczenia interesów członków spółdzielni ustawodawca w art. 76 prawa spółdzielczego wprowadził obowiązek przeznaczania co najmniej 5% nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli nie osiąga on wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Wprawdzie każdy członek ma prawo do udziału w nadwyżce bilansowej, ale jednak musi być ona podzielona na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem wymogu ustawowego w sytuacji niepełnego pokrycia zadeklarowanych udziałów.

Chodzi o sytuację, w której zadeklarowane przez danego członka udziały nie zostały faktycznie w całości wniesione. Wtedy obligatoryjnie kwoty, przypadające danemu członkowi z tytułu podziału nadwyżki finansowej, zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.

Regulacja funduszu udziałowego ma związek z uregulowaniem kwestii funduszu zasobowego. Przepływ środków pomiędzy nimi możliwy jest w zasadzie jedynie w kierunku z funduszu zasobowego na udziałowy, jako rezultat waloryzacji udziałów, która musiałaby mieć podstawy np. w ustawie.

Powstanie nadwyżki bilansowej nie powoduje automatycznego przekazania tych środków ani do funduszu zasobowego, ani też na poczet zwiększenia funduszu udziałowego. Rozstrzygające w tym zakresie będą decyzje walnego zgromadzenia danej spółdzielni.

Jednocześnie ustawodawca nie wprowadził limitu wysokości środków zgromadzonych na funduszu zasobowym. Ma to istotne znaczenie w związku z prowadzoną przez wiele spółdzielni działalnością inwestycyjnej, z którą wiąże się określone ryzyko gospodarcze.

Strata a udziały

Na szczęście, niezależnie od wyżej wskazanych mechanizmów, ustawodawca zagwarantował również (w art. 19 prawa spółdzielczego), że członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

W konsekwencji członkowie spółdzielni nie odpowiadają osobiście wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Wierzyciele ci nie mają prawa prowadzić egzekucji z majątku członków. Na pokrycie zobowiązań spółdzielni mogą być natomiast przeznaczone udziały, które dany członek zadeklarował.

Jedynie gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wpłacenia udziałów wcześniej niż to przewiduje statut. Podobnie po ogłoszeniu upadłości spółdzielni członkowie, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

Dodatkowo art. 27 §2 prawa spółdzielczego stanowi, że wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa, z tym że – zgodnie z §5 tego przepisu – wierzytelności spółdzielni do członka z tytułu wpłat na udziały nie podlegają zajęciu na rzecz wierzycieli spółdzielni.

Czytaj dalej o zwrocie i dziedziczeniu udziałów

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


 Jan Rostafiński
 Jan Rostafiński
Radca prawny w Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec – Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp. p. w Warszawie więcej »
 Marcin Skonieczny
 Marcin Skonieczny
Radca prawny w Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec – Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp. p. w Warszawie więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17568|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10950|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10528|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl